Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
16. juli 2007
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om eksplosive stoffer

I medfør af § 25, stk. 1 og 2, § 25 d og § 26, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1992 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand, som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 20. november 2006 fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde, definitioner og almindelige bestemmelser

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter, i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, indførsel, udførsel, opbevaring, salg, køb, overdragelse, transport, anvendelse og fremstilling af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler samt indretning af virksomheder, hvor sådanne stoffer og genstande samt spræng- og tændmidler opbevares, benyttes eller fremstilles.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:
1) De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som skal anvendes i forbindelse med minedrift eller anden form for råstofefterforskning og -indvinding, idet ethvert vilkår vedrørende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i forbindelse hermed fastsættes af den koncessionsgivende myndighed.
2) De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler samt ammunition, som er beregnet til militærets eller politiets brug.
3) Fyrværkeri, nødsignaler og harpungranater.
4) Ammunition til skydevåben.

 

Definitioner og almindelige bestemmelser

§ 3. I bekendtgørelsen forstås ved:
1) Eksplosivstoffer: Faste eller flydende stoffer eller blandinger af stoffer, der ved kemisk reaktion er i stand til at udvikle gasser med en temperatur, et tryk og med en sådan hastighed, at de forårsager skader på omgivelserne.
2) Pyrotekniske stoffer: Stoffer eller blandinger af stoffer, der er beregnet til at frembringe en virkning ved varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination af disse som følge af ikke-detonerende, selvforbrændende, eksoterme, kemiske reaktioner.
3) Eksplosive genstande: Genstande, der indeholder et eller flere eksplosivstoffer og/eller pyrotekniske stoffer.
4) Stoffer og genstande: Stoffer og genstande, der ikke er omtalt i nr. 1-3, men som er fremstillet med henblik på at frembringe en praktisk virkning ved eksplosion eller en pyroteknisk virkning.
5) Spræng- og tændmidler: Sådanne anordninger, som tilfører den nødvendige aktiveringsenergi til andre spræng- eller tændmidler eller til den egentlige ladning, så detonering kan ske.
6) Sprængstofmagasin: Sprængstofcontainer, sprængstofkiste, sprængstofskab, bygning og underjordisk lager.
7) Primære eksplosivstoffer: Et eksplosivstof, som har særlig stor følsomhed overfor påvirkning såsom varme, friktion eller stød. Primære eksplosivstoffer kaldes også tændstoffer eller initialstoffer. På grund af initieringsevnen er de specielt egnede til at bringe drivstoffer og eksplosivstoffer til eksplosion eller pyrotekniske stoffer til antændelse.
8) Sekundære eksplosivstoffer: Et eksplosivstof, som er relativt ufølsomt overfor påvirkninger såsom varme, friktion eller stød. Sekundære eksplosivstoffer kaldes også drivstoffer eller krudt.
9) Forenelighedsgruppe B: Klassificerede genstande, der indeholder primære eksplosivstoffer, og som ikke har mindst 2 effektive sikkerhedsanordninger. Indbefattet er visse genstande, som for eksempel detonatorer til sprængning, detonatorsamlinger og fænghætter, selvom disse ikke indeholder primære eksplosivstoffer.
10) Forenelighedsgruppe D: Klassificerede sekundære eksplosivstoffer, sortkrudt eller genstande, der indeholder et sekundært detonerende eksplosivstof, i alle tilfælde uden egne initieringsmidler og uden en drivladning, eller genstande, der indeholder et primært eksplosivstof, og som er forsynet med mindst 2 effektive sikkerhedsanordninger.
11) Forenelighedsgruppe S: Klassificerede stoffer eller genstande, der er pakket eller konstrueret således, at en mulig farlig virkning som følge af fejlfunktionering begrænser sig til kolliet, medmindre emballagen er blevet ødelagt ved brand. I hvilket tilfælde alle trykbølgevirkninger og udslyngning af sprængstykker er begrænset i et sådant omfang, at de ikke i væsentlig grad er til gene eller hindring for brandslukning eller andet redningsarbejde i umiddelbar nærhed af kolliet.

§ 4. Ved virksomhed, som fremstiller de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, forstås et egentligt og fuldstændigt produktionssted i form af fabrik eller lignende, som fremstiller i kommercielt øjemed. Sammenblanding af ammoniumnitrat med mineralolie på arbejdspladsen, anses ikke for fremstilling, når den blandede mængde anvendes umiddelbart efter sammenblandingen.

§ 5. Det i denne bekendtgørelse nævnte om klassificering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler henviser til klassificeringen i den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej/Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). De i § 3, nr. 1-5, nævnte stoffer og genstande er alle klassificeret i fareklasse 1 i ADR.
Stk. 2. Hvad der i denne bekendtgørelse er angivet af mængder af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, henviser til nettomængden (NEQ).

 

Kapitel 2
Indførsel og udførsel

§ 6. Det kræver tilladelse fra landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer at indføre og udføre de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler til og fra Grønland. Ansøgningen indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer, jf. dog § 7, stk. 1.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan fastsætte vilkår i forbindelse med meddelelse af tilladelsen.

 

§ 7. Har landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer meddelt eneret til at indføre og udføre de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler til og fra Grønland, kan der ikke meddeles tilladelse herom til andre.

 

Kapitel 3
Salg

§ 8. Det kræver tilladelse fra landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer at sælge de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler. Ansøgningen indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer meddelt eneret til salg af § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i Grønland, kan der ikke meddeles tilladelse herom til andre.
Stk. 3. Ansøger skal råde over et tilstrækkeligt antal godkendte sprængstofmagasiner i forhold til mængden, som ønskes lagerført.

§ 9. Tilladelse til salg kan kun meddeles til erhvervsmæssigt salg.

§ 10. Ved ansøgning om tilladelse til salg, skal ansøger oplyse typen af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som salget vil angå.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse, såfremt den i ansøgningen anførte type af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, ikke kan godkendes, for eksempel på grund af deres egenskaber og kvalitet.
Stk. 3.
De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som sælges, skal være CE-mærkede.

§ 11. Enhver, som har tilladelse til at sælge de i § 3, nr. 1-5, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal sikre, at:
1) Salg kun sker til den, som har tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler. Tilladelsen skal forevises ved hver udlevering.
2) Udlevering sker i overensstemmelse med §§ 57-59.
Stk. 2. Den, som har tilladelse til salg, skal ved hvert salg, notere den solgte mængde på bagsiden af købers tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.

 

Kapitel 4
Køb og anvendelse

§ 12. Det kræver tilladelse fra landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
Stk. 2. Ansøgning om tilladelse udfærdiges på ansøgningsskema, udarbejdet af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer, og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 3. Ansøger skal oplyse typen af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i ansøgningen.
Stk. 4. Ansøger skal ved ansøgning vedlægge dokumentation for, at:
1) Der på ansøgningstidspunktet rådes over en godkendt sprængningsleder. Dokumentation vedlægges i form af aftale mellem ansøger og pågældende godkendte sprængningsleder.
2) Ansøgeren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring for sprængningsarbejder. Dokumentation vedlægges i form af kvittering for betalt forsikringspolice.
3) Ansøgeren er i besiddelse af forsvarligt udstyr og værktøj til udførelse af sprængningsopgaver. Dokumentation vedlægges i form af beskrivelse af det udstyr og værktøj, der rådes over.

§ 13. Udover opfyldelse af betingelserne i § 12, stk. 3 og 4, meddeler landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, på følgende betingelser:
1) De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler anvendes erhvervsmæssigt.
2) Alle sprængningsopgaver bliver ledet af en godkendt sprængningsleder.
3) Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer ikke skønner, at vægtige grunde taler imod, at tilladelse gives.
4) Ansøger ved ansøgning giver sit samtykke til, at der mellem landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer og politiet og Royal Arctic Line kan indhentes og videregives personlige oplysninger om ansøger til brug for behandling af ansøgningen.

§ 14. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler må kun købes hos den, som har tilladelse til at sælge de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler må ikke købes uden for Grønland.
Stk. 2. Den, som har tilladelse til køb og anvendelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal sikre sig, at købte mængder og antal af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler enten:
1) Forbruges.
2) Opbevares i eget godkendt sprængstofmagasin.
3) Tilbageleveres til opbevaring i et godkendt sprængstofmagasin hos den, som har tilladelse til at sælge de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.

§ 15. Tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler gives for 1 kalenderår ad gangen.
Stk. 2. Ved fremsendelse af ny ansøgning kan tilladelsen forlænges af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer. Forlængelse kan ske for 1 kalenderår ad gangen.
Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af tilladelse til at købe de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler udfærdiges på ansøgningsskema, udarbejdet af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.

§ 16. Ved forlængelse af tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal § 12, stk. 3 og 4, være opfyldte. Endvidere skal følgende oplyses i ansøgningen:
1) En angivelse af, hvor stor en mængde, der er købt på tidspunktet for ansøgningens indsendelse.
2) En fuldstændig oversigt over årets foreløbige forbrug af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler på tidspunktet for ansøgningens indsendelse.
3) En angivelse af, hvilke projekter årets forbrug er anvendt til.
4) En opgørelse over, hvor stor mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, der rådes over på tidspunktet for ansøgningens indsendelse, og hvilket sprængstofmagasin mængden opbevares i.
5) Dokumentation for, at der fortsat rådes over en godkendt sprængningsleder, hvilket sker ved angivelse af dennes navn og CPR-nummer (Det Centrale Personregister) samt dato for landsstyremedlemmet for eksplosive stoffers godkendelse af denne som sprængningsleder.

§ 17. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse og forlængelse af tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, såfremt:
1) Eventuelt indhentede oplysninger fra politiet eller Royal Arctic Line gør det sikkerhedsmæssigt betænkeligt at meddele tilladelse af hensyn til menneskers, dyrs, løsøres eller fast ejendoms sikkerhed.
2) Den i ansøgningen anførte type og mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, ikke kan godkendes grundet deres egenskaber og anvendelsesformål.

§ 18. Den, som har tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, fører tilsyn med, at sprængningslederen udfører sprængningsarbejdet med særlig agtpågivenhed, herunder at sædvanlige standarder for udførelse af sprængningsarbejde følges.

 

Kapitel 5
Sprængningsleder

§ 19. Sprængningsledere, som udfører sprængningsopgaver, skal have tilladelse til at fungere som sprængningsleder fra landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Tilladelse meddeles enhver, som har gennemført en uddannelse i sprængteknik, der er godkendt af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer og når ansøger inden for de seneste 24 måneder har arbejdet i mindst 12 måneder som sprængningsmedhjælper for en godkendt sprængningsleder.
Stk. 3. Tilladelse kan meddeles i op til 5 år og kan herefter forlænges, jf. § 20.
Stk. 4. Ansøgning om tilladelse udfærdiges på ansøgningsskema, udarbejdet af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer, og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 5. Ansøger skal ved ansøgning give sit samtykke til, at der mellem landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer og politiet kan videregives og indhentes personlige oplysninger om ansøger til brug for behandling af ansøgningen.

§ 20. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan meddele forlængelse af tilladelse til den, som har været beskæftiget som sprængningsleder i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.
Stk. 2. Forlængelse af tilladelse kan meddeles i op til 5 år.
Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af tilladelse udfærdiges på ansøgningsskema, udarbejdet af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer, og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 4. Ansøger skal ved ansøgning om forlængelse af tilladelse give sit samtykke til, at der mellem landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer og politiet kan videregives og indhentes personlige oplysninger om ansøger til brug for behandling af ansøgningen.

§ 21. Tilladelse til at fungere som sprængningsleder bortfalder, såfremt sprængningslederen ikke mindst hvert 5. år gennemgår et vedligeholdelseskursus i sprængteknik, som er godkendt af landsstyremedlemmet for eksplosivstoffer.

§ 22. Såfremt landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer udfra sikkerhedsmæssige betragtninger skønner det nødvendigt, skal en person med et anerkendt udenlandsk uddannelsesbevis som sprængningsleder gennemgå et vedligeholdelseskursus i sprængteknik, som er godkendt af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer, før den pågældende kan godkendes som sprængningsleder i Grønland.
Stk. 2. Et vedligeholdelseskursus i sprængteknik kan for eksempel kræves, når pågældendes anerkendte udenlandske uddannelsesbevis ikke lever op til de standarder, der gælder i Grønland, eller hvis uddannelsesbeviset ikke dokumenterer fornøden erfaring med at sprænge i fjeld.

§ 23. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan meddele afslag på ansøgning om tilladelse og forlængelse af tilladelse til at fungere som sprængningsleder, når eventuelt indhentede oplysninger fra politiet om kriminelle forhold gør det betænkeligt, at meddele tilladelse af hensyn til menneskers, dyrs, løsøres eller fast ejendoms sikkerhed.

§ 24. Ved udførelsen af sprængningsarbejde skal sprængningslederen udvise særlig agtpågivenhed og tage sådanne forbehold, at risikoen for skader minimeres mest muligt. Dette indebærer, at sædvanlige standarder for udførelse af sprængningsarbejde som minimum skal følges.
Stk. 2. Sprængningslederen er ansvarlig for sikkerheden og for fastlæggelse af sikkerhedsafstanden i forbindelse med sprængningsarbejder.
Stk. 3.
Når sprængningslederen udfører sprængningsarbejde, skal denne bære et tydeligt og synligt skilt med teksten "Qaartiterinermi pisortaq/Sprængningsleder/shotfirer".

§ 25. En sprængningsleder, som udfører sprængningsarbejder som led i egen virksomhed, skal udover at have tilladelse som sprængningsleder, også have tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.

 

Kapitel 6
Fremstilling og sammenblanding af eksplosive stoffer

§ 26. Før fremstilling af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler må påbegyndes, skal landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer godkende virksomheden og dens indretning. Ansøgningen indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer. Ansøgningen imødekommes, jf. dog stk. 2, når der er vedlagt dokumentation for, at:
1) Der rådes over tilstrækkeligt personale og udstyr til, at fremstillingen kan ske under betryggende forhold.
2) Fremstillingen vil ske i overensstemmelse med almindelige standarder for fremstilling af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
3) Der foreligger en plan for service og vedligeholdelse af udrustningen.
4) Ansøgeren råder over et godkendt sprængstofmagasin, hvori de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler kan opbevares.
Stk. 2. Har landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer meddelt eneret til fremstilling af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, kan der ikke opnås godkendelse efter stk. 1.

§ 27. Til forebyggelse af brand og eksplosion kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer meddele afslag på ansøgningen, såfremt godkendelse skønnes at medføre betydelig risiko for skade på mennesker, dyr, løsøre eller fast ejendom.

§ 28. For virksomheder som fremstiller de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, finder bilag 1 anvendelse. Beskyttelse, jf. bilag 1b, anses for at være etableret, når en lige linie trukket fra toppen af eksplosive stoffer i et sprængstofmagasin til toppen af klasse 5.1-stoffer i anden godkendt opbevaring, går igennem mindst 2,4 meter masse af jord, cement, fast fjeld eller anden solid masse.
Stk. 2. Ved behandling af den enkelte ansøgning, kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer bestemme, at andre sikkerhedsafstande skal gælde for virksomheder, der fremstiller de i § 3, nr. 1-5, nævnte stoffer og genstande, der vedrører specielle sprængningsarbejder, eller hvis forholdene i øvrigt tilsiger det.

§ 29. Den, som har tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal søge om tilladelse før der må ske sammenblanding af ammoniumnitrat med mineralolie på arbejdspladsen. Ansøgning indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 2. Ammoniumnitrat, som er sammenblandet med mineralolie på arbejdspladsen, skal anvendes umiddelbart efter sammenblandingen. Tiloversbleven sammenblandet mængde efter endt arbejdsdag skal destrueres straks, jf. § 63.
Stk. 3. §§ 26-28 finder tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 7
Opbevaring

Fælles bestemmelser

§ 30. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal til enhver tid opbevares i et godkendt sprængstofmagasin, medmindre andet er bestemt i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af sprængstofmagasin udfærdiges på ansøgningsskema, udarbejdet af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer og indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.

§ 31. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer meddeler godkendelse af sprængstofmagasin, såfremt ansøgningen indeholder:
1) Navnet på ansøger og CPR-nummer (Det Centrale Personregister) samt GER-nummer (Det Grønlandske Erhvervsregister).
2) Oplysninger om den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og dennes 2 stedfortrædere, jf. § 46, stk. 1.
3) Dokumentation i form af plantegninger for, at bekendtgørelsens krav er opfyldt i henseende til sprængstofmagasinets placering.
4) Fotos af sprængstofmagasinet, indefra og udefra.
5) Kopi af arealtildelingen fra arealmyndigheden vedrørende arealet, hvor sprængstofmagasinet er placeret.
6) Angivelse af, efter hvilke regler sprængstofmagasinet er verificeret, jf. § 32.
Stk. 2. Ved meddelelse af skriftlig godkendelse, meddeles samtidig, hvor stor en mængde der må opbevares i sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan ved meddelelse af godkendelse blandt andet stille krav om, at der etableres:
1) Et alarmsystem, som er tilstrækkeligt til at modvirke indbrud eller forsøg herpå.
2) Særlige adgangs- og adfærdsrestriktioner, herunder opstilling af vejbom på vejen førende til sprængstofmagasinet.
3) Foranstaltninger, så et affyret projektil fra en jagtriffel ikke kan gennembryde sprængstofmagasinet.
Stk. 4. Enhver ændring af et allerede godkendt sprængstofmagasin, herunder ændring i sprængstofmagasinets form, indretning, placering eller hegn, kræver forudgående tilladelse fra landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer.
Stk. 5. Stk. 1, nr. 4, finder ikke anvendelse på en sprængstofkiste eller et sprængstofskab.

§ 32. Verificering, jf. § 31, stk. 1, nr. 6, kan for eksempel være efter følgende regler:
1) Beredskabsstyrelsen (dansk).
2) Sprängämnesinspektionen/Räddningsverket SÄIFS 1989:8 (svensk).
3) Direktoratet for brann- og eksplosjonsverns Veiledning februar 2000 (norsk).
4) Natural Resources Canada Storage Standards for Industrial Explosives May 2001 (canadisk).
5) Andre tilsvarende vejledninger og standarder som de i nr. 1-4 nævnte, når dokumentation og standard herfor fremlægges ved ansøgning.
Stk. 2. At sprængstofmagasinet er verificeret, indebærer som minimum, at følgende krav skal være opfyldte:
1) Sprængstofmagasinet er fremstillet af minimum 5 millimeter stål eller ligeværdigt materiale.
2) Sprængstofmagasinet er ventilleret. Ventilationen er effektivt tilgitret, således at adgang herigennem forhindres.
3) Døren til sprængstofmagasinet er bagkantsikret.
4) Dørens låsesystem er forsynet med skudrigler i dørens for-/over-/underkant. Skudriglerne har et indgreb på mindst 19 millimeter.
5) At der maksimalt er en afstand på 3,05 millimeter mellem døren og karmen.
6) Dørens inderside består af mindst 5 millimeter stålplade og er forstærket således, at døren er stiv.
7) Døren er udadgående.
8) Døren er forsynet med mindst en indstukket låsekasse. En stålbom med en dimension på minimum 60x10 millimeter dækker cylinderen i den indstukne lås. Stålbommen er låst med en hængelås i klasse 4/5 og er udformet på en sådan måde, at beslaget dækker for hængelåsens bøjle. Stålbommen er fastgjort på en måde, der svarer til stålbommens styrke, og ikke kan demonteres udefra.
Stk. 3. Stk. 2, nr. 2-8, finder ikke anvendelse på en sprængstofkiste eller et sprængstofskab. Dog skal disse være låst med en hængelås i klasse 4/5 med beslag, som dækker for hængelåsens bøjle.

§ 33. Klassificerede eksplosive stoffer, jf. § 5, stk. 1, som ikke er opført i en forenelighedsgruppe, hvor sammenlastning er tilladt, må kun opbevares i samme sprængstofmagasin eller sammenlæsses, såfremt det fremgår af tabellen i bilag 2.
Stk. 2. De i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal i sprængstofmagasinet være adskilt fra de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.

 

Særligt for sprængstofmagasin på åbent terræn

§ 34. Sprængstofmagasinet skal indhegnes med et minimum 180 centimeter højt hegn med opstrammer, der slutter tæt til terræn. Hegnet skal foroven være forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 centimeters mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Låger i indhegningen skal være minimum 180 centimeter høje og foroven være forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 centimeters mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Hegnet må ikke placeres nærmere end 2 meter fra sprængstofmagasinet.
Stk. 4. Flere sprængstofmagasiner kan placeres inden for samme indhegning. Ved skiltning påsat sprængstofmagasinet skal det tydeligt fremgå, hvem sprængstofmagasinet tilhører.
Stk. 5. Er sprængstofmagasinet af typen sprængstofkiste eller sprængstofskab, skal disse være fastgjort til enten fast klippe, solid betonplade, eller til væg og gulv i en stålcontainer. Stålcontaineren skal være lukket og låst, når de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler ikke tages ind eller ud.
Stk. 6. I en stålcontainer, hvor ensprængstofkiste eller sprængstofskab er fastgjort, må der ikke finde oplag af andet materiel sted.
Stk. 7. Ved placeringen af sprængstofmagasinet skal de i bilag 3 nævnte sikkerhedsafstandene overholdes, jf. dog § 35. Er flere sprængstofmagasiner placeret inden for samme indhegning, skal den samlede mængde inden for indhegningen medregnes.

§ 35. Sprængstofmagasinet må ikke placeres nærmere end 400 meter fra midten af rulle-, fly- og startbaner eller nærmere end 1.500 meter i længderetningen af disse.

 

Sprængstofmagasin i tunneller under drivning

§ 36. I sprængstofmagasinet må der højest opbevares 4.000 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
Stk. 2. Over sprængstofmagasinet skal der være minimum 35 meter fast klippe.
Stk. 3. Fra sprængstofmagasinets yderkant skal der være mindst 35 meter til tunnelens udgang. Sprængstofmagasinets åbning må ikke vende ud mod tunnellens udgang.
Stk. 4. Sprængstofmagasinet skal placeres minimum 300 meter fra bebyggelse, oplag af olie, de i § 3, stk. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler samt andre brændbare genstande og stoffer.
Stk. 5. Sprængstofmagasinet skal placeres således, at detonationschokket ikke slår direkte ud mod transportvejen.

§ 37. Sprængstofmagasinet skal have en sådan størrelse, at mængden af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler inklusiv emballage ikke optager mere end 1/3 af pladsen i sprængstofmagasinet.

§ 38. Sprængstofmagasinet skal placeres således, at der ikke er fare for nedfald af løse klippestykker, sne eller lignende på sprængstofmagasinet eller fare for nedsivning af vand fra tag eller vægge. Sprængstofmagasinet skal have et plant gulv og være veldrænet. Luftfugtigheden i sprængstofmagasinet skal holdes på et sådan niveau, at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler ikke tager skade.

§ 39. Indgangen til tunnellen eller den del af tunnelen, hvor opbevaringen finder sted, skal indhegnesmed et minimum 180 centimeter højt hegn med opstrammer, der slutter tæt til terræn. Hegnet skal foroven være forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 centimeters mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Låger i indhegningen skal være minimum 180 centimeter høje og foroven være forsynet med 3 rækker pigtråd med 15 centimeters mellemrum, som hælder 45 grader væk fra sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Hegnet må ikke placeres nærmere end 2 meter fra sprængstofmagasinet.

§ 40. Udover §§ 36-39, kan sprængstofmagasin også etableres i henhold til:
1) Sprängämnesinspektionen/Räddningsverket SÄIFS 1989:8 (svensk).
2) Tjenestereglement for Forsvaret, Håndbok i ammunisjonstjeneste, Undergruppe 781, Lagring av Ammunisjon fra Forsvarets Overkommando november 2000 (norsk).
3) Andre tilsvarende vejledninger og standarder kan tillades anvendt, såfremt dokumentation og standard herfor fremlægges ved ansøgning.

§ 41. Flere godkendte sprængstofmagasiner kan etableres i samme tunnel, dog med en sikkerhedsafstand på minimum 180 meter mellem hvert sprængstofmagasin.
Stk. 2. §§ 36-40 finder anvendelse på hvert enkelt sprængstofmagasin placeret i en tunnel.

 

Særligt for opbevaring på arbejds-/byggeplads

§ 42. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som ikke umiddelbart forbruges, skal være låst inde i en stålcontainer, eller i en sprængstofkiste eller et sprængstofskab, når de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler ikke tages ind eller ud.
Stk. 2. Sprængstofkisten eller sprængstofskabet, som anvendes til opbevaring af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, behøver ikke at være godkendt som sprængstofmagasin.
Stk. 3. Stålcontaineren, sprængstofkisten eller sprængstofskabet skal placeres minimum 2,5 meter fra bygninger, vej og andet materiel og minimum 10 meter fra brandbare væsker.
Stk. 4. Der må ikke opbevares andet materiel i stålcontaineren, sprængstofkisten eller sprængstofskabet end de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
Stk. 5. De i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal i stålcontaineren, sprængstofkisten eller sprængstofskabet være adskilt fra de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande.

§ 43. Ikke forbrugte stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte samt de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal tages ud af stålcontaineren, sprængstofkisten eller sprængstofskabet ved arbejdstids ophør og bringes til opbevaring i et godkendt sprængstofmagasin.

 

Særligt for fåreholderes etablering af sprængstofmagasin

§ 44. Fåreholdere må opbevare maksimalt 50 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
Stk. 2. Faciliteterne, hvor de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler opbevares, skal godkendes af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer. Ansøgning indsendes til landsstyreområdet for eksplosive stoffer.
Stk. 3. Opbevaringen af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal dog altid ske minimum 5 kilometer fra by- og bygdezone og minimum 400 meter fra nærmeste bebyggelse.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan fastsætte vilkår i forbindelse med godkendelsen, jf. stk. 2.
Stk. 5. §§ 30-33, finder ikke anvendelse.

 

Kapitel 8
Udpegning af ansvarlig leder og forvaltning af sprængstofmagasiner

§ 45. Ejeren af et sprængstofmagasin skal udpege en ansvarlig leder af sprængstofmagasinet og dennes 2 stedfortrædere, som alle skal have gennemført og bestået et kursus i håndtering og transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som er godkendt af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer. Kopi af kursusbeviset skal altid medbringes, og forevises på forlangende.
Stk. 2. Den ansvarlige leder og dennes stedfortrædere må ikke tidligere være straffet for ulovlig omgang med eller brug af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skydevåben og lignende. I forbindelse med anmeldelse, jf. § 46, stk. 1, kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kræve dokumentation herfor i form af straffeattest.

§ 46. Ejeren af et sprængstofmagasin skal overfor landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer oplyse, hvem den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og dennes 2 stedfortrædere er, jf. § 31, stk. 1, nr. 2, samt opgive deres:
1) Navn.
2) Adresse.
3) CPR-nummer.
4) Telefonnummer.
Stk. 2. Ejeren af et sprængstofmagasin skal oplyse om udskiftning af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og udskiftning af dennes stedfortrædere over for landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer.

§ 47. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet skal sikre, at bekendtgørelsens bestemmelser vedrørende drift, indretning og vedligeholdelse af sprængstofmagasinet til enhver tid overholdes, herunder at:
1) Sprængstofmagasinet og dets indhegning altid er i en sådan stand, at uvedkommende ikke kan trænge ind.
2) De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler er sikret mod nedbrydning og udefrakommende skadelig påvirkning.
3) Den fornødne skiltning opsættes og til enhver tid er i god og læselig stand.
Stk. 2. Ved indbrud eller ved tegn på forsøg på indbrud i sprængstofmagasinet har den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet pligt til at underrette politiet og landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer herom.
Stk. 3. Arbejde i sprængstofmagasinet må kun udføres af personer, som er fyldt 18 år.

§ 48. På indersiden af sprængstofmagasinet påklistres en lamineret kopi af godkendelsen af sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Sprængstofmagasinets døre og indhegningens låger skal holdes aflåste, når der ikke arbejdes i sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Kun den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortrædere må være i besiddelse af et sæt nøgler til sprængstofmagasinet og indhegning. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet skal derudover opbevare et sæt reservenøgler til sprængstofmagasinet og indhegningen.
Stk. 4. Har flere entreprenører tilladelse til at placere sit sprængstofmagasin indenfor samme indhegning, skal den ansvarlige leder af hvert sprængstofmagasin eller dennes stedfortrædere være i besiddelse af et sæt nøgler til den fælles indhegning.

§ 49. Adgang til sprængstofmagasinet må kun ske med følge af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortræder. Dette gælder også for tilsynsmyndigheden, jf. kapitel 12, samt andre, der i medfør af deres funktion skal foretage inspektion af sprængstofmagasinet og dets beholdninger.

§ 50. Ejeren af sprængstofmagasinet fører tilsyn med, at den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet opfylder sine pligter ifølge denne bekendtgørelse.

§ 51. Når et sprængstofmagasin er etableret midlertidigt i forbindelse med en bygge- og anlægsopgave, kan der mellem ejeren og brugeren af sprængstofmagasinet træffes skriftlig aftale om, at de opgaver og pligter, som påhviler den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet, skal påhvile brugeren af sprængstofmagasinet.
Stk. 2. Kopi af aftalen, jf. stk. 1, skal i hvert tilfælde straks indsendes til landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer, til orientering.

 

Kapitel 9
Magasinering

Almindelige bestemmelser

§ 52. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal opbevares i original forsendelsesemballage eller anden af de Forenede Nationer godkendt emballage. Emballagen skal på mindst en side være mærket med:
1) Orangefarvet fareseddel på 10x10 centimeter.
2) Klasse, underklasse og forenelighedsgruppe.
3) UN-nummer og teknisk navn.
Stk. 2. Brudt emballage skal lukkes forsvarligt, før varen atter placeres i sprængstofmagasinet.
Stk. 3. Defekt emballage skal omgående fjernes, og varen skal emballeres forsvarligt.
Stk. 4. Eventuel spild af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal omgående fjernes og destrueres.

§ 53. Stabling af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i sprængstofmagasinet skal ske på en sådan måde, at:
1) Emballagens mærkning kan læses umiddelbart.
2) Emballagen ikke deformeres.
3) Stablingshøjden ikke overstiger 1,7 meter. Den maksimale stablingshøjde på 1,7 meter skal tydeligt markeres indvendigt på sprængstofmagasinets vægge med en 5 centimeter tyk rød streg.
4) Stablerne er hævet mindst 10 centimeter fra gulv ved hjælp af træriste.
5) Stablerne er placeret minimum 5 centimeter fra væggen.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 3-5, finder ikke anvendelse på stabling af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i en sprængstofkiste eller sprængstofskab.

 

Varemodtagelse

§ 54. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler må kun modtages af den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortræder.

§ 55. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet eller dennes stedfortræder kontrollerer ved modtagelsen, at:
1) Leverancen svarer til følgesedlen eller fakturaen.
2) Leverancen er i overensstemmelse med den afgivne ordre.
3) Leverancen indføres i lagerregnskabet.
4) Emballagen er mærket med varens art, mængde, fremstillingsår samt fabrikat.
5) Varen leveres i original forsendelsesemballage.
6) Emballagen er hel og uskadt.

§ 56. Er emballagen defekt, brudt eller mangelfuld, må de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler ikke modtages i sprængstofmagasinet, men skal enten omemballeres, straks anvendes eller destrueres.
Stk. 2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse, når ikke-forbrugte stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, i henhold til aftale, tilbageleveres i sprængstofmagasinet efter endt arbejdsdag med henblik på efterfølgende hel eller delvis afhentning og benyttelse senest 7 hverdage efter.

 

Udlevering

§ 57. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet har ansvaret for udlevering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
Stk. 2. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal ved udlevering fra sprængstofmagasin være emballeret i overensstemmelse med § 52, stk. 1.

§ 58. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler må kun udleveres mod:
1) Forevisning af gyldig tilladelse til køb og anvendelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
2) Forevisning af godkendelse af sprængstofmagasin til opbevaring af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, såfremt der ikke sker tilbagelevering af ikke-forbrugte stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler efter endt arbejdsdag.
3) Forevisning af kursusbevis i håndtering og transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, jf. § 81, stk. 3.
4) Aflevering af rekvisition.
Stk. 2. Rekvisitionen skal angive:
1) Dato for rekvisitionens udstedelse.
2) Mængde og type af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande, art og dimension.
3) Antallet og typen af de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
4) Navnet på sprængningslederen, som skal foretage sprængningerne.
5) Køberens navn, adresse og telefonnummer.
Stk. 3. Rekvisitionen skal være underskrevet af både køber og sprængningslederen.

§ 59. Ved udlevering fra sprængstofmagasinet skal de ældste stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler udleveres først.

 

Returnering og destruktion

§ 60. Køber skal ved afslutning af et projekt eller ved virksomhedsophør enten tilbagelevere eller destruere de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler udover mængden, som købers sprængstofmagasin er godkendt til at måtte opbevare. Tilbagelevering skal ske til den, som har tilladelse til at sælge de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.

§ 61. Enhver, som har tilladelse til at sælge de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, har pligt til at modtage de overskydende mængder, når de i § 3, nr. 1-4, stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, opfylder de i nr. 1-5 nævnte betingelser:
1) Er af en art og type, der sædvanligvis anvendes på stedet, og som lagerføres.
2) Er af en art og type, som tidligere er blevet udleveret fra det pågældende sprængstofmagasin.
3) Er i emballage, som er ren og tør samt mærket med art, mængde, fremstillingsår og fabrikat.
4) Ikke har været udsat for fugt eller store temperatursvingninger.
5) Når den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet, uanset nr. 1-4, skønner, at modtagelse er forsvarlig.

§ 62. Når det udfra sikkerhedshensyn er påkrævet, kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer, mod betaling af leje, pålægge ejeren af et sprængstofmagasin at skulle opbevare en mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler tilhørende det offentlige.

§ 63. Destruktion af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer skal ske ved sprængning eller afbrænding. Såfremt andre offentlige forskrifter kræver det, skal der forud for afbrændingen indhentes tilladelse til afbrændingen hos den ansvarlige offentlige myndighed. Destruktion af de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal ske ved sprængning.
Stk. 2. Ved destruktion skal samme sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsafstande og prærutiner overholdes, som når der foretages sædvanlige sprængninger.
Stk. 3. Destruktion må kun foretages af en godkendt sprængningsleder.
Stk. 4. Ejeren har pligt til at destruere de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, når de er mere end 3 år gamle regnet fra produktionsdatoen.

 

Kontrolbog

§ 64. Enhver, som ejer et godkendt sprængstofmagasin til opbevaring af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal for hvert sprængstofmagasin, der er godkendt til opbevaring af mere end 50 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, føre en kontrolbog over samtlige fra- og tilgange af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i kalenderåret, samt som følge af destruktion.
Stk. 2. Kontrolbogen skal for et pågældende kalenderår:
1) Opbevares i minimum 5 år i både elektronisk og fysisk form.
2) Være indbundet i stift bind med nummererede sider, hvis faste sider aldrig må rives ud.
3) Føres elektronisk i et anerkendt økonomistyringssystem, af hvilket der mindst én gang ugentligt skal laves backup.
4) Opbevares hos den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og må aldrig efterlades i sprængstofmagasinet.
5) Føres i datoorden uden hensyn til eventuel elektronisk bogføringssystem. Rettelser skal ske ved overstregning og omskrivning.
Stk. 3. Fra ejeren af sprængstofmagasinet kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan kræve kopi af kontrolbogen udleveret.

§ 65. Ved tilsyn af sprængstofmagasinet skal kontrolbogen forevises tilsynsmyndigheden, der påtegner kontrolbogen og indfører de bemærkninger og påbud, som tilsynet har givet anledning til, ligesom tilsynsmyndigheden skal have forevist en udskrift af den elektroniske bogføring.

§ 66. Reparation, vedligeholdelse og ændringer på sprængstofmagasinets bygninger samt dato for arbejdets udførelse og afslutning skal indføres i kontrolbogen.

 

Ordensregler og vedligeholdelse

§ 67. Ved af- og pålæsning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal køretøjets motor være standset. Dette gælder dog ikke, såfremt brug af køretøjets hydraulik, der anvendes til aflæsning, kræver, at køretøjets motor kører.
Stk. 2. Tobaksrygning og brug af åben ild inden for sprængstofmagasinets indhegning er forbudt.

§ 68. Ved omladning uden for sprængstofmagasinet skal de emballerede stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler sættes på et rent og tørt underlag.
Stk. 2. Ved samtidig modtagelse af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande samt de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal spræng- og tændmidlerne aflæsses og bringes på plads, før de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande aflæsses og bringes på plads.
Stk. 3. Ved samtidig udlevering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande samt de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande være udleveret og læsset, før de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler udleveres og læsses.
Stk. 4. Udleveres mindre end en hel rulle tændsnor, og skal der skæres af rullen, skal overskæringen ske med en skarp kniv med tændsnoren liggende på et rent og tørt underlag af træ.

§ 69. Brugt emballage må ikke anvendes som brændsel i lukket ildsted, men skal afbrændes i mindre partier på et åbent bål og i en afstand af minimum 25 meter fra sprængstofmagasinet og personer. Såfremt andre offentlige forskrifter kræver det, skal der forud for afbrændingen indhentes tilladelse til afbrændingen hos den ansvarlige offentlige myndighed.

§ 70. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet skal drage omsorg for, at sprængstofmagasinet og dets omgivelser til enhver tid holdes rene og ryddelige.
Stk. 2. Til rengøring og udpakning må kun anvendes værktøj, som ikke kan frembringe gnister under brugen.
Stk. 3.
Sprængstofmagasinet må ikke betrædes af personer med fodtøj, der er forsynet med jernbeslag eller jernsøm.

§ 71. Den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet skal straks udbedre enhver skade på sprængstofmagasinet og dets hegn.
Stk. 2. Reparations- og vedligeholdelsesarbejde, som kræver kunstig belysning eller brug af elektriske håndværktøjer, der under brugen kan være gnistfrembringende, må ikke udføres i rum, hvor de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler opbevares.
Stk. 3. I et sprængstofmagasin må der kun anvendes batteridreven håndlygte, som er eksplosionssikret. Udskiftning af batteri og pære må kun foretages uden for sprængstofmagasinet.
Stk. 4. Mobiltelefoner, kameraer og andet elektrisk udstyr må ikke medbringes i sprængstofmagasinet.

 

Kapitel 10
Skiltning og varsling

Fælles bestemmelser

§ 72. Arbejdspladser, hvor der udføres sprængningsarbejder, skal afmærkes med skilt, som oplyser om fare samt om, at der varsles med sirene i forbindelse med sprængning.

§ 73. Ved varsling er det forbudt at anvende signaler eller signalapparater, der kan forveksles med en brandalarm. Endvidere skal:
1) Forvarsel indledes 90 sekunder før sprængning med en hyletone af ikke under 6 sekunders varighed.
2) Sprængning varsles 30 sekunder før iværksættelse med en uafbrudt hyletone, der skal vedvare, indtil enhver fare ved passage af fareområdet er ophørt.

§ 74. Sprængningslederen skal sikre, at fareområdet afmærkes så tydeligt og omfattende, at alle i fareområdet udtrykkeligt bliver gjort opmærksom på fareområdets udstrækning.
Stk. 2. Sprængningslederen skal definere og afgrænse fareområdet således, at risikoen for skader på mennesker og materiel i forbindelse med sprængning minimeres.
Stk. 3. Til afmærkning af fareområdet anvendes det i bilag 4 angivne skilt. Skiltet skal udformes med sort kant og sorte bogstaver på gul baggrund. Skiltet skal være minimum 40x40 centimeter.

§ 75. I umiddelbar nærhed af det i § 74, stk. 3, nævnte skilt, skal der placeres et refleksskilt med det internationale symbol for eksplosionsfare. Refleksskiltet skal minimum have størrelsen 40x40 centimeter.

§ 76. Senest 1 time før sprængning finder sted inden for by- og bygdezone, skal der ske underretning til politiet, når der forventes at skulle sprænges mere end 10 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande per salve.

§ 77. På låge i sprængstofmagasinets omkransende hegn og på sprængstofmagasinets ydervægge og døre skal der opsættes skilte med teksten: "Navialiffiusinnaavoq/Farligt område/Danger – explosives – keep out" samt skilte med teksten: "Pujortarneq Innermillu atuineq inerteqqutaapput/Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt/Danger – no smoking, no naked flames, no matches".
Stk. 2. Skiltene nævnt i stk. 1 skal være minimum 40x40 centimeter. Skiltet skal udformes med sort kant og sorte bogstaver på gul baggrund.
Stk. 3. Stk. 1-2 finder ikke anvendelse på sprængstofkister, sprængstofskabe og stålcontainere, som indeholder en sprængstofkiste eller et sprængstofskab.

§ 78. Benzin- eller dieseldrevne køretøjer, som anvendes til transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal afmærkes med orange fareskilte. Grundlinien på skiltene skal være 40 centimeter, og højden 30 centimeter. Derudover skal skiltene være reflekterende og forsynet med en 1,5 centimeter sort kantlinie samt fastgjort lodret foran og bagpå køretøjet.
Stk. 2. Køretøjer, jf. stk. 1, skal afmærkes med faresedler på begge sider samt bagpå.
Stk. 3. Faresedlerne, jf. stk. 2, skal være minimum 25x25 centimeter og mærkes med underklasse og forenelighedsgruppebogstav svarende til mærkningen på emballagen af godset.

 

Sprængstofkister, sprængstofskabe og stålcontainere

§ 79. På låge i sprængstofkistens eller sprængstofskabets omkransende hegn og på låge i hegn omkransende en stålcontainer, som indeholder sprængstofkiste eller sprængstofskab samt på sprængstofkistens eller sprængstofskabets ydre eller på en stålcontainer, som indeholder sprængstofkiste eller sprængstofskab, skal der opsættes skilte med teksten: "Navialiffiusinnaavoq/Farligt område/Danger – explosives – keep out" samt et skilt med teksten: "Pujortarneq Innermillu atuineq inerteqqutaapput/Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt/Danger – no smoking, no naked flames, no matches".
Stk. 2. Skiltene nævnt i stk. 1 skal være minimum 40x40 centimeter. Skiltene skal udformes med sort kant og sorte bogstaver på gul baggrund.

 

Kapitel 11
Transport

Almindelige bestemmelser

§ 80. Det er forbudt at transportere de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler med andre end følgende transportmidler:
1) Fly eller helikopter.
2) Skib.
3) Benzin- eller dieseldrevet køretøj.
4) Båd.
5) Hundeslæde.
6) Til fods.

§ 81. Mængden per transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal være begrænset, og transporttiden skal være kortest mulig.
Stk. 2. Ved transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal:
1) Transporten udføres med omhu og forsigtighed.
2) Der anvendes det mest hensigtsmæssige transportmiddel.
3) Der vælges transportruter, hvor følgerne af et uheld bliver mindst mulige.
4) Politiet orienteres, såfremt der transporteres mere end 250 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler forbi tæt bebyggede områder, skoler og lufthavne.
5) Transporten gennemføres direkte uden ophold undervejs.
Stk. 3. Enhver, som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler med et motorkøretøj, skal have gennemført og bestået et kursus i håndtering og transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som er godkendt af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer. Kopi af kursusbeviset skal altid medbringes, og forevises på forlangende.
Stk. 4. Føreren af et motorkøretøj, som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal mindst have 2 års erfaring med at føre det pågældende type køretøj.

§ 82. Ved transport af mere end 250 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal der minimum være 2 personer i køretøjet, 1 chauffør og 1 medhjælper. Endvidere gælder følgende:
1) I tilfælde af motorstop eller trafikproblemer, skal chaufføren blive ved køretøjet, medens medhjælperen advarer andre trafikanter og mennesker, som er i nærheden.
2) I tilfælde af brand i køretøjet, skal chaufføren og medhjælperen straks forsøge at slukke branden.
3) I tilfælde af brand i lasten, skal chauffør og medhjælper straks evakuere området og må ikke forsøge at slukke branden.

§ 83. Per transport må der maksimalt transporteres den i bilag 5 anførte mængde af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler med det pågældende køretøj.

§ 84. Vælter et køretøj, som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal chaufføren straks tilkalde politiet med henblik på afspærring af området og fjernelse af den væltede last.
Stk. 2. Området omkring uheldsstedet skal afspærres for uvedkommende. Chaufføren skal straks orientere den ansvarlige leder af det modtagende sprængstofmagasin om uheldet.

§ 85. Når sikkerhedshensyn kræver det, kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer eller politiet uafhængigt af hinanden bestemme, at transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal føres ad bestemte ruter, tvangsruter, ligesom landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer eller politiet kan bestemme, at transporten kun må ske på særligt fastsatte tidspunkter.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer eller politiets bestemmelse om tvangsruter kan offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.
Stk. 3. Ved uenighed mellem landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer og politiet om tvangsruter med videre, jf. stk. 1 og 2, skal politiets anbefaling følges.

§ 86. Transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal i videst muligt omfang ske med skib eller luftfartøj direkte til det sted, hvor de skal anvendes.

§ 87. Såfremt transportens størrelse eller sikkerhedsmæssige hensyn i øvrigt tilsiger det, kan landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer beslutte, at transporten af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler helt eller delvist skal ske i henhold til reglerne i ADR.

§ 88. Motorkøretøjer, der transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal medbringe advarsels-blinklys og 2 batterilygter.

§ 89. Ved transport med indtil 250 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i benzin- eller dieseldrevet køretøj, skal der medbringes minimum 2 stykker 2 kilos godkendte pulverslukkere.
Stk. 2. Ved transport af mere end 250 kilo af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler i et benzin- eller dieseldrevet køretøj, skal der medbringes 2 stykker 6 kilos godkendte pulverslukkere.
Stk. 3. Ved anden transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal der medbringes minimum 1 stykke 2 kilos godkendt pulverslukker.

§ 90. Benzin- eller dieseldrevne køretøjer, som anvendes til transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, skal være i drifts- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Stk. 2. Ejeren af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som transporteres, har ansvaret for, at kravet, jf. stk. 1, er opfyldt.

§ 91. Transportmidlet skal være indrettet således, at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler kan lastes stabilt og fastgøres. Ved lastning og kørsel må der ikke forekomme forhold, som kan give anledning til gnister, herunder metal mod metal.
Stk. 2. De i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal transporteres i emballage i henhold til § 52, stk. 1. Emballagen skal beskyttes mod brud, snavs og fugt.

§ 92. Ved transport må de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler ikke udsættes for varme, ild og elektriske gnister.
Stk. 2. Tobaksrygning er forbudt i forbindelse med transport, losning og lastning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
Stk. 3.Ved transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler skal det sikres, at afstanden mellem disse er mindst 1 meter, og at afstanden opretholdes under kørsel.

§ 93. Politiet kan undersøge køretøjer, der transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, samt køretøjets last, med henblik på at kontrollere, at transporten opfylder reglerne i dette kapitel.

 

Transport med skib

§ 94. Ved transport med skib skal losning af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler ske fra skibssiden direkte til et transportmiddel, jf. § 80, eller placeres midlertidigt på det i § 95, stk. 3, nævnte areal.

§ 95. Den som transporterer de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler med skib til Grønland (bortfragteren) skal forud for indleveringen påse, at modtageren har gyldig tilladelse til at indføre de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler.
Stk. 2. Bortfragteren skal modtage navn og telefonnummer på den, som skal modtage de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler på destinationshavnen.
Stk. 3.Havnemyndigheden skal sørge for, at der på havnearealet er et areal, hvor de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler kan opbevares midlertidigt, indtil afhentning sker, jf. stk. 5. Bortfragteren kan nægte at befragte de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, før havnemyndigheden, over for bortfragteren, har dokumenteret, at arealet er etableret.På arealet skal forefindes minimum 2 stykker 6 kilos godkendte pulverslukkere.
Stk. 4. Senest 15 minutter før de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler går over skibssiden, skal bortfragteren meddele modtageren, at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler vil blive losset. Losning skal ske på det i stk. 3 nævnte areal.
Stk. 5. Senest 2 timer efter at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler er losset fra skibet til det i stk. 3 nævnte areal, skal modtageren begynde at læsse de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler til et transportmiddel, jf. § 80, med henblik på øjeblikkelig transport til et godkendt sprængstofmagasin.
Stk. 6. Undlader modtageren at læsse de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, jf. stk. 5, senest 48 timer efter at de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og gentande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler er losset fra skibet og placeret på det i stk. 3 nævnte areal, kan bortfragteren destruere de uafhentede stoffer og genstande af de i § 3, nr. 1-5 nævnte og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, for modtagerens regning, jf. § 63.
Stk. 7.
Når de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler befinder sig på det i stk. 3 nævnte areal, skal arealet holdes under konstant opsyn af minimum 2 brandvagter, som er fortrolige med håndtering af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler. Dette indebærer som minimum, at brandvagterne er instrueret i proceduren i tilfælde af brand og tyveri.
Stk. 8. Når de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler befinder sig på det i stk. 3 nævnte areal, skal politiet straks orienteres, herunder om ændring i opbevaringsperiodens længde på det i stk. 3 nævnte areal.

§ 96. I tilfælde hvor de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler ankommer med skib til en havn for derefter at skulle videretransporteres med et andet skib til destinationshavnen, skal de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler omlades direkte fra det ene skib til det andet.
Stk. 2. Er omladning fra det ene skib til det andet efter stk. 1 enten fysisk eller praktisk umuligt, kan de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler opbevares på det i § 95, stk. 3, nævnte areal i op til 48 timer. Herefter skal de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler enten placeres i et godkendt sprængstofmagasin eller læsses på skibet, som skal transportere de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler til destinationshavnen.

 

Kapitel 12
Tilsyn

§ 97. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Tilsynsopgaverne kan blandt andet bestå i et til hver tid uanmeldt eller anmeldt tilsyn.
Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan give påbud om overholdelse af denne bekendtgørelse samt anmelde overtrædelser til politiet.
Stk. 4. I forbindelse med tilsyn kan tilsynsmyndigheden udtage prøver af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler med henblik på at underkaste disse en teknisk undersøgelse.
Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan anmode politiet om at blive bistået i forbindelse med udførelse af tilsynsopgaverne.

 

Kapitel 13
Dispensation

§ 98. Landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer kan dispensere fra denne bekendtgørelse, undtagen dog § 7, § 8, stk. 2, § 26, stk. 2, og § 85, stk. 3.

 

Kapitel 14
Sanktioner

§ 99. Tilladelse og godkendelse meddelt i henhold til denne bekendtgørelse kan tilbagekaldes permanent eller for en bestemt periode, såfremt forudsætningerne for tilladelsen eller godkendelsen ikke længere er tilstede.
Stk. 2. Hvis landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer udfra sikkerhedsmæssige betragtninger skønner det nødvendigt, skal en sprængningsleder gennemgå et vedligeholdelseskursus i sprængteknik, som er godkendt af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer.

§ 100. Følgende kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland:
1) Overtrædelse af § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 10, stk. 1 og 3, § 11, § 12, stk. 1 og 3, §§ 13-14, § 16, § 18, § 19, stk. 1, §§ 24-25, § 26, stk. 1, §§ 28-29, § 30, stk. 1, § 31, stk. 4, §§ 32-39, §§ 41-43, § 44, stk. 1-3, §§ 45-50, § 52, § 53, stk. 1, §§ 54-61, § 63, § 64, stk. 1 og 2, §§ 65-76, § 77, stk. 1 og 2, §§ 78-84, § 86, §§ 88-92 og §§ 94-96.
2) Overtrædelse af vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 2, og § 44, stk. 4.
3) Manglende efterkommelse af pålæg eller påbud efter § 62, § 64, stk. 3, § 85, stk. 1, § 87 og § 97, stk. 3.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser med videre, et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre som sådant ansvar. Tilsvarende gælder hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af § 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser med videre.

 

Kapitel 15
Ikrafttræden, overgangsbestemmelser med videre

§ 101. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer.

§ 102. Ejeren af et sprængstofmagasin, som er godkendt på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 21. januar 1986 om indførsel, transport, overdragelse, opbevaring, fremstilling og brug af eksplosivstoffer i Grønland eller i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer, skal senest den 1. januar 2008 sikre, at sprængstofmagasinet opfylder kravene i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Tilladelse til at fungere som sprængningsleder, meddelt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer, bortfalder ved udløb.
Stk. 3. Tilladelse til at købe og anvende de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5 nævnte spræng- og tændmidler, meddelt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer, bortfalder ved udløb, dog senest den 31. december 2007.
Stk. 4.Senest den 1. marts 2008 skal den ansvarlige leder af sprængstofmagasinet og dennes 2 stedfortrædere have gennemført og bestået et kursus i håndtering og transport af de i § 3, nr. 1-4, nævnte stoffer og genstande og de i § 3, nr. 5, nævnte spræng- og tændmidler, som er godkendt af landsstyremedlemmet for eksplosive stoffer.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. juli 2007
Kim Kielsen

/

 

Olafur P. Nielsen

 

Bilag 1 - 5