Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
5. december 2008
Gældende

Landstingslov om flyvepladser

Anvendelsesområde

 

§ 1. Denne landstingslov finder anvendelse på følgende offentlige og private flyvepladser, der etableres i Grønland:
1) Flyvepladser, der etableres med hel eller delvis anlægsudlån eller tilskud, der er optaget på landstingsfinanslov.
2) Flyvepladser, der etableres for private midler, og som har offentlig adgang.
Stk. 2. Landstingsloven finder tilsvarende anvendelse på eksisterende flyvepladser, der ejes af Grønlands Hjemmestyre, og indskydes som apporter i aktieselskaber uanset om Grønlands Hjemmestyre har aktier i aktieselskabet,jf. § 4.
Stk. 3. Landstingsloven finder endvidere anvendelse påeksisterende flyvepladser, der ejes af Grønlands Hjemmestyre og på private flyvepladser, der er offentligt tilgængelige, som moderniseres, ændres eller renoveres, uanset om der er tale om udvidelser eller indskrænkninger, jf. § 5.
Stk. 4. Kun projekter jf. stk. 2 og 3, der budgetteres til over 5 millioner kr. er omfattet af denne landstingslov.


Ansøgning

 

§ 2. Etablering, modernisering, ændring og renovering af flyvepladser jf. § 1 kræver godkendelse af Landsstyret.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af etablering, modernisering, ændring og renovering af flyvepladser skal indsendes til Landsstyret senest 1. februar året før projektets fysiske igangsættelse. Ansøgningen skal efterleve de krav, der er fastsat i §§ 3, 4, 5, 6 og 7.


Fælles bestemmelser for anlægsprojekter

 

§ 3. De i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte projekter kan igangsættes, når følgende krav er opfyldt:
1) Anlægsinvesteringen skal kunne forrentes og afskrives inden for den ramme og de betingelser, som bevillingen er optaget med på landstingsfinanslov.
2) Driften af flyvepladsen skal kunne generere et positivt dækningsbidrag til dækning af de kontante kapacitetsomkostninger. Driften skal ske under behørig hensyn til drifts- og indtjeningsoptimering.
Stk. 2. De i § 1, stk. 1. nr. 1, nævnte projekter kan tillige igangsættes, hvis anlæggelsen og/eller driften af flyvepladser helt eller delvis fortrænger andre offentlige omkostninger, eller der er væsentlig sandsynlighed for, at anlæggelsen vil generere nye eller øgede netto indtægter.

 

§ 4. Landsstyret kan indskyde de i § 1, stk. 2, nævnte flyvepladser i et aktieselskab, når følgende krav er opfyldt:
1) Indskydelsen skal hvile på forretningsmæssige betingelser, være trafikøkonomisk fordelagtig og kan kun finde sted, når de samfundsøkonomiske forhold i øvrigt taler herfor.
2) Indskydelsen skal ske ud fra en trafikal helhedsbetragtning, der samlet set ikke må forringe den trafikale betjening af landet.

 

§ 5. Modernisering, ændring og renovering af de eksisterende flyvepladser jf. § 1, stk. 3, kan igangsættes, når følgende krav er opfyldt:
1) Anlægsinvesteringen skal kunne forrentes og afskrives inden for den ramme og de betingelser, som bevillingen er optaget med på landstingsfinanslov.
2) Anlægsinvesteringen skal bygge på et dokumenteret behov og indebære væsentlig sandsynlighed for, at investeringen vil generere nye eller øgede nettoindtægter.
3) Anlægsinvesteringen kan begrundes i en forretningsmæssig forventning om, at investeringen vil generere nye eller øgede nettoindtægter.
Stk. 2. Modernisering, ændring og renovering af de eksisterende flyvepladser jf. § 1, stk. 3, kan endvidere igangsættes når myndighedskrav, sikkerhedskrav eller krav der hviler på internationale aftaler, standarder eller forpligtelser nødvendiggør dette.

 

§ 6. Ved etablering af nye flyvepladser eller modernisering, ændring og renovering af eksisterende flyvepladser skal flyvepladsen dimensioneres således, at den giver forbedret udnyttelse af den samlede trafikstruktur.
Stk 2. Det skal tillige for offentligt finansierede flyvepladser tilstræbes at vælge den løsning, som giver den største forbedring for de færrest mulige midler.
Stk. 3. Ved valg af løsning, jf. stk. 1 og 2, skal der i videst muligt omfang tages hensyn til nuværende og forventede operatører på luftfartsområdet og deres materielvalg.


Krav om redegørelser mv.

 

§ 7. Der skal udarbejdes en redegørelse for de konsekvenser nyetablering eller modernisering, ændring eller renovering af eksisterende flyvepladser har for landets øvrige infrastruktur. De i § 6, stk. 1, nævnte forhold skal indgå i redegørelsen. Projekter jf. § 1 skal igangsættes og udformes således, at de til stadighed indgår i og understøtter en samlet trafikstruktur, der især tager hensyn til mobilitet samt klima- og vejrmæssige forhold.
Stk. 2. Der skal udarbejdes en vurdering af større anlægs virkninger på miljøet.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for hvilke undersøgelser, udredninger og lønsomhedsberegninger, der skal tilvejebringes af den part, institution eller myndighed, der ønsker at iværksætte projektet, og efterfølgende indsendes sammen med en ansøgning om etablering, modernisering, ændring eller renovering af en flyveplads.


Drift af flyvepladser

 

§ 8. Der skal udarbejdes et Takst- og Betalingsregulativ for flyvepladser der er omfattet af denne landstingslov jf. § 1.
Stk. 2. Takst- og betalingsregulativet skal forelægges Landsstyret til godkendelse mindst hvert 5 år. Ændringer i offentlige afgifter, skatter og gebyrer kan påføres takster uden Landsstyrets godkendelse. Taksten kan årligt reguleres efter det grønlandske forbrugerprisindeks uden forelæggelse for Landsstyret.
Stk. 3 Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om hvilke betingelser, der skal være gældende for flyvepladser.


Ikrafttræden mv.

 

§ 9. Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 4 af 12. juni 1995 om anlæg af flyvepladser.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Kim Kielsen

Dokumenter