Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
15. november 2007
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

 

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 12. maj 2005 og landstingslov nr. 4 af 26. april 2007, foretages følgende ændringer:


1. § 1, stk. 2, nr. 23-25, affattes således:
"23) Landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv,
24)Landstingsforordning om biblioteksvæsen og
25) Landstingslov om konkurrence."

2. Før overskriften "Lovens anvendelsesområde" indsættes:

"Kapitel 1
Anvendelsesområde, inddrivelse med videre".

3. I § 8 ændres "pantefogdens" til: "skatteforvaltningens" og "pantefogden" til: "skatteforvaltningen".

4. I § 8 indsættes som stk. 2 og 3:
"Stk. 2. Skatteforvaltningen kan hos andre offentlige myndigheder og hos Værdipapircentralen indhente oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af opgaven som inddrivelsesmyndighed.
Stk. 3. Skatteforvaltningen kan fra registre, der føres af offentlige myndigheder, kræve de oplysninger om debitors forhold, som er af betydning for inddrivelsen. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form."

5. Efter § 11 og før overskriften "Overtrædelser" indsættes et nyt kapitel:

"Kapitel 2
Skatteforvaltningen

§ 11 a. Skatteforvaltningen er inddrivelsesmyndighed.
Stk. 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger med videre forestås af fordringshaver, eller den der på vegne af fordringshaver opkræver fordringen. Tilsvarende gælder behandlingen af indsigelser vedrørende fordringen.
Stk. 3. Fordringer overdrages til skatteforvaltningen til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført. Kommunale fordringshavere overdrager dog fordringer til skatteforvaltningen til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet.
Stk. 4. Indtil fordringen er overdraget til skatteforvaltningen kan fordringshaveren, eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, på debitors anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Såfremt forholdene i særlig grad taler derfor, kan fordringer overdrages til skatteforvaltningen på et tidligere tidspunkt end nævnt i stk. 3, 1. pkt.
Stk. 5. Inden overdragelse af fordringer med videre til inddrivelse hos skatteforvaltningen skal fordringshaveren, eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skriftligt underrette debitor om overdragelsen.
Stk. 6. Fordringshaveren, eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skal, såfremt denne bliver bekendt med væsentlige ændringer i debitors forhold efter overdragelsen af fordringen til skatteforvaltningen, underrette skatteforvaltningen herom.
Stk. 7. Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan helt eller delvist kalde en fordring tilbage, der er overdraget til skatteforvaltningen til inddrivelse. Skatteforvaltningen kan undlade at imødekomme en anmodning om tilbagekaldelse, såfremt debitors forhold aktuelt er under behandling. Fordringer, der er omfattet af refusionsret fra landskassen, sendes ikke tilbage til fordringshaveren, eller den, der på vegne af fordringshaveren, har forestået opkrævningen.
Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-7, herunder om fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til skatteforvaltningen, minimumskrav til sædvanlig rykkerprocedurer, tilbagekaldelse af fordringer, størrelsen af fordringer med videre, der kan tillades afdragsvis betaling eller henstand med, og om tidsfrister for afdragsvis betaling og henstand. Landsstyret kan endvidere fastsætte regler om elektronisk overdragelse af fordringer.

§ 11 b. Fordringer overdraget til skatteforvaltningen til inddrivelse forrentes efter regler fastsat af Landsstyret. Landsstyret kan herunder fastsætte rentesatser for de forskellige fordringstyper og fastsætte på hvilken måde renterne skal beregnes.
Stk. 2. Renterne tilskrives per påbegyndt måned fra den første i måneden efter at fordringen er overdraget til skatteforvaltningen. Renterne kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Renterne tilfalder fordringshaverne.
Stk. 3. Skatteforvaltningen kan standse tilskrivning af renter på fordringer overdraget til skatteforvaltningen til inddrivelse, hvis debitor ikke er i stand til, og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser. Skatteforvaltningen kan genoptage tilskrivning af renter, hvis debitors økonomiske forhold forbedres eller det konstateres, at skatteforvaltningen ikke var i besiddelse af alle relevante oplysninger, da afgørelsen om at standse rentetilskrivningen blev truffet.
Stk. 4. Kun debitorer, som er fysiske personer, omfattes af stk. 3.
Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler om anvendelsen af stk. 3.

§ 11 c. Ved overdragelse af fordringer med videre til skatteforvaltningen overtager skatteforvaltningen kreditorbeføjelserne, herunder retten til at begære indtrædelse, foretage modregning, udlæg eller lønindeholdelse, prioritere indbetalinger, udtage stævninger, indgive konkursbegæringer, tiltræde akkordordninger og gældssaneringsforslag med videre. Skatteforvaltningen overtager dog ikke kreditorbeføjelserne i sager om eftergivelse uden for anordning om ikrafttræden for Grønland af konkursloven.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan som led i inddrivelsen tillade afdragsvis betaling eller give henstand med betalingen. I det omfang der i den øvrige lovgivning er fastsat nærmere regler om afdragsvis betaling og henstand med betalingen, finder disse regler fortsat anvendelse.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler til gennemførelse af reglerne i stk. 1 og 2. Landsstyret kan endvidere fastsætte regler, hvorefter fordringshavere og andre offentlige myndigheder får elektronisk adgang til oplysninger registreret af skatteforvaltningen om restancens størrelse i forhold til vedkommende fordringshaver, og om der foreligger restante fordringer i forhold til andre fordringshavere.


Delingsbestemmelser

§ 11 d. Skatteforvaltningen indtræder fra den 1. januar 2008 i de rettigheder og pligter, der udelukkende er knyttet til kommunernes varetagelse af opgaverne som inddrivelsesmyndighed.
Stk. 2. Skatteforvaltningen overtager fra den 1. januar 2008 de kommunalt ansatte tjenestemænd, der udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af inddrivelsesopgaven. Tjenestemændene overgår til ansættelse ved Grønlands Hjemmestyre på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
Stk. 3. Skatteforvaltningen kan af den pågældende kommune eller andre leje fast ejendom eller dele heraf til brug for varetagelse af inddrivelsesopgaven og indgå aftale om leje af kontorudstyr med videre.

§ 11 e. Skatteforvaltningen kan benytte kommunernes elektroniske inkassosystemer.
Stk. 2. Kommunerne skal give skatteforvaltningen adgang til kommunernes elektroniske inkassosystemer, herunder i form af terminaladgang, til oplysninger vedrørende kommunernes bogføring, regnskabsføring med videre, som efter skatteforvaltningens skøn er nødvendige for varetagelse af inddrivelsesopgaven.

§ 11 f. Landsstyret kan fastsætte regler for gennemførelsen af den flytning af opgaver og personale fra kommunerne til skatteforvaltningen, der er en følge af denne landstingslov. Landsstyret kan herunder fastsætte regler for den kommunale borgerbetjening på inddrivelsesområdet, og om i hvilket omfang sagsakter og arkivmateriale skal overføres til skatteforvaltningen.


Indbetalinger

§ 11 g. Landsstyret kan aftale med Tele/Post, KNI A/S og pengeinstitutter, at der ikke opkræves gebyrer ved formidling af indbetalinger på under 300 kr. på fordringer, der er til inddrivelse hos skatteforvaltningen."

6. Før § 12 og før overskriften "Overtrædelser" indsættes:

"Kapitel 3
Foranstaltninger, ikrafttrædelse med videre".

7. Efter § 12 og før overskriften "Ikrafttrædelse" indsættes:
"§ 12 a. Skønner skatteforvaltningen, at en overtrædelse ikke vil medføre mere indgribende foranstaltninger end bøde, kan Landsstyret eller den, Landsstyret bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder reglerne i lov om rettens pleje i Grønland om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

§ 12 b. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne landstingslov, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne landstingslov, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond, statslig myndighed, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab eller lignende.

§ 12 c. Bøder, der pålægges efter §§ 12-12 b, tilfalder landskassen."

 

§ 2

Stk. 1. Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 4 af 12. maj 2005 om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse af fordringer.
Stk. 3. § 11 e og § 11 f træder i kraft to-ugersdagen efter, at landstingsloven er fremsendt til Landstinget, Rigsombudet, politiet, kommunerne og domstolene.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. november 2007
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond