Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
5. december 2008
Ophævet

Landstingsforordning om planlægning og arealanvendelse

I medfør af § 1 i Lov nr. 612 af 23. december 1980 om lov for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse fastsættes:

 

Kapitel 1
Forordningens formål

§ 1. Landstingsforordningen har til formål at sikre, at landets arealer tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Dette formål skal opnås ved,
1) at naturen beskyttes,
2) at der gennemføres en for samfundet hensigtsmæssig fordeling mellem det åbne land og menneskeskabte anlæg,
3) at landets arealer udnyttes i henhold til planlægning, der fremmer en erhvervsmæssig, social og miljømæssigt gunstig udvikling,
4) at befolkningen inddrages i planlægningen af arealanvendelsen,
5) at dispositioner i henhold til nr. 1 til 4 samordnes indenfor rammerne af den fysiske og økonomiske planlægning.

 

Kapitel 2
Den ansvarlige myndighed

§ 2. Det påhviler Landsstyret gennem planlægning efter reglerne i denne landstingsforordning at sikre, at landets arealer anvendes i overensstemmelse med landstingsforordningens formål.

§ 3. Landsstyret fastsætter nærmere regler for arealanvendelsen, samt regler for indhold, form og implementering af den samlede fysiske planlægning og bistår kommunalbestyrelserne med vejledning.

 

Kapitel 3
Landsplanlægning

Tilvejebringelse af landsplanlægning

§ 4. Landsstyret skal sikre udførelse af en sammenfattende fysisk landsplanlægning og, at der foretages de undersøgelser, som er nødvendige herfor.
Stk. 2. Landsstyret tilvejebringer et landsdækkende digital, geografisk informationssystem med en planportal.
1) Landsstyrets sektormyndigheder og kommunerne skal fremkomme med data om den konkrete udmøntning af arealdispositioner og restriktioner for arealanvendelse til den jf. stk. 2 af Landsstyret tilvejebragte digitale geografiske informationssystem og planportal.
2) Data skal indeholde arealernes geografiske afgrænsning samt henvisning til de regulerende bestemmelser, som det pågældende areal er omfattet af.
Stk. 3. Landsstyret skal når, der er behov herfor, men mindst hvert fjerde år regnet fra denne forordnings ikrafttræden, udarbejde en oversigt over Hjemmestyrets interesser i kommuneplanlægningen.

§ 5. Offentlige myndigheder samt koncessionerede og tilsvarende virksomheder skal til brug for landsplanlægningen indberette oplysning om forberedelse eller udførelse af undersøgelser, planlægning og større anlægsdispositioner til Landsstyret.

§ 6. Landsstyret skal sikre, at landsplanlægningen samordner kommuneplanlægningen, jf. kap. 4, og sektorplanlægningen.
Stk. 2. Landsstyret iværksætter en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en offentlig debat om landsplanlægningens målsætning og nærmere indhold.

§ 7. Landsstyret afgiver en årlig redegørelse om landsplanlægningen til Landstinget.

§ 8. Landsstyret kan til varetagelse af landsplanmæssige interesser, herunder Hjemmestyrets sektorinteresser vedtage nærmere bestemmelser (landsplandirektiver) for kommuneplanlægningen.
Stk. 2. Landsstyret kan beslutte, at et landsplandirektiv med detaljerede bestemmelser for et delområdes anvendelse skal have retsvirkning som en kommuneplan, jf. §§ 21-23.
Stk. 3. Landsstyret skal sikre, at de efter stk. 1 vedtagne landsplandirektiver tages op til revision, mindst hvert 4. år.

§ 9. Offentlig planlægningsvirksomhed og anlægsdispositioner skal udføres i overensstemmelse med landsplanlægningen.
Stk. 2. For at sikre landsplanlægningens virkeliggørelse kan Landsstyret pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en kommuneplan eller et tillæg til en kommuneplan efter § 19 med et nærmere angivet indhold eller selv tilvejebringe regulerende bestemmelser for det pågældende område.
Stk. 3. Tilvejebringer en kommunalbestyrelse en kommuneplan eller et tillæg til en kommuneplan, der fraviger fra gældende landsplandirektiver eller anden lovgivning m.v., skal kommuneplanen godkendes af den statslige myndighed eller den hjemmestyremyndighed, der er ressortansvarlig for det pågældende myndighedsområde.


Sikring af landsplanlægningen

§ 10. Hvis et forslag til kommuneplan eller et forslag til ændring af en kommuneplan strider imod de særlige hensyn, der varetages af en statslig myndighed eller en hjemmestyremyndighed, påhviler det den pågældende myndighed, inden indsigelsesfristens udløb, jf. § 15, stk. 3, at fremsætte indsigelse imod forslaget.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke vedtage forslaget endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og vedkommende myndighed om planens indhold.
Stk. 3. Opnås sådan enighed ikke, forelægges planforslaget for Landsstyret. Planen kan da kun få retsvirkninger efter nærværende landstingsforordning, hvis planforslaget godkendes af Landsstyret.

§ 11. I tilslutning til en indsigelse efter § 10, kan Landsstyret beslutte, at det eller de offentliggjorte forslag skal have den i § 23, stk. 3, nævnte virkning i indtil 2 år efter kommunalbestyrelsens offentliggørelse af forslaget. Beslutninger herom skal bekendtgøres af Landsstyret.
Stk. 2. I tilslutning til en godkendelse efter § 10, stk. 3, kan Landsstyret foretage ændringer og tilføjelser i det offentliggjorte planforslag.

§ 12. For at sikre landsplanlægningens gennemførelse, og når det i øvrigt findes nødvendigt, kan Landsstyret bestemme, at kommunalbestyrelsen, inden en af Landsstyret fastsat frist, skal tilvejebringe en ændring af kommuneplanen med et af Landsstyret nærmere angivet indhold.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder den efter stk. 1 fastsatte frist, kan Landsstyret beslutte selv at tilvejebringe en ændring af kommuneplanen på kommunalbestyrelsens bekostning. I sådanne tilfælde overtager Landsstyret kommunalbestyrelsens beføjelser efter §§ 13, og 23, stk. 2. Landsstyret tilvejebringer planen efter reglerne i §§ 15-17 og 20.

 

Kapitel 4
Kommuneplanlægning

§ 13. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en kommuneplan for arealanvendelse i kommunens område. Dette skal ske ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og økonomiske ressourcer i kommunen, målene for befolknings- og erhvervsudvikling og den offentlige sektorplanlægning samt formålet for denne landstingsforordning, jf. § 1
Stk. 2. En kommuneplan skal indeholde:
1) En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling.
2) En hovedstrukturdel for kommunen under eet samt hovedstrukturer for kommunens enkelte byer, bygder og lignende.
3) En bestemmelsesdel hvori der fastlægges
a) overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og
b) detaillerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder.
4) Bestemmelser for kommunalbestyrelsens tildeling af arealer.
Stk. 3.Kommuneplanen må ikke være i strid med landsplandirektiver eller Statens og Hjemmestyrets sektorplanlægning.

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringe en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt en beslutning om, enten
1) at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen,
2) at der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele,
3) at der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller
4) at kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode.

Kapitel 5
Tilvejebringelse af kommuneplaner

Offentliggørelse af kommuneplanforslag

§ 15. Efter vedtagelse af forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.
Stk. 2. Ethvert mindretal i kommunalbestyrelsen kan forlange at få sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til kommuneplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Mindretallet kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende mindretals afvigende mening bilagt en af mindretallet affattet kort begrundelse herfor.
Stk. 3. Forslaget til kommuneplan, bilagt eventuelle mindretals afvigende meninger i henhold til stk. 2, skal være tilgængeligt for offentligheden og fremlagt til gennemsyn i mindst 12 uger. Offentliggørelsen skal ske på den måde, der sædvanligt bruges i kommunen. Kommuneplanforslaget skal være tilgængeligt på kommunens hjemmeside eller det digitale, geografiske informationssystem.
Stk. 4. Offentliggørelsen skal angive den efter stk. 3 fastsatte frist for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag til forslaget.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal forestå en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en offentlig debat om kommuneplanforslagets målsætninger og indhold.
Stk. 6. Samtidig med offentliggørelsen sendes kommuneplanforslaget til Landsstyret og de myndigheder, som kommuneplanforslaget har særlig betydning for. Fristen for indsigelser og bemærkninger, jf. stk. 3, skal angives.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at opkræve et gebyr for udlevering af planmateriale i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af kommuneplanforslag.


Endelig vedtagelse af kommuneplanforslag

§ 16. Når fristen efter § 15, stk. 3, er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af kommuneplanforslaget, vedtage forslaget endeligt. Samtidigt behandles de indsigelser og ændringsforslag, der er indkommet i løbet af høringsperioden.
Stk. 2. Ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af kommuneplanforslaget efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne er væsentlige eller i strid med planens principielle indhold, skal det ændrede kommuneplanforslag offentliggøres på ny med en frist for indsigelser på mindst 6 uger.


Offentlig bekendtgørelse af endeligt vedtagne kommuneplaner

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal uden unødigt ophold foretage offentlig bekendtgørelse efter endelig vedtagelse af kommuneplanforslaget. Den offentlige bekendtgørelse skal oplyse om, på hvilke punkter kommuneplanen eventuelt afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sende et eksemplar af den offentligt bekendtgjorte kommuneplan til Landsstyret og de myndigheder, der efter § 15, stk. 6, har fået skriftlig underretning om planforslagets offentliggørelse.
Stk. 3. Kommunen skal lægge den offentligt bekendtgjorte kommuneplan på jf. det digitale, geografiske informationssystem efter § 4, således at denne er offentlig tilgængelig.
Stk. 4. Et endeligt vedtaget planforslag bortfalder, såfremt planforslaget ikke er offentlig bekendtgjort efter stk. 1 inden 12 uger efter den endelige vedtagelse i henhold til § 16.


Vedligeholdelse af kommuneplaner

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang ajourføre kommuneplanen.
Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der efter større ændringer af kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over kommuneplanens indhold og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som offentligheden og Landsstyret skal have adgang til at benytte.

§ 19. Inden for arealer i en endeligt vedtaget kommuneplan kan kommunalbestyrelsen udlægge delområder og tilvejebringe bestemmelser for et enkelt delområde i henhold til kommuneplanen, jf. §§ 15- 17.
Stk. 2. Detaljerede bestemmelser for et delområde efter § 13, stk. 2, nr. 3, litra b, skal tilvejebringes af kommunalbestyrelsen, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførsel. Kommuneplanen skal sikre, at bygge- anlægsarbejder, bevaringshensyn m.m. udføres i overensstemmelse med kommuneplanens idégrundlag og indhold.
Stk. 3. Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at der foreligger detaillerede bestemmelser, jf. § 13, stk. 2, nr. 3, litra b, der regulerer det pågældende delområdes arealanvendelse og bebyggelse.
Stk. 4. Bestemmelserne for de enkelte delområder skal sikre, at anlægsdispositioner udføres i overensstemmelse med kommuneplanlægningens idégrundlag og indhold.

 

§ 20. Ved ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) finder §§ 15, 16 og 17 tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Såfremt kommuneplantillægget kun omfatter et enkelt delområde, kan fristen efter § 15, stk. 3, nedsættes til 6 uger.
Stk. 3. Planens formål og retsvirkninger, jf. §§ 21, 22 og 23, skal fremgå af redegørelsen i medfør af § 13, stk. 2, nr. 1.Kommuneplaners midlertidige og endelige retsvirkninger

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer, jf. §§ 26 og 27.
Stk. 2. Kommuneplanens bestemmelsesdel, jf. § 13, stk. 2, nr. 3, er retlig bindende for borgerne.

 

§ 22. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter § 17 af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel eller vilkårene for arealtildeling jf. § 29, med mindre en dispensation er meddelt i henhold til § 30.

§ 23. Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, jf. § 15, stk. 3, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med planen.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil planforslaget er offentligt bekendtgjort, jf. § 17, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse.

§ 24. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved tilvejebringelse af bestemmelser for et delområde efter § 13, stk. 2, nr. 3.
Stk. 2. Forbuddet kan nedlægges for et tidsrum af indtil 1 år og kun én gang. Forbudet skal offentligt bekendtgøres.

§ 25. Landsstyret kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen fastsætte tidsfrister for gennemførelsen af kommuneplanlægningen.

 

Kapitel 6
Arealtildelinger

Tilladelse til arealanvendelse

§ 26. Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug uden tilladelse fra arealmyndigheden.
Stk. 2. Intet areal må ændre anvendelse uden tilladelse fra arealmyndigheden.
Stk. 3. En arealtildeling er personlig. Enhver overdragelse af rettigheder over et areal skal godkendes af arealmyndigheden.
Stk. 4. Brugsretten til et areal kan ikke gøres til genstand for køb og salg.

§ 27. Kommunalbestyrelsen er arealmyndighed for den pågældende kommunes område og giver tilladelse til brug af areal i kommunens område.
Stk. 2. I områder udenfor den kommunale inddeling meddeles brugsret af Landsstyret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indhente Landsstyrets godkendelse, inden der meddeles arealtildeling til anlæg, der er af landsplanmæssig betydning.
Stk. 4. Tilladelse til arealanvendelse i medfør af anlægslove og landsplandirektiver m.v. kan gives af Landsstyret.

§ 28. Brugsretten til et areal kan efter ansøgning tildeles personer, firmaer, selskaber, foreninger o.l.

§ 29. Ved meddelelse af brugsret til areal kan der stilles betingelser og vilkår, som tjener de i § 1 nævnte formål. De fastsatte betingelser og vilkår skal have et sådant indhold, at det sikres, at anlægsdispositioner udføres i overensstemmelse med kommuneplanlægningens idégrundlag og indhold.
Stk. 2. En brugsret kan tidsbegrænses.
Stk. 3. En brugsret kan bortfalde, såfremt den udøves i strid med lovgivningen.


Dispensationer

§ 30. Dispensationer fra de detaillerede bestemmelser for et delområde kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i kommuneplanens bestemmelser for det pågældende delområde.
Stk. 2. En bestemmelse for et delområde, hvis indhold er fastlagt efter aftale med en hjemmestyremyndighed eller en statslig myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds godkendelse.
Stk. 3. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny plan for det pågældende delområde.
Stk. 4. Dispensationer fra bestemmelser, som har betydning for naboer eller andre omkringboende, kan først meddeles, når der er forløbet mindst 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har hørt naboerne. Høringen skal indeholde oplysninger om, hvortil der søges dispensation, og om at eventuelle bemærkninger skal fremsendes indenfor en frist på mindst 2 uger.


Ekspropriation og overtagelse

 

§ 31.Når det er nødvendigt for gennemførselen af en kommuneplans bestemmelser for et delområde jf. § 13, stk. 1, nr. 3, kan der iværksættes ekspropriation efter reglerne i landstingslov om ekspropriation.
Stk. 2. Såfremt der er tale om ekspropriation på sagsområder, der ikke hører under Grønlands Hjemmestyre, finder reglerne i lov for Grønland om ekspropriation anvendelse.

§ 32. Når det for et delområde er bestemt, at en bebyggelse eller et anlæg ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange, at kommunen overtager den helt eller delvis mod erstatning.
Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem bebyggelsens mulige økonomiske udnyttelse og den økonomiske udnyttelse af bebyggelse med lignende benyttelse, men som ikke er omfattet af et nedrivnings- eller ombygningsforbud.
Stk. 3. Erstatning efter stk. 1 fastsættes i mangel på en mindelig ordning af Landsstyrets ekspropriationsudvalg, jf. Landstingslov om ekspropriation.

 

Kapitel 7
Bygningsmyndigheden

§ 33. Landsstyret fastsætter bestemmelser om bygningsmyndigheden og om opførelse, konstruktion og indretning af bygningsværker og andre anlæg.

§ 34. Kommunalbestyrelserne kan efter regler aftalt med Landsstyret opkræve gebyrer for myndighedsbehandling i forbindelse med bygningsmyndigheden.

§ 35. Bygningsmyndigheden kan uden retskendelse forlange adgang til en privat ejendom for at undersøge, om der er sket overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af forordningen.
Stk. 2. Legitimation skal forevises på forlangende.


Kapitel 8

Fælles bestemmelser

Klager

§ 36. Landsstyret nedsætter et plan- og arealklagenævn.
Stk. 2. En kommunalbestyrelses afgørelse vedrørende forhold, der er omfattet af denne forordning eller regler udstedt efter denne landstingsforordning kan, for så vidt angår retlige forhold, indbringes for plan- og arealklagenævnet. Dog kan afgørelser vedrørende ekspropriation, jf. §§ 31 og 32 ikke indbringes for plan- og arealklagenævnet.
Stk. 3. Klage skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsens har meddelt sin afgørelse.
Stk. 4. Den, der har modtaget kommunalbestyrelsens tilladelse, skal, af kommunalbestyrelsen, underrettes om klagen.
Stk. 5. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 37. Plan- og arealklagenævnet kan tillægge en klage opsættende virkning for tilladelser, godkendelser eller forbud, indtil klageudvalgets afgørelse foreligger, eller klagenævnet bestemmer andet.

§ 38. Landsstyret nedsætter et uafhængigt plan- og arealklagenævn bestående af tre medlemmer. Landsstyret udpeger formanden samt dennes suppleant efter indstilling fra det Landsstyremedlem, der er ressortansvarlig for plan- og arealanvendelsesområdet. Formanden skal besidde særlig viden om plan- og arealretlige forhold eller have bestået juridisk kandidateksamen. Et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Landsstyret efter indstilling fra Grønlands Landsting, og et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Landsstyret efter indstilling af KANUKOKA.
Stk. 2. Medlemmerne af plan- og arealklagenævnet må ikke samtidig være medlemmer af Landsstyret.
Stk. 3. Plan- og arealklagenævnets valgperiode følger Landstingets valgperiode. Nævnets medlemmer fungerer, indtil der er udpeget nye medlemmer til nævnet efter nyvalg til Landstinget.
Stk. 4. Plan- og arealklagenævnet kan tilknytte sagkyndige tilforordnede.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser for plan- og arealklagenævnets virke.

§ 38a. Landsstyret stiller de fornødne faciliteter til rådighed for nævnet og sørger for den nødvendige sekretariatsbistand til dette.
Stk. 2. Landsstyret afholder udgifter til nævnets virksomhed, herunder udgifter til formandens og medlemmernes udlæg i anledning af hvervet samt udgifter til kontorhold m.v. Medlemmerne af plan- og arealklagenævnet modtager vederlag, dagpenge og godtgørelse for rejseudgifter efter reglerne i landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.


Administrative bestemmelser

§ 39. Landsstyrets planmyndighed og den kommunale planmyndighed kan efter forudgående underretning til brugsretsindehaveren eller ejeren forlange adgang til ethvert areal og privat ejendom for at udføre tilsyn samt opmålinger og andre tekniske forarbejder ved planlægning efter denne forordning.
Stk. 2. Legitimation skal forevises på forlangende.


Tilsyn

§ 40. Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af landstingsforordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efter denne landstingsforordning, regler der er fastsat efter denne landstingsforordning samt bestemmelser, der er opretholdt i henhold til § 44, stk. 3, efterkommes og, at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

§ 41. Bliver Landsstyret gjort bekendt med et ulovligt forhold, kan Landsstyret pålægge kommunalbestyrelsen at søge forholdet lovliggjort. Landsstyret kan beslutte, om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse.
Stk. 2. Såfremt en ulovlig foranstaltning er udført, og når det er foreneligt med planlægningsmæssige hensyn og med hensynet til offentlighedens medvirken i arealadministrationen, kan Landsstyret se bort fra reglerne om kommuneplanlægning og dispensationer.


Sanktioner

§ 42. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal er forpligtet til at berigtige et ulovligt forhold.
Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges denne inden en fastsat tidsfrist, under tvang af fortløbende bøder, at berigtige forholdet.
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke er efterkommet inden for den i dommen fastsatte frist, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at den pågældende efterkommer påbuddet, kan planmyndigheden foretage det fornødne til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

§ 43. Overtrædelse af § 26, stk. 1 og 2, og undladelse af at efterkomme påbud og forbud i henhold til § 24 og § 42, kan medføre bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, en statslig myndighed eller anden juridisk person, kan der pålægges virksomheden med videre, som sådan bødeansvar.


Kapitel 9
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 44. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning.
2) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 21. april 1981 om forretningsorden for landsplanudvalget.
3) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning.
Stk. 3. Overdragelsen af areal- og planmyndigheden i det åbne land jf. §§ 13 og 27 træder først i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 4. Regler og vilkår, der er udstedt i medfør af landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat i medfør af denne eller andre landstingsforordninger.


Kapitel 10

Overgangsbestemmelser

§ 45.Kommunalbestyrelsen har mulighed for at meddele dispensationer i henhold til § 30, stk. 1-4 fra lokalplaner, der er opretholdt efter § 44, stk. 4,eller lokalplaner, der er opretholdt efter landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, § 26, stk. 2.

§ 46. Indtil der er nedsat et plan- og arealklagenævn, kan kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af denne forordning, påklages til Landsstyret for så vidt angår retlige spørgsmål.
Stk. 2. Klageberettiget er
1) den, til hvem afgørelsen er rettet,
2) enhver, der må antages at have en individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald.
Stk. 3. Klage skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Kim Kielsen