Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
5. december 2008
Ophævet

Landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1
Formål

§ 1. Formålet med landstingsforordningen er med barnet i centrum og i samarbejde med barnets forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere at sikre den optimale og bedst mulige støtte til det enkelte barn og derved sikre barnet en sund og indholdsrig udvikling.

§ 2. Formålet med dagtilbud til børn i denne landstingsforordning er at
1) udvikle barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og fysiske formåen fuldt ud,
2) udvikle respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og for de principper, der er nedfældet i De Forenede Nationers Pagt,
3) udvikle respekt for barnets forældre, dets egen kulturelle identitet, sprog og værdier, og for de nationale værdier i det land, hvor barnet er bosat og i landet, hvorfra barnet oprindelig stammer og for kulturer, der adskiller sig fra barnets egen kultur,
4) forberede barnet til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred, tolerance, ligestilling af kønnene og venskab mellem alle folk, etniske, nationale og religiøse grupper og
5) give barnet muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og udvikling og respekt for naturen.
Stk. 2. Al pædagogisk arbejde med førskolebørn efter denne landstingsforordning sker i samarbejde med barnets forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere og barnets netværk og skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære, samt inspirere barnets tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder.


Definitioner og anvendelsesområde

§ 3. Ved pædagogisk udviklende dagtilbud til børn forstås aktivitetstilbud, hvor der udføres pædagogisk målrettet arbejde med børn, for eksempel tilrettelagt i daginstitutioner, dagpleje og legestuer. Det er uden betydning, om tilbuddet er et heldags- eller deltidstilbud.
Stk. 2. Ved børn i førskolealderen forstås børn i alderen 0-6 år, eller indtil undervisningspligten indtræder i henhold til landstingsforordning om folkeskolen.
Stk. 3. Børn i førskolealderen med særlige behov er omfattet af nærværende landstingsforordning.


Overordnet ansvar

§ 4. Det påhviler Landsstyret at føre overordnet tilsyn med pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.
Stk. 2. Det påhviler Landsstyret at sørge for:
1) Pædagogisk-psykologisk forskning inden for førskoleområdet.
2) Udvikling af nye former for dagtilbud til børn, herunder alternative dagtilbud til børn tilpasset bygdeforhold.
3) Uddannelse af pædagoger, herunder ved decentrale uddannelser.
4) Efter- og videreuddannelse af pædagogisk uddannet personale.
5) Kompetencegivende uddannelse af ufaglært personale.
6) Udvikling af værktøjer til statistisk dataindsamling.
Stk. 3. Til varetagelse af de i stk. 2 nævnte opgaver etableres et centralt pædagogisk-psykologisk udviklingscenter.
Stk. 4. Landsstyret kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, der må anses for nødvendige for at varetage sine opgaver efter denne landstingsforordning.

§ 5. Landsstyret skal fastsætte regler om:
1) Betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn, herunder om, at betalingen fastsættes under hensyn til kommunernes udgifter til det kommunale dagtilbud til børn samt forældrenes økonomiske forhold, om indtægtsregulering af forældrebetaling, om udmeldelse af et barn i tilfælde af restance med betalingen og om opsigelse og udmeldelse af kommunale dagtilbud til børn.
2) Forholdsregler mod smitsomme sygdomme i samråd med Embedslægeinstitutionen.
Stk. 2. Landsstyret udarbejder retningslinjer om etablering og indretning af daginstitutioner.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte retningslinjer om videregivelse af relevante oplysninger i henhold til § 16.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte retningslinjer for kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med samtlige dagtilbud i kommunen, jf. § 6, stk. 2.

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre det fornødne antal dagtilbud til alle børn i førskolealderen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører almindeligt og pædagogisk tilsyn med samtlige dagtilbud til børn i samarbejde med relevante myndigheder. Tilsynet med kommunale dagplejere skal foretages mindst 4 gange om året, hvoraf mindst et årligt besøg skal finde sted uanmeldt.
Stk.3. Kommunalbestyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for:
1) Udarbejdelse af en kommunal børne- og ungepolitik.
2) Udarbejdelse af pædagogiske årsplaner for de enkelte dagtilbud og evaluering heraf, jf. § 18, stk. 2.
3) Formidling af en fast kontakt mellem bygders dagtilbud og byers dagtilbud til børn med henblik på pædagogisk inspiration.


Samarbejde om det enkelte barn

§ 7. Til sikring af et koordineret samarbejde mellem de netværk, der er omkring det enkelte barn, kan kommunalbestyrelsen efter behov oprette et samarbejdsteam bestående af personer, der på tværs af enkelte forvaltningsgrene er direkte involveret i arbejdet med det enkelte barn.

 

Kapitel 2
Pladshenvisning

§ 8. Kommunalbestyrelsen foretager pladshenvisning til kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje.
Stk. 2. Ved tvivlstilfælde kan kommunalbestyrelsen tilforordne særlige sagkyndige i det omfang, det er påkrævet.

§ 9. Kommunalbestyrelsen har til opgave at henvise 0-2-årige børn til vuggestuer og kommunal dagpleje, og 3-6-årige børn til børnehaver og kommunal dagpleje.
Stk. 2. Hvis forholdene i øvrigt tillader det, kan 2-årige børn henvises til børnehave.
Stk. 3. Hvis der ikke er pladsgaranti til alle ansøgere, skal der oprettes en venteliste.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler for udformning og indhold af ventelisterne.


Prioritering

§ 10. Når der er ledige pladser i en kommunal daginstitution eller i kommunal dagpleje, foretager kommunalbestyrelsen en udvælgelse blandt de børn på ventelisten, som har den til den kommunale daginstitution eller den kommunale dagpleje passende alder, efter følgende hensyn, idet dog grupper a og b altid går forud for efternævnte grupper, uanset forældremyndighedsindehavernes / de faktiske forsørgernes forhold. Børn af ikke-gifte, men fast samlevende par ligestilles med børn af gifte forældremyndighedsindehavere / faktiske forsørgere.
1) Gruppe a: Børn som af det sociale udvalg indstilles til optagelse på grund af særlige socialpædagogiske behov eller andre forhold, som kan true barnets udvikling.
2) Gruppe b: Børn som på grund af alder skal overflyttes fra vuggestue eller kommunal dagpleje til børnehave.
3) Gruppe c: Børn af enlige forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere, som er udarbejdende eller under uddannelse.
4) Gruppe d: Børn af forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere, hvor begge er udearbejdende eller under uddannelse.
5) Gruppe e: Børn af forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere, hvor kun den ene er udearbejdende eller under uddannelse.
6) Gruppe f: Børn af forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere, som hverken er udearbejdende eller under uddannelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved udvælgelsen af børn fra ventelisten samtidig sikre, at den enkelte daginstitutions børnegrupper af pædagogiske hensyn har en rimelig aldersmæssig spredning, at antallet af piger og drenge så vidt muligt tilstræbes at være af samme størrelse, og at der er en rimelig spredning af børn med særlige behov eller støttepersoner.
Stk. 3. Flytning til en anden institution inden for samme by eller bygd kan kun ske af hensyn til barnets trivsel og helbred eller svære logistiske forhold.

 

Kapitel 3
Daginstitutioner

§ 11. Daginstitutioner er institutioner, hvor pædagogisk uddannet personale udfører pædagogisk målrettet arbejde med en børnegruppe, og hvor de fysiske rammer er tilpasset børnenes og personalets behov og er godkendt af de relevante myndigheder.
Stk. 2. Daginstitutioner kan være kommunale eller oprettet som selvejende institutioner med 6 eller flere børn, som kommunalbestyrelsen kan indgå driftsoverenskomst med.

§ 12. Daginstitutioner oprettes som vuggestuer for 0-2-årige, aldersopdelt for 0-6-årige eller børnehaver for 3-6-årige.
Stk. 2. Daginstitutioner opdeles i børnegrupper, hvor der i hver børnehavegruppe maksimalt kan være 20 børn og 12 børn i hver vuggestuegruppe.
Stk. 3. Børn med særlige behov optager det antal daginstitutionspladser som kommunalbestyrelsen eller den selvejende daginstitutions bestyrelse efter anbefaling fra daginstitutionen beslutter for, at det er muligt at opfylde §§ 1 og 2. Hvis der er nedsat et samarbejdsteam omkring det enkelte barn, jf. § 7, kan samarbejdsteamet inddrages i forbindelse med denne beslutning.


Fysiske krav til daginstitutioner

§ 13. Enhver daginstitution skal ved ibrugtagning og ved løbende tilsyn være godkendt af brandmyndighed, sundhedsmyndighed samt Arbejdstilsynet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal godkende bygningerne og påse, at myndighedskravene er opfyldt.
Stk. 3. Før der foretages ændringer i antallet af normerede pladser eller de fysiske rammer, skal brandmyndighed, sundhedsmyndighed samt Arbejdstilsynet godkende ændringerne.


Godkendelsesbevis for daginstitutioner

§ 14. Enhver daginstitution skal have et godkendelsesbevis, der skal forefindes synligt i daginstitutionen.
Stk. 2. Godkendelsesbeviset skal indeholde oplysninger om:
1) Daginstitutionens navn, adresse og beliggenhed.
2) Daginstitutionens målsætning.
3) Daginstitutionens leder.
4) Relevant kommunalt udvalg eller den selvejende daginstitutions bestyrelse.
5) Antal institutionspladser.
6) Antal ansatte.
7) Åbningstid.
8) Godkendelse af relevante myndigheder, herunder brandmyndighed, sundhedsmyndighed, Arbejdstilsyn og kommunalbestyrelsen samt dato herfor.
9) Oplysning om, hvor daginstitutionens pædagogiske årsplan forefindes og det for området relevante lovgrundlag.


Evaluering og dokumentation

§ 15. Daginstitutionen skal forestå en løbende evaluering og dokumentation af det enkelte barns udvikling ud fra en helhedsvurdering og gennemføre en udviklingsbeskrivelse mindst 2 gange årligt.
Stk. 2. Udviklingsbeskrivelser skal følges op i samarbejde med forældremyndighedsindehaverne/de faktiske forsørgere og relevante faglige personer.
Stk. 3. Daginstitutionen er forpligtet til at afholde forældresamtaler minimum 2 gange årligt med det formål at samarbejde om barnets videre udvikling.

§ 16. Ved et barns overgang fra en institution til en anden skal personalet ved den afgivende daginstitution samarbejde og videregive relevante oplysninger til den modtagende institution.


Daginstitutionens leder

§ 17. Daginstitutionens leder skal være pædagog-uddannet og er uden for stuenormeringen.
Stk. 2. I kommunale daginstitutioner ansættes daginstitutionens leder af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra brugerforsamlingen.

§ 18. Daginstitutionens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for, at daginstitutionen drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Daginstitutionens leder har ansvaret for de personalemæssige forhold samt udførelsen af brugerforsamlingens eller bestyrelsens beslutninger efter dennes anvisninger.
Stk. 2. Daginstitutionens leder har endvidere ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk årsplan og budget for daginstitutionen.
Stk. 3. For kommunale daginstitutioner og for de selvejende daginstitutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, udarbejdes budgettet i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte direktiver. For de selvejende daginstitutioner udarbejdes budgettet efter retningslinjer givet af bestyrelsen.

§ 19. Daginstitutionens leder har ansvar for, at der føres en stambog over de indskrevne børns navne og cpr. nr., forældremyndighedsindehavernes/de faktiske forsørgeres navne, samt ved udskrivning årsagen hertil. Endvidere skal der føres en fremmødeprotokol med angivelse af varigheden af dagligt ophold.
Stk. 2. De kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, fremsender fremmødeprotokollen sammen med den pædagogiske årsplan til kommunalbestyrelsen.


Personalenormering i kommunale daginstitutioner

§ 20. Hver børnegruppe skal have en personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk uddannet og 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen.
Stk. 2. I daginstitutionens åbningstid skal der altid være mindst 2 ansatte per børnegruppe, og altid mindst 1 pædagogisk uddannet i daginstitutionen.
Stk. 3. Daginstitutionen skal have det nødvendige køkken- og rengøringspersonale.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter ud fra stk. 1-3 den enkelte daginstitutions personalenormering og udarbejder retningslinjer for ansættelsen af personalet ud over lederen.


Brugerforsamling for kommunale daginstitutioner

§ 21. Ved hver kommunal daginstitution skal daginstitutionens leder mindst 4 gange årligt indkalde brugerforsamlingen, som består af samtlige forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere og personalet i daginstitutionen.
Stk. 2. Brugerforsamlingen har til opgave at
1) foreslå og arrangere aktiviteter eller tiltag i daginstitutionen i henhold til målrettet arbejde i forhold til børnene såvel som forældremyndighedsindehaverne/de faktiske forsørgere,
2) deltage i udarbejdelsen af pædagogiske årsplaner,
3) følge op på pædagogiske årsplaner,
4) komme med forslag til indretning og ændring af fysiske rammer og
5) træffe beslutning om forhold med konkret betydning for børnenes dagligdag.
6) indstille ansættelse af daginstitutionens leder til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Brugerforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde en standardforretningsorden for brugerforsamlingerne i kommunen.
Stk. 4. Brugerforsamlingen kan nedsætte ad hoc grupper, som refererer til brugerforsamlingen.


Selvejende daginstitutioners styrelse

§ 22. Der skal nedsættes en bestyrelse som øverst styrende organ for selvejende daginstitutioner.
Stk. 2. I selvejende daginstitutioner ansættes daginstitutionens leder af daginstitutionens bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for ansættelsen af det øvrige personale.

 

Kapitel 4
Dagpleje

§ 23. Ved dagpleje forstås et pædagogisk stimulerende pasningstilbud i en del af døgnet, der enten foregår i et privat hjem, hvor barnet ikke bor, eller i et offentligt samlingssted.
Stk. 2. Ved kommunal dagpleje forstås en kommunalt etableret og formidlet dagpleje, hvor dagplejeren er ansat og lønnet af kommunen.
Stk. 3. Ved privat dagpleje forstås en dagpleje, som etableres og drives i privat regi mod betaling. Privat dagpleje følger samme regler som kommunal dagpleje.


Godkendelse af dagplejere og dagplejehjem

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal udstede skriftlig godkendelse af dagplejere og dagplejehjem efter ansøgning.
Stk. 2. Dagplejeren skal være fysisk og psykisk habil og have kompetence til at tilbyde pædagogisk stimulerende aktiviteter. Dagplejeren og samtlige medlemmer af pågældendes eventuelle husstand skal fremlægge en ikke over 3 måneder gammel helbredserklæring.
Stk. 3. Der kan ikke ske godkendelse af et dagplejehjem, hvis dagplejeren eller medlemmer af dennes husstand er dømt for forbrydelser i familieforhold, sædelighedsforbrydelser eller forbrydelser mod liv og legeme inden for de seneste 2 år, eller der er smitsomme sygdomme i dagplejehjemmet.
Stk. 4. Foregår dagplejen på et offentligt samlingssted gælder bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3 kun dagplejeren.
Stk. 5. Forinden et privat hjem eller offentligt samlingssted kan godkendes til at modtage børn i dagpleje, skal kommunalbestyrelsen foretage en bedømmelse af de fysiske forhold.
Stk.6. Skønner kommunalbestyrelsen, at forudsætningerne for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem ikke længere er til stede, skal godkendelsen ophæves.


Formidling af dagpleje

§ 25. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til dagpleje for i alt 4 børn i førskolealderen. Antallet af egne børn under 6 år samt dagplejebørn må ikke overstige 5 i samme dagplejehjem.
Stk. 2. En dagplejer kan have overbelægning eller vikariere for en anden dagplejer inden for en afgrænset periode i henhold til den relevante overenskomst.


Brugerforsamling

§ 26. Ved hver dagpleje skal dagplejeren mindst 4 gange årligt indkalde brugerforsamlingen. En brugerforsamling består af samtlige forældremyndighedsindehavere/faktiske forsørgere og dagplejeren. Er der flere dagplejere i samme by eller bygd, kan der nedsættes en fælles brugerforsamling for alle dagplejere.
Stk. 2. Brugerforsamlingen har til opgave at
1) foreslå og arrangere aktiviteter eller tiltag i dagplejen i henhold til målrettet arbejde i forhold til børnene såvel som forældremyndighedsindehaverne/de faktiske forsørgere, og
2) træffe beslutning om forhold med konkret betydning for børnenes dagligdag.
Stk. 3. Brugerforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde en standardforretningsorden for brugerforsamlingerne i kommunen.
Stk. 4. Brugerforsamlingen kan nedsætte ad hoc grupper efter behov, som refererer til brugerforsamlingen.

 

Kapitel 5
Andre aktivitetstilbud

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde andre aktivitetstilbud til børn i førskolealderen på baggrund af lokale ønsker og behov. Der må ikke kræves betaling for deltagelse i andre aktivitetstilbud.
Stk. 2. Andre aktivitetstilbud er deltidstilbud, møntet på børn i førskolealderen under ledsagelse af en voksen med målrettede aktiviteter på et eller flere af barnets udviklingsområder.
Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udpege en koordinator for oprettelse og igangsættelse af andre aktivitetstilbud. Koordinatoren skal samarbejde med lokale foreninger, ressourcepersoner og andre relevante fagpersoner.

 

Kapitel 6
Fælles bestemmelser

Finansiering

§ 28. Udgifter til daginstitutioner, dagpleje og andre aktivitetstilbud i henhold til denne landstingsforordning afholdes af kommunerne.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til opførelse af daginstitutioner.


Forsøgsordninger

§ 29. Landsstyret kan efter indstilling fra en kommunalbestyrelse godkende kommunale forsøgsordninger om dagtilbud til børn i førskolealderen.
Stk. 2. En kommunal forsøgsordning må højst gælde tre år.
Stk. 3. I forbindelse med en kommunal forsøgsordning, jf. stk. 1, skal der hvert år udarbejdes en redegørelse, som skal afleveres til Landsstyret.


Klageadgang

§ 30. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 10 og § 24 kan ankes til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til øvrige bestemmelser i denne landstingsforordning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regler udstedt med hjemmel i denne landstingsforordning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Ikrafttrædelse

§ 31. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves
1) Landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v.
2) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. april 2007 om daginstitutioners styrelse, ledelse og drift med undtagelse af § 2, som ophæves 1. marts 2009.
3) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 65 af 29. december 1994 om kommunal dagpleje.
4) Arbejds- og socialdirektoratets cirkulære nr. 129 af 11. december 1978 om børns optagelse i kommunale daginstitutioner/dagpleje.
Stk. 3. Indtil en landstingsforordning om organisering af fritidsvirksomhed vedtages, har kommunalbestyrelsen fortsat til opgave at henvise 7-15-årige børn til fritidshjem, jf. 9, stk. 1. Hvis kommunalbestyrelsen opretter en venteliste placeres disse børn i gruppe b, jf. § 10, stk. 1, nr. 2.
Stk. 4. Bestemmelser udstedt eller opretholdt i medfør af den i stk. 2, nr. 1, nævnte landstingsforordning forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller anden landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008

 
Hans Enoksen

/

Tommy Marø