Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
27. juni 2008
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om offentlige myndigheders anmeldelse af reguleringer eller beslutninger efter landstingslov om konkurrence

I medfør af § 2, stk. 7, i landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence fastsættes:

 

Anmeldelsespligtens omfang

§ 1.  Grønlands Hjemmestyre og kommunale myndigheder, der regulerer eller træffer beslutning om erhvervsvirksomhed, der udøves af myndigheden selv eller af en virksomhed, i hvis styrende organ myndigheden er repræsenteret, skal anmelde reguleringen eller beslutningen til Konkurrencetilsynet efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis reguleringen eller beslutningen begrænser eller vil kunne begrænse konkurrencen. Anmeldelsespligten omfatter tillige tildeling af koncessioner.

§ 2.  Anmeldelsespligten efter § 1 omfatter ikke Grønlands Hjemmestyre og kommunale myndigheders reguleringer eller beslutninger
1) om egne køb af varer eller tjenesteydelser, der er udbudt på lige vilkår med passende mellemrum, eller
2) om køb og salg af varer eller tjenesteydelser på markedsmæssige vilkår.

§ 3.  En regulering eller beslutning er undtaget fra anmeldelsespligten efter § 1, såfremt
1) den er offentliggjort, eller
2) konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.

§ 4.  Konkurrencenævnet kan efter konkret vurdering beslutte, at reguleringer ellerbeslutninger af mindre konkurrencemæssig betydning ikke anses for omfattet af anmeldelsespligten.


Anmeldelsen

§ 5.  Anmeldelse i henhold til § 1 skal vedlægges kopi af reguleringen eller beslutningen med angivelse af, hvilken myndighed der har vedtaget reguleringen eller beslutningen, og hvilken erhvervsvirksomhed beslutningen eller reguleringen omfatter. Det skal endvidere fremgå, hvilken dato reguleringen eller beslutningen er vedtaget.

§ 6.  Anmeldelsen skal indgives til Konkurrencetilsynet senest 4 uger efter, at reguleringen eller beslutningen er vedtaget.
Stk. 2.  Ændringer i det anmeldte skal ligeledes anmeldes til Konkurrencetilsynet senest 4 uger efter vedtagelsen.

§ 7.  Konkurrencetilsynet bekræfter skriftligt modtagelsen af anmeldelsen senest 10 hverdage efter modtagelsen.


Offentliggørelse

§ 8.  Konkurrencenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt en anmeldt regulering eller beslutning efter denne bekendtgørelses § 1 skal offentliggøres, jf. § 15, stk. 2, og stk. 4 i landstingslov om konkurrence.


Administration og klage

§ 9.  Konkurrencenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt en regulering eller beslutning er anmeldelsespligtig efter denne bekendtgørelses § 1.

§ 10.  Konkurrencenævnets afgørelser truffet efter denne bekendtgørelses § 1 og § 8 kan indbringes for Grønlands Landsret, jf. § 26 i landstingslov om konkurrence.


Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 11.  Grønlands Hjemmestyre og kommunale reguleringer eller beslutninger, som skal anmeldes efter denne bekendtgørelses § 1, og som er gældende den 1. marts 2008, skal anmeldes til Konkurrencetilsynet inden den 1. september 2008.

§ 12.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. juni 2008
Siverth K. Heilmann

/

Bent A. Sørensen