Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 16
20. november 2006
Gældende

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v. (Klar hjemmel til at sundhedsvæsenet kan opkræve betaling for ydelser m.m.)

§ 1

I landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v., som ændret ved landstingsforordning nr. 12 af 14. november 2004, foretages følgende ændringer:


1.
§ 24 affattes således:
"§ 24. I det omfang der efter de foranstående regler ikke er adgang til gratis ydelser, kan Landsstyret fastsætte regler om betaling.".

2. § 25 affattes således:
"§ 25. Landsstyret kan indgå aftaler om levering af varer, hjælpemidler, sundhedsartikler samt andre ydelser mod betaling i tilfælde, der ikke er omfattet af denne landstingsforordning.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om indgåelse af aftaler, herunder vilkårene for individuelle og kollektive aftaler om plejepladser til færdigbehandlede patienter, aflastningsophold for plejekrævende personer samt oprettelse af plejeafdelinger. Landsstyret kan desuden fastsætte regler om vilkårene for levering af varer, sundhedsartikler, hjælpemidler samt andre ydelser.".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Agathe Fontain