Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
22. december 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om rapportering af fangster i kystnært fiskeri

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 4 og § 33, stk. 2, i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt kystnært fiskeri i Grønland.
Stk. 2.  Bekendtgørelsen gælder ikke for erhvervsmæssigt kystnært fiskeri efter rejer og laks. 


Definitioner

§ 2.  Ved "kystnært fiskeri" forstås det fiskeri, der foregår med fartøjer, som ifølge deres målebrev er mindre end 75 BRT/120 BT.
Stk. 2.  Et fartøjs tonnage fremgår af fartøjets til enhver tid gældende målebrev.
Stk. 3.  Et fartøjs længde over alt (l.o.a.) fremgår af fartøjets til enhver tid gældende målebrev.
Stk. 4.  Ved et "fartøj" forstås ethvert transportmiddel til vands eller lands, der benyttes i forbindelse med fiskeri.
Stk. 5.  Ved et "indhandlingsskib" eller "indhandlingssted" forstås, en af myndighederne godkendt autoriseret opkøber af fisk.
Stk. 6.  Ved "landet mængde" forstås den mængde fisk og skaldyr i kg, som afleveres til indhandlingsstedet.
Stk. 7.  Ved udkast af krabber forstås genudsætning af hele levende hankrabber under mindstemål, samt alle hele og levende hunkrabber.
Stk. 8.  Udtrykket "losning" eller "indhandling" omfatter enhver overførsel af fisk og fiskeprodukter fra et fartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller kun en del af lasten, og uanset om overførslen sker ved kaj eller til søs.


Rapporteringspligt for fartøjer under 9,4 meter l.o.a.

§ 3.  Personer og selskaber der fisker med fiskefartøjer under 9,4 meter l.o.a. skal ikke levere logbøger. Disse fartøjer rapporterer alene gennem landingserklæringer. Landingserklæringerne udfyldes i henhold til gældende regler om rapportering af indhandlinger.


Logbogspligt for fartøjer på og over 9,4 meter l.o.a.

§ 4.  Personer og selskaber som udøver kystnært fiskeri med fiskefartøjer, der ifølge fartøjets målebrev er på 9,4 meter l.o.a. og derover, skal for hvert fisketogt føre logbog. I logbogen skal indføres følgende oplysninger:
1) Fartøjets navn.
2) Nummeret på den eller de fiskerilicenser, fartøjet fisker på, hvis der er krav om licens.
3) Fartøjets havnekendingsbogstaver og nummer.
4) Fartøjets radiokaldesignal.
5) År, dato, starttidspunkt, sluttidspunkt, dybde og position for fiskeriet eller position ifølge feltkode i henhold til feltkodekort.
6) Anvendt redskabstype og antal.
7) Anslået fangst i kg levende vægt.
8) Anslået udkast i kg levende vægt.
9) I alt beholdt pr. fisketur i kg levende vægt.
10) Indhandlingsdato, indhandlingssted og landet mængde.
11) Fartøjsførerens underskrift med angivelse af navnet med blokbogstaver nedenunder.
12) Eventuelle bifangster af havpattedyr med angivelse af om disse er genudsat eller aflivet.
Stk. 2.  Til føringen af logbog skal anvendes et af Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) udarbejdet logbogsskema. Skemaerne kan fås ved indhandlingssteder og ved GFLK. 
Stk. 3.  Logbogsskemaerne skal anvendes i den rækkefølge, der følger af den påtrykte nummerering. Logbogsskemaer, som annulleres, må ikke bortkastes, men skal indsendes og opbevares sammen med de benyttede logbogsskemaer, således at nummerrækken altid er ubrudt.
Stk. 4.  Eventuelle rettelser af skrivefejl i et logbogsskema skal være éntydige. Der må til rettelser ikke benyttes lak eller andet, som dækker fejlskrivningen, men alene overstregning.
Stk. 5.  Logbogsskemaet skal være udfyldt og underskrevet inden ankomst til havn eller indhandlingssted. Indhandlingsdato, indhandlingssted og landet mængde skal dog først oplyses, så snart indhandlingen er afsluttet.

§ 5.  De originale logbogsskemaer, samt 1 kopi, skal ved hver landing afleveres til indhandlingsstedet. Eventuelle annullerede eksemplarer skal også vedlægges, jfr. § 4 stk. 3.
Stk. 2.  På logbogsskemaerne påstempler indhandlingsstedet sit navn og indhandlingstidspunkt. Dette gælder ligeledes for erhvervsfiskerens kopi af logbogsskemaet.
Stk. 3.  Kopi af samtlige logbogsskemaer for indeværende og foregående år med indhandlingsbekræftende stempel fra indhandlingsstedet skal opbevares af erhvervsfiskeren.


Feltkodekort

§ 6.  Fartøjer uden elektronisk navigationsudstyr skal til angivelse af positioner anvende de feltkodekort, der udleveres sammen med logbogen.


Særlig ved krabbefiskeri

§ 7.  Ved fiskeri af krabber skal andelen af bløde krabber opgives i procent og i anslået vægt.


Foranstaltninger

§ 8.  Med bøde foranstaltes den, der overtræder §§ 4-7, efter reglerne i kriminalloven. 
Stk. 2.  Tilsvarende foranstaltes undladelse af indrapportering, der er påbudt i henhold til bekendtgørelsen eller indrapportering af urigtige eller vildledende oplysninger.
Stk. 3.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1 efter reglerne i kriminalloven.    


Ikrafttræden

§ 9.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 14. juni 2002 om rapportering af fangster og indhandlinger i kystnært fiskeri efter krabber samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 5. juli 2006 om rapportering af fangster og indhandlinger i kystnært fiskeri.Grønlands Selvstyre, den 22. december 2011Ane Hansen                    

/

Jens K. Lyberth