Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 24
18. november 2010
Gældende

Inatsisartutlov om folkehøjskoler

Formål

 

§ 1.  Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter ud fra et selvvalgt værdigrundlag. Folkehøjskolerne kan inden for den almendannende undervisning give enkelte fag eller faggrupper en fremtrædende plads.
Stk. 2.  Folkehøjskolerne kan tilbyde elever kompetencegivende undervisning inden for de praktisk-musiske og kreative områder med henblik på at øge elevernes almene, faglige og personlige kvalifikationer.
Stk. 3. 
Folkehøjskolerne kan tilbyde undervisning, der omfatter prøveforberedende undervisning med henblik på at aflægge dele af folkeskolens afsluttende evalueringer, anden adgangsgivende undervisning, undervisning indenfor erhvervsmæssige grunduddannelser samt undervisning i gymnasiale enkeltfag efter de herom gældende regler. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis gælder for den pågældende uddannelse.
Stk. 4.  Folkehøjskolernes iværksættelse af den i stk. 3 nævnte undervisning skal ske på grundlag af en samarbejdsaftale med en uddannelsesinstitution eller myndighed, under hvis regi den pågældende uddannelse normalt udbydes. Aftalen skal godkendes af Naalakkersuisut.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om bestemmelserne i stk. 1 - 4.

 

§ 2.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra folkehøjskolernes bestyrelser godkende, at folkehøjskolerne henlægger hele eller dele af undervisningen til andre uddannelsesinstitutioner eller lokaliteter i et samarbejde med kommunalbestyrelsen, virksomheder eller andre uddannelsesinstitutioner. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler herom.


Optagelse af elever og dokumentation for gennemførelse

 

§ 3.  Folkehøjskolerne optager elever til folkehøjskoleophold. Naalakkersuisut kan efter indhentet udtalelse fra folkehøjskolerne fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse af elever, herunder om betingelser og prioriteringer for optagelse.

 

§ 4.  Elever, der optages efter bestemmelserne i § 1, stk. 2 og 3 skal undervises i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning for den pågældende uddannelse. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om gennemførelse af de folkehøjskoleophold, som Grønlands Selvstyre yder støtte til.
Stk. 2.  Elever, der er optaget efter bestemmelserne i § 1, stk. 2 og 3 har ret til at aflægge prøve inden for den pågældende uddannelse. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser herom.

 

§ 5.  Folkehøjskolerne udsteder bevis for gennemførelse til samtlige elever, der har gennemført et forløb i henhold til § 1. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om bevisernes indhold, udformning og udstedelse.


Vejledning af og støtte til elever

 

§ 6Folkehøjskolerne skal tilbyde eleverne støtte, vejledning og rådgivning om gennemførelse af højskoleopholdet.
Stk. 2.  Folkehøjskolerne skal tilbyde eleverne individuel rådgivning og vejledning om uddannelses- og erhvervsvalg. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om individuel rådgivning og vejledning.

 

§ 7.  Folkehøjskolerne kan tilbyde specielt tilrettelagt undervisning for elever, der har behov herfor. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler herom.


Ledelsen

 

§ 8.  Folkehøjskolerne drives som selvejende institutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der har det overordnede ansvar for skolens drift, herunder faglige og økonomiske aktiviteter og overholdelse af bestemmelserne for skolens virksomhed. Bestyrelsen godkender budgettet, herunder fordelingen af de økonomiske ressourcer og principperne for deres anvendelse efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen underskriver regnskabet.
Stk. 2.  Bestyrelsen udpeges efter regler fastsat i den enkelte højskoles vedtægt og udpeges for en periode af 4 år.
Stk. 3.  Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere viden om højskoledrift, uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. dog § 23 stk. 3. Folkehøjskolerne skal umiddelbart efter udpegelse af en ny bestyrelse orientere Naalakkersuisut om, hvem der er blevet udpeget til bestyrelsen.
Stk. 4.  Folkehøjskolens forstanderer bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

§ 9.  Bestyrelsen fastlægger retningslinier for folkehøjskolens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt. Bestyrelsen fastlægger aktivitetsplaner, og har ansvaret for, at de er i overensstemmelse med formålet, jf. § 1.
Stk. 2.  Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen for folkehøjskolen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for forstanderens virksomhed og kan bemyndige forstanderen til at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.
Stk. 3.  Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for folkehøjskolen og en forretningsorden for bestyrelsens virksomhed.
Stk. 4.  Bestyrelsen udarbejder undervisningsplaner for den i § 1, stk. 2 og 3 nævnte undervisning, som skal godkendes af Naalakkersuisut. Dette gælder dog ikke, hvis Naalakkersuisut allerede har godkendt en undervisningsplan for den pågældende uddannelse. Naalakkersuisut kan fastsætte regler herom, herunder om tilbagetrækning af en godkendelse.
Stk. 5.  Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere uddannelsesudvalg, herunder ad hoc uddannelsesudvalg, med henblik på at rådgive bestyrelsen om uddannelsernes faglige indhold og kvalitative niveau.

 

§ 10.  Forstanderen har det daglige undervisningsmæssige og pædagogiske ansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af folkehøjskolen. Forstanderen skal sikre, at
1)  undervisningen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
2)  folkehøjskolens undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
3)  det af bestyrelsen godkendte budget overholdes og at
4)  folkehøjskolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.
Stk. 2.  Forstanderen afgiver forslag til program for skolens virksomhed i det kommende år (årsplan) til bestyrelsen.
Stk. 3.  Forstanderen ansætter og afskediger folkehøjskolens øvrige medarbejdere, herunder skolens øvrige ledelse.
Stk. 4.  Forstanderen indstiller budgettet og regnskabet til bestyrelsens godkendelse og underskriver regnskabet.


Godkendelse af folkehøjskoler

 

§ 11.  En folkehøjskole skal for at kunne opnå tilskud efter denne Inatsisartutlov være godkendt af Naalakkersuisut og opfylde tilskudsbetingelserne, jf. §§ 13-16.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan godkende en folkehøjskole, hvis
1)  vedtægten er godkendt af Naalakkersuisut,
2)  folkehøjskolen råder over egnede lokaler og det fornødne udstyr og
3)  folkehøjskolens bestyrelse indfrier de i § 8, stk. 3 nævnte krav.
Stk. 3.  Vedtægten for folkehøjskolen skal indeholde:
1)  Den selvejende institutions navn.
2)  Den kommune, hvor den selvejende institution har hjemsted.
3)  Den selvejende institutions formål.
4)  Størrelse af den selvejende institutions aktiver og egenkapital ved oprettelsen.
5)  Særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stifteren eller andre.
6)  Sammensætning og antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvorledes de udpeges samt funktionsperiode, jf. § 8, stk. 2 og 3.
7)  Regler for regnskabsaflæggelse.
8)  Anvendelse af overskud.

 

§ 12.  Naalakkersuisut kan tilbagekalde en godkendelse, hvis folkehøjskolen ikke længere opfylder betingelserne i § 11, stk. 2. Naalakkersuisut kan endvidere tilbagekalde en godkendelse, hvis folkehøjskolens undervisning eller øvrige forhold findes åbenbart i strid med bestemmelserne i § 1.
Stk. 2.  Tilbagekaldelse af godkendelse efter stk. 1, 2. pkt. kan kun ske, når mindre vidtgående tiltag er forsøgt.


Tilskud

 

§ 13.  Naalakkersuisut yder inden for et på finansloven fastsat beløb tilskud til godkendte folkehøjskoler under følgende betingelser:
1)  Folkehøjskolens forstandere og lærere skal være aflønnet efter reglerne for en tilsvarende stilling inden for Naalakkersuisuts forhandlingsområde. De øvrige ansættelsesvilkår skal være skriftligt aftalt.
2)  Folkehøjskolen skal over for Naalakkersuisut have godtgjort, at der er sikret folkehøjskolens forstander og lærere en passende pension.
3)  Bestyrelsens fremsendelse af årsberetning sker samtidig med regnskabsaflæggelse og budget.
4)  Folkehøjskolens årsplan skal være godkendt af Naalakkersuisut.

 

§ 14.  For elever omfattet af § 1, stk. 1 yder Naalakkersuisut, inden for et på finansloven fastsat beløb, tilskud til folkehøjskoler, hvis

1)  der mindst gennemføres 36 ugers tilskudsberettiget undervisningsvirksomhed,
2)  undervisningen tilrettelægges som højst 2 folkehøjskoleophold,
3)  hvert folkehøjskoleophold har en varighed af mindst 13 uger, og
4)  der er mindst 20 årselever inden for den tilskudsberettigede undervisningsvirksomhed.
Stk. 2.  Ved en årselev omfattet af § 1, stk. 1 forstås en elev i 36 uger inden for ét år.
Stk. 3.  Tilskuddet beregnes på grundlag af antal årselever og antal tilskudsberettigede undervisningsuger.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om beregning af tilskud, udbetaling og forvaltning af tilskud til folkehøjskolerne, herunder reduktion i tilskuddet ved mindre antal årselever og mindre antal gennemførte undervisningsuger.

 

§ 15.  For elever omfattet af § 1, stk. 2 yder Naalakkersuisut et tilskud til folkehøjskolerne, hvis undervisningen tilrettelægges som et folkehøjskoleophold, der gennemføres mindst 36 ugers tilskudsberettiget undervisningsvirksomhed og Naalakkersuisut har modtaget og godkendt de af folkehøjskolerne udarbejdede undervisningsplaner, jf. § 9, stk. 4. Tilskuddet fastsættes af Naalakkersuisut på grundlag af undervisningens karakter, indhold, omfang og antallet af elever.
Stk. 2.  Undervisningsplanerne skal mindst indeholde en beskrivelse af:
1)  Undervisningens formål.
2)  Undervisningens struktur, herunder undervisningens og folkehøjskoleopholdets varighed i uger og antal elever i forhold til undervisningen.

 

§ 16.  For elever omfattet af § 1, stk. 3 ydes et tilskud til folkehøjskolerne, hvis undervisningen gennemføres som et folkehøjskoleophold og foregår efter de for den pågældende uddannelse gældende undervisningsplan, jf. § 9, stk. 4 og § 15, stk. 2. Tilskuddet fastsættes svarende til, hvad det vil koste at gennemføre undervisningen hos den institution m.v., der normalt udbyder den pågældende undervisning.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om beregning af tilskud, udbetaling og forvaltning af tilskud til skolerne, herunder reduktion i tilskuddet ved mindre antal årselever og mindre antal gennemførte undervisningsuger.

 

§ 17.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til kurser til fortsat uddannelse af folkehøjskolernes forstandere og lærere.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til aflønning af forstandere og lærere, der har helt eller delvist tjenestefri under fortsat uddannelse.
Stk. 3.  Tilskud, der ydes i henhold til stk. 1 og 2, udbetales til den folkehøjskole, der har afholdt udgifterne.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-3 nævnte forhold.

 

§ 18.  Folkehøjskolerne disponerer frit inden for deres formål ved anvendelse af tilskud ydet af Naalakkersuisut og øvrige indtægter under et. Det er dog en betingelse, at den undervisning, hvortil tilskud er ydet, gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og for det antal elever, der er ydet tilskud til.
Stk. 2.  Folkehøjskolerne kan overføre uforbrugte midler til efterfølgende regnskabsår.

 

§ 19.  Naalakkersuisut kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde, herunder kræve udbetalt tilskud tilbagebetalt, såfremt vilkårene for ydelse af tilskud ikke overholdes. Tilsvarende gælder hvis undervisningen ikke gennemføres i henhold til uddannelsesplanen. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilbagebetaling og ophør af tilskud.


Uddannelsesstøtte

 

§ 20.  Elever omfattet af § 1 og som er på tilskudsberettigede folkehøjskoleophold af mindst 13 ugers varighed modtager uddannelsesstøtte i henhold til reglerne i bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Dog ydes der kun uddannelsesstøtte i form af frirejse til eleven ved start, afbrydelse, herunder i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald i elevens nærmeste familie, og afslutning af opholdet samt stipendium fratrukket kost og logi.
Stk. 2.  Efter indstilling fra bestyrelsen for de godkendte folkehøjskoler fastsætter Naalakkersuisut en ugentlig elevbetaling for folkehøjskoleophold af mindst 13 ugers varighed for elever omfattet af § 1, stk. 1.
Stk. 3.  Efter samråd med De Grønlandske Kommuners Landsforening fastsætter Naalakkersuisut i hvilket forhold den i henhold til stk. 2 godkendte elevbetaling skal dækkes af eleven og dennes hjemkommune for elever omfattet af § 1, stk. 1.


Tilsyn

 

§ 21.  Naalakkersuisut fører tilsyn med folkehøjskolerne og kan indhente de nødvendige oplysninger til brug for tilsynet. Manglende udlevering af nødvendige oplysninger vil kunne medføre sanktioner i form af tilbageholdelse eller bortfald m.v. af tilskud.


Forsøgsvirksomhed

 

§ 22.  Naalakkersuisut kan fravige Inatsisartutlovens bestemmelser i det omfang, dette er påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for Inatsisartutlovens område.


Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

 

§ 23.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2011 og samtidig ophæves landstingsforordning nr. 9 af 21. maj 2002 om folkehøjskoler. Regler fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 9 af 21. maj 2002 om folkehøjskoler, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Inatsisartutlove.
Stk. 2.  Folkehøjskoler, hvis godkendelse er opretholdt ved den i stk. 1 nævnte landstingsforordning, anses for godkendt. Dog skal disse folkehøjskolers bestyrelse senest den 1. marts 2011 have fremsendt vedtægter til godkendelse ved Naalakkersuisut.
Stk. 3.  De bestyrelser, der er udpeget på grundlag af den i stk. 1 nævnte landstingsforordning, fortsætter funktionsperioden ud og erstattes herefter af nye bestyrelser, der udpeges efter reglerne i denne Inatsisartutlov.
Grønlands Selvstyre, 18. november 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen