Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
30. november 2009
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat (Skattepligt i forbindelse med råstofaktiviteter, skærpet beskatning af fri bil, handel med skattemæssige afskrivninger og udvidet indeholdelsespligt)

§ 1

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved landstingslov nr. 9 af 5. december 2008, foretages følgende ændringer:


1. 
I § 2 indsættes som stk. 2-5:
Stk. 2.  Virksomheder, der er meddelt tilladelse i henhold til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland, og som erhverver indkomst i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, herunder udførelse af seismiske undersøgelser, anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, er begrænset skattepligtige af indtægter erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført i Grønland, herunder på søterritoriet samt Grønlands kontinentalsokkelområde. Indkomsten opgøres efter de regler, der gælder for faste driftssteder, jf. stk. 1, nr. 10, samt efter reglerne i stk. 6.
Stk. 3.  Virksomheder, som erhverver indkomst knyttet til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, herunder udførelse af seismiske undersøgelser, anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, er begrænset skattepligtige af indtægter erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført i Grønland, herunder på søterritoriet samt Grønlands kontinentalsokkelområde. Indkomsten opgøres efter de regler, der gælder for faste driftssteder, jf. stk. 1, nr. 10, samt efter reglerne i stk. 6.
Stk. 4.  Bestemmelserne i stk. 3 finder ikke anvendelse, medmindre indkomsten er erhvervet ved arbejde, rådgivning eller lignende aktiviteter udøvet i en eller flere perioder, som tilsammen overstiger 30 dage i løbet af en 12-måneders periode. Er aktiviteten udøvet af en virksomhed, som er tilknyttet en anden virksomhed, anses aktiviteten for udøvet af den virksomhed, det er tilknyttet, hvis den pågældende aktivitet i væsentlig grad er den samme, som den aktivitet, der udøves af den sidstnævnte virksomhed.
Stk. 5.  Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-5, nr. 8, og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på Grønlands søterritorium og kontinentalsokkelområde. Begrænset skattepligt påhviler endvidere personer, der uden at opfylde betingelserne i § 1, stk. 1 og 2, modtager enhver form for vederlag for personligt arbejde ombord på skibe, fly, offshoreanlæg med videre i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, herunder udførelse af seismiske undersøgelser, anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibs- og flytransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter med videre, udført i Grønland, herunder på søterritoriet samt Grønlands kontinentalsokkelområde. Indkomsten opgøres efter reglerne i stk. 6.”

Stk. 2 bliver herefter stk. 6.

2.  I § 19, stk. 2, ændres ”40.000 kr.” til: ”60.000 kr.”.

3.  I § 19, stk. 3, ændres ”20.000 kr.” til: ”30.000 kr.”.

4.  I § 19, stk. 4, ændres ”10.000 kr.” til: ”15.000 kr.”.

5.  Som nyt § 22 a indsættes:
§ 22 a.  Har et selskab omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, foretaget skattemæssige afskrivninger, der er mindre end de i § 22, stk. 2, nævnte satser, nedsættes selskabets afskrivningssaldi til de beløb, hvortil selskabets aktiver kunne være nedskrevet i henhold til de i § 22, stk. 2, nævnte satser i nedenfor nævnte situationer:
1)  såfremt 30 procent eller mere af aktie- eller anpartskapitalen ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer eller deltagere end ved begyndelsen af det pågældende indkomstår,
2)  såfremt fordelingen af aktier eller stemmeværdi i selskabet ændres væsentligt i løbet af indkomståret sammenlignet med fordelingen i det forudgående indkomstår,
3)  såfremt selskabets aktiviteter ændres væsentligt i løbet af indkomståret sammenlignet med aktiviteterne i det forudgående indkomstår, eller
4)  såfremt selskabet indgår i en fusion, spaltning eller lignende omdannelse.
Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse
1)  på selskaber, hvis aktier er børsnoterede, eller
2)  i forbindelse med generationsskifter som nævnt i § 57 og § 58.
Stk. 3.  Ejes 25 procent eller mere af kapitalen i et selskab omfattet af stk. 1 af et andet selskab, en forening eller lignende (moderselskab) anses aktionærerne eller deltagerne i moderselskabet, og ikke moderselskabet, for at eje kapitalen i datterselskabet efter deres forholdsmæssige andel af moderselskabets kapital. Dette gælder dog ikke moderselskaber, hvis aktier er børsnoterede.
Stk. 4.  Naalakkersuisut eller den, Naalakkersuisut bemyndiger dertil, kan helt eller delvis dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, når særlige grunde taler derfor.”

6.  I § 75, stk. 3, nr. 2, affattes således:
  ”2) Dødsboer, foreninger eller almennyttige eller alment velgørende institutioner, der ikke har hjemting i Grønland, jf. dog § 76, stk. 4.”

7.  I § 81, stk. 3, indsættes som 2. punktum:
”Redegørelserne skal udarbejdes i Grønland. De oplysninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af redegørelserne samt andet materiale af betydning for skatteforvaltningens kontrol af udbetalinger af A-indkomst, skal opbevares i Grønland.1. og 2. punktum finder ikke anvendelse, hvis der er indgået en aftale mellem det land, hvor den indeholdelsespligtige har hjemting, og Grønland om indeholdelse af kildeskat til Grønland.”

8.  Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.

9.  Overalt i landstingsloven ændres ”Grønlands Hjemmestyre” til: ”Grønlands Selvstyre” og ”Grønlands Hjemmestyres” til: ”Grønlands Selvstyres”.

10.  Overalt i landstingsloven ændres ”Landstinget” til: ”Inatsisartut”.

11.  Overalt i landstingsloven ændres ”landstingssamling” til: ”samling”.

 

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestemmelsen i lovforslagets nr. 5 træder i kraft den 25. september 2009.
Stk. 3. Virksomheder omfattet af § 2, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat jf. denne lovs § 1, nr. 1, som inden lovens ikrafttræden har afholdt udgifter i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland, herunder på Grønlands søterritorium samt Grønlands kontinentalsokkel, kan opgøre den skattepligtige indkomst for indkomståret 2009 og tidligere indkomstår under et. Indkomsten opgøres efter de regler, der gælder for faste driftssteder, jf. § 2, stk. 1, nr. 10, samt efter reglerne i § 2, stk. 6. Et herved opgjort underskud kan fremføres efter reglerne i § 30, og bringes til fradrag i den skattepligtige indkomst. I øvrigt finder bestemmelserne i landstingslov om indkomstskat samt landstingslov om forvaltning af skatter tilsvarende anvendelse.
Grønlands Selvstyre, den 30. november 2009
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen

Dokumenter