Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
9. januar 2009
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i folkeskolen

I henhold til § 17, stk. 4, og § 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 15. april 2003, fastsættes:

 

Kapitel 1
Undervisningens tilrettelæggelse og definitioner

§ 1. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmaterialer og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, formålene for de enkelte trin, formålene for de enkelte fag og fagområder og læreplanernes angivelser af læringsmål. Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. § 17, stk. 1, i landstingsforordning om folkeskolen.
Stk. 2. Det påhviler skolelederen at sikre, at undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at den rummer udfordringer for alle elever, jf. § 17, stk. 2, i landstingsforordning om folkeskolen.
Stk. 3. I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal foregå i samarbejde mellem læreren og eleven, jf. § 17, stk. 3, i landstingsforordning om folkeskolen.

 

§ 2. Ved vidnesbyrd forstås vurderingen af den enkelte elevs faglige kompetencer i forhold til læringsmålene og skal afgives på grundlag af den løbende evaluering, fremlæggelse af eget arbejde, emneorienteret opgave og skriftlige tests.

§ 3. Ved supplerende bemærkninger forstås lærerens vurdering af elevens skolearbejde, personlige og sociale udvikling samt deltagelse i skolens sociale liv.

§ 4. Ved standpunktskarakterer forstås vurderingen af den enkelte elevs faglige kompetencer i forhold til læringsmålene.

§ 5. Ved fremlæggelse af eget arbejde forstås en elevs fremlæggelse af egne arbejder i løbet af skoleåret.

§ 6. Ved læringsmål forstås målspecifikationer for de enkelte fag og fagområder, som angiver den viden og de færdigheder, eleverne forventes at have tilegnet sig ved afslutningen af hvert af de tre trin. Læringsmålene er opdelt i sideordnede faglige kategorier og danner grundlag for den løbende evaluering samt den centralt fastsatte evaluering ved afslutningen af hvert af de tre trin.

§ 7. Ved fagformål forstås formålet med undervisningen inden for de enkelte fag og fagområder omfattende hele skoleforløbet. Fagformålene er opdelt i fire sideordnede kategorier, som er et udtryk for fire forskellige synsvinkler inden for de enkelte fag og fagområder, og som omhandler:
1) viden og færdigheder,
2) den personlige dimension,
3) den sociale dimension og
4) den kulturelle og samfundsmæssige dimension.


Kapitel 2
Handleplaner og evaluering

§ 8. Klasselæreren sørger for, at eleven i samarbejde med sine lærere mindst 2 gange om året, forud for afholdelse af skole-hjemsamtaler, udarbejder en handleplan.
Stk. 2. Handleplanen skal indeholde:
1) elevens mål i forhold til læringsmålene,
2) på ældstetrinet tillige elevens uddannelsesønsker.
Stk. 3. Handleplanen skal udformes så:
1) den støtter eleven i at nå sine mål,
2) eleven selv kan vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang målene opfyldes.

§ 9. Som led i undervisningen skal elevens lærere løbende foretage evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering.
Stk. 2. Evalueringen har til formål at danne grundlag for:
1) undervisningens videre planlægning,
2) vejledning af eleven og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb,
3) lærerens vurderinger, jf. § 15.

§ 10. Læreren skal til brug for den løbende evaluering og undervisningens tilrettelæggelse følge udviklingen i såvel den enkelte elevs som hele klassens eller holdets udbytte af undervisningen. Med passende mellemrum drøftes udviklingen individuelt og kollektivt med eleverne.
Stk. 2. I forbindelse med de i undervisningen stillede opgaver, herunder hjemmearbejde, giver læreren en vurdering af elevens arbejde og indsats i form af skriftlige og mundtlige kommentarer.

 

Kapitel 3
Kontakten mellem skolen, hjemmet og eleven

§ 11. Kontakten mellem skolen og hjemmet varetages ved:
1) afholdelse af skole-hjemsamtaler,
2) afholdelse af forældremøder,
3) skriftlige meddelelser til hjemmet om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger, standspunktskarakterer, og
4) besøg i hjemmet efter forældrenes anmodning eller samtykke.

§ 12. Skole-hjemsamtaler afholdes mindst 2 gange om året med deltagelse af eleven, dennes forældre, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for eleven, og elevens lærere.
Stk. 2. Skole-hjemsamtalerne tager udgangspunkt i elevens handleplaner, og forældrene, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for barnet, orienteres blandt andet om læringsmålene for fagene og om kriterierne for og resultaterne af den løbende evaluering. Nærmere aftale om samtalerne, herunder indhold, tid og sted, træffes med de enkelte forældre, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for barnet, der i god tid forud for mødet skal have mulighed for at fremkomme med ønsker om, hvad de særligt vil samtale om og med hvem.

§ 13. Der afholdes i begyndelsen af skoleåret et forældremøde for klassens forældre. Der kan herudover afholdes yderligere forældremøder i løbet af skoleåret.

§ 14. Skolen giver eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger og eventuelt standpunktskarakterer mindst 2 gange om året i november eller december og i maj eller juni.
Stk. 2. Skolen skal dog give elever i 10. klasse meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger og standpunktskarakterer i november eller december og i april eller maj.
Stk. 3. Skolen skal give meddelelse til hjemmet, hvis den løbende evaluering giver anledning til bekymring for en elevs læring, arbejdsindsats med videre samt udvikling i det hele taget således, at skole og hjem i fællesskab kan søge at bedre elevens forhold.


Kapitel 4
Dokumentation


§ 15.
Til dokumentation af elevens udbytte af undervisningen anvender elevens lærere følgende former for vurderinger:
1) vidnesbyrd,
2) oplysninger om undervisningens gennemførelse,
3) supplerende bemærkninger og eventuelt
4) standpunktskarakterer.
Stk. 2. Oplysninger om undervisningens gennemførelse skal mindst indeholde:
1) antal planlagte undervisningstimer i perioden,
2) antal gennemførte undervisningstimer i perioden, og
3) oplysninger om elevens fremmøde.

§ 16. Departementet for uddannelse kan udsende vejledninger om meddelelser til hjemmet, anvendelse af vidnesbyrd og karakterskala.


Yngstetrinet

§ 17. På 1. klassetrin modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, der omfatter en samlet vurdering af elevens faglige kompetencer i forhold til læringsmålene, oplysninger om undervisningens gennemførelse og supplerende bemærkninger.

§ 18. På 2. og 3. klassetrin modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse og supplerende bemærkninger.
Stk. 2. Eleven modtager et vidnesbyrd for hvert af følgende fag og fagområder:
1) grønlandsk,
2) dansk,
3) samfundsfag,
4) religion og filosofi,
5) matematik,
6) naturfag,
7) personlig udvikling og
8) lokale valg.

§ 19. Til brug ved udarbejdelse af vidnesbyrd i maj eller juni skal elever i 3. klasse:
1) aflægge skriftlige tests i grønlandsk, dansk og matematik og
2) fremlægge eget arbejde.
Stk. 2. Departementet for uddannelse kan inden 1. december hvert år bestemme, at eleverne skal aflægge skriftlig test i et af følgende fag: Samfundsfag, religion og filosofi, naturfag eller fagområdet personlig udvikling. Departementet for uddannelse kan samtidig bestemme, at der ikke skal aflægges test i ét af de i stk. 1, nr. 1, nævnte fag.
Stk. 3. Eleven fremlægger eget arbejde i de fag og fagområder, hvori der ikke aflægges skriftlig test samt i en disciplin efter elevens eget valg inden for fagområdet lokale valg.
Stk. 4. Aflæggelse af skriftlige tests og fremlæggelse af eget arbejde finder sted i perioden marts til maj.


Mellemtrinet

§ 20. På mellemtrinet modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse og supplerende bemærkninger.
Stk. 2. Eleven modtager et vidnesbyrd for hvert af følgende fag og fagområder:
1) grønlandsk,
2) dansk,
3) engelsk,
4) samfundsfag,
5) religion og filosofi,
6) matematik,
7) naturfag, og
8) personlig udvikling.
Stk. 3. I fagområdet lokale valg modtager eleven et vidnesbyrd i hver af disciplinerne:
1) håndværk og design,
2) kunst og arkitektur,
3) idræt og udeliv, og
4) musik, sang, bevægelse og drama.
Stk. 4. Har eleven ikke modtaget undervisning i en eller flere af de i stk. 3 nævnte discipliner, anføres dette.

§ 21. Til brug ved udarbejdelse af vidnesbyrd i maj eller juni skal elever i 7. klasse:
1) aflægge skriftlige tests i grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, samt
2) udarbejde og fremlægge en emneorienteret opgave.
Stk. 2. Departementet for uddannelse kan inden 1. december hvert år bestemme, at eleverne skal aflægge skriftlig test i et af følgende fag: Samfundsfag, religion og filosofi, naturfag eller fagområdet personlig udvikling. Departementet for uddannelse kan samtidig bestemme, at der ikke skal aflægges test i ét af de i stk. 1, nr. 1, nævnte fag.
Stk. 3. Eleverne udarbejder og fremlægger en emneorienteret opgave, som skal omfatte flere fag eller fagområder.
Stk. 4. Udarbejdelse og fremlæggelse af en emneorienteret opgave og aflæggelse af skriftlige tests finder sted i perioden marts til maj.


Ældstetrinet

§ 22. På ældstetrinet modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger og standpunktskarakterer.
Stk. 2. Eleven modtager ét vidnesbyrd, én standpunktskarakter for mundtligt arbejde og én standpunktskarakter for skriftligt arbejde i hvert af fagene:
1) grønlandsk,
2) dansk,
3) engelsk og
4) matematik.
Stk. 3. Eleven modtager én standpunktskarakter i færdighed i hvert af fagene:
1) grønlandsk,
2) dansk,
3) engelsk og
4) matematik.
Stk. 4. Eleven modtager ét vidnesbyrd samt én standpunktskarakter i hvert af fagene:
1) personlig udvikling
2) samfundsfag
3) religion og filosofi og
4) 3. fremmedsprog, hvis eleven er tilmeldt et sådant fag.
Stk. 5. I naturfag modtager eleven ét vidnesbyrd og én særskilt standpunktskarakter i hver af fagdisciplinerne:
1) fysik/kemi,
2) biologi, og
3) naturgeografi.
Stk. 6. I fagområdet lokale valg modtager eleven ét vidnesbyrd og én standpunktskarakter i hvert af de i fagformålet nævnte discipliner:
1) håndværk og design,
2) kunst og arkitektur,
3) idræt og udeliv, og
4) musik, sang, bevægelse og drama.
Stk. 7. Har eleven ikke modtaget undervisning i en eller flere af de i stk. 5 nævnte discipliner, anføres dette. 

 

Kapitel 5

Standpunktskarakterer


§ 23. Ved afgivelse af standpunktskarakterer anvendes følgende Greenlandic Grading System-skala (GGS-skalaen):
A: Gives for en fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
B: Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
C: Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
D: Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
E: Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
Fx: Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
F: Gives for den helt uacceptable præstation.

 

Kapitel 6
Fremlæggelser af eget arbejde, tests, emneorienterede opgaver m.v.

Generelt

§ 24. Skolens leder kan efter indstilling fra en elevs lærere og efter forudgående drøftelse med elevens forældre afgøre, i hvilket omfang en elev, der i et eller flere fag eller fagområder modtager specialundervisning eller supplerende undervisning, skal fritages fra skriftlige tests, emneorienteret opgave eller fremlæggelse af eget arbejde.
Stk. 2. Skolens leder kan gøre en fritagelse fra tests eller emneorienteret opgave betinget af, at eleven fremlægger eget arbejde i de pågældende fag eller fagområder.

§ 25. Skolens leder kan efter indstilling fra en elevs lærere og efter forudgående drøftelse med elevens forældre fritage en elev på yngste- eller mellemtrinet, der er flyttet til Grønland fra udlandet, Danmark eller Færøerne, fra aflæggelse af skriftlige tests, hvis eleven ikke har fulgt undervisningen på det pågældende trin i mindst 2 skoleår forud for testenes afholdelse.
Stk. 2. Skolens leder kan gøre en fritagelse betinget af, at eleven fremlægger eget arbejde i de pågældende fag eller fagområder.


Fremlæggelse af eget arbejde

§ 26. Fremlæggelse af eget arbejde skal vise elevens:
1) faglige standpunkt i forhold til udvalgte læringsmål for faget eller fagområdet samt
2) engagement og faglige udvikling.


Tests på yngste- eller mellemtrinet

§ 27. Skriftlige tests som nævnt i § 19, stk. 1, og 2, og § 21, stk. 1, og 2, forestås af Departementet for uddannelse. Testene skal give eleverne, forældrene, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for barnet, og lærerne en kontrolleret bedømmelse af, i hvilket omfang eleverne har nået de pågældende læringsmål.

§ 28. Departementet for uddannelse udsender senest den 1. december hvert år meddelelse om de skriftlige tests på yngste- og mellemtrinet. Meddelelsen vedrører:
1) hvorvidt eleverne skal aflægge test i de i § 19, stk. 2, eller § 21, stk. 2, nævnte fag, og hvorvidt eleverne ikke skal aflægge test i ét af de i § 19, stk. 1, eller § 21, stk. 1, nævnte fag,
2) hvilke almindelige og eventuelt særlige hjælpemidler, der skal være til rådighed ved testene og
3) tidspunkter og varighed af testene.
Stk. 2. Testresultaterne sendes til Departementet for uddannelse til bedømmelse.
Stk. 3. Departementet for uddannelse fastsætter nærmere retningslinier for testenes gennemførelse og bedømmelse.


Emneorienterede opgaver

§ 29. Den emneorienterede opgave skal vedrøre læringsmålene fra flere fag eller fagområder.

§ 30. Klassens eller klassetrinets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne inden 1. februar hvert år. Emnet skal være så bredt formuleret, at det kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler.
Stk. 2. Det overordnede emne skal lægge op til formulering af delemner, der inddrager stofområder og metoder samt arbejdsformer og udtryksformer fra flere fag eller fagområder, og som giver udfordringer til hele elevgruppen.

§ 31. Klassens eller klassetrinets lærere samt eventuelt andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med den emneorienterede opgave.
Stk. 2. Lærernes vejledning skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne forudsætninger og interesser med hensyn til:
1) indkredsning af emne med en eller flere problemstillinger,
2) afgrænsning af den emneorienterede opgaves indhold,
3) valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer,
4) valg og brug af indhold og metoder fra flere fag,
5) valg og brug af kilder og materialer,
6) valg og brug af udtryksform,
7) fremstilling af produkt,
8) tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen.

§ 32. Eleverne skal forud for arbejdet med den emneorienterede opgave orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på ved bedømmelsen.

§ 33. Eleverne gives 3-5 sammenhængende skoledage til det afsluttende arbejde med indsamling af informationer, bearbejdning af emnet, færdiggørelse af deres produkt og forberedelse af fremlæggelsen af det samlede arbejde.

§ 34. Den emneorienterede opgave skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed.
Stk. 2. Fremlæggelsen af emneorienterede opgaver sker i umiddelbar forlængelse af elevernes færdiggørelse af deres arbejde. Som led i fremlæggelsen bedømmer eleverne deres arbejde i forhold til de angivne læringsmål.

§ 35. Den emneorienterede opgave bedømmes med en bred skriftlig udtalelse.
Stk. 2. Den skriftlige udtalelse er en vurdering af:
1) opgavens faglige indhold, herunder i hvilken udstrækning eleven kan demonstrere basale kundskaber og færdigheder inden for flere fag eller fagområder og vise overblik over centrale stofområder,
2) arbejdsprocessens forskellige faser, herunder elevens fordybelse i emnet, elevens samarbejde med andre samt elevens planlægning, indsamling af informationer og bearbejdning af emnet,
3) produktet, herunder udtryksformen og fremlæggelsesformen og
4) sammenhængen mellem det indhold, eleven har beskæftiget sig med, elevens arbejdsform, det færdige produkts udtryksform og formidlingen af produktet.
Stk. 3. Den emneorienterede opgave skal være bedømt af lærerne senest 2 uger efter fremlæggelsen.

 

Kapitel 7
Sygdom m.v.

§ 36. Er en elev på yngstetrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at fremlægge eget arbejde på det fastlagte tidspunkt, fastlægges et nyt tidspunkt herfor inden skoleårets afslutning.

§ 37. Er en elev på yngste- eller mellemtrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at aflægge en skriftlig test, skal eleven så vidt muligt aflægge testen ved førstkommende lejlighed, inden skoleårets afslutning.

§ 38. Kommer en elev på yngste- eller mellemtrinet for sent til en skriftlig test, kan skolens leder tillade eleven at deltage, når forsinkelsen er af så kort varighed, at eleven kan modtage de nødvendige instruktioner om opgaven sammen med de øvrige elever.
Stk. 2. Er betingelserne som nævnt i stk. 1 ikke opfyldt, finder § 37 tilsvarende anvendelse.

§ 39. Har en elev på yngste- eller mellemtrinet, uden der kan være tvivl derom, uretmæssigt skaffet sig hjælp til besvarelsen af en skriftlig test, betragtes elevens besvarelse som ugyldig.
Stk. 2. Har en elev uretmæssigt skaffet sig hjælp til besvarelsen af en skriftlig test, finder § 37 tilsvarende anvendelse.

§ 40. Er en elev på mellemtrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at deltage i udarbejdelse af en emneorienteret opgave, helt eller i et sådant omfang, at elevens bidrag ikke kan vurderes særskilt, skal eleven i stedet fremlægge eget arbejde inden for det/de fag eller fagområde(r), som den emneorienterede opgave omfatter.

§ 41. Er en elev på mellemtrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at deltage i en planlagt fremlæggelse af en emneorienteret opgave, helt eller i et sådant omfang, at elevens bidrag ikke kan vurderes særskilt, skal eleven i stedet fremlægge ved førstkommende lejlighed inden skoleårets slutning.

 
Kapitel 8
Opbevaring af vidnesbyrder m.v.

§ 42. Skolen opbevarer genpart af vidnesbyrd, standpunktskarakterer og oplysninger om undervisnings gennemførelse i 5 år efter elevens udmeldelse af skolen.
Stk. 2. Efter elevens udmeldelse af skolen opbevares standpunktsprotokollen på skolen.


Kapitel 9
Ikrafttræden

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. januar 2009.
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen