Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 32
14. december 2006
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om hjælp til børn og unge

I medfør af § 11, stk. 3, § 16, stk. 3, § 17, stk. 5, § 21, stk. 2, § 35, stk. 3, og § 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge som senest ændret ved landstingsforordning nr. 9 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge fastsættes:

 

Kapitel 1
Bisidderbistand

§ 1. Når forældremyndighedsindehaveren ikke har givet samtykke til, at et barneller en ung anbringes uden for hjemmet, skal kommunalbestyrelsen vejlede forældremyndighedsindehavere om retten til bisidderbistand, inden beslutningen om anbringelse uden for hjemmet træffes.
Stk. 2. Tilsvarende gælder, når kommunalbestyrelsen påtænker at nægte hjemgivelse på forældremyndighedsindehaverens anmodning, uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke, og uanset hvor anbringelsen er sket.
Stk. 3. Er barnet eller den unge over 15 år, eller må det i øvrigt antages, at barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren har modstridende interesser, skal kommunalbestyrelsen vejlede barnet eller den unge om retten til særskilt bisidderbistand.

§ 2. Forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge vælger selv sin bisidder. Bisidderen kan være en person, som forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge har særlig tillid til, men må ikke være kommunalbestyrelsesmedlem eller ansat af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Bisidderen har ret til aktindsigt efter aftale med forældremyndighedsindehaveren eller barnet, der er fyldt 15 år. Bisidderen har tavshedspligt om forhold, pågældende bliver bekendt med under hvervet.

§ 3. Bisidderen udpeges af kommunalbestyrelsen, og udpegningen skal ske skriftlig ved anvendelse af en af Landsstyremedlemmet for Familier udarbejdet formular.
Stk.2. Bisidderen honoreres i henhold til de takster, der bekendtgøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser.
Stk. 3. Honoraret udbetales på baggrund af antal møder med offentlige myndigheder og mødernes varighed. Timetaksten betales alene for det antal timer, der bruges på møder. Der udbetales ikke særskilt honorar for forberedelses- og efterbehandlingstid.
Stk. 4. Honoraret udbetales af kommunalbestyrelsen og refunderes af landskassen.

 

Kapitel 2
Personlig rådgiver

§ 4. Når et barn eller en ung har behov for en særlig indsats med hensyn til råd og vejledning, kan der udpeges en personlig rådgiver.
Stk. 2. Et barn eller en ung, som har begået kriminallovsovertrædelser og har fået tiltalefrafald eller betinget dom mod at undergive sig hjælpeforanstaltninger efter landstingsforordning om hjælp til børn og unge, skal have udpeget en personlig rådgiver.

§ 5. Som personlig rådgiver kan udpeges myndige personer, der har særlige forudsætninger for at bistå barnet eller den unge og dennes familie med råd og vejledning. Den personlige rådgiver udpeges af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Der kan ikke udpeges en personlig rådgiver, som har tætte familierelationer til barnet eller den unge, med mindre barnet eller den unge utvetydigt giver udtryk for, at et bestemt familiemedlem ønskes som rådgiver, og rådgiveren ikke er udpeget i medfør af § 4, stk. 2.
Stk. 3. Barnet eller den unges mening skal tillægges passende vægt efter alder og modenhed, når der beskikkes en personlig rådgiver.
Stk. 4. Samme person kan højst udpeges som personlig rådgiver for 3 børn eller unge samtidig.
Stk. 5. Udpegning sker skriftligt ved anvendelse af en af Landsstyremedlemmet for Familier udarbejdet formular. Sammen med udpegningen skal der udleveres en generel vejledning om den personlige rådgivers rettigheder og pligter.

§ 6. Den personlige rådgiver skal have udleveret den eventuelt udarbejdede handleplan og medvirke til, at handleplanen revideres, så den altid svarer til barnets eller den unges aktuelle situation. Er formålet med handleplanen ikke opfyldt, når barnet eller den unge fylder 18 år, kan den personlige rådgiver fortsætte, indtil handleplanens formål er opfyldt.
Stk. 2. Hvervet skal udøves i nært samarbejde med den, der udøver omsorgen for barnet eller den unge. Desuden skal den personlige rådgiver samarbejde med skole, sundhedsvæsen, kriminalforsorg, politi og andre relevante instanser.
Stk. 3. Den personlige rådgiver har ret til at blive bekendt med alle forhold omkring barnet eller den unge, og den personlige rådgiver har tavshedspligt om de forhold, som den personlige rådgiver bliver bekendt med i forbindelse med hvervet.

§ 7. Den personlige rådgiver modtager månedsvis bagud et honorar, der udgør 15% af det til enhver tid gældende plejevederlag. Honorarets størrelse bekendtgøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser.
Stk. 2. Når der stilles krav om en ekstraordinær eller særlig byrdefuld indsats, kan honoraret forhøjes med 50 eller 100%.
Stk. 3. Dokumenterede ekstraordinære udgifter i forbindelse med varetagelse af hvervet kan honoreres efter forudgående aftale med kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Den personlige rådgiver skal mindst hvert halve år aflevere en skriftlig indberetning om sit hverv til kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 3
Forsøgsordninger og særlige socialpædagogiske tilbud

§ 8. Forsøgsordninger med sociale formål og særlige socialpædagogiske tilbudtil børn og ungeskal tilpasses behovene i de lokale samfund og tilgodese socialt belastede børn og unge.
Stk. 2.Landsstyret kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen godkende forsøgsordninger og særlige socialpædagogiske tilbud, jf. landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

§ 9. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af forsøgsordningen eller det særlige socialpædagogiske tilbud. Beskrivelsen skal som minimum omhandle:
1) målsætning,
2) den pædagogiske metode,
3) personalesammensætning og normering,
4) åbningstid,
5) fysiske rammer,
6) vedtægter,
7) kommunens adgang og pligt til at føre tilsyn, samt
8) tilsynets omfang.

§ 10. Vedtægterne, jf. § 9, nr. 6, skal indeholde bestemmelser om:
1) formål,
2) organisationsform og beslutningskompetence,
3) administration af økonomien,
4) procedure ved vedtægtsændringer, og
5) anvendelse af midler, såfremt ordningen nedlægges.
Stk. 2. Vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden ansøgningen sendes til Landsstyret.

§ 11. Den ansvarlige for forsøgsordningen eller det særlige socialpædagogiske tilbud skal udarbejde en årsberetning, der indeholder følgende:
1) beretning om årets gang,
2) aktivitetstal og statistiske oversigter,
3) regnskab og budget, samt
4) målsætninger og handlingsplan for næste års aktiviteter.
Stk.2. Årsberetningen skal fremsendes til Landsstyremedlemmet for Familier inden den 1. april i året efter bevillingsåret.

§ 12. Forsøgsordninger kan maximalt vare i 3 år. Senest et halvt år før forsøgsperioden slutter, skal kommunalbestyrelsen evaluere projektet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om projektet skal forankres, eller om det skal stoppes. Evalueringen fremsendes til Familiedirektoratet.

 

Kapitel 4
Godkendelse af plejefamilie

§ 13. Før kommunalbestyrelsen kan anbringe et barn eller ung i familiepleje, skal plejefamilien godkendes af kommunalbestyrelsen. Der skal foreligge en skriftlig plejetilladelse for hvert barn, der ønskes anbragt.
Stk. 2. Inden en plejefamilie kan godkendes, skal der foretages en grundig vurdering af, om forholdene i hjemmet er opdragelses- og sundhedsmæssigt forsvarlige.
Stk. 3. Samtlige medlemmer af plejefamilien skal fremlægge en ikke over 3 måneder gammel helbredserklæring. Der må ikke forefindes smitsomme sygdomme i hjemmet ved godkendelsen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal afkræve samtlige medlemmer af plejefamilien en udskrift fra kriminalregistret. Der kan ikke ske godkendelse, hvis nogen i plejefamilien er dømt for personfarlig kriminalitet.
Stk. 5. Er nogen i plejefamilien dømt for andre former for kriminalitet, skal der være forløbet mindst 5 år fra dommen, inden familien kan godkendes som plejefamilie.

§ 14. For at blive godkendt som professionel plejefamilie skal den ene af plejeforældrene kunne dokumentere en socialfaglig baggrund eller anden relevant erfaring, som kan sidestilles med en socialfaglig uddannelse.
Stk. 2. Den af plejeforældrene, som har socialfaglig uddannelse eller indsigt, må ikke have anden erhvervsbeskæftigelse.
Stk. 3. Der kan dispenseres fra kravet om erhvervsbeskæftigelse i de timer, hvor barnet opholder sig i daginstitution eller skole.
Stk. 4. Udover betingelserne i stk. 1-3, skal betingelserne i § 13, stk. 1-5, ligeledes være opfyldt, før en familie kan godkendes som professionel plejefamilie.

§ 15. Anbringes et barn eller ung i privat arrangeret familiepleje ud over 3 måneder, skal der søges plejetilladelse.
Stk. 2. Forældremyndighedsindehaveren, den anbringende myndighed samt øvrige parter, der medvirker ved anbringelsen, har alle ansvar for, at der foreligger gyldig plejetilladelse.
Stk. 3. Plejefamilien skal ved privat arrangeret familiepleje opfylde betingelserne i § 13, stk. 1-5, før plejetilladelse kan udstedes.

§ 16. Finder kommunalbestyrelsen, at forudsætningerne for godkendelsen ikke længere er til stede, skal godkendelsen straks tilbagekaldes.

 

Kapitel 5
Støtte til plejefamilien

§ 17. Når et barn eller en ung anbringes i familiepleje, skal der udarbejdes en plejekontrakt, hvoraf de aftalte betingelser for plejeforholdet fremgår. Endvidere skal der til plejefamilien udleveres en skriftlig udarbejdet handleplan, som angiver formålet med barnet eller den unges ophold i plejefamilien.

§ 18. Vederlag og øvrige ansættelsesforhold for den professionelle plejefamilie fastsættes efter overenskomst med relevant forhandlingsberettiget organisation.
Stk. 2. Til den almindelige plejefamilie udbetales plejevederlaget månedsvis bagud. Plejevederlaget er alene tænkt som en aflønning af plejefamilien og skal ikke anvendes til barnet eller den unges forsørgelse. Plejevederlagets størrelse bekendtgøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan forhøje plejevederlaget med 50 eller 100%, når der kræves en ekstraordinær indsats, som stiller særlige krav til plejefamilien med hensyn til pædagogik og omsorg.
Stk. 2. Ved akutte, kortvarige anbringelser skal der udbetales forhøjet plejevederlag. Taksten for det akutte vederlag bekendtgøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser.
Stk. 3. Vederlaget for akut anbringelse kan maksimalt udbetales i 30 døgn for det samme barn, derefter reduceres taksten til almindeligt plejevederlag.

§ 20. Der udbetales ikke vederlag til privat arrangeret familiepleje.

§ 21. Kommunalbestyrelsen udbetaler beløb til plejefamilien til dækning af udgifter til henholdsvis kost, lomme- og tøjpenge til barnet eller den unge. Beløbene fastsættes af Familiedirektoratet.
Stk. 2. Taksterne for kost, lomme- og tøjpenge offentliggøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser.

 

Kapitel 6
Lomme- og tøjpenge

§ 22. Lomme- og tøjpenge udbetales af plejefamilien efter en fast døgntakst fastsat af Familiedirektoratet.
Stk. 2. Taksten for lomme- og tøjpenge fastsættes ud fra plejebarnets alder og offentliggøres i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser.
Stk. 3. Lomme- og tøjpenge udbetales selvom plejebarnet har egen indtægt fra fritidsarbejde.

§ 23. Med mindre andet følger af plejebarnets handleplan, beslutter plejefamilien, i samarbejde med plejebarnet, hvor stort et beløb plejebarnet skal have til fri rådighed, hvor ofte der skal ske udbetaling, samt hvilke udgifter plejebarnet selv skal afholde. Rådighedsbeløb skal dog udbetales minimum 1 gang månedligt.
Stk. 2. Hvis plejefamilien skønner, at et plejebarn under 18 år, af pædagogiske årsager, ikke skal have udbetalt fuldt rådighedsbeløb i en periode, som plejefamilien fastsætter ud fra det pædagogiske sigte, indbetales det tilbageholdte beløb på en konto oprettet i plejebarnets navn.
Stk. 3. Lomme- og tøjpenge, der ikke udbetales til plejebarnet, som rådighedsbeløb skal anvendes til indkøb af beklædning eller lignende til plejebarnet. Eventuelle restbeløb indsættes på en konto oprettet i plejebarnets navn.
Stk. 4. Beløb indestående på de i stk. 2 og 3, nævnte konti, kan kun hæves af plejefamilien så vidt muligt i forening med plejebarnet og skal anvendes til indkøb til plejebarnet.
Stk. 5. Når et barn eller en ung anbringes i familiepleje, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at plejebarnet medbringer det nødvendige tøj og øvrigt udstyr. Kommunalbestyrelsen skal maksimalt udbetale et beløb svarende til indskrivningsbeløbet fastsat i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser til dækning af udgifter hertil.

 

Kapitel 7
Forældrebetaling

§ 24. Ved anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet, skal forældrene betale til barnets eller den unges underhold. Taksten, som forældrene skal betale, udgør samme beløb, som normalbidrag offentliggjort i Familiedirektoratets cirkulære om gældende sociale kontantydelser og betales af begge forældrene.
Stk. 2. Selvom barnet eller den unge er anbragt i familiepleje, har forældrene stadig forsørgerpligten og må derfor ud over den almindelige forsørgelse afholde de udgifter, der er forbundet med, at barnet eller den unge tilbringer weekender og ferier hos forældrene.

§ 25. Dækkes den ene eller eventuelt begge forældrenes forsørgerforpligtelse ved betaling af bidrag ifølge bidragsresolution, skal bidraget udbetales til plejefamilien til delvis dækning af de forsørgelsesudgifter, der er forbundet med barnet eller den unge.

§ 26. Kommunalbestyrelsen kan fritage den ene eller begge forældre for betaling, såfremt betalingsforpligtelsen betyder, at pågældende efter en konkret vurdering vil få svært ved at sikre sig selv og sin familie det nødvendige til opretholdelse af et rimeligt leveniveau, jf. landstingsforordning om hjælp til børn og unge.
Stk. 2. Beslutningen om betaling kan tages op til fornyet vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i forældrenes indkomstforhold eller forsørgerbyrde.

 

Kapitel 8
Klageadgang

§ 27. Beslutninger, der er truffet efter reglerne i bekendtgørelsen kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 2. Klagen skal indgives til Det Sociale Ankenævn inden for 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Stk. 3. Det Sociale Ankenævn og Landsdommeren kan se bort fra, at tidsfristen ikke er overholdt, såfremt overskridelsen skyldes grunde, der ikke kan tilregnes den pågældende.

 

Kapitel 9
Ikrafttræden

§ 28. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge.
Grønlands Hjemmestyre den 14. december 2006
Aleqa Hammond

/

Martha Lund Olsen