Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
5. december 2008
Ophævet

Landstingslov om den kommunale styrelse

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Kommunalbestyrelsen styrer kommunens anliggender.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler om kommunens styrelse herunder borgmesterens forretninger i en styrelsesvedtægt. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fremsender et eksemplar af kommunens styrelsesvedtægt og forretningsorden til Landsstyret.
Stk. 5. Landsstyret udarbejder en generel styrelsesvedtægt og forretningsorden som, hvis ikke andet er vedtaget af kommunalbestyrelsen, finder anvendelse samt danner grundlag ved fortolkningstvivl.

§ 2. Kommunevåben er forbeholdt de pågældende kommunale myndigheder. Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade andre at anvende våbenet. En tilladelse til anvendelse i kommercielt øjemed kan gøres betinget af erlæggelse af et gebyr.

 

Kapitel 2
Kommunalbestyrelsen

Sammensætning af kommunalbestyrelsen m.v.

§ 3. Kommunalbestyrelserne i Kommune Kujalleq (Syd) og i Qeqqata Kommunia (Midt) består af 15 medlemmer. Kommunalbestyrelserne i Qaasuitsup Kommunia (Nord) og i Kommuneqarfik Sermersooq (Øst/Vest) består af 21 medlemmer.
Stk. 2. Ved ordinære valg til kommunalbestyrelserne, kan kommunalbestyrelserne senest inden udgangen af året forud for valgets afholdelse beslutte, at antallet af medlemmer skal være mindre end 15 i Kommune Kujalleq og i Qeqqata Kommunia og mindre end 21 i Qaasuitsup Kommunia og i Kommuneqarfik Sermersooq. Medlemstallet skal være ulige og fastsættes i styrelsesvedtægten.

§ 4. Den nyvalgte kommunalbestyrelse afholder sit konstituerende møde efter at valgbestyrelsen har truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager og prøvelsen af medlemmernes valgbarhed er afsluttet. Indkaldelse foretages skriftligt af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.
Stk. 2. Indtil valg af borgmester har fundet sted, ledes kommunalbestyrelsens forhandlinger af det medlem, der har indkaldt til mødet, eller i dette medlems fravær, af det tilstedeværende medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

§ 5. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af kommunens administration og for ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektøren.


Valg af borgmester og viceborgmester

§ 6. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen indledningsvis borgmesteren blandt sine medlemmer.
Stk. 2. En kandidat er valgt som borgmester, såfremt kandidaten opnår mere end halvdelen af stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer (absolut flertal). Opnår ingen kandidat absolut flertal, foretages ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke absolut flertal til en kandidat, foretages en tredje afstemning mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer ved anden afstemning. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 3. Efter valg af borgmester vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en viceborgmester til at fungere i tilfælde af borgmesterens fravær. Valget foregår efter samme regler som borgmestervalget og ledes af den nyvalgte borgmester eller i tilfælde af dennes fravær af det medlem, der har ledet borgmestervalget.
Stk. 4. Det kan i styrelsesvedtægten bestemmes, at kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer vælger en 1. og 2. viceborgmester til i den nævnte rækkefølge at fungere i borgmesterens fravær. Valget foregår ved forholdstalsvalg jf. § 34.
Stk. 5. Valg til borgmester og viceborgmester gælder for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

§ 7. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen er pligtig at modtage valg til borgmester eller viceborgmester.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage borgmester og viceborgmester for deres hverv for resten af funktionsperioden.
Stk. 3. Når en borgmester eller viceborgmester fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 6 for resten af kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Er der valgt 2 viceborgmestre, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den pågældende.


Kommunalbestyrelsens møder, inhabilitet og fravær

§ 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes. Beslutning herom offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår på den måde, der sædvanligt benyttes i kommunen, og kommunalbestyrelsen har pligt til, at orientere Landsstyret herom.
Stk. 2. Iår hvor der afholdes nyvalg til kommunalbestyrelsen fastsættes kun datoer for ordinære møder frem til udgangen af den måned, hvor den hidtidige kommunalbestyrelse går af. Den nyvalgte kommunalbestyrelse fastsætter på det konstituerende møde datoerne for ordinære møder resten af året.
Stk. 3. Ekstraordinære møder afholdes, hvis borgmesteren finder det fornødent, eller mindst 1/3 af kommunalbestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse. Meddelelse gives så vidt muligt forud til kommunens borgere og Landsstyret.
Stk. 4. Borgmesteren udsender så vidt muligt senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder dagsorden til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt så vidt muligt senest 3 hverdage inden mødet det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har med de begrænsninger, der følger af lovgivningen om tavshedspligt, endvidere ret til at gennemse det fremlagte materiale sammen med personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Stk. 5. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde samt en udskrift af beslutningsreferatet skal, med de begrænsninger der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, fremlægges et eller flere steder i kommunen.

§ 9. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog vedtage at behandle enkelte sager for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller borgmesteren.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Kommunalbestyrelsen kan tilkalde andre personer ved en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.
Stk. 3. Der gælder tavshedspligt, jf. bestemmelserne herom i Kriminallov for Grønland, for alle deltagere i lukkede kommunale møder.
Stk. 4. En repræsentant for Landsstyret har ret til at overvære sager, som behandles for lukkede døre.

§ 10. En sags vedtagelse kræver kun en behandling i kommunalbestyrelsen, medmindre andet særligt er bestemt.

§ 11. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af medlemmerne deltager i mødet. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt.
Stk. 2. Et medlem kan deltage i mødet ved telefon- eller videokonference samt telefax, når medlemmet opfylder betingelserne i § 15, stk. 1 og der ville kunne indkaldes stedfortræder.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i forretningsordenen bestemme, at møder kan afholdes som telefon- eller videokonference samt ved telefax og at også andre kommunikationsteknologier kan anvendes.

§ 12. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration.
Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 rettes til borgmesteren.
Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder.
Stk. 4. Et medlem af kommunalbestyrelsen har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt jf. stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinier for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt.

§ 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

§ 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, herunder også enkeltkandidater, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling.
Stk. 4. Træfferkommunalbestyrelsen beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt på det inhabile medlems kandidatliste, eller det inhabile medlem selv hvis dette er valgt som enkeltkandidat, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, kommunen er forpligtet til at overholde.

§ 15. Når et medlem vil være forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, kan de medlemmer, der er valgt på det forhindrede medlems kandidatliste, herunder enkeltkandidater, kræve stedfortræderen indkaldt til deltagelse i mødet. Til det konstituerende møde eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældende kandidatliste valgt noget medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt.
Stk. 2. Når borgmesteren bliver bekendt med, at et medlem af de i stk. l, l. pkt., anførte grunde vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 2 måneder, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.
Stk. 4. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.
Stk. 5. Når stedfortræderen for borgmesteren eller viceborgmesteren er indtrådt i henhold til stk. 2, og forhindringen har en forventet varighed af mindst 4 måneder, vælger kommunalbestyrelsen efter reglerne i § 6 den, der under fraværet skal varetage funktionerne som borgmester eller viceborgmester.

§ 16. Kommunalbestyrelsens beslutninger nedfældes i et beslutningsreferat, der straks efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført referatet, og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at myndigheden samtidig gøres bekendt med referatet. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
Stk. 2. Borgmesteren sikrer, at beslutningsreferatet underskrives af deltagerne i mødet, også vedrørende beslutninger taget for lukkede døre
Stk. 3. Senest l måned efter at referatet er underskrevet, tilsender borgmesteren Landsstyret en kopi af referatet.

 

Kapitel 3
Borgmesterens og viceborgmesterens virke

§ 17. Borgmesteren forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder kommunalbestyrelsens medlemmer til møderne. Borgmesteren leder kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og sørger for, at kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i referatet.

§ 18. Borgmesteren kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 2. Borgmesteren orienterer senest på førstkommende ordinære møde kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet, jf. stk. 1.

§ 19. Borgmesteren varetager den daglige ledelse af kommunens administration, fordeler sagerne til de pågældende udvalg samt drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af kommunalbestyrelsen, forelægges denne i oplyst stand. Borgmesteren fører tilsyn med sagernes ekspedition og udfærdiger om fornødent instrukser herfor.
Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling.

§ 20. Borgmesteren har, uden at være medlem, ret til at deltage i forhandlingerne i stående udvalg med videre uden stemmeret. Borgmesteren underrettes om tidspunktet for udvalgsmøderne og modtager dagsorden, samt kopi af referatet for hvert møde.
Stk. 2. Borgmesteren kan sammenkalde medlemmerne af to eller flere udvalg til drøftelse af foreliggende sager af fælles interesse.
Stk. 3. Borgmesteren kan standse behandlingen af en under et udvalgs myndighedsområde hørende sag ved at pålægge udvalget at indbringe sagen for kommunalbestyrelsen uden unødigt ophold. Dette gælder dog ikke sager, hvor afgørelsen ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

§ 21. Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en person bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen.

§ 22. Viceborgmesteren overtager de opgaver, der er pålagt borgmesteren ved denne lov og kommunens styrelsesvedtægt, når borgmesteren er forhindret i at varetage disse opgaver.
Stk. 2. Viceborgmesteren kan af kommunalbestyrelsen pålægges at fungere i borgmesterens sted, når det skønnes, at borgmesteren vil være forhindret i at varetage sit hverv i en periode på mindst 21 kalenderdage.

§ 23. Såfremt borgmesteren nægter at udføre en opgave, som er pålagt borgmesteren ved denne lov eller kommunens styrelsesvedtægt eller forretningsorden, kan kommunalbestyrelsen pålægge viceborgmesteren at varetage den pågældende opgave.
Stk. 2. Ved borgmesterens grove eller gentagne nægtelse af udførelsen af de i stk. l nævnte opgaver kan kommunalbestyrelsen pålægge viceborgmesteren at fungere som borgmester indtil videre. Viceborgmesteren overtager samtlige opgaver, som påhviler borgmesteren.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning om suspension af borgmesteren skal straks forelægges Tilsynsrådet til stadfæstelse. Beslutningen træder først i kraft, når den er stadfæstet af Tilsynsrådet.
Stk. 4. Beslutning i henhold til stk. 3 kan ikke indbringes for domstolene.

 

Kapitel 4
Udvalg med videre

Økonomiudvalget

§ 24. Til at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsætter kommunalbestyrelsen et økonomiudvalg.
Stk. 2. Borgmesteren er formand for økonomiudvalget. De øvrige medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
Stk. 3. Økonomiudvalget skal bestå af et ulige antal medlemmer og antallet kan ikke overstige 1/2 af kommunalbestyrelsens medlemstal. For hvert medlem bortset fra borgmesteren vælges en stedfortræder, som kan indkaldes til at give møde ved det ordinære medlems forfald.
Stk. 4. Valg af medlemmer til økonomiudvalget finder sted efter valg af borgmester og viceborgmester (viceborgmestre). Valget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

§ 25. Økonomiudvalgets opgaver er:
1) Kontrol af de økonomiske og administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.
2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser af kommunens personale, bortset fra ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektøren, som varetages af kommunalbestyrelsen.
3) Varetagelse af sager, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen.
5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag.
Stk. 2. Økonomiudvalget kan endvidere varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender. Såfremt økonomiudvalget tillige varetager andre kommunale anliggender, kan det i styrelsesvedtægten fastsættes, at økonomiudvalget betegnes i overensstemmelse hermed.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af økonomiudvalget, har ret til, uden taleret, at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.


Stående udvalg

§ 26. Kommunalbestyrelsen kan endvidere nedsætte stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Stk. 2. Medlemmerne af de stående udvalg vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og skal bestå af et ulige antal medlemmer, som ikke kan overstige 1/2 af kommunalbestyrelsens medlemstal. For hvert medlem af de stående udvalg vælges tillige en stedfortræder, som kan indkaldes til at give møde i udvalget ved det ordinære udvalgsmedlems forfald.
Stk. 3. Valg af medlemmer til stående udvalg finder sted efter valg af økonomiudvalget. Valget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

§ 27. De stående udvalg vælger selv deres formand. Ethvert medlem af de stående udvalg er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgs møder, og er ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne.
Stk. 2. Formanden kan på de stående udvalgs vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om udvalgsformandens afgørelse af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om sager, der ved lovgivningen er henlagt til det stående udvalg.
Stk. 3. Ethvert medlem af de stående udvalg kan for det stående udvalg indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele det stående udvalg de oplysninger, det stående udvalg forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet det stående udvalgs beslutninger.

§ 28. De stående udvalg udøver deres virksomhed i møder. De stående udvalg er beslutningsdygtige, når mindst 1/2 af medlemmerne deltager i mødet. De stående udvalg kan efter anmodning fra et medlem træffe beslutning om, at medlemmet kan deltage i mødet ved brug af telekommunikations-teknologier.
Stk. 2. Destående udvalg fastsætter selv deres forretningsorden.
Stk. 3. Reglerne om beslutningsreferat, jf. § 16, finder tilsvarende anvendelse for de stående udvalg. De stående udvalgs formænd sikrer, at beslutningsreferatet underskrives af deltagerne i mødet og fremsendes til Landsstyret.
Stk. 4. De stående udvalg kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner med videre for de stående udvalg. De stående udvalg kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Stk. 5. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har, med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, ret til efter anmodning at få tilsendt dagsordener og udskrifter af beslutningsreferater, der udsendes til medlemmer af de stående udvalg, som kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke er medlem af, samt efter anmodning i det enkelte tilfælde sagsmateriale, i samme omfang som det stående udvalgs medlemmer.

§ 29. De stående udvalg bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser. De stående udvalg påser, at de bevilgede beløb ikke afviger fra det faktiske forbrug, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, såfremt bevillinger herudover anses for ønskelige eller nødvendige.
Stk. 2. Det stående udvalg skal inden iværksættelsen af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et andet stående udvalg, forhandle med det pågældende stående udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af borgmesteren, jf. § 20, stk. 2.
Stk. 3. Destående udvalg skal efter anmodning fra økonomiudvalget og inden for en frist, der fastsættes af økonomiudvalget, fremkomme med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag.

§ 30. Ethvert medlem af et stående udvalg kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet, ved på mødet at erklære, at medlemmet ønsker sagen forelagt kommunalbestyrelsen til afgørelse. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til det stående udvalg.


Udvalg, kommissioner med videre

§ 31. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.
Stk. 2. Valg af medlemmer til udvalg med videre finder sted efter valg af stående udvalg. Valget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Stk. 3. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.


Fælles bestemmelser

§ 32. Kommunalbestyrelse kan med de begrænsninger der følger af §§ 24 og 25 træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om en anden styreform end udvalgsstyre.

 

§ 33. Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg, jf. §§24, 26og § 31 samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan vælge at udpege andre repræsentanter end kommunalbestyrelsesmedlemmer såfremt der i anden lovgivning er givet særlig tilladelse hertil.

§ 34. Ved valg af 2 medlemmer eller flere til udvalg med videre anvendes forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig.
Stk. 2. Ved valg af medlemmer til udvalg med videre, hvor borgmesteren er født medlem, medregnes borgmesterens plads som én af de pladser, der ved forholdstalsvalg tilkommer den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken borgmesteren hører.
Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg med videre foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, kommunalbestyrelsen skal vælge ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg med videre for sig. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.
Stk. 4. Forholdstalsvalg foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med l, 2, 3 og så videre. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er 2 eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

§ 35. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnår ingen kandidat absolut flertal, foretages ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke absolut flertal til en kandidat, foretages en tredje afstemning mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer ved anden afstemning. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 2. Ved afgørelse om ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. l angivne måde.

§ 36. Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme gruppe.
Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at medlemmets stedfortræder, jf. § 15, stk. 2, indtræder i udvalget, så længe forfaldet varer.

§ 37. Et udvalg træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i udvalgsbehandlingen af sagen.
Stk. 2. Et medlem skal underrette udvalgsformanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, kan de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt på det inhabile medlems kandidatliste, og hvis vedkommende er valgt som enkeltkandidat, det inhabile medlem selv, kræve en stedfortræder indkaldt til at deltage i udvalgsbehandlingen.
Stk. 4. Hvis et udvalg træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at en stedfortræder er indkaldt, kan de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, og hvis vedkommende er valgt som enkeltkandidat, medlemmet selv, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, kommunen er forpligtet til at overholde.

§ 38. Et udvalgsmedlem må ikke mod betaling yde nogen præstation til den gren af kommunens forvaltning, der forestås af vedkommende udvalg, uden efter forudgående offentligt udbud eller, hvor forholdene særlig taler herfor, i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Stk. 2. Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte, der:
1) over for det stående udvalg er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses stedfortrædere og
2) i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under det stående udvalg.
Stk. 3. Medlemskab af økonomiudvalget er udelukket for ansatte:
1) i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagsområder, der ifølge §25, og kapitel 5 er underlagt økonomiudvalget,
2) der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af økonomiudvalget, og
3) der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, der hører under et stående udvalg.
Stk. 4. Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af
1) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, er udelukket fra medlemskab af det stående udvalg,
2) økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et, under et stående udvalg, hørende forvaltningsområde.

 

Kapitel 5
Kommunens økonomiske forvaltning

Årsbudget, budgetoverslag med videre

§ 39. Kommunens regnskabsår er kalenderåret.

§ 40. Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.
Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.
Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og andre bevægelser.
Stk. 4. Årsbudgettet må ikke forudsætte optagelse af lån, leje eller leasing, medmindre der foreligger den nødvendige tilladelse fra Landsstyret, eller kommunalbestyrelsen i henhold til gældende regler kan låne, leje eller lease uden forudgående tilladelse fra Landsstyret.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler om budgetlægningen og tillægsbevillinger.

§ 41. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forretningsordenen de nærmere procedureregler for de 2 behandlinger af forslaget til årsbudgettet og budgetoverslag.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter en endelig frist for 2. behandlingen af årsbudgettet, og kan endvidere fastsætte regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse, skal tage bevillingsmæssig stilling.
Stk. 4. Senest 14 dage efter årsbudgettets endelige vedtagelse indsendes et eksemplar heraf til Landsstyret.

§ 42. Senest 14 dage efter årsbudget og de flerårige budgetoverslag er vedtaget skal de være tilgængelige for kommunens borgere.
Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

§ 43. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jfr. § 40, stk. 3, er bindende for den kommunale forvaltning.
Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Tiltag, der vil medføre udgifter eller indtægter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan tiltag, der er påbudt ved lov, forordning eller anden bindende retsforskrift om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling.
Stk. 3. Hver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes samt eventuelle økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårene. § 41, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på tillægsbevillinger.

§ 44. Landsstyret kan fastsætte regler for kommunernes adgang til at
1) optage lån og at påtage sig andre gældsforpligtelser,
2) påtage sig garanti- og andre eventualforpligtelser,
3) indgå leje- og leasingaftaler og
4) give tilsagn om regelmæssige ydelser eller lignende, som kommunerne ikke efter denne lov er forpligtet til at præstere.


Bogføring og regnskab

§ 45. Kommunens bogføring skal give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger.
Stk. 2. Kommunens midler skal opbevares på betryggende måde. Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

§ 46. Kommunens regnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal ledsages af
1) en fortegnelse over kommunens kautions-, leje-, leasing- og garantiforpligtelser,
2) i fornødent omfang årsagsforklarende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab og
3) årsagsforklarende bemærkninger om forholdet til kommunernes investeringsplaner, de flerårige budgetoverslag m.v.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tager stilling til bemærkningerne til regnskabet og til, hvorvidt der skal ske opfølgning på poster i regnskabet, hvorefter kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen og Landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for regnskabsaflæggelsen.

§ 47. Den statsautoriserede revisions bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget indhenter besvarelse fra de kommunale myndigheder, hvis forvaltning ikke direkte hører under økonomiudvalget. Besvarelsen skal indgå i økonomiudvalgets samlede indstilling til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om besvarelse af de fremkomne bemærkninger til årsregnskabet og årsregnskabets godkendelse.
Stk. 2. Når kommunalbestyrelsens afgørelse jf. stk. 1, foreligger, sendes afgørelsen og den statsautoriserede revisions bemærkninger til Landsstyret.
Stk. 3. Senest 14 dage efter det endelig årsregnskab er godkendt, skal det være tilgængeligt for kommunens borgere.

§ 48. Enhver kommune skal have en statsautoriseret revision, som skal godkendes af Landsstyret. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af den statsautoriserede revision kræver Landsstyrets samtykke.
Stk. 2. Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder, der hører under kommunalbestyrelsen. Ved revisionen efterprøves, om
1) regnskabet er retvisende,
2) dispositioner omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med
a) meddelte bevillinger,
b) kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger,
c) love og andre forskrifter, d) indgåede aftaler og
e) sædvanlig praksis.
Stk. 3. Revisionen er berettiget til når som helst at foretage uanmeldt kasseeftersyn og skal regelmæssigt foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger, herunder edb-forskrifter, med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele revisionen de oplysninger, der er nødvendige for dennes virksomhed.
Stk. 5. § 47, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på revisionsberetninger afgivet som led i revisionens virksomhed i henhold til stk. 3.

§ 49. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om tilrettelæggelsen af og forretningsgange for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer i regulativet, inden regulativet træder i kraft.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om bestyrelsen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, om revision og om afgørelse af revisionsbemærkninger.

 

Kapitel 6

Bygdebestyrelser

§ 50. Der vælges fælles bygdebestyrelser, som skal omfatte mindst 2 bygder inden for samme kommune. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke bygder, der kan vælge fælles bygdebestyrelse, og om der skal vælges 3 eller 5 medlemmer hertil. Afgørelsen træffes inden udgangen af det år, der ligger forud for valgene til fælles bygdebestyrelser.
Stk. 2. Landsstyret kan undtagelsesvis dispensere fra kravet i stk. 1, 2. pkt., for så vidt angår særligt afsides beliggende eller folkerige bygder. Landsstyret kan ved afgørelsen tillægge det vægt, i hvilket omfang den pågældende kommunalbestyrelse har sammensat fælles bygdebestyrelser, som omfatter mere end 2 bygder.
Stk. 3. Bygdebestyrelsens formand vælges for bygdebestyrelsens valgperiode efter regler fastsat i bygdebestyrelsens forretningsorden.
Stk. 4. Bygdernes anliggender styres af bygdebestyrelser efter delegation fra kommunalbestyrelsen og vælges efter reglerne i landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

§ 51. Kommunalbestyrelsen fastsætter i bygdebestyrelsens forretningsorden reglerne for bygdebestyrelsernes arbejde. Reglerne kan ikke fraviger regler i kapitel 2 vedrørende,
1) pligt til udfærdigelse af skriftlige mødereferater,
2) inhabilitet i konkrete sager,
3) retten til at kræve mindretalsudtalelser tilført referatet.
Stk. 2. Ingen som er ansat i en administrativ stilling på bygdens kontor, kan være medlem af bygdebestyrelsen.
Stk. 3. Ethvert medlem af bygdebestyrelsen kan standse udførelsen af en beslutning ved på mødet at erklære, at medlemmet ønsker spørgsmålet forelagt kommunalbestyrelsen eller det kommunale udvalg, på hvis vegne bygdebestyrelsen har truffet beslutningen.

§ 52. Bygdebestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om bygdens forhold. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt indhente bygdebestyrelsens udtalelse over alt, hvad der vedrører bygdens forhold, og som ikke er henlagt til bygdebestyrelsens egen afgørelse.

§ 53. Ingen udgift må afholdes af bygdebestyrelsen uden bevilling fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på budgettet afsætte et dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne, som disse kan anvende efter egen beslutning på et eller flere af følgende områder:
1) Kultur og folkeoplysning.
2) Idrætsaktiviteter.
3) Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed.
4) Lokale erhvervsprojekter i bygden.
5) Sociale aktiviteter.
Stk. 3. Bygdebestyrelsen skal løbende og mindst 1 gang hver måned fremsende samtlige regnings-, bank- og kassebilag til kommunalbestyrelsen som dokumentation for, hvorledes dispositionsbeløbet er anvendt.

§ 54. Bygdebestyrelsens formand påser, at bygdens anliggender forvaltes i overensstemmelse med lovgivningen og forretningsordenen for bygdebestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bygdebestyrelserne i deres forvaltning overholder reglerne i denne landstingslov og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med gældende offentligretlige regler.

§ 55. Kommunalbestyrelsen yder et fast vederlag til bygdebestyrelsens medlemmer inden for et maksimumsbeløb fastsat af Landsstyret jf. § 56, stk. 6.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tillægsvederlag til formændene for bygdebestyrelserne.
Stk. 3. Medlemmer af bygdebestyrelserer berettiget til orlov uden tab af vederlag ved graviditet og barsel og adoption i henhold til lovgivningen om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

Kapitel 7
Tilsyn

§ 56. Landsstyret fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder reglerne i denne landstingslov og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med gældende offentligretlige regler.
Stk. 2. Landsstyret fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag.
Stk. 3. Landsstyret fører ikke tilsyn med, at kommunerne overholder ansættelsesretlige regler.

§ 57. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele Landsstyret de oplysninger og udlevere de dokumenter, Landsstyret forlanger om forhold i kommunen.
Stk. 2. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe bemærkninger fra revisionen om kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende revisionens beretninger.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af dokumenter efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. Modtager Landsstyret til brug for udøvelsen af tilsynet arbejdsdokumenter, der i henhold til landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.
Stk. 5. Landsstyret kan anmode andre offentlige myndigheder om inden for deres sagsområde at yde den vejledning og bistand, der er nødvendig for tilsynets udøvelse.

§ 58. Landsstyret beslutter, om der er tilstrækkelig grundlag for at indbringe en sag, for Tilsynsrådet.


Tilsynsrådet

§ 59. Tilsynsrådet består af
1) Landsstyreformanden, som er tilsynsrådets formand,
2) 2 medlemmer udpeget af Landstinget efter hvert landstingsvalg og
3) 2 medlemmer udpeget af Kanukoka efter hvert kommunalvalg blandt de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. For hvert medlem vælges mindst 1 stedfortræder, der kan indkaldes til at give møde i det pågældende medlems forfald.

§ 60. Tilsynsrådet afholder møde mindst 1 gang årligt, og i øvrigt så ofte, som formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 2. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne.
Stk. 3. Formanden giver forinden møderne i videst muligt omfang medlemmerne underretning om, hvilke sager der behandles på mødet.
Stk. 4. Formanden leder Tilsynsrådets møder og sørger for, at beslutningerne nedfældes i et beslutningsreferat, som straks efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet.

§ 61. Tilsynsrådet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst 2 af de øvrige medlemmer er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Ethvert medlem af Tilsynsrådet kan standse udførelsen af en afgørelse, der er truffet af Tilsynsrådet, ved på mødet at få tilført referatet en erklæring om, at sagen ønskes forelagt Landsstyret til afgørelse.
Stk. 3. Et medlem er udelukket fra deltagelse i Tilsynsrådets forhandlinger og afstemninger i sager, der vedrører en kommune, i hvilken medlemmet er medlem af kommunalbestyrelsen.

§ 62. Formanden sørger for udførelsen af Tilsynsrådets beslutninger. Formanden kan på Tilsynsrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 2. Formandens afgørelser forelægges Tilsynsrådet til efterretning i næste møde.
Stk. 3. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Tilsynsrådet.

§ 63. Udgifterne i forbindelse med Tilsynsrådets virksomhed afholdes af landskassen.

§ 64. Tilsynsrådet kan sætte en kommunalbestyrelses, økonomiudvalget eller dets medlemmers og et stående udvalg og dets medlemmers beslutning ud af kraft, når beslutningen er stridende mod lovgivningen.
Stk. 2. Under behandlingen af sagen kan Tilsynsrådet midlertidigt suspendere den pågældende beslutning. Er beslutningen bragt til udførelse, kan den dog kun suspenderes eller sættes ud af kraft, hvis
1) en part over for Tilsynsrådet skriftligt fremsætter begæring herom og væsentlige hensyn, særlig til private interesser, ikke taler herimod eller
2) der ikke efter anden lovgivning er en klageinstans og væsentlige hensyn, særlig til private interesser, ikke taler herimod.

 

Kapitel 8
Vederlag

§ 65. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens menige medlemmer. Vederlaget omfatter medlemmernes
1) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg samt underudvalg,
2) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,
3) deltagelse i kurser, der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under nr. 1 og 2 nævnte hverv,
4) deltagelse i seminarer,
5) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,
6) varetagelse af nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelsens udvalg og
7) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under nr. 1-6 nævnte møder m.v.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et tillægsvederlag til formændene for kommunalbestyrelsens stående udvalg.
Stk. 3. En stedfortræder, som indtræder i kommunalbestyrelsen, modtager fast vederlag for den periode, vedkommende fungerer som medlem af kommunalbestyrelsen, såfremt denne periode er på mindst 2 måneder. Tilsvarende skal der ske forholdsmæssig afkortning i det faste vederlag til det kommunalbestyrelsesmedlem, som midlertidigt udtræder af  kommunalbestyrelsen, såfremt den pågældende er fraværende i mindst 2 måneder.
Stk. 4. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som midlertidigt fungerer som formand for et stående udvalg i mindst 2 måneder, modtager tillægsvederlag jf. stk. 2. Tilsvarende skal der ske forholdsmæssig afkortning i tillægsvederlaget til den udvalgsformand, som midlertidigt ikke varetager formandsfunktionen, såfremt den pågældende udvalgsformand er fraværende i mindst 2 måneder.
Stk. 5. I forbindelse med varetagelse af kommunale hverv kan der efter retningslinier fastsat af Landsstyret ydes befordrings- og opholdsgodtgørelse for fravær fra hjemmet.
Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte satser for faste vederlag, tillægsvederlag, diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt de nærmere regler for disse ydelsers udbetaling og budgettering.
Stk. 7. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende i henhold til stk. 1-5.
Stk. 8. Medlemmer af kommunalbestyrelser er berettiget til orlov uden tab af vederlag ved graviditet og barsel og adoption i henhold til lovgivningen om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

§ 66. Landsstyret fastsætter regler om ydelse af:
1) Vederlag, pension og efterløn til borgmesteren.
2) Vederlag til viceborgmestre eller kommunalbestyrelsesmedlemmer, som pålægges at overtage borgmesterens funktioner i dennes fravær.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med Tilsynsrådets godkendelse beslutte, at der i de situationer, som er nævnt i §23, stk. l og 2, sker en nedsættelse eller bortfald af det vederlag, der ydes borgmesteren.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal på borgmesterens forlangende anlægge sag ved domstolene til prøvelse af den i stk. 2 trufne beslutning.

§ 67. Bestemmelser om generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår for kommunernes personale fastsættes, i det omfang sådanne bestemmelser ikke er fastsat ved tjenestemands-lovgivningen, ved eller efter aftale mellem Landsstyret og Kanukoka.

§ 68. Tilsynsrådets medlemmer vederlægges efter reglerne i landstingslov om vederlag m. v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

 

Kapitel 9
Sanktioner og erstatning

§ 69. Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en handling, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan Tilsynsrådet pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.
Stk. 2. Tilsynsrådet kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for, at kommunen er påført et tab.
Stk. 3. Tilsynsrådet kan frafalde sagsanlæg mod, at det pågældende medlem inden en fastsat frist indbetaler et nærmere angivet beløb til kommunen. Ved beløbets fastsættelse kan der tages hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt. Dersom medlemmet indvilliger i at betale beløbet og indbetaler dette inden den fastsatte frist, kan der ikke fremsættes yderligere erstatningskrav mod den pågældende.
Stk. 4. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.

§ 70. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem under en erstatningssag findes erstatningsansvarlig for et tab, som den pågældende under udførelse at sit hverv har påført kommunen, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

§ 71. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse at de pligter, som kommunalbestyrelsesmedlemmets hverv medfører, kan idømmes bøde.
Stk. 2. Påtale, jf. stk. 1, kan kun ske efter Tilsynsrådets begæring.

 

Kapitel 10
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 72. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
Stk. 3. Kravet i §§ 47 og 48 om statsautoriseret revision træder først i kraft 1. januar 2012.
Stk. 4. Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i den hidtil gældende landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved bestemmelser fastsat i medfør af denne landstingslov.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Peter Schultz