Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 30
1. december 2006
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om skattemæssige afskrivninger med videre

I henhold til § 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

 

Kapitel 1
Afskrivningsberettigede aktiver

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:
1) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt, herunder produktionsaktiver, der anvendes til efterforskning eller udnyttelse i henhold til lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland.
2) Skibe og fly der anvendes erhvervsmæssigt.
3) Bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt, med tilhørende installationer, der udelukkende tjener bygningen samt udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn og lignende, der er beliggende i eller i umiddelbar tilknytning til en erhvervsmæssigt benyttet bygning og tjener dennes drift.
4) Udgifter til ombygning af lokaler, der er lejet til erhvervsmæssig benyttelse.
5) Anskaffelsessummen for goodwill.
6) Anskaffelsessummen for fiskekvoter.
7) Tidsbegrænsede rettigheder, såsom patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.
8) Udgifter til tilslutning til anlæg, som har erhvervsmæssig betydning for en virksomhed eller bygning.
Stk. 2. Landsstyret kan tillade, at udgifter til etablering, forsøg og forskning, rationalisering, grundforbedring og lignende udgifter af betydning for indkomsterhvervelsen fradrages i den skattepligtige indkomst.
Stk. 3. Bygninger, der ejes af en fysisk person, og som udlejes til beboelse samt maskiner, inventar og lignende driftsmidler i disse, er kun omfattet af bekendtgørelsens regler, i det omfang udlejningen sker til ansatte i ejerens virksomhed. Såfremt ejeren bebor bygningen anses den ikke som udlejet til en ansat.
Stk. 4.
Sommerhuse, der ejes af en fysisk person samt maskiner, inventar og lignende driftsmidler i disse, er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler.
Stk. 5. Fast ejendom, som omfattes af bestemmelserne i § 15, stk. 4, i landstingslov om indkomstskat, er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler. Når særlige grunde taler derfor, kan Landsstyret, meddele tilladelse til afskrivninger på de i 1. pkt. nævnte faste ejendomme efter reglerne i denne bekendtgørelse.

 

Kapitel 2
Almindelige bestemmelser

§ 2. Driftsmidler, skibe og fly anses for anskaffet når driftsmidlet, skibet eller flyet er;
1) leveret til en igangværende virksomhed,
2) bestemt til at indgå i virksomhedens drift og
3) færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

§ 3. En bygning eller en installation med videre anses for anskaffet i det indkomstår, hvori bygningen eller installationen med videre erhverves eller opføres og benyttes erhvervsmæssigt. Udgift til ombygning og forbedring er afskrivningsberettiget fra og med det indkomstår, hvori udgiften er afholdt, og ombygningen eller forbedringen benyttes erhvervsmæssigt.

§ 4. Udgifter til forbedring og ombygning af et aktiv behandles på samme måde som aktivets anskaffelsessum.
Stk. 2. Som forbedringsudgifter anses kun udgifter, der medgår til at sætte aktivet i bedre stand end ved erhvervelsen.
Stk. 3. Hvis et aktiv har lidt skade, anses kun udgifter, der medgår til at sætte aktivet i bedre stand end før skadens indtræden, som forbedringsudgifter.

§ 5. Udgift til reparation af et skadelidt aktiv fradrages i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori reparationen foretages.
Stk. 2. Er der udbetalt en forsikrings- eller erstatningssum af skaden, udgør fradraget dog kun det beløb, hvormed reparationsudgiften overstiger forsikrings- eller erstatningssummen. Hvis forsikrings- eller erstatningssummen udgør et større beløb end reparationsudgiften, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i udbetalingsåret.
Stk. 3. Som reparationsudgifter betragtes udgifter, der medgår til at sætte aktivet i den stand, det var i ved skadens indtræden.

§ 6. Når aktiver er erhvervet ved arv, ved overtagelse af fællesboet til hensidden i uskiftet bo, ved udlæg uden skiftebehandling til den længstlevende ægtefælle eller ved skifte mellem ægtefæller, behandles aktiverne i henseende til bestemmelserne i denne bekendtgørelse, som om de var erhvervet af arvingen eller den erhvervende ægtefælle på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de er erhvervet af afdøde eller ægtefællen, og eventuelle afskrivninger anses for foretaget af erhververen.

§ 7. Når aktiver er erhvervet ved gave eller arveforskud, anses værdien i handel og vandel på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum. Ved overdragelse af aktiver ved gave eller arveforskud anses værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet som afståelsessum.

§ 8. Overførsel af aktiver fra udelukkende privat benyttelse til hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse samt overførsel af aktiver fra udlandet eller Danmark og Færøerne til skattepligtig virksomhed i Grønland sidestilles med køb. Som anskaffelsessum anses værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.
Stk. 2. Overførsel af aktiver fra hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse til udelukkende privat benyttelse samt overførsel af aktiver fra skattepligtig virksomhed i Grønland til udlandet eller Danmark og Færøerne sidestilles med salg. Som afståelsessum anses værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.
Stk. 3. Overførsel af aktiver fra helt til delvis erhvervsmæssig benyttelse eller omvendt sidestilles med salg og køb. Som afståelses- og anskaffelsessum anses værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.
Stk. 4. Aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt uden for Grønland, anses senest som afstået på tidspunktet for den fulde skattepligts ophør. Som afståelsessum anses værdien i handel og vandel på dette tidspunkt. Fortjeneste efter denne bestemmelse kan dog ikke overstige de foretagne afskrivninger.

§ 9. Bygninger , som nævnt i § 1, stk. 3, og § 22, stk. 1, der overgår fra at være udlejet til ikke ansatte til hel eller delvis udlejning til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed sidestilles med køb. Som anskaffelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overgangstidspunktet.
Stk. 2. Bygninger, som nævnt i § 1, stk. 3, og § 22, stk. 1, der overgår fra hel eller delvis udlejning til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed til udelukkende at være udlejet til ikke ansatte, sidestilles med salg, medmindre bygningerne inden for en periode på 5 måneder genudlejes helt eller delvist til ansatte i ejerens erhvervsvirksomhed. Som afståelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overgangstidspunktet.

§ 10. Totalskade af et aktiv sidestilles med salg. Som salgssum anses den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum.

§ 11. Ekspropriationserstatninger sidestilles med salgssummer.

§ 12. Hvis et aktiv afstås ved salg eller ekspropriation, eller lider totalskade kan Landsstyret tillade, at den skattepligtige fortjeneste ikke medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret, men i stedet fragår i anskaffelsessummen for et tilsvarende aktiv i det efterfølgende indkomstår.
Stk. 2. Tilladelsen er bl.a. betinget af, at der inden udløbet af det efter afståelsesåret følgende indkomstår sker anskaffelse af et tilsvarende aktiv, samt at den skattepligtige fortjeneste fuld ud kan fragå i den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for aktivet. Landsstyret kan forlænge den i 1. pkt. fastsatte frist.
Stk. 3. Ansøgning om anvendelse af denne bestemmelse skal indgives senest samtidig med udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen for afståelsesåret.
Stk. 4. Finder anskaffelse af et tilsvarende aktiv ikke sted inden udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, eller modregnes den skattepligtige fortjeneste ikke i den afskrivningsberettigede anskaffelsessum for det år, hvor anskaffelsen sker, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.

§ 13. Prioritetsomkostninger, herunder kurstab, kan ikke henregnes til anskaffelsessummen eller til forbedringsudgifter, medmindre Landsstyret giver tilladelse til det.
Stk. 2. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen medregnes ikke rente- og afdragsfrie lån i henhold til landstingsforordning om erhvervsstøtte og landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet. Hvis lånet kræves tilbagebetalt, forhøjes anskaffelsessummen med beløbet.

§ 14. Såfremt de foretagne afskrivninger skal reduceres efter § 16 eller § 26, stk. 1 og 5, bestemmer den skattepligtige selv, hvorledes reduktionen skal foretages.
Stk. 2. Såfremt den skattepligtige ikke ønsker at udnytte bestemmelsesretten i stk. 1, foretages reduktionen forholdsmæssigt på alle afskrevne aktiver.
Stk. 3. Den skattepligtige kan inden 14 dage fra meddelelse om en påtænkt forhøjelse af den skattepligtige indkomst skriftligt anmode den skatteansættende myndighed om at måtte foretage merafskrivninger efter § 16 eller § 26, stk. 1 og 5. Anmodningen skal være bilagt en opgørelse af de anmodede merafskrivninger samt en fordeling af disse på de afskrivningsberettigede aktiver.
Stk. 4. Anmodningen kan ikke forventes imødekommet, for den del af forhøjelsen, som vurderes som ansvarspådragende for den skattepligtige.

§ 15. Aktiver, der omfattes af denne bekendtgørelse, ansættes ved formueopgørelsen til den nedskrevne værdi.Kapitel 3
Fysiske personer

§ 16. For fysiske personer gælder, at der maksimalt kan foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne i dette afsnit med et beløb, der svarer til indkomstårets indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Aktiver, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt

§ 17. For fysiske personer gælder, at anskaffelsessummen for afskrivningsberettigede aktiver, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, fuldt ud kan fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. dog § 16.
Stk. 2. For kommanditister kan anskaffelsessummen kun fradrages i den udstrækning fradraget modsvares af en positiv saldo på kommanditistens fradragskonto efter fradrag af årets eventuelle driftsunderskud.
Stk. 3. Fradrages anskaffelsessummen ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del af anskaffelsessummen fradrages i det eller de følgende år.

§ 18. Hvis et afskrivningsberettiget aktiv afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivning.
Stk. 2. Hvis et aktiv afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 3. Hvis aktivet afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 4. Hvis en bygning nedrives, før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret.Aktiver, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål

§ 19. Anskaffelsessummen for afskrivningsberettigede aktiver, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret efter forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede benyttelse af driftsmidlet, jf. dog § 16.
Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år. Der kan i alt kun afskrives den del af anskaffelsessummen, der svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede benyttelse af driftsmidlet i det år, hvor afskrivningen foretages.
Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis den erhvervsmæssige benyttelse i det pågældende indkomstår udgør mindst halvdelen af den samlede benyttelse.

§ 20. Anskaffelsessummen for bygninger og installationer med videre, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, efter forholdet mellem den erhvervsmæssigt benyttede bygningsdels etageareal og bygningens samlede etageareal.
Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år. Hvis benyttelsen af bygningen ændres, således at en større del af bygningens etageareal benyttes erhvervsmæssigt, kan afskrivningen forøges tilsvarende.
Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis mindst halvdelen af bygningens etageareal i det pågældende indkomstår benyttes erhvervsmæssigt eller den erhvervsmæssigt benyttede bygningsdels etageareal udgør mindst 100 kvm.

§ 21. Hvis et aktiv, som nævnt i § 19 eller § 20 afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivning. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen, og den uafskrevne del af anskaffelsessummen ved afståelsesårets begyndelse forhøjet med eventuelle forbedringsudgifter i afståelsesåret. Den del af fortjenesten, der følger af, at afståelsessummen overstiger anskaffelsessummen, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for afståelsesåret med en så stor del, som svarer til aktivets største procentmæssige erhvervsmæssige benyttelse i et givet indkomstår i ejerperioden.
Stk. 2. Hvis aktivet afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret. Fradraget sammenlagt med de faktisk foretagne afskrivninger kan dog ikke overstige det beløb, der kunne være afskrevet efter § 19 og § 20.
Stk. 3. Hvis en bygning nedrives før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

 

Beboelsesbygninger, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte

§ 22. Anskaffelsessummen for bygninger og installationer med videre, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret efter forholdet mellem den del af bygningens etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte og hans ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal, jf. dog § 16.
Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til forholdet mellem den del af bygningens samlede etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte, og hans ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år.
Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis det etageareal, som udlejes til den enkelte ejers ansatte i det pågældende indkomstår udgør mindst halvdelen af den enkelte ejers ideelle ejerandel af bygningens samlede etageareal.

§ 23. For bygninger, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte, kan der, uanset reglen i § 1, stk. 3, i det pågældende indkomstår kun afskrives, såfremt mindst halvdelen af ejerens ideelle ejerandel forholdsmæssigt gennem hele indkomståret har været udlejet til ejerens ansatte. I givet fald kan der afskrives i dette forhold.

§ 24. Hvis en bygning, der udlejes til beboelse for både ansatte og ikke ansatte, afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivninger. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og det uafskrevne beløb ved afståelsesårets begyndelse forhøjet med eventuelle forbedringsudgifter i afståelsesåret. Den del af fortjenesten, der følger af, at afståelsessummen overstiger anskaffelsessummen, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for afståelsesåret med en så stor del, som svarer til bygningens største procentmæssige udlejning til ansatte i et givet indkomstår i ejerperioden.
Stk. 2. Hvis bygningen afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst. Fradraget sammenlagt med de faktiske foretagne afskrivninger kan dog ikke overstige det beløb, der kunne være afskrevet efter reglerne i § 22 og § 23.
Stk. 3. Hvis bygningen nedrives før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.Oplysningspligt

§ 25. I forbindelse med indgivelse af selvangivelse skal den skattepligtige oplyse anskaffelsessummen og -tidspunkt for de aktiver, hvorpå afskrivning kan foretages, omfanget af disses erhvervsmæssige benyttelse samt afståelsessummen for de i indkomståret afståede aktiver. For aktiver med en anskaffelsessum på kr. 50.000 eller derunder, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, gives der alene oplysninger om den samlede anskaffelsessum for disse aktiver. Oplysninger afgives i en af Skattedirektoratet fastsat form.

 

Kapitel 4
Selskaber med videre

§ 26. Selskaber med videre kan på de aktiver, der kan afskrives i medfør af § 1, maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger med et beløb, der udgør summen af de afskrivninger, der kan foretages efter stk. 2, med tillæg af et beløb der svarer til halvdelen af selskabets skattepligtige overskud før skat, men efter skattemæssige afskrivninger, som nævnt i stk. 2 og 5.
Stk. 2. Skattemæssige afskrivninger kan i det enkelte år højest foretages med følgende satser:
a) Med indtil 5 pct. årligt af anskaffelsessummen for bygninger og installationer med videre
b) Med indtil 10 pct. årligt af anskaffelsessummen for skibe og fly.
c) For øvrige afskrivningsberettigede udgifter med videre henholdsvis anskaffelsessummer for driftsmidler, inventar og immaterielle aktiver med videre, kan der foretages afskrivning med indtil 30 pct. på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udløb.
d) Med indtil 100 pct. årligt af udgiften eller anskaffelsessummen for de i litra c nævnte aktiver såfremt udgiften henholdsvis anskaffelsessummen for det enkelte aktiv er på kr. 100.000 eller derunder.
Stk. 3. Selskaber med videre skal opgøre en samlet konto for afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis aktiver med videre omfattet af stk. 2, litra c og d. Årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldo ved indkomstårets udløb. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis anskaffelsessummen for driftsmidler med videre, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler med videre, der er solgt i indkomståret og afskrivninger i medfør af stk. 2, litra d. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidler med videre anskaffet henholdsvis udgifter afholdt i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger.
Stk. 4. I det omfang salg af aktiver med videre omfattet af stk. 2, litra c og d, bevirker at afskrivningssaldoen bliver negativ, skal den negative saldo indtægtsføres i samme indkomstår.
Stk. 5. Uanset reglen i stk. 2 kan et selskab med videre dog foretage skattemæssige afskrivninger, der svarer til den opgjorte skattepligtige fortjeneste ved afståelser af afskrivningsberettigede aktiver omfattet af stk. 2, litra a og b. Udviser selskabets skattepligtige indkomst herefter et underskud, så nedsættes de skattemæssige afskrivninger med et beløb svarende til underskuddet.

§ 27. Bygninger og installationer med videre afskrives særskilt for hver enkelt bygning med tilhørende installationer med videre Hvis en bygning med videre afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivninger.

§ 28. Hvis en bygning afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 2. Hvis bygningen afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 3. Hvis en bygning nedrives, før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer med videre fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret.

§ 29. Skibe og fly afskrives særskilt for hver enkelt skib eller fly. Hvis et skib eller fly afstås, kan der ikke for afståelsesåret foretages afskrivninger.

§ 30. Hvis et skib eller fly afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 2. Hvis et skib eller fly afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen kan tabet fratrækkes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.

§ 31. For maskiner, inventar og lignende driftsmidler, ombygning af lejede lokaler, goodwill, fiskekvoter, tidsbegrænsede rettigheder og tilslutning til anlæg benyttes i det følgende udtrykket driftsmidler.
Stk. 2. Indkomstårets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er afstået i indkomstårets løb samt årets afskrivninger i medfør af § 26, stk. 2 litra d. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidlerne anskaffet i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger.

 

Oplysningspligt

§ 32. Selskaber med videre skal i det til selvangivelsen vedlagte driftsregnskab give følgende oplysninger for hver enkelt bygning, skib og fly:
1) Anskaffelsesår.
2) Anskaffelsestidspunkt.
3) Anskaffelsessum.
4) Afskrevet i tidligere indkomstår.
5) Afskrevet i indeværende indkomstår i henhold til § 26, stk. 2, litra a og b.
6) Afskrevet i indeværende indkomstår i henhold til § 26, stk. 5.
7) Afskrevet i indeværende indkomstår i henhold til § 26, stk. 1.

 

Ikrafttrædelse

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 20. december 2001 om skattemæssige afskrivninger med videre
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann