Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
16. oktober 2007
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse m.v.

I medfør af § 14, stk. 3, i landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige, § 2, stk. 2, § 3, stk. 3, § 5, stk. 5, og § 12, stk. 2, i landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling m.v. fastsættes:


Oprettelse af og ansvar for Piareersarfiit

§ 1. Til at styrke arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesniveauet i kommunen kan kommunalbestyrelsen oprette et Piareersarfik center med henblik på at varetage opgaver vedrørende arbejdsformidling, vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kompetenceudvikling, opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, herunder udarbejdelse af individuelle handlingsplaner med henblik på uddannelse eller beskæftigelse.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for oprettelsen og driften af Piareersarfik og for den overordnede administration af Piareersarfiks aktiviteter.


Aftalegrundlag

§ 3. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser og kommunalbestyrelsen indgår en serviceaftale i form af en resultatkontrakt, der nærmere fastlægger omfang og beskaffenhed af Piareersarfiks opgaver.
Stk. 2. Serviceaftalen skal mindst angive:
1) Resultatmål for Piareersarfiks arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsats.
2) Målgrupper for Piareersarfiks arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsats.
3) Omfanget af driftstilskud inden for den i finansloven afsatte bevilling.
4) Evalueringsparametre.
5)Varigheden af serviceaftalen.

§ 4. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser kan ophæve serviceaftalen, hvis der ikke sker indberetning, jf. §§ 6 og 7.
Stk. 2. Bestemmelser om misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med manglende opfyldelse af serviceaftalen fastsættes i øvrigt i aftalen.

 

§ 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder og indsender til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser en årlig redegørelse om opfyldelse af serviceaftalen, der indsendes sammen med regnskabet for det bevilgede driftstilskud, jf. § 13.


Indberetning af oplysninger til brug for evaluering

§ 6. Til brug for evaluering af Piareersarfiks opgavevaretagelse skal kommunalbestyrelsen mindst hvert halve år per 1/1 og 1/7 indberette følgende oplysninger til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser:
1) Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne, herunder antallet af optagne, antallet af startede på erhvervsuddannelserne, samt årsager til at optagne ikke påbegynder uddannelsen.
2) Antallet af elevkvoter, der tildeles Piareersarfik, og hvorledes kvoterne benyttes. Elevkvoter forstås som antal af elever med uddannelsesstøtte bevilliget af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
3) Antallet af udarbejdede handlingsplaner for alle, der tilknyttes Piareersarfiit.
4) Antallet af ledige.
5) Antallet af ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.
6) Antallet af personer, der visiteres til kurser i Piareersarfik-regi.
7) Antallet af personer, der visiteres til studieforberedende og videregående uddannelser.
8) Antallet af ledige, der anvises til beskæftigelse.
9) Antallet af ledige, der kommer i beskæftigelse.
10) Antallet af revalidenter.
11) Statistiske oplysninger vedrørende Piareersarfiks arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsats ud fra de af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser anførte anvisninger.
12) Timeindberetninger fra lærernes aktivitetsskemaer.
13) Oplysninger om omfanget af gennemført undervisning og vejledning.
14) Eventuelle samarbejdspartnere.
Stk. 2. Mindst 1 af de i stk. 1 omtalte indberetninger skal desuden indeholde
1) en evaluering af aktiviteterne i Piareersarfik,
2) status på kommunens egne indsatsområder under Piareersarfik og
3) et overblik over kommunens arbejds- og uddannelsesvirksomhed for 15-25 årige.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal foretage den i § 6, stk. 1, nævnte indberetning elektronisk ved brug af programmer, der stilles til rådighed af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Kommunalbestyrelsen skal endvidere indsende den i § 6, stk. 2, nævnte evaluering elektronisk til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysningerne, der indberettes, er korrekte og ajourførte.

§ 8. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser fører tilsyn med kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger.

§ 9. De indberettede oplysninger sammenholdes med de i serviceaftalen fastsatte resultatmål med henblik på evaluering af Piareersarfiks opfyldelse af centrets forpligtelser.


Tilskud og regnskab

§ 10. Inden for den i finansloven fastsatte bevilling yder Grønlands Hjemmestyre et driftstilskud til Piareersarfik med henblik på varetagelse af de i serviceaftalen fastlagte opgaver.

§ 11. Det er en betingelse for driftstilskuddet, at kommunalbestyrelsen
1) sørger for ansættelse af personale til varetagelse af Piareersarfiks opgaver,
2) tilvejebringer egnede fysiske rammer for Piareersarfik og
3) i forbindelse med sin normale budgetprocedure udarbejder et årligt budget for centret,
4) overholder sin indberetningspligt, jf. §§ 6 og 7 og indsender regnskab, jf. § 13.

§ 12. Driftstilskuddet bevilges og administreres af Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser.
Stk. 2. 80 % af driftstilskuddet udbetales senest den 1. februar hvert år og dækker det pågældende finansår.
Stk. 3. Den resterende del af driftstilskuddet udbetales per 1. oktober, når de i serviceaftalen angivne målsætninger er opfyldt.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal årligt inden den 1. februar indsende regnskab for det foregående års bevilgede driftstilskud.

§ 14. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser fører tilsyn med anvendelsen af det bevilgede driftstilskud.
Stk. 2. Såfremt det konstateres, at driftstilskuddet anvendes til andre formål end det bevilgede, kan Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser standse udbetaling af driftstilskud og kræve hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt driftstilskud.


Ikrafttræden

§ 15. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 29. december 1995 om tilskud til kommunale ungdomstjenester.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. oktober 2007
Siverth K. Heilmann

/

Palle Frederiksen