Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 21
18. november 2010
Gældende

Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling

Miljøfgift af energiprodukter med videre

 

§ 1.  Der betales miljøafgift af mineralolieprodukter, kul og gas, der i Grønland anvendes til fremstilling af varme og elektricitet samt til motorbrændstof.
Stk. 2.  Miljøfgiften udgør:

1) Gas- og dieselolie af enhver art, herunder petroleum, Jet A1 med videre

Per liter ved 15o C

0 kr. 10 øre

2) Fuelolie

Per ton

113 kr.80 øre

3) Motorbenzin af enhver art, herunder flyvebenzin og lignende

Per liter ved 15o C

0 kr. 10 øre

4) Gas af enhver art, herunder naturgas, bygas med videre, men ikke flaskegas

Per Nm3

110 kr. 40 øre

5) Kul af enhver art, herunder stenkul, jordoliekoks, brunkul, trætjære med videre

Per ton

73 kr. 40 øre

Stk. 3.  Af en blanding af de i stk. 2 nævnte produkter eller disse produkter og andre varer betales der miljøafgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter denne lov, såfremt blandingen er anvendelig til fremstilling af varme, elektricitet eller som motorbrændstof.
Stk. 4. 
For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme eller elektricitet, udgør miljøafgiften dog følgende procentdel af den i stk. 2, nr. 1, nævnte afgiftssats:
1) 35 pct. ved et vandindhold på 65 pct. og derover.
2) 70 pct. ved et vandindhold på mindst 30 pct. og under 65 pct.
3) 95 pct. ved et vandindhold på mindst 5 pct. og under 30 pct.
4) 100 pct. ved et vandindhold på under 5 pct.

 

§ 2.  For varer udvundet eller fremstillet i Grønland samt varer, der ved indførslen til afgiftsområdet, jf. § 6 i landstingslov om ind- og udførsel af varer, er bestemt til anden anvendelse end brændsel til opvarmning, elektricitetsfremstilling eller motorbrændstof, indtræder afgiftspligten ved overgangen til anvendelse som brændsel til de nævnte formål.
Stk. 2.  For varer, som ved indførslen til afgiftsområdet er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning, elektricitetsfremstilling eller motorbrændstof indtræder afgiftspligten ved indførslen til afgiftsområdet.
Stk. 3.
  Miljøfgiften forfalder til betaling ved afgiftspligtens indtræden.


Registrering af virksomheder med videre

 

§ 3. Virksomheder, der som led i deres erhverv udvinder, fremstiller eller indfører afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos skatteforvaltningen.
Stk. 2. 
Andre virksomheder, der forbruger afgiftspligtige varer, kan registreres som oplagshaver hos skatteforvaltningen, når virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3. Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæfter de forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.
Stk. 3.
  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om registrering som oplagshaver.

 

§ 4. Virksomheder og institutioner med videre, der ikke er registreret som oplagshaver, samt privatpersoner, der udvinder, fremstiller eller indfører afgiftspligtige varer, skal indgive en anmeldelse til skatteforvaltningen ved afgiftspligtens indtræden.


Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

 

§ 5.  Afgiftsperioden for registrerede oplagshavere er måneden.

 

§ 6.  Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er overgået til anvendelse som brændsel til opvarmning, elektricitetsfremstilling eller motorbrændstof med tillæg af svind og lignende, jf. § 2, stk. 1, eller er indført til afgiftsområdet, jf. § 2, stk. 2. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af skatteforvaltningen.
Stk. 2. 
I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde den mængde varer, som en virksomhed eller person har erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for, hvordan registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde.

 

§ 7.  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6, stk. 1, fradrages
1) varer, der udføres til steder uden for afgiftsområdet,
2) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af brand, lækage eller lignende.


Hæftelse

 

§ 8.  For betaling af afgift omfattet af § 2, stk. 1, hæfter den, der ved afgiftspligtens indtræden er i besiddelse af varen.
Stk. 2.  For betaling af afgift omfattet af § 2, stk. 2, hæfter den, der ved afgiftspligtens indtræden er anført som erhverver af varen.


Regnskabsbestemmelser

 

§ 9.  Oplagshavere, der er registreret efter § 3, stk. 1, skal føre regnskab over tilgangen af varer, som udvindes, fremstilles eller indføres, og over udlevering samt forbrug af varer i henhold til § 7.
Stk. 2.  Andre oplagshavere registreret efter § 3, stk. 2, skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af afgiftspligtige varer.
Stk. 3.  Ved udlevering fra en registreret oplagshaver skal fakturaen indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet, varens art og mængde samt miljøafgiftens størrelse.
Stk. 4.  Virksomheder med videre skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb.


Afregning af miljøafgiften

 

§ 10.  Registrerede oplagshavere skal senest den 15. i måneden efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 6, stk. 1, og § 7, til skatteforvaltningen. Miljøafgiften indbetales til skatteforvaltningen senest den 15. i den sjette måned efter udløbet af hver afgiftsperiode.
Stk. 2.  Afgiftspligtige som nævnt i § 4 skal senest 14 dage efter afgiftspligtens indtræden indbetale miljøafgiften til skatteforvaltningen. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales miljøafgift af, sker efter reglerne i § 6, stk. 2.

 

§ 11.  Skatteforvaltningen kan pålægge en registreret oplagshaver, der ikke betaler miljøafgiften rettidigt, fremover at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden fremover at betale miljøafgiften ved varernes modtagelse.

 

§ 12.  Overdrages, erhverves eller anvendes afgiftspligtige varer på en sådan måde, at der ikke er betalt den miljøafgift, som skulle have været betalt efter loven afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Kan størrelsen af det skyldige beløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet.


Foranstaltninger

 

§ 13.  Med bøde foranstaltes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller vedrørende grundlaget for udbetaling af afgiftsgodtgørelse,
2) overtræder § 3, stk. 1, § 4 eller § 9, stk. 1-4,
3) undlader at efterkomme et under § 11, 1. pkt., meddelt påbud, eller
4) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt miljøafgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.
Stk. 2.  Er overtrædelsen i stk. 1 begået af et selskab mv. kan der pålægges et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland.

 

§ 14.  Skønner skatteforvaltningen, at en overtrædelse ikke vil medføre mere indgribende foranstaltninger end bøde, kan Naalakkersuisut eller den, Naalakkersuisut bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2.  Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder reglerne i lov om rettens pleje i Grønland om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.
Stk. 3.  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 15.  I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der pålægges selskaber mv. et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland.

 

§ 16.  Bøder, der pålægges efter § 13 og § 15, tilfalder landskassen.


Ikrafttræden

 

§ 17.  Loven træder i kraft den 1. januar 2011 og finder anvendelse for varer, hvor afgiftspligten, jf. § 2, indtræder den 1. januar 2011 eller senere.
Grønlands Selvstyre, den 18. november 2010
 
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen