Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
27. marts 2006
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret (Pensionsordning i form af ratepension eller livslang pension samt udbetalingsmulighed for pensionsbidrag på grund af høj alder. Pensionsbidrag til landstingssuppleanter. Landstingsmedlemmers indkvartering.)

(Landstingets Formandskab ved Jonathan Motzfeldt (Siumut), Agathe Fontain (Inuit Ataqatigiit), Augusta Salling (Atassut), Per Berthelsen (Demokraterne) og Ruth Heilmann (Siumut).)

 

§ 1

I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 og 3, ændres "AK" til: "AS-G".

2. § 1, stk. 4, 1. punktum, affattes således:
"Stk. 4.For landstingsmedlemmer, der ønsker at tage fast bopæl i Nuuk, stilles indkvartering til rådighed, for hvilken der opkræves et gebyr, der fastsættes af Landstinget.".

3. I § 1, stk. 4, 3. punktum, udgår "(AK)".

4. § 1, stk. 6, affattes således:
"Stk. 6. I eftervederlagsperioden stilles indkvartering til rådighed mod betaling af det i stk. 4 anførte gebyr. Denne indkvartering skal fraflyttes senest ved udgangen af den måned, hvori eftervederlagsperioden ophører. Suppleanter, som træder i et landstingsmedlems sted, stilles dog altid som om eftervederlaget blev ydet for mindst tre måneder.".

5. § 17, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Der oprettes i en pensionskasse med sæde i Grønland en privat pensionsordning i form af en ratepension eller en livslang pension. Medlemmer af Landstinget eller Landsstyret der er fyldt 50 år den dag, de indtræder i deres hverv, kan dog vælge at få de i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetalt som almindelig skattepligtig indkomst.".

6. I § 17 tilføjes som nyt stykke:
"Stk. 4. Suppleanter, som træder i et landstingsmedlems sted, omfattes ikke af de i stk. 2-3 omhandlede pensionsordninger. Det i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetales i stedet som almindelig skattepligtig indkomst.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2006. Medlemmer af Landstinget eller Landsstyret, der er indtrådt i deres hverv inden lovens ikrafttræden, kan vælge den i § 17, stk. 2, anførte udbetalingsmulighed, såfremt de er fyldt 50 år den 1. januar 2004 eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist