Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
27. juni 2007
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om førtidspension

I medfør af § 12, stk. 3, og § 14, stk. 2, i landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension fastsættes:

 

 Pensionsudbetaling ved ophold på anden døgninstitution

§ 1. Udbetaling af førtidspension sker uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned, og herefter med 20 % af førtidspensionen i det tilfælde en førtidspensionist bliver
1) flyttet til anden døgninstitution i Grønland, end en social døgninstitution i henhold til § 12, stk. 1, i landstingsforordning om førtidspension,
2) indlagt på hospital i eller uden for Grønland,
3) dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital eller i institution under kriminalforsorgen i Grønland eller Danmark eller
4) tilbageholdt ved retsvæsenets foranstaltning.
Stk. 2. Eventuel udbetaling af lommepenge, løn eller beskæftigelsesvederlag fra en offentlig myndighed modregnes i førtidspensionen, dog skal førtidspensionisten have et beløb tilbage, der mindst svarer til 20 % af førtidspensionen.
Stk. 3. Retten til eventuelle børnetillæg bevares uændret, ligesom førtidspensionisten er berettiget til personlige tillæg efter en individuel behovsvurdering, herunder til eventuelle udgifter til bevarelse af bolig i anbringelsesperioden.
Stk. 4. Udbetaling af førtidspension jf. kapitel 3 i landstingsforordning om førtidspension genoptages fra den 1. i den måned, hvor førtidspensionisten udskrives til hjemmet eller løslades.

 

Børnetillæg

§ 2. Børnetillæg udbetales med et månedligt beløb, der svarer til det normalbidrag, der årligt fastsættes på landstingsfinansloven, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Er begge forsørgere førtidspensionister, udbetales der ét børnetillæg per barn til hver førtidspensionist.
Stk. 3. Er førtidspensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget halvårligt, medmindre der er aftalt eller fastsat en anden betalingsperiode. Betales underholdsbidrag for en kortere eller længere periode end halvårlig, udbetales børnetillægget 1 gang for hele denne periode.
Stk. 4. Bor barnet hos en anden end førtidspensionisten, og er førtidspensionisten forpligtet til at betale underholdsbidrag til barnet, udbetales børnetillægget til den, der er berettiget til at modtage underholdsbidraget.

 

 Klageadgang

§ 3. Afgørelser truffet med hjemmel i denne bekendtgørelse kan påklages til Det sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Ikrafttræden

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2007.
Grønlands Hjemmestyre den 27. juni 2007
Finn Karlsen

/

Martha Lund Olsen