Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
19. november 2007
Ophævet

Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

I medfør af § l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

 

Kapitel 1
Generelle bestemmelser

§ 1. Denne landstingsforordning finder anvendelse på Hjemmestyrets:
1) Tilskud til kommuner til opførelse af kommunale udlejningsboliger, jf. kap. 2.
2) Tilskud til kommuner til opførelse af kommunale fælleshuse, jf. kap. 3.
3) Tilskud eller lån til erhvervelse, udvidelse og forbedring af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, jf. kap. 4.
4) Tilskud eller lån til erhvervelse af medbyggerhuse, samt tilskud til renovering af medbyggerhuse, jf. kap. 5.

§ 2. Skriftlig ansøgning om tilskud eller lån efter denne landstingsforordning kan løbende indsendes til behandling hos Landsstyret, jf. dog § 56.
Stk. 2. Skriftlig ansøgning om eftergivelse eller konvertering af forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld kan løbende indsendes til behandling hos Landsstyret.
Stk. 3. Tilskudsmodtager eller låntager skal tilbagebetale uberettiget modtagne ydelser fra Landsstyret, som tilskudsmodtager eller låntager har modtaget som følge af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgning.

§ 3 . Ansøger opgør de samlede udgifter til henholdsvis opførelse, erhvervelse, udvidelse eller forbedring af boligen eller byggeriet, der blandt andet kan indeholde udgifter til projektering, byggemodningsafgift, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration, udfærdigelse og registrering af pantebreve samt stempelafgifter.

§ 4. Boligarealet beregnes i henhold til stk. 2-5.
Stk. 2. Boligarealet for en etage opgøres som boligens længde gange bredde målt fra den udvendige side af den udvendige beklædning. Ved 1 på 2 bræddebeklædning måles der fra ydersiden af underbrædtet. Vinterhaver indgår ikke i det samlede boligareal.
Stk. 3. Boligarealet for tagetage medregnes, hvis der er foretaget indretning til beboelse. Boligarealet for tagetage opgøres som længde gange bredde. Længden måles som normaletage, mens bredden måles som afstanden mellem de udvendige tagflader i en højde af 1,5 meter over tagetagens gulv. Udbygninger, for eksempel kviste, måles til ydersiden af de rumbegrænsende vægge.
Stk. 4. Boligarealet for kælderetage opgøres som længde gange bredde målt fra ydersiden af kælderens ydervægge. Hvis der ikke er fuld kælder, opgøres boligarealet fra midten af de indvendige vægge, som begrænser de medregnede rum. Kælderrum uden gulv med fuld cement eller betonbelægning medregnes ikke. Kælder og udhus medregnes med 1/4 af arealet opgjort som ved boligareal efter stk. 2.
Stk. 5. Indvendige trapper i boligen medregnes til hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er beliggende indenfor den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt dog maksimalt med 11 kvadratmeter. Depotrum, udhuse og terrasser medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages i det beboelige areal.

§ 5. Tilskud og lån ydes kun til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning på tidspunktet for opførelse, udvidelse eller forbedring af byggeriet.

§ 6 . Tilskud og lån ydes kun til boliger og byggeri, hvor der ikke forinden udstedelse af tilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder.

§ 7. Der ydes ikke tilskud eller lån efter denne landstingsforordning, til boliger eller byggeri, hvorfra der skal drives eller bliver drevet erhverv. Mindre liberale erhverv er dog undtaget.

§ 8. Boliger eller byggeri, hvortil der ydes tilskud eller lån efter denne landstingsforordning, skal til enhver tid som minimum være forsikret mod brand- og stormskade.

§ 9. Tilsagn om tilskud og lån efter denne forordning, kan ikke uden Landsstyrets godkendelse overdrages til tredjemand.

§ 10. For behandling af ansøgning efter denne landstingsforordning kan Landsstyret fastsætte regler om:
1) Ansøgningsprocedure.
2) Indhentelse af supplerende oplysninger.
3) Udfærdigelse og anvendelse af standardiserede ansøgningsblanketter.
4) Forhold, der særligt skal lægges vægt på hos ansøgeren.
Stk. 2. Landsstyret kan indgå aftale med tredjemand om varetagelse af ekspeditioner og sagsforberedende skridt i forbindelse med administration af ansøgninger, tilskud og lån.

§ 11 . Landsstyret kan fastsætte regler om teknisk- økonomisk vurdering af boliger samt regler om fastsættelse af salgsprisen for boliger, når Landsstyret har overtaget en bolig, hvortil der er ydet tilskud og lån efter denne landstingsforordning eller tidligere gældende landstingsforordninger om støtte til boligbyggeri.

§ 12 . Landsstyret kan fastsætte regler om udbetaling af tilskud og lån efter denne landstingsforordning. Landsstyret kan herunder bestemme, at tilskud og lån kan udbetales under byggeriet i form af rater.


Kapitel 2

Tilskud til kommunale udlejningsboliger

§ 13. Landsstyret kan til opførelse af kommunale udlejningsboliger yde kommunen et tilskud, der er fastsat jf. stk. 2, nr. 1 til 3.
Stk. 2. Landsstyrets tilskud ydes således:
1) Indtil 60 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 9.700 kr. per kvadratmeter.
2) I intervallet fra 60 til 85 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 8.500 kr. per kvadratmeter.
3) I intervallet fra 85 til 110 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 8.000 kr. per kvadratmeter.
Stk. 3. Landsstyret yder alene tilskud til boliger, hvis boligareal minimum udgør 20 kvadratmeter. Landsstyret yder maksimalt tilskud til 110 kvadratmeter af en boligs boligareal, uanset om boligen er større.

§ 14. Hjemmestyrets tilskud ydes alene, når følgende krav til antal rum og størrelse i kvadratmeter opfyldes, jf. dog stk. 3:
1) En et eller halvanden rums bolig skal som minimum udgøre 20 kvadratmeter og som maksimum 45 kvadratmeter boligareal.
2) En to rums bolig skal som minimum udgøre 45 kvadratmeter og som maksimum 60 kvadratmeter boligareal.
3) En tre rums bolig skal som minimum udgøre 60 kvadratmeter og som maksimum 85 kvadratmeter boligareal.
4) En fire rums bolig skal som minimum udgøre 85 kvadratmeter og som maksimum 110 kvadratmeter boligareal.
5) En bolig med flere end fire rum skal som minimum udgøre 95 kvadratmeter.
Stk. 2. Landsstyrets tilskud ydes alene, når mindst et værelse, der ikke fungerer som køkken eller stue, er på mindst 9 kvadratmeter.
Stk. 3. Landsstyret kan fravige de i stk. 1 og 2 anførte krav til antal rum og størrelse i kvadratmeter.

§ 15. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende byggeri af de kommunale udlejningsboliger, herunder krav til pris, projekt, planlægning, styring og regnskab.

§ 16. Kommunale udlejningsboliger, hvortil Landsstyret har ydet tilskud, må ikke sælges eller anvendes til andet formål end beboelse uden Landsstyrets tilladelse.
Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at hjemmestyrets andel i salgsprovenuet ved salg af kommunale udlejningsboliger straks skal tilbagebetales. I modsat fald er Landsstyret berettiget til at foretage modregning i ethvert tilgodehavende, kommunen måtte have eller få hos Hjemmestyret.

§ 17. Ønsker kommunalbestyrelsen at sælge en kommunal udlejningsbolig, er det en forudsætning for Landsstyrets tilladelse:
1) At beboede kommunale udlejningsboliger tilbydes til de lejere, der har lejekontrakt på boligerne.
2) At ubeboede kommunale udlejningsboliger udbydes offentligt til salg og sælges kontant for højeste bud.
Stk. 2. Hjemmestyrets andel af salgsprovenuet ved salg af kommunale udlejningsboliger, skal tilbagebetales til Hjemmestyret eller anvendes til nybyggeri af boliger eller byggemodning i kommunen.

 

Kapitel 3
Tilskud til kommunale fælleshuse

§ 18. Landsstyret kan til opførelse af kommunale fælleshuse yde kommunen et tilskud.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvilke bestemte typer fælleshuse, der kan ydes tilskud til, herunder krav til indretning og anvendelsesmuligheder.
Stk. 3. Tilskuddet kan ydes i bygder og yderdistrikter samt i byer, hvor boligforholdene ikke afviger væsentligt fra bygdernes.

§ 19. Ved kommunale fælleshuse forstås offentlige bygninger, der kan indrettes med bade- og vaskefaciliteter og til brug for kursuslokale, samlingssted, indkvartering, kontorfaciliteter, mindre værksteder med videre.

§ 20. Landsstyrets tilskud omfatter altid et komplet byggesæt med sædvanlig indretning og installationer leveret på stedet. Derudover kan tilskuddet dække udgifter til særlige installationer, medbygger assistance, instruktionsbistand, opstilling af byggesættet eller dele deraf samt tilslutning af el, vand eller varmeinstallationer.
Stk. 2. Landsstyret kan som led i forsøgsbyggeri af kommunale fælleshuse yde tilskud eller bistand ud over det i stk. 1, nævnte.
Stk. 3. Landsstyret kan yde tilskud til udgifter til evaluering af tidligere opførte fælleshuse.

§ 21. Kommunale fælleshuse, hvortil Landsstyret har ydet tilskud, må ikke uden Landsstyrets tilladelse sælges eller anvendes til andet formål end kommunale fælleshuse.
Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at hjemmestyrets andel i salgsprovenuet ved salg af kommunale fælleshuse straks skal tilbagebetales. I modsat fald er Landsstyret berettiget til at foretage modregning i ethvert tilgodehavende, kommunen måtte have eller få hos Hjemmestyret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved skriftlig aftale overlade dele af eller hele driften af et kommunalt fælleshus til foreninger, privatpersoner eller virksomheder, såfremt det ikke strider mod anden lovgivning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens aftale efter stk. 2, skal godkendes af Landsstyret.

§ 22. Indtil der er udstedt en ibrugtagningstilladelse til det kommunale fælleshus, har Landsstyret ejendomsret til samtlige udleverede materialer, herunder også til værdier, som måtte være opstået ved kommunens eget arbejde eller investering i byggeriet i øvrigt.

 

Kapitel 4
Tilskud eller lån med tilskud til ydelserne

§ 23. Tilskud eller lån efter nærværende kapitel kan ydes til fysiske personer, der er myndige og har registreret folkeregisteradresse i Grønland.

§ 24. Landsstyret kan yde lån med tilskud til ydelserne til erhvervelse, udvidelse eller forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret.

§ 25. Landsstyret kan yde lån med tilskud til ydelserne til omlægning af lån, ydet af Hjemmestyret til opførelse, erhvervelse, udvidelse eller forbedringer af en bolig.
Stk. 2. Ved fastlæggelse af størrelsen på omlægningslånet indgår restgæld, forfaldne ydelser og eventuelle restancer inklusiv påkravsgebyrer på tidligere ydede lån, jf. stk. 1.
Stk. 3. Når Landsstyret yder et omlægningslån skal Landsstyret samtidig udarbejde en afviklingsplan for den enkelte låntager, hvor ydelsen og omlægningslånets løbetid fremgår.

§ 26. Landsstyret kan yde lån til personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst på 180.000 kr. eller derover eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst på 180.000 kr. eller derover, uanset deres hidtidige indkomst.

§ 27. Vedvurdering af ansøgning om lån, skal Landsstyret især tage hensyn til ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne samt boligens alder og markedsmæssige værdi. Herudover kan Landsstyret tage hensyn til:
1) Boligens installationsniveau.
2) Boligens generelle stand.
3) Boligforsyningen på lokaliteten.
4) Muligheden for at afhænde boligen.
Stk. 2. Ved vurdering af ansøgning om lån til udvidelse eller forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, samt ansøgning om omlægning af lån, skal Landsstyret tillige tage hensyn til ansøgers restgæld samt ansøgerens hidtidige betalingsevne- og vilje.
Stk. 3. Landsstyret kan alene yde lån, når Landsstyret skønner, at låntageren har udsigt til at kunne afvikle lånet.

§ 28. Lån til erhvervelse af boliger med lån ydet af Hjemmestyret og lån til omlægning af lån sikres ved pant i boligen. Lån ydes mod 1. prioritets panteret i boligen.
Stk. 2. Lån til udvidelse og forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret sikres ved pant i boligen. Lånene respekterer lån, ydet mod sikkerhed i boligen, til finansiering af erhvervelse af boliger med lån ydet af Hjemmestyret og til omlægning af lån.


Låntagers ydelse, tilskud og børnetilskud

§ 29. Lån til erhvervelse af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, forrentes med 6 procent pro anno. Den månedlige ydelse fastsættes, så tilbagebetalingstiden højst bliver 20 år.
Stk. 2. Lån til udvidelse eller forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, forrentes med 6 procent pro anno. Den månedlige ydelse fastsættes, så tilbagebetalingstiden højst bliver 15 år.
Stk. 3. Lån til omlægning af lån, forrentes med 6 procent pro anno. Den månedlige ydelse fastsættes, så den ikke udgør et beløb, der er mindre end 420 kr. per kvadratmeter boligareal per år.
Stk. 4. Låntager kan til enhver tid betale ekstraordinære afdrag med den virkning, at tilbagebetalingstiden forkortes. Ekstraordinære afdrag berettiger til tilskud fra Hjemmestyret.

§ 30. Låntager betaler 70 procent af ydelsen, mens Landsstyret yder tilskud på 30 procent af ydelsen, jf. § 29.
Stk. 2. Hvis låntager på det tidspunkt, hvor den månedlige ydelse forfalder til betaling, har hjemmeboende børn under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret, nedsættes låntagers del af ydelsen, jf. stk. 1. For hvert barn, dog højst for 6 børn, nedsættes låntagers del af den månedlige ydelse med et beløb svarende til 7,5 procent af ydelsen efter § 29, stk. l , 2 eller 3.
Stk. 3. Låntager har pligt til at give Landsstyret meddelelse, hvis et barn, som der gives nedsættelse for, ikke mere har registreret folkeregisteradresse i hjemmet.

§ 31 . Såfremt låntager ikke rettidigt betaler sin del af den månedlige ydelse, fremsætter Landsstyret uden ugrundet ophold skriftligt påkrav om ydelsens betaling. Ved ethvert påkrav tillægges restancen et påkravsgebyr på 50 kroner plus 2 procent af det skyldige beløb udover 1.000 kr.


Rådighedsbegrænsninger og forfald af lån

§ 32. Indtil lån, omlagte lån eller konverterede lån, er indfriet, gælder følgende rådighedsbegrænsninger med hensyn til boligen:
1) Retsforfølgning i boligen er udelukket.
2) Pantsætning af boligen er udelukket, jf. dog § 28.

§ 33. Indtil lån, omlagte lån eller konverterede lån, er indfriet, har låntager ret til at tilbagegive boligen til Hjemmestyret, der er forpligtet til at overtage den.
Stk. 2. Når låntager tilbagegiver boligen til Hjemmestyret, foretager Landsstyret en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Hjemmestyret og låntager.
Stk. 3. Det økonomiske mellemværende opgøres som boligens teknisk- økonomiske værdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Hjemmestyrets krav på forfaldne ydelser og restgæld samt eventuelle restancer. Saldo i låntagers favør udbetales.

§ 34. Låntager kan overdrage boligen på uændrede lånevilkår til en ny ejer, såfremt Landsstyret godkender overdragelsen.
Stk. 2. Landsstyrets godkendelse sker ud fra en samlet vurdering af erhververens husstandsindkomst, formueforhold og fremtidige evne til at afdrage lån i boligen til Landstyret.

§ 35. Lån, omlagte lån eller konverterede lån forfalder til betaling, når:
1) Renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen inden fristens udløb ifølge reglerne om betaling af renter og afdrag efter et pantebrev i fastejendom, jf. lov for Grønland om pant.
2) Låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, og det konstateres, at Landsstyrets pantesikkerhed dermed forringes.
3) Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og stormskade.
4) Låntager nedriver boligen.
5) Der indrettes erhvervslokaler i boligen eller bliver drevet erhverv fra boligen. Mindre liberale erhverv er dog undtaget.
6) Låntager fraflytter eller udlejer boligen uden samtykke fra Landsstyret.
7) Låntager optager lån mod pant i boligen, jf. dog § 28.
8) Låntager nægter Landsstyret adgang til at efterse boligen.
9) Låntager ikke gennemfører en udvidelse eller forbedring, hvortil Landsstyret har ydet lån.

§ 36. Når lån er forfaldet til betaling, kan Landsstyret vælge at overtage boligen, såfremt låntager ikke straks indfrier lånet.
Stk. 2. Når Landsstyret overtager boligen, foretager Landsstyret en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Hjemmestyret og låntager.
Stk. 3. Det økonomiske mellemværende opgøres som boligens teknisk- økonomiske værdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Landsstyrets krav på forfaldne ydelser og restgæld samt eventuelle restancer inklusive påkravsgebyrer. Saldo i låntagers favør udbetales.

§ 37. Ved låntagers død er låntagers ægtefælle og livsarvinger berettigede til at indtræde i låntagers rettigheder og forpligtelser med hensyn til lånet.

§ 38. Har låntager tilbagegivet en bolig til Hjemmestyret, eller har Landsstyret overtaget en bolig fra låntager, kan Landsstyret afhænde boligen på følgende måde:
1) Til nye låntagere, der overtager boligen på uændrede lånevilkår.
2) Til nye låntagere, hvor boligen samt nødvendige supplerende materialer ydes som medbyggerhus, jf. § 48, stk. 2.
3) Til nye låntagere, der overtager boligen til dens teknisk- økonomiske værdi.
4) Vederlagsfrit til en kommune.
5) Vederlagsfrit til foreninger, sammenslutninger eller private personer.
Stk. 2. Den nye låntager afholder samtlige omkostninger i forbindelse med overtagelsen. For nye låntagere, jf. stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, indgår omkostninger til overtagelsen i lånet.


Konvertering og eftergivelse af lån

§ 39. Landsstyret kan konvertere forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld til et stående rente- og afdragsfrit lån for låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 180.000 kr. eller for låntagere, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 180.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst. Det rente- og afdragsfrie lån forfalder til betaling i tilfælde af låntagers indtrådte konkurs, betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens, såfremt det ved dom bestemmes, at låntager som bortbleven skal anses for død, ved ejerskifte samt ved sanering af boligen.
Stk. 2. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen, jf. stk. 1, med 4.000 kr. pr. barn.

§ 40. For låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 180.000 kr., og hvor der ingen restgæld på lånet er, men alene restance, gælder at Landsstyret afskriver restancen med lige store beløb over 60 måneder.

§ 41. Når lån efter § 39 forfalder til betaling, kan Landsstyret efter ansøgning eftergive låntageren den del af lånet, der ikke kunne dækkes af indtægten ved ejerskifte.
Stk. 2. Ved vurdering af ansøgning, skal der især tages hensyn til ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne, omstændigheder omkring salget, herunder om den bedste salgspris er opnået.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler omkring udfærdigelse, sagsbehandling og vurdering af ansøgninger jf. stk. 2, herunder om hvilke indtægts- og formuemæssige kriterier der skal være opfyldt for at kunne opnå eftergivelse samt hvilke forhold omkring salget skal indgå i vurderingen.

§ 42. Landsstyret kan eftergive forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld for låntagere, der har gæld vedrørende en bolig, de tidligere har været ejer af.
Stk. 2. Fuldstændig eftergivelse jf. stk. 1, kan kun gives, såfremt Landsstyret skønner, at låntageren ikke har udsigt til at kunne afvikle de forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgælden. Ved vurdering af ansøgningen skal Landsstyret tage hensyn til restgældens størrelse, ansøgerens hidtidige betalingsevne og -vilje, ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne.

§ 43. Medmindre Landsstyret bestemmer andet, forfalder det rente- og afdragsfrie lån efter § 38 til betaling i tilfælde af låntagers indtrådte konkurs, betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens, såfremt det ved dom bestemmes, at låntager som bortbleven skal anses for død samt ved ejerskifte. Ved ejerskifte forstås ethvert debitorskift, herunder ved handel og vederlagsfri overdragelse, ligesom overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner, livsarvinger eller samlever anses for et ejerskifte.

§ 44. Landsstyret kan give henstand med betaling af ydelser for låntagere, der har væsentlige økonomiske vanskeligheder, uden at de opfylder betingelserne for eftergivelse eller konvertering af forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld.
Stk. 2. Landsstyret kan yde henstand, når :
1) Låntagerens væsentlige økonomiske vanskeligheder er forbigående, og låntageren forventes at kunne genoptage sædvanlige betalinger indenfor 1 år.
2) Låntageren ikke har udsigt til at kunne afvikle lånet, og låntageren indenfor 2 år vil opfylde betingelserne for eftergivelse eller konvertering.
Stk. 3. Ved vurdering af ansøgning skal Landsstyret tage hensyn til restgældens størrelse, ansøgerens hidtidige betalingsevne og -vilje, ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne.


Tilskud til renovering, udvidelse eller forbedringer

§ 45. Landsstyret kan yde tilskud på maksimalt 100.000 kr. til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 180.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 180.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst.
Stk. 2. Landsstyret kan alene yde tilskud, såfremt der i boligen er et lån til Hjemmestyret, eller såfremt der har været et lån til Hjemmestyret med de nuværende ejere som låntagere.
Stk. 3. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med kr. 4.000 pr. barn.

§ 46. Landsstyret kan ikke yde tilskud, såfremt Landsstyret indenfor de seneste 60 måneder før ansøgningstidspunktet har ydet tilskud efter § 45 til boligen.
Stk. 2. Landsstyret skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til omfanget af den ønskede renovering, udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet samt boligens alder og markedsmæssige værdi.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om administration af ansøgninger om tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring af en bolig og hvilke arbejder, der kan ydes tilskud til.

 

Kapitel 5
Lån eller tlskud til medbyggerhuse

§ 47. Tilskud eller lån efter nærværende kapitel kan ydes til kommuner eller fysiske personer, der er myndige og har registreret folkeregisteradresse i Grønland.

§ 48. Landsstyret kan yde lån til erhvervelse af et medbyggerhus.
Stk. 2. Landsstyret kan yde lån til erhvervelse af en eksisterende bolig som et medbyggerhus, jf. § 38, stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Landsstyret kan yde lån til erhvervelse af et eksisterende ikke færdigopført selvbyggerhus som et medbyggerhus.
Stk. 4. Landsstyret kan bestemme hvilke bestemte typer medbyggerhuse, der kan ydes lån til, samt fastsætte regler om krav til indretning og anvendelsesmuligheder.

§ 49. Landsstyrets lån efter § 48, stk. 1, omfatter en andel af de samlede dokumenterede udgifter til erhvervelse af et medbyggersæt med sædvanlig indretning og installationer leveret på stedet.
Stk. 2. Landsstyrets lån efter § 48, stk. 2, omfatter en andel af de samlede dokumenterede udgifter til erhvervelse af en eksisterende bolig leveret med nødvendige supplerende materialer på stedet.
Stk. 3. Landsstyrets lån efter § 48, stk. 3, omfatter en andel af de samlede dokumenterede udgifter til erhvervelse af eteksisterende ikke færdigopført selvbyggerhus leveret med nødvendige supplerende materialer på stedet.
Stk. 4. Landsstyrets lån efter § 48, stk. 1-3, kan derudover omfatte en andel af de dokumenterede udgifter til medbygger assistance og instruktionsbistand samt montering af el, vand eller varmeinstallationer.

§ 50. Hjemmestyrets lån efter § 48, ydes som et rente- og afdragsfrit lån.
Stk. 2. Lånets løbetid er 33 år. Lånet nedskrives lineært over lånets løbetid med lige store andele hvert år.

§ 51. Størrelsen på Landsstyrets lån efter § 48, fastsættes på baggrund af ansøgerens gennemsnitlige skattepligtige husstandsindkomst for de 5 seneste slutlignede år.
Stk. 2. Landsstyrets lån udgør 95 procent af de samlede dokumenterede udgifter efter § 48.
Stk. 3. Landsstyrets lån nedsættes med 5 procentpoint for hver 15.000 kr. ansøgers skattepligtige husstandsindkomst er højere end 180.000 kr. .
Stk. 4. Landsstyret yder ikke lån, når ansøgerens skattepligtige husstandsindkomst er højere end 450.000 kr.

§ 52. Ansøgerens skattepligtige husstandsindkomst, opgøres som den samlede skattepligtige indkomst for ansøgeren og dennes kommende husstand i et medbyggerhus.
Stk. 2. Viser det sig i forbindelse med indflytning i medbyggerhuset, at ansøgers husstand er større end opgivet af ansøger på tidspunktet for ansøgning om lån til medbyggerhuset, ændres størrelsen på Landsstyrets lån i overensstemmelse med de nye oplysninger om husstandens størrelse.

§ 53. Låntagerens eventuelle lån til egenfinansiering, samt låntagerens øvrige eventuelle lån til dokumenterede byggemodningsafgifter og offentlige krav til tilslutning til el, vand og kloak sikres ved pant i medbyggerhuset.
Stk. 2. Landsstyrets lån sikres ved pant i medbyggerhuset. Landsstyrets lån respekterer lån, ydet mod sikkerhed i medbyggerhuset, til låntagers egenfinansiering samt låntagerens øvrige lån til dokumenterede byggemodningsafgifter og offentlige krav til tilslutning til el, vand og kloak og har oprykkende panteret i medbyggerhuset.

§ 54. Landsstyret kan som led i forsøgsbyggeri af medbyggerhuse yde lån, tilskud eller ekstra bistand ud over det i §§ 49 og 55, stk. 2, nævnte.
Stk. 2. Landsstyret kan som led i evaluering af tidligere opførte medbyggerhuse yde lån, tilskud eller ekstra bistand udover det i §§ 49 og 55 stk. 2, nævnte.

§ 55. Landsstyret kan yde tilskud til en kommune til erhvervelse af et medbyggerhus.
Stk. 2. Landsstyrets tilskud omfatter et medbyggersæt med sædvanlig indretning og installationer leveret på stedet. Derudover kan Landsstyrets tilskud omfatte medbygger assistance og instruktionsbistand samt opførelse af medbyggerhuset eller dele deraf samt montering af el, vand eller varmeinstallationer.

§ 56. Ansøgning om lån eller tilskud efter nærværende kapitel skal indsendes til Landsstyret senest den 1. december. Landsstyret kan ikke dispensere fra ansøgningsfristen.
Stk. 2. Ansøgning, jf. § 48, stk. 1-3, skal være vedlagt dokumentation for egenfinansiering, samt kopi af arealtildeling eller arealreservation. Har ansøger ikke været erhvervsaktiv i de seneste 5 slutlignede skatteår, meddeler Landsstyret afslag på ansøgningen.


Rådighedsbegrænsninger og forfald af lån

§ 57. Låntageren skal inden 2 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse efter § 48 have afsluttet og ibrugtaget medbyggerhuset. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden varsel.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1 anførte tidsgrænse.
Stk. 3. Indtil låntager har udstedt endeligt pantebrev med sikkerhed i det færdigopførte medbyggerhus, har Landsstyret ejendomsret til samtlige efterhånden udleverede materialer samt medbyggerhuset under opførelse, herunder også til værdier, som måtte være opstået ved låntagers eget arbejde eller investering i medbyggerhuset i øvrigt.

§ 58. Indtil ethvert lån i medfør af § 48 er afskrevet eller betalt, gælder følgende rådighedsbegrænsninger med hensyn til medbyggerhuset:
1) Retsforfølgning i medbyggerhuset er udelukket.
2) Pantsætning af medbyggerhuset er udelukket, jf. dog § 53.

§ 59. Lån ydet i medfør af § 48, forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre Landsstyret bestemmer andet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Ved låntagers død er låntagers ægtefælle og livsarvinger berettiget til at indtræde i låntagers rettigheder og forpligtelser med hensyn til lånet.

§ 60. Landsstyrets lån ydet i medfør af § 48, forfalder til betaling, når:
1) Låntager undlader at holde medbyggerhuset forsvarligt vedlige, og det konstateres, at Landsstyrets pantesikkerhed dermed forringes.
2) Låntager undlader at holde medbyggerhuset forsikret mod brand- og stormskade, jf. § 8.
3) Låntager nedriver medbyggerhuset.
4) Der indrettes erhvervslokaler i medbyggerhuset eller bliver drevet erhverv fra medbyggerhuset. Mindre liberale erhverv er dog undtaget.
5) Låntager fraflytter eller udlejer medbyggerhuset uden samtykke fra Landsstyret.
6) Låntager nægter Landsstyret adgang til at efterse medbyggerhuset.

§ 61. Når lån er forfaldet til betaling, kan Landsstyret vælge at overtage medbyggerhuset, såfremt låntager ikke straks indfrier lånet.
Stk. 2. Når Landsstyret overtager medbyggerhuset, foretager Landsstyret en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Hjemmestyret og låntager.
Stk. 3. Det økonomiske mellemværende opgøres som medbyggerhusets teknisk- økonomiske værdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Landsstyrets krav på restgælden. Saldo i låntagers favør udbetales.


Tilskud til renovering

§ 62. Landsstyret kan yde tilskud på maksimalt 75.000 kr. til renovering af medbyggerhuse, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 180.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 180.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst.
Stk. 2. Landsstyrets tilskud kan alene ydes, såfremt der i boligen er et lån til Landsstyret, eller såfremt der har været et lån til Landsstyret med de nuværende ejere som låntagere.
Stk. 3. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med kr. 4.000 pr. barn.

§ 63. Landsstyret kan ikke yde tilskud, såfremt Landsstyret indenfor de seneste 60 måneder før ansøgningstidspunktet har ydet tilskud efter § 62 til medbyggerhuset.
Stk. 2. Landsstyret skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til omfanget af den ønskede renovering i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet samt medbyggerhusets alder og markedsmæssige værdi.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om administration af ansøgninger om tilskud til renovering af et medbyggerhus og hvilke arbejder, der kan ydes tilskud til.

 

Kapitel 6
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 64. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.
Stk. 3. Forskrifter fastsat eller opretholdt i medfør af den i stk. 2 anførte landstingsforordning forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat i medfør af nærværende landstingsforordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 2007
Hans Enoksen

/

Kim Kielsen