Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
20. november 2006
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse (Rettelse af tekniske mangler)

§ 1

I landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 3, nr. 1, affattes således:
"Arbejdsmarkedsydelsen er betinget af, at:
1) kommunalbestyrelsen ikke kan anvise et arbejde, som den ledige eller hjemsendte under hensyn til helbredsmæssige årsager kan påtage sig,"

2. I § 17, stk. 1, ændres "§ 4, stk. 4" til: "§ 4, stk. 5".

3. § 18, stk. 1, affattes således:
"Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 2006. Personer, der modtager takstmæssig hjælp den 30. juni 2006, får udbetalt hjælpen for det antal timer, de var berettigede til denne dato efter landstingforordning nr. 15 af 12. december 2001 om takstmæssig hjælp. Dette timetal lægges til grund for udbetalingen, indtil betingelsen for ny beregning i henhold til § 12, stk. 2, er opfyldt.".

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft på kundgørelsesdagen, med virkning fra den 1. juli 2006.
Stk. 2. Klager over kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 4, stk. 5, i landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse skal behandles i Det Sociale Ankenævn, såfremt de er indgivet indenfor klagefristen på 4 uger efter afgørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. november 2006
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann