Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
27. juni 2007
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om alderspension

I medfør af § 8, stk. 4, § 11, stk. 3, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, og § 15, stk. 5, i landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension fastsættes:

 

Alderspensionsudbetaling ved ophold på anden døgninstitution

§ 1. Udbetaling af alderspension sker uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned, og herefter med 20 % af alderspensionen i det tilfælde en alderspensionist bliver
1) flyttet til anden døgninstitution i Grønland end en social døgninstitution i henhold til § 11, stk. 1, i landstingsforordning om alderspension,
2) indlagt på hospital i eller uden for Grønland,
3) dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital eller i institution under kriminalforsorgen i Grønland eller Danmark eller
4) tilbageholdt ved retsvæsenets foranstaltning.
Stk. 2. Eventuel udbetaling af lommepenge, løn eller beskæftigelsesvederlag fra en offentlig myndighed, modregnes i alderspensionen, dog skal alderspensionisten have et beløb tilbage, der mindst svarer til 20 % af alderspensionen.
Stk. 3. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret, ligesom alderspensionisten er berettiget til personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering, herunder til eventuelle udgifter til bevarelse af bolig i anbringelsesperioden.
Stk. 4. Udbetaling af alderspension jf. kapitel 3 i landstingsforordning om alderspension genoptages fra den første i den måned, hvor alderspensionisten udskrives til hjemmet eller løslades.


Børnetillæg

§ 2. Børnetillæg udbetales med et månedligt beløb, der svarer til det normalbidrag, der årligt fastsættes på landstingsfinansloven, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Er begge forsørgere alderspensionister, udbetales der ét børnetillæg per barn til hver alderspensionist.
Stk. 3. Er alderspensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget halvårligt, medmindre der er aftalt eller fastsat en anden betalingsperiode. Betales underholdsbidrag for en kortere eller længere periode end halvårlig, udbetales hele børnetillægget 1 gang for denne periode.
Stk. 4. Bor barnet hos en anden end alderspensionisten, og er alderspensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget til den, der er berettiget til at modtage underholdsbidraget.


Rådighedsbestemte tillæg

§ 3. Rådighedsbeløbet fastsættes af kommunalbestyrelsen under hensyntagen til de lokale leveforhold, og under hensyntagen til, at alderspensionisten ikke skal stilles bedre end andre persongrupper i lokalsamfundet.
Stk. 2. Rådighedsbeløbet er det beløb, som alderspensionisten har tilbage af sin skattepligtige indkomst efter skat, efter fradrag af følgende udgifter:
1) Husleje, efter fradrag af boligsikring.
2) Udgifter til vand og el.
Stk. 3. Såfremt forudsætningerne for det rådighedsbestemte tillæg ændres, skal alderspensionistens rådighedsbestemte tillæg reguleres, hvis ændringen i forudsætningerne medfører en ændring i alderspensionistens rådighedsbeløb.

  
Personlige tillæg

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan udbetale personlige tillæg til alderspensionister, hvis økonomiske forhold gør, at alderspensionisten ikke må anses for at kunne klare sig med det eventuelt kommunalt fastsatte rådighedsbestemte tillæg, enten fordi alderspensionisten er nødt til at afholde udgifter andre typisk ikke har, eller fordi udgifterne i alderspensionistens tilfælde væsentligt overstiger, hvad andre normalt har.

§ 5. Alderspensionister med vidtgående handicap kan få udgifterne til hjælpemidler som følge af deres handicap dækket helt eller delvist efter reglerne om personlige tillæg, uanset om deres økonomiske forhold i øvrigt må anses for særlig vanskelige. Det kan for eksempel være udgifter til:
1) anskaffelse af hjælpemidler,
2) ansættelse af støttepersoner,
3) aflastning af andre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet alderspensionist i hjemmet,
4) konsulentbistand,
5) indretning og ændring af den handicappedes alderspensionists bolig,
6) undervisning, kursusvirksomhed, med videre af pårørende og andre, som derigennem sættes i stand til at lette og forbedre den handicappedes alderspensionists hverdag, eller
7) ferierejse til den handicappede alderspensionist, eller i særlige tilfælde pårørende, i forbindelse med den handicappede alderspensionists ophold på institution uden for hjemstedet.

§ 6. Personlig tillæg til boligindretning eller anskaffelse af hjælpemidler kan kun udbetales til dækning af udgifter, der væsentligt overstiger prisen på, hvad ikke-handicappede alderspensionister sædvanligvis anskaffer til personlig brug, husholdning eller boligindretning.
Stk. 2. Der kan ikke udbetales personlige tillæg til anskaffelse af biler, men der kan udbetales personlige tillæg til handicapindretning af sådanne.


Klageadgang

§ 7. Afgørelser truffet med hjemmel i denne bekendtgørelse kan påklages til Det sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.


Ikrafttræden

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 21. november 2003 om offentlig pension.
Grønlands Hjemmestyre den 27. juni 2007
Finn Karlsen

/

Martha Lund Olsen