Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
24. august 2009
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om dåbsoplæring og konfirmation.

I medfør af § 33, stk. 1 i landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om Kirken fastsættes:

 

Kapitel 1
Dåbsoplæring


§ 1.
Formålet med folkekirkens tilbud om dåbsoplæring er at medvirke til børns fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste for dermed at styrke grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse.
Stk. 2. Børn, som ikke har deltaget i dåbsoplæring, deltager på lige fod med andre børn i konfirmationsforberedelsen.

§ 2. Dåbsoplæring iværksættes efter aftale mellem præsten og menighedsrepræsentationen.

§ 3. Præsten har ansvaret for dåbsoplæring, som tilrettelægges efter samråd med forældremyndighedsindehaverne.
Stk. 2. Dåbsoplæring varetages af præsten. I mangel af en præst, eller hvor særlige omstændigheder taler derfor, kan oplæringen varetages af kateketen.

§ 4. Dåbsoplæringen tilrettelægges således, at børnene samles til et møde koordineret med en gudstjeneste med bibelhistorier, salmer, salmer med relation til bibelhistorier, bøn og trosbekendelse.
Stk. 2. Dåbsoplæringen skal foregå under hensyntagen til folkeskolens undervisningsplaner på religionsområdet, således at der ikke overflyttes undervisningssammenhænge fra folkeskolen til kirken.

§ 5. Dåbsoplæringen kan gennemføres i folkeskolen uanset klassetrin frem til 8. klasse eller frem til det tidspunkt, hvor konfirmationsforberedelsen efter § 12, stk. 2 finder sted og skal være gennemført inden for et skoleår. Undervisningen skal afholdes uden for folkeskolens undervisningstid, og de samme lokaler, der bruges til konfirmationsforberedelse, skal så vidt muligt anvendes.

 

Kapitel 2
Konfirmation


§ 6.
Adgang til at blive konfirmeret harenhver, der er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.
Stk. 2. Det påhviler præsten at påse, at de i stk. 1 anførte vilkår er opfyldte.
Stk. 3. Biskoppen kan i særlige tilfælde tillade, at konfirmationen sker tidligere end det i § 9 fastsatte tidspunkt.

 

§ 7. Konfirmationen foregår i kirken ved en gudstjeneste og udføres efter det for konfirmation gældende ritual.
Stk. 2. Forkortelse af gudstjenestens varighed i særlige tilfælde samt anvendelse af ikke godkendt ritual skal godkendes af biskoppen.

§ 8. Konfirmationen afholdes normalt om foråret umiddelbart efter forberedelsens afslutning på en søndag eller anden helligdag, dog ikke langfredag, påskedag eller pinsedag. Menighedsrepræsentationen kan bestemme, at der tillige afholdes konfirmation om efteråret.
Stk. 2. Konfirmander, der uforskyldt er forhindret i at blive konfirmeret på konfirmationsdagen, kan konfirmeres senere.

§ 9. Menighedsrepræsentationen træffer beslutning om dato for afholdelse af konfirmation efter indstilling fra præstegældets institutionsleder.
Stk. 2. Institutionslederen koordinerer forud for indstillingen, jf. stk. 1, datoforslag med provsten. Koordineringen skal være afsluttet senest den 1. oktober.
Stk. 3. Menighedsrepræsentationen træffer beslutning, jf. stk. 1, senest den 15. oktober. Beslutningen meddeles provsten umiddelbart efter.
Stk. 4. Provsten bekendtgør samtlige datoer for konfirmationer i provstiet senest den 1. november.

 

Kapitel 3
Konfirmationsforberedelse


§ 10.
Konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og sigter på at styrke konfirmandens fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

§ 11. Præsten har ansvaret for tilrettelæggelsen og varetagelsen af konfirmationsforberedelsen, som normalt forudsætter, at konfirmanden har modtaget religionsundervisning i folkeskolen eller et andet sted.
Stk. 2. Konfirmationsforberedelsen varetages af præsten. I mangel af en præst, eller hvor særlige omstændigheder taler derfor, skal forberedelsen varetages af kateketen eller af en anden med tilsvarende kompetence.
Stk. 3. Der kan, hvis der er behov herfor, ansættes en medhjælper til konfirmationsforberedelsen. Forberedelsen gennemføres efter præstens vejledning. Præsten skal dog udføre mindst 8 timers undervisning.
Stk. 4. Det skal tilstræbes, at der under forberedelsestiden sker et samarbejde mellem præsten, eller en anden der udfører forberedelsen, og hjemmene.
Stk. 5. Det er præstens ansvar, at forberedelsen har den fornødne kvalitet, også i de i stk. 2 og stk. 3 nævnte tilfælde.

§ 12. Konfirmationsforberedelsen foregår på folkeskolens ottende klassetrin.
Stk. 2. Departementet for kirken kan under særlige forhold tillade, at konfirmationsforberedelsen gennemføres på højere klassetrin.

§ 13. Normalt skal et barn forberedes til konfirmation på sin lokalskole. Hvis dette er umuligt eller vanskeligt, kan forberedelsen dog henvises til et andet passende sted.

§ 14. Tid og sted for konfirmationsforberedelsen besluttes efter forhandling mellem konfirmandens lokalskole og præsten.Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med provsten.

§ 15. Konfirmationsforberedelsen skal omfatte mindst 40 undervisningstimer á 45 minutter.
Stk. 2. Deltagere i konfirmationsforberedelsen fordeles i hold. Holdstørrelsen må ikke overstige 24 børn.

§ 16. Den præst, der har forberedt barnet til konfirmation, er berettiget og forpligtet til at konfirmere vedkommende.
Stk. 2. Har en konfirmand forsømt forberedelsen uden gyldig grund eller tilsidesat de af præsten givne anvisninger, kan præsten afvise vedkommende fra forberedelsen eller konfirmationen. Konfirmanden kan i så fald ikke antages til forberedelse og konfirmation i samme forberedelsesperiode af en anden præst. Præstens bortvisning kan påklages til biskoppen inden 2 uger efter bortvisningen. Biskoppens afgørelse er endelig.
Stk. 3. Afbrydes forberedelsen hos en præst på grund af barnets flytning til en anden by eller bygd eller af andre grunde, kan forberedelsen efter aftale med forældremyndighedsindehaverne fortsættes hos en anden præst, som er villig til at modtage barnet. Under disse omstændigheder dokumenteres længden af barnets deltagelse i konfirmationsforberedelsen ved erklæring fra den præst, hos hvem forberedelsen blev afbrudt.

 

Kapitel 4
Ikrafttrædelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009.
Grønlands Selvstyre, den 24. august 2009
Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen

Relationer
Hjemmelslov