Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
27. juni 2008
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om meddelelse til Konkurrencetilsynet om fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger af virksomheder

I medfør af § 14, stk. 2, i landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence og efter udtalelse fra Konkurrencenævnet fastsættes:

 

Meddelelsespligten

§ 1. Fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger af virksomheder skal meddeles til Konkurrencetilsynet, jf. § 14, stk. 1, i landstingslov om konkurrence, senest 4 uger efter, at fusionen, virksomhedsovertagelsen eller sammenlægningen af virksomheder er gennemført.
Stk. 2. Meddelelsespligten efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis fusionen, virksomhedsovertagelsen eller sammenlægningen af virksomhederer mellem moder- og dattervirksomheder eller mellem dattervirksomheder i samme koncern.
Stk. 3. Meddelelsespligten efter stk. 1 gælder kun, hvor mindst en af de berørte virksomheder er beliggende i Grønland.

 

§ 2. Pligten til meddelelse efter § 1 påhviler den fortsættende virksomhed i fusionen, virksomhedsovertagelsen eller sammenlægningen af virksomheder. I tilfælde af, at der oprettes et nyt selskab, påhviler meddelelsespligten det nye selskab.

§ 3. Meddelelsespligten omfatter fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger af virksomheder, hvor den samlede omsætning for de deltagende og de tilknyttende virksomheder tilsammen overstiger 20 millioner kroner, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning efter landstingslov om konkurrence.


Definitioner

§ 4. Fusionsbegrebet, som i denne bekendtgørelse skal forstås i overensstemmelse med fusionsreglerne i anordningerne om ikrafttræden for Grønland af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven, finder anvendelse, når et selskab uden likvidation opløses ved overdragelse af selskabets aktiver og gæld som helhed til et andet selskab, og når to eller flere selskaber sammensmeltes til et nyt selskab.

§ 5. Ved en virksomhedsovertagelse forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af en så stor del af en virksomheds kapital eller stemmerettigheder, at den virksomhed eller den personkreds, der overtager kapitalandelen eller stemmerettighederne, får en bestemmende indflydelse på den overtagne virksomheds dispositioner.

§ 6. Ved en sammenlægning af virksomheder forstås i denne bekendtgørelse andre virksomhedskoncentrationer, som ikke er omfattet af § 4 eller § 5.

§ 7. Bestemmende indflydelse i denne bekendtgørelse foreligger, når en virksomhed ved økonomisk ejerskab eller stemmerettigheder kan udøve bestemmende indflydelse i en anden virksomhed, jf. § 2 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber.


Indgivelse af meddelelse og meddelelsens indhold

§ 9. Meddelelse af fusioner, virksomhedsovertagelser og sammenlægninger af virksomheder efter § 1 skal indeholde oplysninger som angivet i skema K5, som er bilag til denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde alle de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K5.


Sanktioner

§ 10. Overtrædelse af § 1 kan medføre bøde efter § 29, stk.1, nr. 5, og stk. 3, i landstingslov om konkurrence.


Ikrafttræden

§ 11. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre den 27. juni 2008
Siverth K. Heilmann

/

Bent A. Sørensen


Bilag

Dokumenter