Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
17. november 2011
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer

I medfør af § 9, stk. 1, § 10 og 33 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009, fastsættes:

 

Anvendelsesområder

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsmæssigt fiskeri med grønlandsk registrerede fartøjer på 24 meter længde over alt (l.o.a.), eller derover.


Regler om bemanding

§ 2.  Mindst 60 % af besætningen der er officerer skal være personer, der
1) har folkeregistreret adresse i Grønland, og har haft folkeregistreret adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår, og
2) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår.
Stk. 2.  Ved officerer forstås i denne sammenhæng besætningsmedlemmer af følgende kategorier:
1) skipper,
2) styrmænd,
3) kok/hovmester,
4) trawlbas og
5) fabriksleder og fabriksformand.

§ 3.  Den del af besætningen som ikke er officerer, skal bestå af personer der
1) har folkeregistreret adresse i Grønland, og har haft folkeregistreret adresse i Grønland i hele de forudgående to kalenderår, og
2) er fuldt skattepligtige til Grønland, og har været fuldt skattepligtige til Grønland i hele de to forudgående kalenderår.
Stk. 2.  Ved udnyttelsen af grønlandske kvoter i internationale områder, kan der gives dispensation fra vilkårene i stk. 1 nr. 1 og 2 for op til 50 % af besætningen nævnt i stk. 1. Ansøgningen sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Et eventuelt dispensationsforhold skal være afklaret inden fartøjets afrejse.

§ 4.  Ved vurderingen af om § 2 stk. 1, nr. 1 og 2 og § 3, stk. 1, nr. 1 og 2 er opfyldt, ses der bort fra midlertidige ophold udenfor Grønland. Et midlertidigt ophold skal være på mindre end 14 måneder. Personen skal på ansættelsestidspunktet have folkeregisteradresse i Grønland, samt være skattepligtig til Grønland.
Stk. 2. Hvis en person i forbindelse med sin uddannelse har ophold uden for Grønland, kan personen ansøge om dispensation fra § 2 stk. 1 nr. 1 og 2, og § 3, stk. 1, nr. 1 og 2. En ansøgning skal indeholde dokumentation for uddannelsen. Dokumentation kan for eksempel være et eksamensbevis, eller en bekræftelse på at personen er optaget på en uddannelse. Ansøgning og dokumentation skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Et eventuelt dispensationsforhold skal være afklaret inden fartøjets afrejse.
Stk. 3.  En dispensation er gyldig i to år.

§ 5.  Den del af besætningen, der er maskinchef og maskinmestre samt teknikere, der udelukkende beskæftiger sig med vedligeholdelse af fabriksanlæg, er ikke omfattet af reglerne i § 2 stk. 1, og § 3 stk. 1.

§ 6.  Ved forhyring af en person til arbejde ombord under fiskeri er det forhyrerens ansvar, at § 2 stk. 1 nr. 1 og 2, samt § 3 stk. 1 og 2, overholdes.
Stk. 2.  Et attestationsskema kan anvendes til attestation af forhyredes tilhørsforhold til Grønland, se bilag 1.
Stk. 3.  Den forhyredes navn, stillingsbetegnelse, CPR-nummer og bopælskommune samt om vedkommende opfylder § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, noteres på fangstturens bemandingsliste i forbindelse med forhyringen og senest ved skibets afsejling til fiskeri.
Stk. 4.  Bemandingslisten som ligger som bilag 2 skal benyttes. Listen kan også hentes på Grønlands Selvstyres hjemmeside www.nanoq.gl/gflk, ved at kontakte Grønlands Fiskerilicenskontrol, (GFLK) postboks 501, 3900 Nuuk, eller e-post gflk@nanoq.gl.
Stk. 5.  Bemandingslisten og eventuelt attestationsskema skal indsendes til GFLK sammen med skibets logbog.
Stk. 6.  Fartøjer som skal indsende elektroniske logbøger, skal også indsende bemandingslisten og attestationsskemaet elektronisk.


Sanktioner

§ 7.  Overtrædelse af § 2, stk. 1, og af § 3, kan medføre bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland. Dette gælder også for juridiske personer.  


Ikrafttræden

§ 8.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2.  Ved ikrafttrædelse ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 28. oktober 1993 om bemanding af grønlandske fiskefartøjer.
Grønlands Selvstyre, den 17. november 2011.
Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth


Bilag 1

Bilag 2