Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
21. maj 2007
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om kontrol med havgående fiskeri

I medfør af §§ 26, 28, 33, stk. 2 og 3, og § 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved landstingslov nr. 12 af 6. november 1997 og landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium samt for alle grønlandsk registrerede fartøjer, der driver erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for fiskeri efter laks og fjeldørreder.
Stk. 3. Vestgrønland omfatter i denne bekendtgørelse den del af NAFO-område 1, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium jf. bilaget. Østgrønland omfatter den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium jf. bilaget.
Stk. 4. Udtrykket losning omfatter i denne bekendtgørelse enhver overførsel af fangst og fangstprodukter fra fiskefartøjet til land eller til et andet fartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller kun en mindre del af lasten, og uanset om overførslen sker ved kaj eller i rum sø.


Fartøjer omfattet af reglerne

§ 2. Bekendtgørelsen gælder følgende fartøjer:
1) Fiskefartøjer som ifølge fartøjets målebrev er på 75 BRT/BT 120 og derover bortset fra fartøjerne med kaldesignalet OZJO, OUHK og OUUC.
2) Ethvert fartøj, som i Grønlands fiskeriterritorium laster fisk eller fiskeprodukter fra et fiskefartøj uanset fiskefartøjets størrelse og nationalitet.
Stk. 2. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetoder, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

§ 3. Et grønlandsk registreret fartøj, der fisker i territorier, hvor andre lande eller internationale organisationer har kompetence til at fastsætte regler og har benyttet denne kompetence, skal til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) indsende kopi af de meldinger, der er gældende for det territorium, hvori der fiskes. Såfremt territoriets fiskerimyndighed ikke accepterer det af Grønlands Hjemmestyre udarbejdede logbogsskema, skal GFLK i stedet have kopi af det af territoriets myndighed krævede logbogsskema.


Ankomst til fiskeriterritoriet

§ 4. Et fiskefartøj, der planlægger at ankomme til Grønlands fiskeriterritorium med henblik på fiskeri, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) senest 5 døgn før ankomsten. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ankomstmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fartøjets radiokaldesignal.
6) Forslag til i hvilken havn eller på hvilken position til søs samt omtrentligt tidspunkt, hvor fartøjet kan modtage en kontrollør fra GFLK.
7) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
8) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Enhver ændring i indholdet af ankomstmeldingens punkt 6 skal omgående meddeles GFLK og GLK.
Stk. 3. Et fiskefartøj, der jf. stk. 1 er undervejs til Grønlands fiskeriterritorium med henblik på fiskeri, skal afgive meddelelse herom (aktivmelding) tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomsten. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (aktivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget. Såfremt rederiet benytter emballagekoder, som ikke umiddelbart viser indholdets art og størrelsessortering, skal kodernes betydning redegøres i denne aktivmelding. En eventuel last af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
9) Hvor grænsen for Grønlands fiskeriterritorium agtes passeret, angivet i længde- og breddegrader og minutter, og i hvilket område (jf. bilaget), fiskeriet agtes påbegyndt.
10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
13) Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord.
Stk. 4. Et fiskefartøj, der ankommer til Grønlands fiskeriterritorium uden at planlægge fiskeri før havneanløb i territoriet, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) inden overskridelsen af grænsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ankomstmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget.
9) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
10) Planlagt aktivitet og destination.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
Stk. 5. Et grønlandsk registreret fiskefartøj, der ankommer til et ikke-grønlandsk nationalt eller et internationalt fiskeriterritorium uden at planlægge fiskeri før havneanløb i territoriet, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) inden overskridelsen af grænsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ankomstmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget.
9) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
10) Planlagt aktivitet og destination.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
Stk. 6. Et grønlandsk registreret fiskefartøj, der ankommer til et ikke-grønlandsk nationalt eller et internationalt fiskeriterritorium med henblik på fiskeri, skal give meddelelse herom (aktivmelding) inden overskridelsen af grænsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (aktivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget.
9) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret, angivet i længde- og breddegrader og -minutter, og i hvilket område, fiskeriet agtes påbegyndt.
10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
13) Navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord.
Stk. 7. Et fartøj, der ankommer til Grønlands fiskeriterritorium for at laste fisk eller fiskeprodukter fra et fiskefartøj, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) inden overskridelsen af grænsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ankomstmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fartøjets radiokaldesignal.
6) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
7) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne er ombordtaget.
8) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret, angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
9) Navn samt kaldesignal på det eller de fiskefartøjer, der ønskes lastet fra.
10) Planlagt lasteposition(er) angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
Stk. 8. Et fiskefartøj, som planlægger at losse fisk eller fiskeprodukter til et andet skib i Grønlands fiskeriterritorium, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) senest 12 timer før den planlagte losning. I meldingen skal oplyses:
1) Meldingens art (ankomstmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Tidspunktet for den planlagte losning til søs.
5) Positionen for den planlagte losning til søs angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
6) Meddelelsens dato og klokkeslet (UTC).
7) Fartøjsførerens navn.


Ugemelding

§ 5. Så længe et fiskefartøj er aktivt, dvs. fra der er afgivet aktivmelding og indtil der er afgivet passivmelding, skal der gives meddelelse (ugemelding) hver mandag inden klokken 1000 UTC. Første ugemelding omfatter tidsrummet fra ankomst til fiskeriterritoriet eller afgang fra havn i fiskeriterritoriet til førstkommende søndag klokken 2400 UTC. Øvrige ugemeldinger omfatter tidsrummet fra mandag klokken 0000 UTC til søndag klokken 2400 UTC.
Stk. 2. Såfremt et fartøj er i færd med at fiske omkring årsskiftet, skal der, uanset ugedagen, den 1. januar indsendes en ugemelding der omfatter tidsrummet fra sidste ugemelding (henholdsvis ankomst til fiskeriterritoriet eller afgang fra en havn i fiskeriterritoriet) og til den 31. december klokken 2400 UTC. Den første ugemelding i det nye år skal omfatte perioden fra den 1. januar klokken 0000 UTC til førstkommende søndag klokken 2400 UTC.
Stk. 3. I ugemeldingen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ugemelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fiskerilicensnummer.
5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
6) Den periode meddelelsen dækker.
7) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art, herunder bifangst, i perioden, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. Udsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter.
8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
9) Fartøjsførerens navn.
Stk. 4. Når en fartøjskvote eller en kvote, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om kvoter for fiskeri, nærmer sig opfiskning, kan GFLK pålægge vedkommende fartøjer dagligt at indsende meldinger med samme indhold som ugemeldingen. I sådanne tilfælde skal ugemeldinger og positionsmeldinger (jf. § 8) ikke indsendes.


Udsejling fra fiskeriterritoriet

§ 6. Fiskefartøjer, der planlægger at udsejle fra Grønlands fiskeriterritorium, skal give meddelelse herom (afgangsmelding) senest 48 timer før udsejling. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (afgangsmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fiskerilicensnummer.
5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
6) Hvor og hvornår grænsen for fiskeriterritorietet agtes passeret angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
7) Hvor og hvornår den ombordværende last planlægges losset.
8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
9) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Fartøjer, der har lastet fisk eller fiskeprodukter i Grønlands fiskeriterritorium og planlægger at udsejle fra fiskeriterritoriet, skal give meddelelse herom (afgangsmelding) senest 48 timer før udsejling. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (afgangsmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
5) Art og mængde (i hel vægt) af ombordtaget fangst samt oplysning om, fra hvilke fiskefartøjer, fangsten stammer (navn og radiokaldesignal).
6) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
7) Hvor og hvornår den ombordværende last planlægges losset.
8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
9) Fartøjsførerens navn.
Stk. 3. Fiskerikontrollen kan beordre et fartøj til at afvente inspektion på en nærmere angivet position før afgang fra territoriet.
Stk.4. Inden udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium skal et fiskefartøj give meddelelse herom (passivmelding). Dette gælder også et grønlandsk registreret fiskefartøj, som forlader et ikke-grønlandsk fiskeriterritorium. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (passivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fiskerilicensnummer.
5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
6) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art, herunder bifangst, siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. Udsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter.
7) Fartøjets samlede fangster, herunder bifangster, siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. Udsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter.
8) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
9) Hvor og hvornår den ombordværende last planlægges losset.
10) Fartøjsførerens navn.


Afgang fra og ankomst til havn eller losseposition til søs

§ 7. Inden afgang fra havn til fiskeri i det fiskeriterritorium, havnen er beliggende i, eller fra losseposition i territoriet mhp. fortsat fiskeri, skal fiskefartøjet give meddelelse herom (aktivmelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (aktivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Afgangshavn eller losseposition.
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst, herunder bifangst, i lasten, samt hvor denne fangst er taget. Såfremt rederiet benytter emballagekoder, som ikke umiddelbart viser indholdets art og størrelsessortering, skal kodernes betydning redegøres i denne aktivmelding. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. Udsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter
9) Hvis der siden afgivelsen af sidste passivmelding er losset: Art og mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt) samt hvortil der er losset. Såfremt der er tale om losning til et andet skib, skal desuden oplyses: Navn og radiokaldesignal på det fartøj, hvortil der er losset.
10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet samt i hvilket område (jf. bilaget for Grønlands vedkommende), fiskeriet agtes påbegyndt.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
13) Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord. Melding om til- og afgang i forhold til mandskabslisten ved sidste aktivmelding vil være fyldestgørende.
Stk. 2. Inden ankomst til havn eller losseposition i fiskeriterritoriet skal fiskefartøjet give meddelelse herom (passivmelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (passivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
5) Anløbshavn eller position for planlagt losning til søs samt forventet ankomsttidspunkt (UTC).
6) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art, herunder bifangst, siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. Udsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter.
7) Hvis der planlægges losning til søs: Art og mængde, som skal losses, samt fisketransportfartøjets navn og radiokaldesignal.
8) Fartøjets samlede fangster, herunder bifangster, siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
9) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
10) Fartøjsførerens navn.


Positionsmeldinger

§ 8. Et fiskefartøj, som er aktivt jf. § 4, stk. 3 og 6, og et fisketransportfartøj jf. § 4, stk. 7, skal dagligt inden klokken 1000 UTC give meddelelse om aktuel position (positionsmelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (positionsmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i længde- og breddegrader og -minutter.
5) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
6) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Positionsmelding jf. stk. 1 kan dog undlades, når der samme dag inden klokken 1000 UTC afgives aktivmelding, ugemelding eller passivmelding.
Stk. 3. Når et fartøj, der opholder sig ved Vestgrønland, passerer grænsen til Østgrønland, eller omvendt, skal det afgive meddelelse herom (områdemelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (områdemelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) I hvilket område (jf. bilaget), fiskeriet agtes påbegyndt.
5) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
6) Fartøjsførerens navn.


Afsendelse af meldinger

§ 9. Meddelelser efter §§ 3 - 8 skal være på grønlandsk, dansk eller engelsk.
Stk. 2. Meddelelser skal indtelefoneres via kystradio eller sendes via telex eller telefax til GFLK og til Grønlands Kommando (GLK):
- GFLK, telexnr. 90400, faxnr. 32 32 35.
- GLK, telexnr. 90502, faxnr. 69 19 49.
Stk. 3. Såfremt meddelelsen sendes pr. telex, skal samtlige tal, herunder positionsangivelser, fonetiseres efterfulgt af tallene i parantes (eks.: 1010 kg torsk sendes som "en nul en nul (1010) kg torsk").


Logbogsskema

§ 10. Fiskerfartøjer, der jf. §§ 1 og 2 er omfattet af denne bekendtgørelse, skal føre logbog, hvori der dagligt indføres oplysninger om:
1) Tidspunkt UTC angivet i time og minutter, position angivet i bredde og længdegrader og -minutter samt dybde angivet i hele meter for begyndelsen og afslutningen af hvert trawltræk eller for hver sætning af liner eller garn. Et trawltræks begyndelse er det tidspunkt, hvor trawlet tager bunden. Trækkets afslutning er det tidspunkt, hvor indhalingen påbegyndes.
2) Fangstmængder for hvert trawltræk eller for hver sætning af liner eller garn opdelt på arter.
3) Anvendte redskabstyper for hvert trawltræk eller for hver sætning af liner eller garn i det forløbne døgn.
4) Antal garn eller kroge anvendt i hver sætning af liner eller garn.
5) Anvendelse af fangsten, herunder bifangst, for hvert træk, dvs. hvilke produkter den er forarbejdet til. En fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe. Udsmid, herunder kvalitetsudsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres på arter.
6) Fartøjets samlede fangster siden sidste aktivmelding opgjort dagligt, art for art, i hvert fangstområde, for Grønlands vedkommende de i bilaget nævnte.
7) Nummeret på den eller de fiskerilicenser, for rejefiskeriet den årskvotemeddelelse, fartøjet fisker på.
Stk. 2. Efter trawling henover en grænse mellem to fangstområder registreres fangsten som taget i det fangstområde, hvor trawlet hales ind.
Stk. 3. Grønlandske fartøjer skal til føringen af logbog anvende det af Grønlands Hjemmestyre udarbejdede logbogsskema. Fartøjer registreret i andre lande skal anvende enten det af Grønlands Hjemmestyre udarbejdede logbogsskema, eller et skema svarende til Bilag 11 i EF's Kommissionsforordning nr. 2807/83 af 22. september 1983.
Stk. 4. Det anvendte logbogsskema skal være trykt og fortløbende nummereret. Der skal anvendes ét logbogsskema for hver dag, skibet er under aktivmelding, og logbogsskemaerne skal anvendes i den rækkefølge, der følger af den påtrykte nummerering. Skemaer, som annulleres, må ikke bortkastes, men skal opbevares sammen med de benyttede skemaer, således at nummerrækken altid er ubrudt.
Stk. 5. Eventuelle rettelser af skrivefejl i et logbogsskema skal være éntydige. Der må til en rettelse ikke benyttes lak eller andet, som dækker fejlskrivningen, men alene overstregning.
Stk. 6. To eksemplarer af logbogsskemaet inkl. eventuelle annullerede eksemplarer skal, hver gang fartøjet går i havn, sendes til: GFLK, Box 501, 3900 Nuuk.
Stk. 7. Kopi af samtlige logbogsskemaer for indeværende og foregående år skal forefindes ombord.
Stk. 8. Fartøjets kvoteforbrug for hver art er den i logbogen registrerede fangst jf. stk. 1, punkt 2. Dog accepteres for rejer, som indhandles til et grønlandsk landanlæg, den mængde, som fremgår af indhandlingssedlerne.


Stuvning

§ 11. Fartøjer som nævnt i § 2, stk. 1, skal stuve forarbejdede fangster således, at hver art og produktgruppe kan identificeres i forbindelse med inspektion. Samme art/produktgruppe kan stuves forskellige steder i lasten, men skal tydeligt være adskilt fra andre arter/produktgrupper. Bifangst, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal stuves hver art for sig og mærkes bifangst. Endvidere skal pillede, søkogte og råfrosne rejer samt bifangst af enhver art stuves hver for sig og på en sådan måde, at kun kasser, blokke og sække af samme vægt stuves sammen, idet der skal være en klar opdeling, således at optælling kan finde sted.
Stk. 2. Fartøjer som nævnt i stk. 1 skal føre en stuveplan, der viser produkternes placering i lastrummene og produktmængden ombord angivet i kilo. Stuveplanen skal opbevares ombord indtil fartøjet er helt losset.
Stk. 3. Stuveplanen skal føres hver dag for den forudgående dag regnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.


Losning

§ 12. Fiskerikontrollen kan beordre en losning til søs udsat indtil inspektion kan finde sted.
Stk. 2. Ethvert fartøj, der har fisket på Grønlands fiskeriterritorium, og ethvert grønlandsk fartøj, der har fisket udenfor Grønlands fiskeriterritorium skal inden 1 måned efter en losning indsende en dokumentation til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk. Ved losning i flere omgange skal hver enkelt losning dokumenteres.
Stk. 3. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om den samlede mængde af udlossede fisk og fiskeprodukter, fordelt på art og produkttype. Den skal være ledsaget af oplysninger om:
1) Datoen for losningen.
2)Datoen for fartøjets sidste passivmelding.
Stk. 4. Grønlandske fartøjer skal som del af denne dokumentation indsende kopi af kvittering for indhandling til grønlandsk landanlæg (indhandlingssedlerne) samt kopi af rederiets udførselsangivelse.


Kontrol

§ 13. Fartøjer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, er pligtige at samarbejde med GFLK, GLK og politiet under disse institutioners udøvelse af deres opgaver jf. fiskerilovens §§ 26 - 31 samt i NAFO's reguleringsområde at acceptere inspektion af og at samarbejde med inspektører, der er i besiddelse af et af NAFO's sekretariat udstedt Document of Identity.
Stk. 2. Fartøjerne er pligtige at sikre GFLK's, GLK's og politiets medarbejdere samt udenlandske inspektører jf. stk. 1 uhindret adgang til alle afdelinger ombord af relevans for kontrollen, herunder pligtige at holde fartøjets lodslejder i overensstemmelse de forskrifter, som Søfartsstyrelsen i Danmark har udstedt herom.


Foranstaltninger

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan medføre bøde, konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed, og/eller inddragelse af retten til at udnytte en licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om fiskeri.


Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelser nr. 33 af 18. december 2006 om kontrol med havgående fiskeri.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2007
Finn Karlsen

/

Amalie Jessen


Bilag 1

Fangstområde vest

Fangstområde øst