Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
1. november 2007
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om kollegier

I medfør af § 3, stk. 3, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger som ændret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definition

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for lejeforhold i Hjemmestyrets kollegier.
Stk. 2. Kollegier, jf. stk. 1, forstås som boliger, der af Hjemmestyret stilles til rådighed for uddannelsessøgende som led i deres uddannelse.

 

Kapitel 2
Ansøgning om kollegiebolig

§ 2. Uddannelsessøgende, der er optaget på én af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser godkendt uddannelse, og hvor den godkendte uddannelse danner grundlag for retten til uddannelsesstøtte, kan skriftligt ansøge kollegieadministrationen om en kollegiebolig, der stilles til rådighed af Hjemmestyret for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Kollegieadministrationen tildeler kollegieboliger i følgende rækkefølge:
1) Til udefrakommende uddannelsessøgende, som er optaget på en uddannelse, der foregår i en anden by i Grønland end den uddannelsessøgendes hjemby eller –bygd, eller til udefrakommende uddannelsessøgende på en erhvervsmæssig uddannelse, som skal påbegynde et praktikophold, der ikke kan gennemføres i en anden by i Grønland, jf. dog nr. to.
2) Til udefrakommende uddannelsessøgende, som har fortrinsret til en kollegiebolig, når den udefrakommende uddannelsessøgende er optaget på en uddannelsesinstitutionen, hvortil hører et kollegium.
3) Til udefrakommende uddannelsessøgende, som har indgået en lærekontrakt, uddannelses- eller praktiskaftale med en virksomhed eller institution, såfremt virksomheden eller institutionen ikke selv er i stand til at finde en bolig, og såfremt der er ledig kapacitet. Ansøgning herom skal indgives af virksomheden eller institutionen og skal vedlægges underskrevet lærekontrakt, uddannelses- eller praktikaftale.
4) Til uddannelsessøgende, der er optaget på en gymnasial uddannelse eller på en erhvervsuddannelse og til uddannelsessøgende, som skal påbegynde et praktikophold, der ikke kan gennemføres i en anden by i Grønland.
5) Til uddannelsessøgende, der er optaget på en videregående uddannelse.
Stk. 3.
Kollegieadministrationen kan, i ganske særlige tilfælde, herunder navnlig af hensyn til sociale forhold, og hvis kapaciteten tillader det, tildele uddannelsessøgende, der ikke opfylder betingelserne i stk. 2, stk. 1-3, jf. stk. 4 midlertidig kollegiebolig for en begrænset periode.
Stk. 4.
Den uddannelsessøgende anses for udefrakommende, jf. stk. 2, nr. 1-3, når den uddannelsessøgende i mindst 2 år forud for påbegyndelse af sin uddannelse uafbrudt har haft folkeregisteradresse uden for uddannelsesbyen.
Stk. 5. Uddannelsessøgendes børn og ægtefælle eller samlever, som er berettiget til frirejse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte, kan, hvis kapaciteten tillader det, tildeles kollegieplads sammen med den uddannelsessøgende. For samlevende skal dokumentation for mindst 1 års samliv foreligge. Børn og ægtefælle eller samlever til den uddannelsessøgende, der uanmeldt medtages, har ikke krav på en kollegiebeboelse. Børn over 18 år kan ikke medtages.
Stk. 6. Uddannelsessøgende, hvis ægtefælle eller samlever kan få stillet personalebolig til rådighed, er ikke berettiget til at få stillet en kollegiebolig til rådighed, eller til opretholdelse af en sådan.

§ 3. Tildeling af kollegiebolig er betinget af, at den uddannelsessøgende er studieaktiv og opfylder kravet om tilknytning til Grønland jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Kollegieadministrationen kan, hvis studieaktivitetskravet i stk. 1 ikke er opfyldt, efter indstilling fra uddannelsesinstitutionen, beslutte at lade en kollegiebeboer beholde sin kollegiebolig i en midlertidig periode på op til 4 måneder, hvis særlige forhold taler derfor, herunder at den uddannelsessøgende for eksempel på en videregående uddannelse melder sig til kurser eller træffer aftale med uddannelsesinstitutionen om udarbejdelse af opgaver svarende til mindst et halvt årsværk og indstiller sig til eksamen, svarende til mindst 30 ETC-points.

 

Kapitel 3
Kollegieadministration

§ 4. Hjemmestyrets kollegier opdeles i særskilte regnskabstekniske afdelinger, således at hvert kollegium udgør 1 enhed, der afpasses efter kollegiebebyggelsens karakter og under hensyn til praktisk administration, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kollegierne i Nuuk administreres samlet af Kollegieadministrationens Fælleskontor med undtagelse af GU’s (Midtgrønlands Gymnasiale Skoles) kollegiemasse. De øvrige kollegier administreres af en kollegieadministration, der udpeges af kollegiets ledelse. Kollegieadministrationen kan bestå af ledelsen eller ansatte på de uddannelsesinstitutioner, hvortil kollegieboligerne er tilknyttet.

§ 5. Kollegieadministration varetager den daglige ledelse af kollegiet og varetager kollegiets anliggender efter reglerne i denne bekendtgørelse og kollegiets vedtægter.
Stk. 2. Kollegieadministrationen skal sikre en forsvarlig drift af kollegiet. Driften skal tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, og administrationsudgifter skal søges holdt på det lavest mulige niveau.
Stk. 3. Ved administrationen skal beboernes interesser tilgodeses, og kollegiets anliggender varetages bedst muligt.

§ 6. Hver kollegieadministration fastsætter en vedtægt for det pågældende kollegium.
Stk. 2. Kollegieadministrationen kan herudover fastsætte et sæt ordensregler for kollegiet, der træder i kraft, når det er offentliggjort over for beboerne. Ordensreglerne kan vedrøre rengøring, mødepligter, brug af alkoholiske drikke, støj, adgang for besøgende med videre.

§ 7. Kollegieadministrationen skal følge den til enhver tid gældende budgetvejledning og de til enhver tid gældende regler for regnskabsføring og regnskabsaflæggelse for Grønlands Hjemmestyre.

§ 8. Kollegieadministrationen kan føre interne ventelister med udgangspunkt i kollegiebeboernes anciennitet og pladsmæssige behov.

§ 9. Kollegieadministrationen er ansvarlig for, at udlejning og opsigelse af kollegieboligerne sker i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

 

Kapitel 4
Beboerråd

§ 10. På de enkelte kollegier kan kollegieadministrationen oprette et beboerråd, hvis opgave er, at:
1) organisere og fordele det daglige arbejde blandt kollegiebeboerne,
2) sikre betryggende rammer for kollegiebeboernes hverdag,
3) påser, at der er god orden i kollegiet samt
4) overvåger ejendommens vedligeholdelsestilstand og pasning.
Stk. 2. Der skal tilstræbes en driftsform, der giver kollegiebeboerne medindflydelse og medansvar for den daglige drift af kollegierne, samt sikre tilsyn med kollegiebeboere under 18 år.
Stk. 3. Beboerrådet kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

§ 11. Hvervet som medlem af beboerrådet er ulønnet.
Stk. 2. Kollegieadministrationen kan dog afholde rimelige udgifter til eksempelvis porto, kopiering og skriveredskaber i forbindelse med beboerrådets arbejde, ligesom kollegieadministrationen helt undtagelsesvis kan udbetale løn for særligt arbejde i form af mindre reparationer eller mindre vedligeholdelsesarbejde.

Kapitel 5
Indgåelse af lejekontrakt samt betaling af husleje og depositum

§ 12. Lejekontakten skal indgås på en trykt formular, som skal foreligge på grønlandsk og dansk, og som er godkendt af Direktoratet for Uddannelse. Huslejen skal fremgå af lejekontrakten. Kollegiebeboeren skal senest i forbindelse med indflytningen underskrive lejekontrakten, der også skal omfatte en inventaroversigt.
Stk. 2. Kollegiebeboeren skal senest i forbindelse med underskrivelse af lejekontrakten have udleveret et eksemplar af kollegiets vedtægter og ordensregler.
Stk. 3. Bestemmelser i lejekontrakten, der pålægger kollegiebeboeren større forpligtelser eller medfører færre rettigheder, end angivet i denne bekendtgørelse, skal fremhæves i kontrakten for at være gyldige.

§ 13. Ved lejekontraktens indgåelse skal kollegiebeboeren indbetale et depositum svarende til 1 måneds husleje til sikkerhed for kollegiebeboerens forpligtelser ved fraflytning.

§ 14. Huslejen fastsættes på landstingets finanslov.

§ 15. Kollegiebeboeren skal betale huslejen på det tidspunkt, der er fastsat i lejekontakten, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Betaling skal ske senest den 3. hverdag efter forfaldsdatoen. Er denne dag en lørdag eller Nationaldagen, er betaling den følgende hverdag rettidig.
Stk. 3. Kollegieadministrationen skal anvise et betalingssted, jf. dog stk. 4. Er der ikke anvist et betalingssted, skal huslejen betales på kollegieadministrationens adresse. Indbetaling til et pengeinstitut eller posthus anses for betaling på det anviste betalingssted.
Stk. 4. Såfremt kollegiebeboeren modtager uddannelsesstøtte, kan kollegieadministrationen fratrække huslejen i den uddannelsesstøtte, der udbetales, jf. § 24 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 16. §§ 12, 13 og 15 kan ikke fraviges til skade for kollegiebeboeren.

Kapitel 6
Vedligeholdelse og istandsættelse

§ 17. Kollegieadministrationen skal stille kollegieboligen til kollegiebeboerens rådighed i rengjort og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeperiodens begyndelse. Ved forsvarlig stand forstås, at kollegieboligen ikke må være sundhedsskadelig, ligesom der ikke må være store huller i eksempelvis gulvene. Kollegiebeboeren har dog ikke krav på, at kollegieadministrationen foretager særlige vedligeholdelsesarbejder i form af for eksempel nymaling i forbindelse med indflytningen.
Stk. 2. Kollegieboligen skal ved indflytningen være:
1) i normal stand, herved forstås, at lofter og vægge er malede, og at trægulve er lakerede, samt
2) fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre, brugelige låse, og de tekniske installationer skal være i orden.
Stk. 3. Kollegiebeboeren skal i forbindelse med indflytningen have udleveret mindst 2 sæt nøgler til kollegieboligen.
Stk. 4. Er kollegieboligen mangelfuld ved lejeperiodens begyndelse, skal kollegiebeboeren, for ikke at miste retten til at påberåbe sig manglen, senest 14 dage efter lejeperiodens begyndelse meddele kollegieadministrationen, at kollegiebeboeren vil gøre manglen gældende. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller kollegieadministrationen har handlet svigagtigt.
Stk. 5. Kollegieadministrationen kan ikke pålægge kollegiebeboeren at udbedre mangler, som kollegiebeboeren har gjort kollegieadministrationen opmærksom på senest 14 dage efter indflytningen.

§ 18. Kollegieadministrationen har pligt til at drage omsorg for, at kollegiets fælles områder holdes forsvarligt ved lige.
Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det kollegieadministrationen at vedligeholde el-kontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar med videre. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages af kollegieadministrationen så ofte, det findes påkrævet under hensyn til kollegiets og kollegiebeboelsens karakter.

§ 19. I lejeperioden har kollegiebeboeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i det lejede i forhold til det lejedes tilstand ved lejeperiodens begyndelse. Kollegiebeboeren skal ligeledes i lejeperioden sørge for vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

§ 20. Er kollegiebeboelsen ikke ved overtagelsen i rengjort og forsvarlig stand, jf. § 17, stk. 1 og 2, og afhjælper kollegieadministrationen ikke uden unødig forsinkelse i tilfredsstillende grad manglen, efter at kollegiebeboeren har gjort kollegieadministrationen opmærksom herpå, kan kollegiebeboeren kræve forholdsmæssig afslag i lejen, så længe en mangel forringer kollegieboligen for kollegiebeboeren, jf. dog § 17, stk. 4.

§ 21. Skader, hvis udbedring er uopsættelig, skal kollegiebeboeren straks anmelde til kollegieadministrationen. Andre skader skal kollegiebeboeren anmelde uden ugrundet ophold.
Stk. 2. Kollegiebeboeren må ikke uden rimelig grund nægte kollegieadministrationen adgang til kollegieboligen, når denne skal:
1) besigtige kollegieboligen med henblik på konstatering af ureglementeret anvendelse heraf,
2) udføre tilsyn af vedligeholdelsestilstanden,
3) foranstalte udførelse af reparationer eller
4) besigtige kollegieboligen ved genudlejning.
Stk. 3. Såfremt det ved besigtigelse eller tilsyn konstateres, at der foreligger vanrøgt, skal kollegiebeboeren uden ugrundet ophold udbedre skaden, hvis kollegieadministrationen forlanger det.
Stk. 4. Kollegieadministrationen kan med 2 ugers varsel iværksætte arbejder i kollegieboligen, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for kollegiebeboeren. Inden iværksættelse af andre arbejder har beboeren krav på 4 ugers varsel. Kollegieadministrationen kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer.
Stk. 5. Ethvert arbejde, der iværksættes af kollegieadministrationen, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til kollegiebeboeren. Kollegieadministrationen skal straks foretage efterreparationer.

§ 22. §§17 og 18kan ikke fraviges til skade for kollegiebeboeren.

Kapitel 7
Kollegiebeboerens brug af kollegiebeboelsen

§ 23. Kollegiebeboeren samt personer, der af kollegiebeboeren gives adgang til kollegiebeboelsen, skal overholde de af kollegieadministrationen fastsatte ordensregler, der gælder for kollegiet, jf. § 6, stk. 2.

§ 24. Kollegiebeboeren skal behandle kollegieboligen på forsvarlig måde og er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af kollegiebeboeren selv, kollegiebeboerens husstand, eller andre, som kollegiebeboeren har givet adgang til kollegiebeboelsen.

§ 25. Forvoldes der skade som følge af et hændeligt uheld på den del af kollegiet, som det påhviler kollegieadministrationen at holde i rengjort og forsvarlig stand, skal kollegiebeboeren straks underrette kollegieadministrationen herom.

§ 26. Kollegiebeboeren må ikke uden kollegieadministrationens samtykke anvende kollegieboligen til anden brug end aftalt, herunder:
1) have logerende boende i kollegieboligen, eller
2)overlade brugen af kollegieboligen til andre.

§ 27. Kollegiebeboeren må ikke:
1) Uden kollegieadministrationens samtykke foretage ændringer i kollegieboligen eller anbringe andre indretninger eller genstande end de i §§ 28 og 29 nævnte.
2) Holde husdyr.
3) Uden kollegieadministrationens tilladelse medbringe skydevåben på kollegiebeboelsen. Tilladte medbragte skydevåben skal opbevares i et særligt aflåst skab hos kollegieadministrationen.

§ 28. Kollegiebeboeren har efter forudgående skriftlig aftale med kollegieadministrationen ret til for egen regning at foretage sædvanlige installationer i kollegieboligen i form af for eksempel telefon, internetforbindelse og tv-stik, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kollegiebeboerens ret efter stk. 1 gælder ikke, såfremt kollegieadministrationen godtgør, at kollegiets el-kapacitet ikke er tilstrækkelig til installationerne, eller at installationerne vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

§ 29. Kollegiebeboeren har ret til efter kollegieadministrationens anvisning at anbringe individuelle eller fælles radio- og fjernsynsantenner samt parabol på ejendommen til modtagelse af radio- og tv-programmer, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kollegiebeboerens ret efter stk. 1 gælder ikke, såfremt kollegieadministrationen godtgør, at anbringelsen vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Retten gælder endvidere ikke, hvis kollegiebeboeren kan få adgang til et ønsket program, enten gennem kollegiets fælles tv-forsyning eller gennem et af kollegiebeboerne etableret fælles antenneanlæg.

§ 30. Kollegiebeboeren har efter forudgående skriftlig tilladelse fra kollegieadministrationen ret til at installere hjælpemidler i form af for eksempel kaldeanlæg, etablering af ramper, ombygning eller særlig indretning af badeværelse, køkken og døre efter bestemmelserne i den sociale lovgivning. Kollegieadministrationen kan betinge tilladelsen af, at kollegiebeboeren foretager reetablering ved fraflytning, og at der forinden indhentes garanti fra kommunalbestyrelsen for betaling af reetableringsudgifter ved kollegiebeboerens fraflytning.

§ 31. Kollegiebeboeren er erstatningsansvarlig for skader, der er forårsaget af de installationer, som kollegiebeboeren har foretaget.

§ 32. Kollegiebeboeren må ikke fraflytte kollegieboligen uden at træffe fornøden aftale med kollegieadministrationen, jf. § 41, stk. 1, nr. 4.
Stk. 2. Ved manglende overholdelse af bestemmelsen i stk. 1, hæfter kollegiebeboeren for huslejen, indtil lejeaftalen opsiges med korrekt varsel, jf. § 36.

 

Kapitel 8
Brugsrettens overgang til andre

§ 33. Kollegieadministrationen har ret til, når det anses for nødvendigt, at anvise en kollegiebeboer til en anden bolig for eksempel i forbindelse med væsentlige reparationer eller udbedringer af kollegiebeboelsen, eller hvis personer i kollegiebeboerens husstand flytter ud af kollegieboligen.

§ 34. En kollegiebeboer har ikke ret til at fremleje sin kollegiebolig.
Stk. 2. En kollegiebeboer kan ikke uden kollegieadministrationens skriftlige samtykke bytte sin kollegiebeboelse med en anden kollegiebeboer.
Stk. 3. En kollegiebeboer, der skal på midlertidig praktik- eller skoleophold uden for uddannelsesbyen har pligt at stille sin kollegiebolig til rådighed for kollegieadministrationen under sit fravær, såfremt kollegiebeboerens fravær er på mindst 2 måneder. En kollegiebeboer, der skal stille sin kollegiebolig til rådighed for kollegieadministrationen, betaler ikke husleje under sit fravær.

§ 35. En kollegiebolig kan ikke umiddelbart overgå til kollegiebeboerens ægtefælle eller samlever.
Stk. 2. Overgang af brugsretten efter stk. 1 kan kun ske ved fornyet ansøgning om tildeling af kollegieplads til kollegieadministrationen.

 

Kapitel 9
Opsigelse og ophævelse

Kollegiebeboerens opsigelse og ophævelse

§ 36. Opsigelse fra kollegiebeboerens side skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre kortere varsel er fastsat i lejeaftalen.
Stk. 2. Kollegiebeboeren skal afholde udgifter til den resterende husleje, hvis kollegiebeboeren fraflytter kollegieboligen før det aftalte tidspunkt. Fraflytter kollegiebeboeren kollegieboligen før aftalt tid eller inden opsigelsesvarslets udløb, skal kollegieadministrationen bestræbe sig på at genudleje kollegieboligen hurtigst muligt. Hvad, der indvindes eller burde have været indvundet ved genudlejning, skal fragå i kollegieadministrationens krav over for den fraflyttende kollegiebeboer.

§ 37. Er kollegieboligen mangelfuld, jf. § 20, og afhjælper kollegieadministrationen ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan kollegiebeboeren dog skriftligt ophæve lejeaftalen, hvis manglen må anses for væsentlig eller kollegieadministrationen har handlet svigagtig. Hvis manglen er afhjulpet, inden kollegiebeboeren har ophævet lejeaftalen, kan kollegiebeboeren ikke senere påberåbe sig manglen som grund for ophævelse.


Kollegieadministrationens opsigelse og ophævelse

§ 38. Kollegieadministrationen skal opsige kollegiebeboeren, når uddannelsen eller et skoleophold afsluttes eller afbrydes, jf. dog stk. 3. Manglende studieaktivitet, jf. § 3, anses i den forbindelse som afbrydelse af uddannelse, ligesom midlertidig afbrydelse i form af orlov, herunder barselsorlov anses for afbrydelse af uddannelse, således at retten til at bebo kollegieboligen også i disse tilfælde ophører, jf. stk. 2.
Stk. 2. Ved afslutning af en uddannelse, et skoleophold eller ved afbrydelse af en uddannelse skal kollegieboligen være fraflyttet senest 10 hverdage efter uddannelsens ophør eller afbrydelse, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Hvis kollegiebeboeren udmeldes fra uddannelsen og klager over afgørelsen om udmeldelse til anden administrativ myndighed, har kollegiebeboeren ret til at blive boende, indtil endelig afgørelse om udmeldelse foreligger.

§ 39. Kollegieadministrationen kan kun opsige kollegiebeboeren, når kollegiebeboeren:
1) Ikke har behandlet kollegieboligen forsvarligt, jf. § 24.
2) Groft har overtrådt bestemmelserne i § 26 og § 27.
3) Trods 2 skriftlige advarsler fra kollegieadministrationen ikke har iagttaget god skik og orden, herunder ordensregler, jf. § 23, eller i øvrigt er til gene for kollegiets øvrige beboere, uden at forholdet er af en sådan grovhed i form af for eksempel udøvelse af vold eller hærværk, at kollegieadministrationen kan ophæve lejeaftalen.

§ 40. Kollegieadministrationens opsigelse efter § 39 skal være skriftlig og indeholde oplysning om kollegiebeboerens ret til at gøre indsigelser, jf. stk. 2.
Stk. 2. Hvis kollegiebeboeren ikke vil godkende opsigelsen, skal kollegiebeboeren inden 2 uger efter opsigelsens modtagelse fremsætte en skriftlig indsigelse derom til kollegieadministrationen. Indsigelsen har opsættende virkning.

§ 41. Kollegieadministrationen kan ophæve lejeaftalen i følgende tilfælde:
1) Ved manglende betaling af husleje, jf. § 15, stk. 1.
2) Hvis kollegiebeboeren vanrøgter kollegieboligen, jf. § 24.
3) Hvis kollegieboligen benyttes til andet end aftalt, jf. § 26.
4) Hvis kollegiebeboeren fraflytter kollegieboligen i utide uden aftale med kollegieadministrationen, jf. § 32.
5) Hvis der uden kollegieadministrationens tilladelse opbevares skydevåben i kollegieboligen, jf. § 27, nr. 3.
6) Hvis kollegiebeboeren modsætter sig, at kollegieadministrationen eller andre får adgang til kollegieboligen, hvor de har ret hertil efter § 21, stk. 1.
7) Hvis ordensreglerne overtrædes, jf. § 23.
8) Hvis inventar eller møbler, der stilles til kollegiebeboerens rådighed i forbindelse med lejeaftalen, misligholdes. Dette gælder ligeledes inventar og møbler, der befinder sig på kollegiets fællesarealer.
Stk. 2. Kollegieadministrationen kan kun ophæve lejeaftalen, hvis kollegiebeboerens misligholdelse er væsentlig. Manglende betaling af husleje er altid væsentlig. Kollegieadministrationen kan ikke ophæve lejeaftalen, før kollegieadministrationen har givet kollegiebeboeren skriftligt påbud om at bringe forholdet i orden. Kollegieadministrationen kan ikke påberåbe sig de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte forhold, hvis de er bragt i orden, inden kollegieadministrationen ophæver lejeaftalen.

§ 42. Kollegieadministrationen kan ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning, når kollegiebeboeren udøver en adfærd, som er til alvorlig gene for ejendommen, kollegieadministrationen, dennes ansatte, andre beboere i kollegiet eller andre, der har ret til at færdes i kollegiet, herunder når:
1) Kollegiebeboeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer.
2) Kollegiebeboerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farlige materialer i kollegiebeboelsen.
3) Det konstateres, at kollegiebeboeren besidder eller anvender narkotiske stoffer på kollegiet bortset fra i medicinsk øjemed.
Stk. 2. Endvidere kan lejeaftalen ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis den i stk. 1 anførte adfærd udvises af medlemmer af kollegiebeboerens husstand eller andre, som kollegiebeboeren har givet adgang til kollegiet.

§ 43. Ophæver kollegieadministrationen lejeaftalen, skal kollegiebeboeren straks fraflytte kollegieboligen og betale husleje og andre ydelser, der følger af lejeaftalen for tiden, indtil kollegiebeboeren kunne fraflytte med sædvanlig varsel. Kollegiebeboeren skal endvidere erstatte ethvert tab, der følger af misligholdelsen, herunder omkostninger ved kollegiebeboerens udsættelse af kollegieboligen.
Stk. 2. Kollegieadministrationen skal bestræbe sig på at genudleje kollegieboligen. Hvad kollegieadministrationen får eller burde have fået i lejeindtægt i det tidsrum, der er nævnt i stk. 1, skal fragå i kravet over for kollegiebeboeren.

§ 44. Reglerne i §§ 38-43 kan ikke fraviges således, at kollegieadministrationen skal kunne opsige eller ophæve lejeaftalen af andre årsager, end de i §§ 38-43 nævnte, eller at disse skal have videregående følger for kollegiebeboeren, end fastsat i § 38, stk. 2, og § 43.

§ 45. I forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejeaftalen efter §§ 38-43 er kollegieadministrationen ikke forpligtet til at genhuse kollegiebeboeren.
Stk. 2. Kollegieadministrationen kan i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejeaftalen efter §§ 38-43 udelukke den misligholdende kollegiebeboer fra at kunne bebo kollegiet igen. Udelukkelsen fastsættes i så fald til en på forhånd fastsat tidsperiode, der ikke må overstige 3 måneder fra det tidspunkt, da kollegiebeboeren har bragt sine mellemværender med kollegieadministrationen til ophør.

 

Kapitel 10
Kollegiebeboerens fraflytning

§ 46. Ved fraflytning skal kollegiebeboeren aflevere kollegiebeboelsen i samme stand, som kollegiebeboelsen var ved indflytningen.
Stk. 2. Såfremt kollegiebeboeren med kollegieadministrationens tilladelse har malet vægge, lofter, inventar eller møbler i andre farver end kollegiets standardfarver, foretages en ommaling af det farvede til standardfarverne.
Stk. 3
. Såfremt kollegiebeboeren selv ønsker at foretage ommaling, hvidtning eller tapetsering, skal dette foretages i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden kollegieboligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejeaftalen og inden besigtigelse af kollegiebeboelsen, jf. § 47.
Stk. 4. Kollegieadministrationen kan i forbindelse med fraflytning anvende depositum til dækning af kollegiebeboerens forpligtelser i henhold til lejekontrakten i form af for eksempel udgifter i forbindelse med maling, reparationer eller rengøring af det lejede.

§ 47. Når kollegiebeboelsen fraflyttes, skal der mellem kollegieadministrationen og kollegiebeboeren træffes aftale om besigtigelse af kollegieboligen. Kollegiebeboeren har ret til at deltage i besigtigelsen. Kollegiebeboeren og kollegieadministrationen kan kræve deltagelse af en sagkyndig ved besigtigelsen. Udgifter til en eventuel sagkyndig afholdes af den part, der fremsætter ønske om bistand af en sagkyndig i forbindelse med besigtigelsen.
Stk. 2. I forbindelse med indgåelsen af aftale om besigtigelse skal kollegieadministrationen skriftligt meddele kollegiebeboeren om eventuelle konsekvenser, der er forbundet med udeblivelse fra gennemgang af kollegieboligen, jf. § 48.
Stk. 3. Ved besigtigelsen skal kollegieadministrationen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som kollegieadministrationen mener, at kollegiebeboeren er ansvarlig for. Såfremt kollegiebeboeren er uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af kollegiebeboerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Kollegiebeboeren eller dennes befuldmægtigede skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret en kopi af rapporten. Efterfølgende skal kollegieadministrationen uden ugrundet ophold fremsende kollegiebeboeren skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter kollegieadministrationens vurdering skal udføres for kollegiebeboerens regning. Kollegiebeboeren kan dog selv udbedre manglerne, hvis udbedringen foretages inden kollegiebeboeren endeligt fraflytter kollegieboligen og inden sin fraflytning møde op til fornyet gennemgang efter aftale med kollegieadministrationen.
Stk. 4. Hvis kollegieadministrationen vil påberåbe sig misrøgt eller hærværk af den fraflyttede kollegiebolig, skal kollegieadministrationen særskilt dokumentere dette, for eksempel i form af fotografier, videooptagelser eller vidner. Dokumentationen skal ske ved deltagelse af mere end en person.

§ 48. Hvis kollegiebeboeren eller dennes befuldmægtigede undlader at møde op til besigtigelsen, er kollegieadministrationen berettiget til at lægge besigtigelsesrapporten til grund og til at anvende kollegiebeboerens depositum til dækning af udgifterne i forbindelse med istandsættelse, jf. § 46, og til dækning af kollegiebeboerens udgifter i henhold til lejeaftalen.
Stk. 2. Kollegieadministrationen kan ikke påberåbe sig mangler, som ved sædvanlig agtpågivenhed burde have været bemærket ved besigtigelsen, medmindre kollegiebeboeren har handlet svigagtig.
Stk. 3. Hvis kollegieadministrationen vil påberåbe sig misrøgt eller hærværk af den fraflyttede kollegiebolig, skal kollegieadministrationen særskilt dokumentere dette, for eksempel i form af fotografier, videooptagelser eller vidner. Dokumentationen skal ske ved deltagelse af mere end en person.

§ 49. Kollegiebeboeren skal senest 8 dage før sin fraflytning skriftligt meddele kollegieadministrationen den adresse, som meddelelser skal sendes til.

 

Kapitel 11
Klage

§ 50. Afgørelser truffet i henhold til §§ 39, 41, 42, 45, stk. 2 og 48, stk. 1, samt kollegieadministrationens beslutning om påberåbelse af misrøgt eller hærværk, jf. § 47, stk. 3, og § 48, stk. 3, kan inden 4 uger fra afgørelsens eller beslutningens dato skriftligt påklages til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
Stk. 2. Klager efter § 39, har opsættende virkning. Klager efter § 41 har opsættende virkning, medmindre kollegieadministrationen vurderer, at kollegiebeboerens fortsatte tilstedeværelse i kollegieboligen er til alvorlig gene for ejendommen, kollegieadministrationen, dennes ansatte, andre beboere, eller andre, der har ret til at færdes i kollegiet, jf. § 42.

 

Kapitel 12
Ikrafttrædelse

§ 51. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes cirkulære nr. 1/2000 om visitationsudvalget for kollegieområdet i Nuuk.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. november 2007
Siverth K. Heilmann

/

Isak Nielsen Kleist