Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
17. november 2011
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet

I medfør af § 10 a, § 23, stk. 1, § 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og § 34 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 17. af 3. december 2009, fastsættes:

 

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.


Definitioner

§ 2.  Ved "basislinjer" forstås i denne bekendtgørelse de basislinjer, som er fastsat i kongelig anordning nummer 1004 af 15. oktober 2004 om ændring af anordning om afgrænsning af søterritoriet ved Grønland.

§ 3.  Med ”Vestgrønland” forstås den del af NAFO-område 1, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium. Med ”Østgrønland” forstås den del af ICES områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.

§ 4.  Positioner er i bekendtgørelsen angivet i WGS84 med de korrektioner, som er angivet i de for Grønland gældende søkort.

§ 5.  Afgørende for om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetode, der har ligget til grund for udfærdigelsen af målebrevet.


Mindstemål for maskestørrelser

§ 6.  Maskestørrelsen i denne bekendtgørelse er angivet ved indvendigt målt helmaske, dog undtaget krabbetejner, som måles i halvmaske. Maskestørrelsen i trawl gælder for enhver del af trawlet. Kun masker med 4 lige lange sider i samme materiale, samlet med 4 faste sammenføjninger, må benyttes. Undtaget herfra er dog fiskeri efter lodde, hvor der kan anvendes masker med 6 lige lange sider i samme materiale.

§ 7.  Ved fiskeri efter arter, der ikke er nævnt i stk. 2 - 11, gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 140 mm.
Stk. 2.  Ved fiskeri efter rejer gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 40 mm.
Stk. 3.  Ved fiskeri efter polartorsk, tobis, lodde og bløddyr gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 16 mm.
Stk. 4.  Ved fiskeri efter sild og makrel gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 32 mm.
Stk. 5.  Ved fiskeri efter blåhvilling gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 35 mm.
Stk. 6.  Ved fiskeri efter krabber med tejner gælder et mindstemål for maskestørrelsen for halvmaske i nettet på 70 mm.
Stk. 7.  Ved garnfiskeri efter hunstenbider gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 260 mm.
Stk. 8.  Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm. Se dog § 9, stk. 9.
Stk. 9.  Ved garnfiskeri efter fjeldørred gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 100 mm.
Stk. 10.  Ved garnfiskeri efter hellefisk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i nettet på 220 mm.
Stk. 11.  Ved fiskeri efter hellefisk med trawl må trawlet bygges med en maskestørrelse på 100 mm. i undervingen. Øvrig del af trawlet skal have en maskestørrelse på 140 mm. i nettet.
Stk. 12.  Redskaber med mindre maskestørrelser end de, der anvendes i overensstemmelse med stk. 2-11, må ikke findes om bord, medmindre de er fastsurret og stuvet, således at de ikke let kan tages i anvendelse.


Måling af maskestørrelse

§ 8.  Maskestørrelsen i et net bestemmes som angivet i bilaget til denne bekendtgørelse.


Anordninger fastgjort til net

§ 9.  Ved fiskeri efter rejer skal der anvendes sorteringsrist med en tremmeafstand på højst 22 mm. Risten skal være af et formfast og stabilt materiale og placeres og monteres, således at den bedst mulige frasortering af bifangst opnås. Tremmeafstanden i en sorteringsrist bestemmes som angivet i bilaget til denne bekendtgørelse.
Stk. 2.  Uanset bestemmelserne i§ 7 om maskestørrelser er det tilladt på såvel trawlets overside som underside at fæstne sådanne materialer, som nævnt i stk. 5 – 7 for at mindske slid eller forøge redskabets styrke.
Stk. 3.  Rejetrawl skal være forsynet med roterende rockhoppergear med et kædeophæng på mindst 72 cm. Fikseret rockhopper tillades frem til den 1. april 2012 og skal efter denne dato være erstattet af roterende rockhopper.
Stk. 4.  Brugen af bobbins forbydes i forbindelse med rejetrawl. Det er dog tilladt at påbegynde og afslutte rockhoppergearet med en stålbobbin i hver side af trawlets åbning, ligesom det mellem hver længde rockhopper er tilladt at montere én stålbobbin. Monterede stålbobbins skal være af samme diameter som monterede rockhoppers.
Stk. 5.  Det er tilladt at montere ét forstærkningsnet (yderpose) omkring den bageste halvdel af redskabet. Maskerne i forstærkningsnettet skal være mindst dobbelt så store som maskerne i selve redskabet (inderposen). Yderposens omkreds skal være større end inderposens omkreds det pågældende sted.
Stk. 6.  Det er tilladt som undersideforstærkning (slidmåtte) at montere enhver form for materiale (lærred, måtter, net) på undersiden af den bageste halvdel af redskabet. Slidmåtten må på intet sted være fastgjort til mere end 50 % af redskabets omkreds det pågældende sted.
Stk. 7.  Ved fiskeri med bundtrawl er det tilladt at montere stenmåtter af slidstærkt materiale, for eksempel oksehud, indvendigt i den nederste del af løftet i trawlposen. Stenmåtter må maksimalt udgøre 4m2, såfremt der benyttes en trawlpose og 2m2 i hver trawlpose, såfremt der benyttes 2 trawlposer.
Stk. 8.  Anvendes rundstropper til forstærkning omkring nogen del af trawlet, må disse ikke være kortere end 60 % af redskabets største omkreds det pågældende sted (antal masker gange maskemålet). Afstanden mellem sådanne rundstropper skal være mindst én meter. Anvendes såvel rundstropper som forstærkningsnet (yderpose), må rundstropper kun monteres på selve redskabet (inderposen).
Stk. 9.  Ved fiskeri med flydetrawl efter rødfisk må rundstropper til forstærkning omkring nogen del af trawlet ikke være kortere end 40 % af redskabets største omkreds det pågældende sted (antal masker gange maskemålet). Afstanden mellem sådanne rundstropper skal være mindst én meter. Anvendes såvel rundstropper som forstærkningsnet (yderpose), må rundstropper kun monteres på selve redskabet (inderposen). Anvendelse af rundstropper, som begrænser omkredsen af redskabet til mindre end 60 % af dets største omkreds, er betinget af, at der anvendes 140 mm. maskevidde.
Stk. 10.  Anordninger og materialer, som ikke er nævnt i stk. 5 – 9, må ikke anvendes.


Fiskeriforbud inden for 3 sømil

§ 10.  I området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for basislinjerne, gælder følgende forbud:
1) Bortset fra fiskeri efter kammuslinger er fiskeri forbudt for fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover.
2)Forbuddet i nr. 1 gælder dog ikke i området mellem Kap Farvel i syd og Kap Møsting (63o37'N) i nord, hvor fiskeri ind til basislinjen er tilladt. I området mellem 61o49,6'N og 62 o 51,9'N (havbugten ved Timmiarmiut) er det endvidere tilladt at fiske inden for basislinjen.
3) Fiskeri med vod eller trawl efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk og havkat er forbudt for alle fartøjer.
Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, for områder af kysten, hvor der ikke foregår fiskeri med mindre fartøjer, og hvor et fiskeri med større fartøjer ikke vil kunne være til gene for udviklingen af et lokalt kystfiskeri. 


Forbud mod fiskeri i bestemte områder

§ 11.  Fiskerimed bundtrawl eller andre redskaber, der kommer i kontakt med bunden er forbudt ud for Grønlands vestkyst i området mellem 64° 10' N og 65°15' N fra kysten og ud til en linje, der ligger 3 sømil uden for basislinjen.


Fiskeri i nye områder med bundgående redskaber

§ 12.  Al fiskeriaktivitet i Vestgrønland i området der ligger nord for 74° N og vest for 64° V og i Østgrønland i farvandet Nord for 71° N med bundberørende redskaber skal betragtes som fiskeri i nye områder.        
Stk. 2.  Ved fiskeri i nye områder jfr. stk. 1, medtages en fiskeriobservatør ombord.


Fangst af koraller og havsvampe

§ 13 Såfremt der i et trawltræk fanges mere end 60 kg. levende koraller og/eller 800 kg. levende havsvampe skal der gives meddelelse til Grønlands Fiskerilicenskontrol herom og fiskeriet indstilles og videre fiskeri flyttes mindst 2 sømil fra slutpositionen af trawltrækket i en retning, hvor der mindst kan forventes fangst af koraller og havsvampe.


Lukning af områder for fiskeri med bundberørende redskaber

§ 14.  På baggrund af observationer af fangst af levende koraller og levende havsvampe vurderer Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, hvorvidt et område skal betragtes som et sårbart marint økosystem. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan beslutte at lukke områder, der anses for at være et sårbart marint økosystem for fiskeri med bundtrawl eller andre redskaber, der kommer i berøring med bunden.   
Stk. 2.  Meddelelse herom gives ved offentliggørelse i pressen, ved e-mail til skibene i området og for grønlandske fartøjer ved e-mail til de berørte fartøjers rederier. For fartøjer registreret i et EU-land sendes meddelelsen til EU-kommissionen og for øvrige ikke-grønlandske fartøjer til den nationale fiskerimyndighed.


Forbud mod anvendelse af visse fangstmetoder

§ 15.  Sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer samt skydevåben må ikke anvendes ved fiskeri. Elektrofiskeri er ikke tilladt uden særlig tilladelse.
Stk. 2.  Synkegarn, hildingsgarn og toggergarn må ikke anvendes udenfor 3 sømil fra basislinierne ved fiskeri på områder, hvor vanddybden er dybere end 200 meter. Ved tab af synkegarn, hildingsgarn og toggergarn skal disse bjærges af dem, som har sat garnet ud.
Stk. 3.  Ved Vestgrønland er trawlfiskeri efter hellefisk forbudt mellem 64°30'N og 68°N.


Forbud mod anvendelse af visse typer udstyr

§ 16.  Anordninger, der kan anvendes til at styre fangst fra borde er forbudt.
Stk. 2.  Hvor der i forbindelse med fiskeri med trawl efter rejer er givet dispensation fra forbuddet mod udsmid af kommercielt interessante arter, skal eventuel bifangst opgøres i art og mængde og logbogsføres inden udkastet foretages.


Mærkning af redskaber

§ 17.  Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. På synkegarn fæstes mærket til overlinen. På langliner fæstes mærket til selve langlinen. På trawl fæstes mærket til hovedlinen. På skrabere og tejner fæstes mærket på redskabets øverste ramme. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende.


Foranstaltninger

§ 18.  Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsens § 7, § 9, § 10 stk. 1, § 11, § 12, stk. 2, § 14, § 15, § 16 samt § 17 kan medføre bøde. Ved ulovligt fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovligt fiskeri. Bøder tilfalder landskassen.


Ikrafttræden

§ 19.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2011.
Stk. 2.  Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 6. december 2001 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger
Grønlands Selvstyre, den 17. november 2011.
Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth