Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
2. november 2006
Gældende

Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift

Afgiftspligtige

 

§ 1. Enhver arbejdsgiver med mere, der har pligt til at indeholde skat af A-indkomst efter § 76, jf. § 78, i landstingslov om indkomstskat, skal svare arbejdsmarkedsafgift til landskassen efter bestemmelserne i denne lov.
Stk. 2. Undtaget for afgiftspligten er staten og dens institutioner.
Stk. 3. Afgiftspligten for arbejdsgivere, der er meddelt tilladelse til udnyttelse i henhold til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland, bortfalder i det omfang, det følger af rettighedshaverens tilladelse.

 

Opgørelse af afgiften

 

§ 2. Arbejdsmarkedsafgiften, som medgår til finansiering af efteruddannelse og kompetenceudvikling på erhvervsuddannelsesområdet, udgør 0,9 pct. af lønsummen.
Stk. 2. Lønsummen er den sum, der udbetales til personer, der er skattepligtige til Grønland, i form af ethvert vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision og lignende ydelser.
Stk. 3. I den i stk. 1 nævnte lønsum indgår tillige godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner og lignende, der er hjemmehørende i Grønland.
Stk. 4. Ved opgørelsen af lønsummen efter stk. 2 medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til ordninger som nævnt i § 39 og § 40 i landstingslov om indkomstskat.

 

Opkrævning af afgiften

 

§ 3. Afgiftsperioden er måneden.

 

§ 4. Den afgiftspligtige virksomhed skal efter udgangen af hver måned og senest den sidste hverdag i den følgende måned angive den afgiftspligtige lønsum samt afgiften heraf til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Angivelsen skal foretages på de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter.

 

§ 5. Afgiften af den afgiftspligtige lønsum forfalder den 1. i den følgende måned med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag i forfaldsmåneden.
Stk. 2. Indbetalingen skal ske til skatteforvaltningen.

 

§ 6. Skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler rettidigt, at afgive angivelsen for en kortere periode end en måned.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 5, stk. 1, angivne.

 

§ 7. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse, således at der er betalt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage fra påkrav, inklusiv eventuelle morarenter
Stk. 2. Konstateres det, at en virksomhed har betalt for meget i afgift, tilbagebetales beløbet.

 

Regnskabsbestemmelser

 

§ 8. Den afgiftspligtige skal føre regnskab over denudbetalte afgiftspligtige lønsum, som danner grundlag for opgørelse af afgiften samt kontrol af afgiftens betaling.
Stk. 2. Landstyret kan fastsættenærmere regler om regnskabsførelse.

 

Administrative forskrifter

 

§ 9. Landsstyret kan fastsætte regler om gennemførelsen af denne lov.

 

Foranstaltninger

 

§ 10. Bøde idømmes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:
1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.
2) Overtræder § 4, stk. 1, eller § 5, stk. 1.
3) Undlader at efterkomme et i medfør af § 6, stk. 1 og 2, meddelt påbud.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. Er en af de i stk. 1 eller 2 nævnte overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmmes den juridiske person som sådan bøde. Er overtrædelsen begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan hjemmestyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde.
Stk. 4. Bøden tilfalder landskassen.

 

§ 11. Landsstyret kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne lov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af etanklageskrift tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 12. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB).
Stk. 3. De hidtil gældende regler i landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) finder dog fortsat anvendelse på bidragsmæssige forhold, der vedrører perioden 1. januar 2004 til og med 31. december 2006, ligesom skyldige bidrag fortsat vil kunne inddrives.
Stk. 4. § 5, stk. 1, 2. og 3. pkt., i landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte ophæves.


Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 2006


Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt