Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
6. december 2011
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster

I medfør af § 10 a, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011 fastsættes:

 

Anvendelsesområde

 

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium.


Definitioner

 

§ 2.  Bifangst er fangst af alle levende organismer, når disse:
1)  ikke er omfattet af fartøjets fiskeritilladelse (licens),
2)  ikke opfylder mindstemålene i bilag 1.


Måling og registrering af bifangst

 

§ 3.  I licensen kan fastsættes maksimumsmængder for et fartøjs tilladte bifangster. Dette kan gøres ved at fastsætte maksimumsmængder for enkelte arter hver for sig og ved at fastsætte en samlet maksimumsmængde for andre arter end hvad der er omfattet af fartøjets licens.
Stk. 2.  Bifangst måles som andelen i procent af vægt af al fisk på dæk efter sidste tømning af det anvendte fiskeriredskab, eller af al fisk ombord eller ved landing. Bifangst fastsættes når, der er tale om måling i forhold til al fisk på dæk, på grundlag af en repræsentativ prøve på mindste 100 kg tilfældigt udtaget fangst. Ved måling i forhold til al fisk ombord eller ved landing opgøres de samlede mængder med tillæg af fartøjets kvalitetsudkast ifølge logbogen
Stk. 3.  Kontrolmyndigheden afgør hvilken form for måling, som skal foretages.
Stk. 4.  Bifangst registreres som træk af fartøjets bifangstkvote, hvis en sådan findes, jf. stk. 1; ellers som træk af fartøjskvoten, hvis en sådan findes; ellers af den nationale kvote, hvis en sådan findes; ellers af Grønlands kvote. Undtaget herfra er genudsætninger nævnt i § 4.
Stk. 5.  Ifiskerier, hvor samtidig fangst af flere arter ikke kan undgås, skal et fiskefartøj, såfremt det er acceptabelt under hensyn til de enkelte arters ydeevne, tildeles kvoter af alle disse arter.


Genudsætning

 

§ 4.  Helleflyndere som bifangst, taget med andet redskab end trawl, må ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende.
Stk. 2.  Hankrabber, som er mindre end mindstemålet, samt hunkrabber må ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende.
Stk. 3. Krabber smittet med BCD (Bitter Crab Disease) må ikke genudsættes, men skal bringes i land.
Stk. 4.  Ved bundgarnsfiskeri må undermålsfisk, jf. bilag 1, ikke beholdes ombord, men skal genudsættes, så vidt muligt levende.


Forbud mod udkast

 

§ 5.  Fangst som beskadiges under produktionen om bord kan kastes over bord som kvalitetsudkast. Kvalitetsudkast skal opsamles i kurve eller på anden måde, og vejes og logbogsføres inden udkastet foretages.
Stk. 2.  Med de i § 4, og § 5, stk. 1 nævnte undtagelser skal enhver fangst beholdes ombord og bringes i land.  


Flytning ved bifangst

 

§ 6.  Ved fiskeri med andre redskaber end bundgarn og krabbetejner skal fiskeriet indstilles, såfremt bifangsten i ét træk overstiger 10 % i vægt af trækkets samlede fangst.
Stk. 2.  Fiskeriet må ikke genoptages mindre end 5 sømil fra ethvert punkt indenfor den logbogsførte start og slutposition, inden der er gået minimum 60 timer fra det logbogsførte sluttidspunkt.

 

§ 7.  En trawler, som kommer i den i § 6, stk. l nævnte situation, må genoptage fiskeriet på samme fangstplads efter installation i trawlet af riste eller paneler, som kan forventes at nedbringe mængden af bifangst, eller udskiftning af trawlet med et andet trawl, som indeholder sådanne paneler eller riste.
Stk. 2.  Såfremt bifangsten i ét træk herefter overstiger 10 % i vægt af trækkets samlede fangst finder § 6 anvendelse.

 

§ 8.  Ved fiskeri efter rejer indstilles fiskeriet såfremt den i § 6, stk. 1 og § 7, stk. 2 nævnte bifangst overstiger 5 %.

 

§ 9.  Uanset bestemmelsen i § 6, stk. l må fangsten af helleflynder som bifangst ikke overstige 5 tons i rund vægt under én fangsttur (logbogstur).

 

§ 10.  Uanset bestemmelserne i § 6 og § 7 må beholdningen af bifangst ombord på fartøjer med tilladelse til egen produktion ombord efter 10 aktive døgn ikke overstige 10 % i vægt af fartøjets samlede fangst.
Stk. 2.  For fartøjer uden tilladelse til egen produktion om bord finder stk. 1 anvendelse efter 4 aktive døgn.

 

§ 11.  Når en national kvote af en bestemt art i et bestemt kvoteområde er opfisket, må bifangsten af den pågældende art ikke overstige 5 % ved andet fiskeri i dette kvoteområde.
Stk. 2.  Undtagelse gøres fra stk. 1, hvor dette fremgår af rederiets licens som følge af internationale aftaler og forpligtelser.


Områdelukning

 

§ 12.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan lukke et havområde for fiskeri med bestemte redskaber, når der konstateres for store bifangster i området.
Stk. 2.  Meddelelse herom gives ved offentliggørelse i pressen, ved melding til skibene i området og for grønlandske fartøjer ved e-post eller telefax til de berørte fartøjers rederier. For fartøjer registreret i et EU-land sendes meddelelsen til EU-kommissionen og for øvrige ikke-grønlandske fartøjer til den nationale fiskerimyndighed.
Stk. 3.  Et lukket område genåbnes, når et kontrolleret fiskeri i området har vist, at der kan fiskes i området uden overtrædelse af bifangstreglerne.


Dispensationer

 

§ 13.  Naalakkersuisut kan ved licens til forsøgsfiskeri eller når ganske særlige forhold taler derfor give dispensation fra de i denne bekendtgørelse foreskrevne mindstemål og begrænsningerne af bifangst.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan for rejetrawlere dispensere fra forbudet imod udsmid af fisk jf. § 5 indtil betingelserne for erhvervelse af autorisation til produktion af fisk ombord på en rejetrawler er fastlagt. En sådan dispensation udstedes for ét år af gangen og indskrives i rederiets årskvotemeddelelse.

 
Foranstaltninger

 

§ 14.  Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde eller konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om fiskeri.


Ikrafttræden

 

§ 15.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 11. december 2008 om fiskeriets bifangster.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 6. december 2011.

 

 

Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth