Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
31. maj 2010
Ophævet

Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap (Udlægning af handicapforsorgen til kommunerne)

§ 1

I landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, som senest er ændret ved landstingsforordning nr. 12 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, foretages følgende ændringer 


1.
§ 2 affattes således:
§ 2.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse tillade, at der etableres andre typer af hjælpeforanstaltninger, herunder forsøgsordninger og særlige socialpædagogiske tilbud til personer med vidtgående handicap.
Stk. 2. Naalakkersuisut fører tilsyn med de i stk. 1 nævnte hjælpeforanstaltninger.”

2. § 7 affattes således:
§ 7.  Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilken hjælp der kan ydes.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om eksempelvis
1) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler,
2) hjælp til ansættelse af støttepersoner,
3) hjælp til aflastning af forældre eller andre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet,
4) hjælp til konsulentbistand,
5) hjælp til indretning og ændring af den handicappedes bolig,
6) hjælp til undervisning, kursusvirksomhed m.v. af pårørende og andre, som derigennem sættes i stand til at lette og forbedre den handicappedes hverdag,
7) hjælp til etablering af bokollektiver og beskyttede boenheder,
8) ophold på døgninstitution, så vidt muligt i Grønland,
9) besøgsrejse eller ferierejse til den handicappede, eller i særlige tilfælde pårørende, i forbindelse med den handicappedes ophold på institution uden for hjemstedet,
10) udarbejdelse af handlingsplan efter endt skolegang.
Stk. 3.  Såfremt alle muligheder for ophold på døgninstitution i Grønland er udtømt, kan Naalakkersuisut godkende ophold på døgninstitution eller tilsvarende boform uden for Grønland.”

3. § 8, stk. 3 affattes således:
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, etablere kollektive kørselsordninger, særligt tilrettelagt for personer med vidtgående handicap.”

4. § 10, stk. 3 affattes således:
Stk. 3. Naalakkersuisut kan pålægge kommunalbestyrelsen at oprette bokollektiver og beskyttede boenheder.”

5. § 11 affattes således:
§ 11. Kommunalbestyrelsen godkender de enkelte bokollektivers retningslinjer, jf. stk. 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder pædagogisk vejledning til bokollektiverne.
Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen påser, at de enkelte bokollektivers drift og pædagogik følger gældende regler og retningslinjer.
Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter generelle regler for optagelse, ledelse, drift, indretning og det pædagogiske arbejde i bokollektiverne.”

6. § 12 affattes således:
§12. Kommunalbestyrelsen godkender de enkelte beskyttede boenheders retningslinier, jf. stk. 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder pædagogisk vejledning til de beskyttede boenheder.
Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen påser, at de enkelte beskyttede boenheders drift og pædagogik følger gældende regler og retningslinjer.
Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter generelle regler for optagelse, ledelse, drift, indretning og det pædagogiske arbejde i de beskyttede boenheder.”

7. § 13 ophæves. 

8. Efter § 16 indsættes:
§ 16 a.  For personer med vidtgående handicap anbragt i døgninstitution beregnes kommunens betaling med et beløb pr. anbringelsesdøgn.”

9. § 18 a ophæves.

10. § 19 ophæves.

11. § 20 affattes således:
§ 20.  Kommunalbestyrelsen skal rådgive og vejlede personer med vidtgående handicap om mulighederne for hjælp i henhold til denne forordning.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om ansøgning, bevilling og administration i henhold til denne forordning.”

12.§ 21 affattes således:
§21. Såfremt en person med vidtgående handicap opholder sig på institution uden for Grønland, skal kommunalbestyrelsen i den pågældendes hjemkommune mindst en gang årligt undersøge mulighederne for den pågældendes tilbagevenden til Grønland.
Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for hjemtagelse.”

13. Efter § 21 indsættes:
§ 21 a.  Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen for personen med vidtgående handicap, som er anbragt på døgninstitution, fører tilsyn med de forhold, som personen med vidtgående handicap lever under.”

14. § 22 affattes således:
§ 22. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt en person med vidtgående handicap kan modtage hjælp efter denne forordning, og om hjælpens art og omfang.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om, hvem der kan omfattes af forordningen.” 

15. § 23 affattes således:
§ 23.  Kommunalbestyrelsen kan anmode den, der søger om hjælp efter denne forordning, om
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp vedkommende er berettiget til, og
2) at lade sig undersøge af en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere, så vidt muligt efter samtykke fra personen med vidtgående handicap, indhente oplysninger fra andre med kendskab til den handicappedes forhold eller med kendskab til det vidtgående handicap, som må anses for nødvendige for at kunne behandle en ansøgning om hjælp i henhold til denne forordning.”

16. § 24 ophæves.

17. § 25 affattes således:
§ 25.  Den der modtager hjælp i henhold til denne forordning, er forpligtet til at underrette kommunalbestyrelsen i den pågældendes hjemkommune om alle forandringer i sine forhold, der kan medføre, at hjælpen helt eller delvist bør ændres eller bortfalde.
Stk. 2. Såfremt en person ved at undlade at opfylde den i stk. l nævnte oplysningspligt, eller i øvrigt mod bedre vidende, uberettiget har modtaget ydelser efter denne forordnings bestemmelser, kan det modtagne kræves tilbagebetalt.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilbagebetaling af ydelser, der i henhold til stk. 2 er modtaget med urette.”

18. Efter § 25 indsættes:
§ 25 a.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at fremsende statistiske oplysninger mv., som Naalakkersuisut anmoder om.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om omfanget af de statistiske oplysninger mv., jf. stk. 1, og om, hvordan de skal ajourføres og indsendes.”

19. § 26 affattes således:
§ 26.  Udgifter i henhold til denne forordning afholdes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til opførelse af døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap.”

20. § 27, stk. 2 ophæves.

21. § 28 ophæves.

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. januar 2011.
Grønlands Selvstyre, den 31. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Maliina Abelsen