Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 24
25. august 2008
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om mobilitetsfremmende ydelse

I medfør af § 7, stk. 2, i landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v. fastsættes:

 

Definitionsbestemmelser

§ 1. Ved hjemsted forstås den by eller bygd i Grønland, hvor lønmodtageren har bopæl og er folkeregistreret.
Stk. 2. Med ægteskab sidestilles 1 års samliv på fælles folkeregisteradresse efter de samlevendes fyldte 18 år.
Stk. 3
. Ved lønmodtager forstås en ledig person, der er tilmeldt arbejdsformidlingen, som ved tiltrædelse af en anvist stilling ansættes hos en arbejdsgiver og underlægges dennes instruktionsbeføjelse.


Anvendelsesområde

§ 2. Inden for et på finansloven fastsat beløb bevilges mobilitetsfremmende ydelser til lønmodtagere, der ved anvisning af arbejde ikke har adgang til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den gældende overenskomst lønmodtageren er omfattet af.

§ 3. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser kan bevilge tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i forbindelse med de kommunale arbejdsformidlingers anvisning af arbejde, såfremt
1) lønmodtageren anvises arbejde uden for hjemstedet,
2) lønmodtageren ansættes med varig ansættelse for øje og
3) arbejdet ikke i en nærmere fremtid antages, at kunne dækkes af lokalt bosiddende arbejdskraft.


Ydelsernes omfang

§ 4. Der ydes tiltrædelsesrejsefor lønmodtageren, dennes eventuelle ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år. Tiltrædelsesrejsen skal så vidt muligt foretages samlet med billigste offentlige transportmiddel til det nye hjemsted.
Stk. 2. Tiltrædelsesrejsen omfatter fuld dækning af billetudgifter.
Stk. 3. Såfremt derbenyttes anden transportform, godtgøres dokumenterede udgifter hertil, dog ikke udover billetprisen på billigste offentlige transportmiddel.

§ 5. Der ydes bohaveflytning efter bestemmelserne i stk. 2-6 og i øvrigt efter de for tjenestemænd gældende regler.
Stk. 2. Til enlige ydes bohaveflytning med op til 15 m3. Der ydes sædvanlig sø- og transportforsikring med en forsikringssum op til kr. 182.500.
Stk. 3. Til ægtefæller ydes bohaveflytning med op til 30 m3. Der ydes sædvanlig sø- og transportforsikring med en forsikringssum op til kr. 364.800.
Stk. 4. For hvert barn ydes bohaveflytning med op til 5 m3. Der ydes sædvanlig sø- og transportforsikring med en forsikringssum op til kr. 60.800.
Stk. 5. Bohaveflytning omfatter indpakning, emballering, transport og udpakning af bohavet. Bohaveflytning omfatter ikke opmagasinering af bohave udover sædvanlige flytteekspeditioner.
Stk. 6. Når der er bevilget bohaveflytning, men bohavet ikke kan transporteres med skib i umiddelbar sammenhæng med tiltrædelsesrejsen, kan der mod behørig dokumentation herfor, ydes godtgørelse for op til 10 kg bagageovervægt per person.


Administration og betaling med videre

§ 6. De lokalearbejdsmarkedskontorer fremsender ansøgninger til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, når der foreligger ansættelseskontrakt mellem lønmodtager og arbejdsgiver.
Stk. 2. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser træffer afgørelse om der kan bevilges mobilitetsfremmende ydelser. Beslutningen træffes på grundlag af en samlet vurdering af behovet for kvalificeret arbejdskraft på den lokalitet, hvor lønmodtageren er anvist arbejde.
Stk. 3. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser kan udarbejde et ansøgningsskema, der skal benyttes af arbejdsmarkedskontorerne i forbindelse med ansøgninger om bevilling af mobilitetsfremmende ydelser.

 

§ 7. De lokale arbejdsmarkedskontorer skal meddele Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser alle nødvendige oplysninger til brug for behandling af ansøgning om mobilitetsfremmende ydelser, herunder ændringer i allerede meddelte oplysninger.

§ 8. Den kommune, hvorlønmodtageren har hjemsted afholder udgifterne i henhold til de bevilgede midler.
Stk. 2. Kommunen får refunderet udgifterne ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, når de afholdte udgifter er anvendt i overensstemmelse med bevillingen.

§ 9. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser kan beslutte, at en udbetalt mobilitetsfremmende ydelse skal tilbagebetales, hvis
1) lønmodtageren uagtsomt har afgivet urigtige oplysninger, der har betydning for bevillingen af ydelsen,
2) lønmodtageren forsætligt har fortiet oplysninger, der har betydning for bevillingen af ydelsen, eller
3) lønmodtageren afskediges fra sit nye ansættelsesforhold på grund af misligholdelse inden for seks måneder efter tiltrædelsen.


Klageadgang

§ 10. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelsers afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2008og har virkning for ansøgninger om mobilitetsfremmende ydelse, der indgives efter denne dato.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 15. marts 2008 om mobilitetsfremmende ydelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. august 2008
Siverth K. Heilmann

/

Bent Sørensen