Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
14. november 2011
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skuespilleruddannelsen

I medfør af § 11, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2010 om teater, fastsættes:

 

Undervisning

§ 1.  Skuespilleruddannelsen ledes af teaterchefen for Grønlands Nationalteater, der har det overordnede ansvar for skuespilleruddannelsens virksomhed.

§ 2.  Skuespilleruddannelsen er vederlagsfri, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Grønlands Nationalteater kan bestemme, at de studerende selv i begrænset omfang anskaffer sig undervisningsmidler til materialer, kostumer, sminke m.v.

§ 3.  Skuespilleruddannelsen indeholder både praktisk og teoretisk undervisning og har en varighed på 2 år.
Stk. 2.  Der er mødepligt til undervisningen.
Stk. 3.  Grønlands Nationalteater fastsætter nærmere regler om mødepligt, bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger i en studieordning.

§ 4.  Grønlands Nationalteater fastsætter nærmere regler om uddannelsens indhold i en studieordning.
Stk. 2.  Studieordningen skal indeholde bestemmelser om:
1) mål, indhold, placering i uddannelsesforløbet og det tidsmæssige omfang,
2) undervisningsformer,
3) bedømmelsers antal, form og placering i uddannelsen og
4) merit
Stk. 3.  Studieordningen skal i vid udstrækning tilpasses skuespilleruddannelser udenfor Grønland.
Stk. 4.  Grønlands Nationalteater kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Grønlands Nationalteater.
Stk. 5.  Studieordningen skal angive de enkelte dele af uddannelsen i ECTS-point.

 

Optagelse

§ 5.  Der afholdes optagelsesprøver til skuespilleruddannelsen. Afgørelse om optagelse træffes af Grønlands Nationalteater efter en konkret vurdering af ansøgerens evner og egnethed.

§ 6.  Optagelse på skuespilleruddannelsen er betinget af, at ansøgeren
1) er over 18 år og
2) har bestået en optagelsesprøve, jf. § 7.

§ 7.  Grønlands Nationalteater fastsætter nærmere regler om optagelsesprocedure i studieordningen.
Stk. 2.  Reglerne skal omfatte:
1) adgangsgrundlag,
2) fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse,
3) vurdering og
4) dispensations- og klageadgang.

 

Eksamensbeviser

§ 8.  Grønlands Nationalteater udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal som minimum indeholde:
1) de enkelte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point og
2) meritoverførte fag angivet i ECTS-point.
Stk. 2.  Studerende, der afbryder uddannelsen, har ret til at få udleveret dokumentation for den gennemførte del af uddannelsen angivet i ECTS-point.

 

Andre bestemmelser

§ 9.  Grønlands Nationalteater har med respekt for den studerendes ophavsrettigheder ejendomsretten til de produktioner, der fremkommer i forbindelse med opgaveløsning på uddannelsen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Hvis opgaveforløbet inddrager parter uden for Grønlands Nationalteater, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem Grønlands Nationalteater, den studerende og tredjeparten i hvilket omfang Grønlands Nationalteater, den studerende og tredjeparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende produktioner, der fremkommer som led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold der forekommer i opgaveløsningen, må offentliggøres.

 

Ikrafttræden

§ 10.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2011.
Grønlands Selvstyre, den 14. november 2011
Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen