Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
3. september 2009
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoler og efterskoleophold i Grønland

I medfør af § 1, stk. 3, § 2, stk. 2, § 3, § 13, stk. 4, § 14, § 17 og § 19 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler fastsættes:

 

Kapitel 1
Betingelser for modtagelse af tilskud

§ 1. Tilskud til efterskoleophold i Grønland bevilges af Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution inden for den på finansloven afsatte bevilling.
Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne få tilskud
1) den efterskole, som eleven er optaget på, skal være godkendt af Naalakkersuisut, og
2) ansøgning om tilskud skal være indgivet rettidigt, jf. § 3
Stk. 3. Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution kan i særlige tilfælde fravige stk. 2, nr. 2.
Stk. 4. Såfremt efterskoleopholdet afbrydes, eller såfremt eleven ikke møder op til efterskoleopholdets start, vil tilskuddet bortfalde straks efter afbrydelsen af efterskoleopholdet.
Stk. 5. Departementet for uddannelse kan kræve tilskud tilbagebetalt, såfremt tilskud er anvendt til andre formål end det bevilgede.


Ansøgningsprocedure

§ 2. Forældremyndighedsindehaverne ansøger selv om elevens optagelse på en efterskole.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud foretages på et af departementet for uddannelse udarbejdet skema.
Stk. 3. Ansøgningsskemaet udleveres af undervisningsforvaltningen i den kommune, hvor eleven går i skole.
Stk. 4. Ansøgeren fremsender ansøgning om tilskud til undervisningsforvaltningen bilagt efterskolens bekræftelse på, at eleven er optaget på efterskolen.
Stk. 5. Undervisningsforvaltningen fremsender ansøgning om tilskud, kopi af det i stk. 4 nævnte bilag og kopi af afgangsbevis eller senest afgivne standpunktskarakterer til Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution.

§ 3. Ansøgning skal være modtaget i undervisningsforvaltningen senest den 1. december i året før efterskoleopholdet påbegyndes.
Stk. 2. Ansøgning skal være modtaget af Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution senest den 15. januar i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes.

§ 4. Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution meddeler senest den 15. marts i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes, ansøgerne, om tilskud er bevilget.
Stk. 2. Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution underretter efterskolen om tildelte tilskud senest den 15. marts i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes.
Stk. 3. Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution underretter undervisningsforvaltningen om afgørelse af de tilskudsansøgninger, som forvaltningen har fremsendt til myndigheden senest den 15. marts i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes.

§ 5. Undervisningsforvaltningen forestår forberedelsen af elevens afrejse. For de elever, hvor Naalakkersuisut eller den af Naalakkersuisut bemyndigede myndighed eller institution står som rejsearrangør, fremsendes billetter til den lokale undervisningsforvaltning senest den 15. maj.


Afbrydelse af efterskoleophold i utide

§ 6. Hvis en efterskoleelev ønsker at afbryde sit efterskoleophold i Grønland i utide, skal efterskolens forstander foranledige gennemførelse af en samtale med eleven, før en hjemrejse kan bevilges.
Stk. 2. Samtalen finder sted på elevens efterskole snarest efter ønsket er meddelt. I samtalen deltager en ansat fra efterskolen, eleven og hvis eleven er under 18 år, forældrene eller elevens kontaktfamilie.

 

Kapitel 2
Anvisning af tilskud

§ 7. Grundtilskud efter § 12 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler anvises efter aftale mellem Naalakkersuisut og efterskolen.
Stk. 2. Taxametertilskud beregnet på grundlag af det opnåede årselevtal i finansåret anvises efter aftale mellem Naalakkersuisut og efterskolen. Efterskoleelever, der er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse, kan medregnes i årselevtallet, hvis opholdet er anbefalet i en skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning eller uddannelsesvejlederen i elevens tidligere skolekommune.
Stk. 3. Taxametertilskuddet nedsættes ved mindre antal årselever efter udgangen af en måned. Dette gælder dog ikke for nyoprettede efterskoler jf. § 13, stk. 3 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler.
Stk. 4. Taxametertilskuddet nedsættes ved mindre antal gennemførte undervisningsuger end 40 jf. § 11, nr. 1 og 3 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler.
Stk. 5. Hvis en skole indstiller sin virksomhed, opgøres tilskuddet forholdsmæssigt på grundlag af årselevtallet i det senest afsluttede skoleår.


Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

§ 8. Forældrebetalingen for efterskoleelever med fysisk eller psykisk handicap fastsættes ud fra den i finansloven angivne højeste støttetakst.

§ 9. I henhold til § 17 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning.
Stk. 2. Specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand omfatter
1) særligt tilrettelagt undervisning inden for skolens fagrække, eller
2) undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder, hvis formål er at afhjælpe eller begrænse virkninger af psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder.


Tilbagebetaling og ophør af tilskud

§ 10. Naalakkersuisut kan bestemme at tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvist, hvis efterskolen ikke opfylder tilskudsbetingelserne i loven eller administrative forskrifter fastsat i medfør heraf. Efterskolen kan søge om dispensation til at oppebære helt eller delvist tilskud.
Stk. 2. Naalakkersuisut kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for efterskoler, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at efterskolens virksomhed må indstilles.
Stk. 3. Naalakkersuisut kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.
Stk. 4. Tilskud, der bortfalder eller tilbagebetales, tilfalder Landskassen.
Stk. 5. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

§ 11. Såfremt Naalakkersuisut i medfør af § 10, stk. 1, har besluttet, at tilskuddet i sin helhed bortfalder, fordi efterskolen ikke opfylder betingelserne i § 7, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler, kan skolen generhverve tilskudsretten i overensstemmelse med reglerne for nye efterskoler jf. § 7.

 

Kapitel 3
Klageadgang

§ 12. Klager over afgørelser vedrørende tilskud kan indbringes for departementet for uddannelse. Klage skal være modtaget i departementet for uddannelse senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet.


Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009 og har virkning fra skoleåret 2009-2010.
Grønlands Selvstyre, den 3. september 2009
Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen