Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 29
1. december 2006
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om skatteforvaltningens nettolønsregister

I henhold til § 71, stk. 1, og § 109, stk. 1 og stk. 2, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på grønlandske passagerskibe med en bruttotonnage på 1.100 eller derover, som sejler i krydstogts- eller kombinationssejlads, og som ønskes optaget i skatteforvaltningens nettolønsregister.

 

Registreringsmyndigheden og anmeldelse til registrering

§ 2. Registreringsforretningerne, det vil sige optagelse og udslettelse i skatteforvaltningens nettolønsregister, udføres af skatteforvaltningen.
Stk. 2. Skatteforvaltningens nettolønsregister føres elektronisk.

§ 3. Ejeren af et grønlandsk passagerskib, der ønsker passagerskibet optaget i skatteforvaltningens nettolønsregister, skal fremsende en skriftlig anmeldelse til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om passagerskibets navn, hjemsted, passagerskibets bruttotonnage samt hvorvidt passagerskibets anvendelse og fart er i overensstemmelse med § 71, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat.
Stk. 3. Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for, at det udtrykkeligt fremgår af overenskomster eller aftaler om løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte på passagerskibet, at de kun gælder for sådan beskæftigelse.
Stk. 4. Optages passagerskibet i skatteforvaltningens nettolønsregister, vil optagelsesdagen være den dag, hvor den skriftlige anmeldelse er modtaget, medmindre ejeren ønsker optagelse fra en senere dato.

§ 4. Ejeren af et passagerskib, som er registreret i skatteforvaltningens nettolønsregister, skal straks anmelde ændringer af de oplysninger, som er afgivet i medfør af § 3, stk. 2 og 3.

 

Udslettelse af skatteforvaltningens nettolønsregister

§ 5. Et passagerskib udslettes af skatteforvaltningens nettolønsregister, såfremt:
1) Ejeren af passagerskibet skriftligt anmoder herom.
2) Betingelserne i § 71 i landstingslov om indkomstskat ikke længere er opfyldt.
3) Passagerskibet ophugges, forliser eller forsvinder.

§ 6. Udslettelse af skatteforvaltningens nettolønsregister efter § 5, nr. 2, må ikke finde sted, forinden der af skatteforvaltningen er sendt meddelelse herom til passagerskibets ejer, og der er forløbet en frist på 10 dage fra meddelelsens afsendelse.

 

Foranstaltning

§ 7. Ved overtrædelse af § 4 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelse, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bøde.

 

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 7 af 28. marts 2006 om Skattedirektoratets nettolønsregister.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann