Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
19. november 2007
Gældende

Landstingsforordning om vandforsyning

I medfør af §§ 1, 4 og 13, stk. 2-4, i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes:

 

Anvendelsesområde og definition

 

§ 1. Forordningen finder anvendelse på offentlig vandforsyning, privat vandforsyning, forbruger og erhvervsvirksomheder.

Stk. 2. Alle vandforsyningsvirksomheder varetager forsyning af vand til forbrugere, jf. § 4.

 

§ 2. Ved vandforsyning forstås, forsyning af vand fra vandforsyningsvirksomheders:

1) Hovedvandledninger ved stikledning til forbrugere og erhvervsvirksomheder.

2) Transportmidler til vandtankinstallationer og kommunale beholderhuse.

3) Offentlige taphuse.

4) Indvindingsanlæg.

5) Råvandsledninger.

6) Vandbehandlingsanlæg.

7) Pumpeanlæg.

8) Beholderanlæg.

9) Overordnet fordelingsnet.

 

Planlægning og forsyning m.v.

 

§ 3. Nukissiorfiit udfører en landsdækkende planlægning af forsyningen med vand i byer og bygder.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter hvilke forudsætninger, der skal lægges til grund for planlægningen.

Stk. 3. Landsstyret kan pålægge andre vandforsyningsvirksomheder og kommuner at udarbejde tilsvarende planlægning eller meddele Nukissiorfiit fornødne oplysninger til brug for sådan planlægning.

 

§ 4. Alle vandforsyningsvirksomheder skal opretholde en effektiv og tilstrækkelig vandforsyning til forbrugere i byer og bygder.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om levering af vand til erhvervsvirksomheder.

 

§ 5. Landsstyret kan give tilladelse til egen forsyning af vand, såfremt dette ikke forstyrrer den offentlige vandforsyning. Vandforsyningsanlæg, der indvinder mindre end 10m3 per døgn, kræver ikke tilladelse.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om tilladelser, jf. stk. 1, herunder om godkendelse og drift af anlæg.

 

§ 6. Landsstyret kan fastsætte regler om forholdet mellem Nukissiorfiit og andre vandforsyningsvirksomheder.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om forholdet mellem vandforsyningsvirksomheder og forbrugere eller erhvervsvirksomheder, der har fået tilladelse til egen forsyning af vand.

 

§ 7. Alle vandforsyningsvirksomheder udarbejder en sikkerhedsstrategi for opretholdelsen af en effektiv og sikker forsyning af vand. Vandforsyningsvirksomhederne udarbejder herunder retningslinjer for opretholdelsen af forsyningen til anlæg og installationer af afgørende samfundsmæssig interesse.

Stk. 2. Retningslinjer efter stk. 1, skal forelægges Landsstyret til godkendelse forinden ibrugtagning.

 

Vandpriser, leveringsbetingelser og tilslutningsbidrag

 

§ 8. Alle vandforsyningsvirksomheder indsender til Landsstyret årlige kalkulationer over omkostninger ved vandforsyning, opdelt på forskellige produktions-, distributions- og forbrugerkategorier.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om udformningen af kalkulationer.

 

§ 9. Vandtakster fra alle vandforsyningsvirksomheder skal forelægges Landsstyret til godkendelse forinden ikrafttræden.

 

§ 10. Alle vandforsyningsvirksomheder udarbejder salgs- og leveringsbetingelser for vandforsyningsvirksomhedernes vandforsyning. Salgs- og leveringsbetingelserne skal forelægges Landsstyret til godkendelse forinden ikrafttræden.

 

§ 11. Nukissiorfiit skal opkræve et tilslutningsbidrag fra erhvervsvirksomheder, der betaler en særlig lav tarif for vand, når de pågældende erhvervsvirksomheder har en påvirkning af kapaciteten af vand og påfører Nukissiorfiit nye anlægsinvesteringer på grund af kapacitetsudvidelser på en lokalitet.

Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om opkrævning og beregning af tilslutningsbidrag.

 

Tilsyn og indhentning af oplysninger

 

§ 12. Landsstyret fører tilsyn med alle vandforsyningsvirksomheder.

 

§ 13. Landsstyret kan til brug for varetagelsen af de i denne forordning nævnte opgaver kræve alle oplysninger, som Landsstyret skønner nødvendige, fra kommuner og erhvervsvirksomheder.

Stk. 2. Alle vandforsyningsvirksomheder kan indhente relevante oplysninger til brug for varetagelsen af de opgaver, som i denne forordning er pålagt vandforsyningsvirksomhederne.

 

Klage- og sanktionsbestemmelser

 

§ 14. Klage over afgørelser, truffet af Nukissiorfiit og andre vandforsyningsvirksomheder efter § 4, stk. 1, og § 13, stk. 2, samt regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, og § 11, stk. 2, kan indbringes for Landsstyret.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder frister og bestemmelser om, at nærmere angivne forhold ikke kan påklages.

 

§ 15. Der kan idømmes bøde for:

1) Tilsidesættelse af påbud meddelt i medfør af § 3, stk. 3.

2) Overtrædelse af § 7, § 9 og § 10 .

3) Tilsidesættelse af oplysningspligten i medfør af § 13.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af en statslig myndighed, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignede, kan der pålægges virksomheden med videre, som sådan kriminalretligt ansvar. Tilsvarende gælder, hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af denne landstingsforordning, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af denne landstingsforordning, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelser begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende. Der kan ligeledes fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelser begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

 

Ikrafttræden m.v.

 

§ 16. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves

1) § 2, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår vandforsyning i landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation,

2) § 2 for så vidt angår vand i landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning samt

3) GTO-cirkulære nr. 11037 af 26. august 1986 om "Regulativ for vandforsyning i grønlandske byer".

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 2007

 

 

Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann