Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 28
1. december 2006
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift

I henhold til § 66, stk. 3, § 75, stk. 2 og 4, § 76, stk. 1 og 5, § 78, stk. 1, § 81, § 82, stk. 1, § 100, § 101, stk. 8, § 109, stk. 1, § 112, § 114, stk. 2, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, § 34 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter og § 9 i landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgift fastsættes:

 

Kapitel 1
Opkrævningsmyndighed

§ 1. Skattebeløb i henhold til indkomstskatteloven skal indbetales til skatteforvaltningen, der forestår opkrævning, skatteberegning og eventuel tilbagebetaling.
Stk. 2. Personlige skatter, selskabsskatter og arbejdsmarkedsafgift, som ikke indbetales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer ved skatteforvaltningens foranstaltning efter reglerne i lov om rettens pleje i Grønland og landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.
Stk. 3. Indeholdte A-skattebeløb i henhold til § 76 i landstingslov om indkomstskat, indeholdt udbytteskat i henhold til § 86, indeholdte royaltyskatter i henhold til § 91 og indeholdt løn med videre i henhold til § 101, som ikke indbetales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer ved skatteforvaltningens foranstaltning efter reglerne i lov om rettens pleje i Grønland og landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

 

Kapitel 2
Registrering af indeholdelsespligtige

§ 2. Enhver, der er indeholdelsespligtig, efter § 76 i landstingslov om indkomstskat, skal tilmelde sig til registrering i skatteforvaltningens Arbejdsgiverregister.
Stk. 2. Ved tilmelding skal den indeholdelsespligtige på blanketter, som udarbejdes af skatteforvaltningen, give oplysning om virksomheden med videre i overensstemmelse med rubriceringen på blanketten.
Stk. 3. Tilmelding til skatteforvaltningens Arbejdsgiverregister skal ske inden 10 dage efter at indeholdelsespligten er indtrådt. Ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligten, skal meddeles inden 10 dage efter ændringen.

§ 3. Efter tilmeldingen tildeles et GER-nummer. Efter registreringen tilsendes der den indeholdelsespligtige et registreringsbevis påført de ved tilmeldelsen givne oplysninger samt det tildelte nummer.
Stk. 2. Hvis der mellem flere selvstændige registrerede indeholdelsespligtige består et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet, kan der meddeles tilladelse til at indbetaling af indeholdt A-skat og indgivelse af angivelse sker under ét.

 

Kapitel 3
Forskudsmandtal for personer

§ 4. Som grundlag for forskudsregistreringen for det følgende år udskrives på grundlag af registreringen i Det Centrale Personregister en totalmandtalsliste over personer, som er tilmeldt kommunerne, eller et område, som ikke omfattes af de kommunale inddeling, den 1. september. Børn medtages kun såfremt de den 1. januar i indkomståret vil være fyldt 15 år.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan bestemme, at skattepligtige personer, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, kan medtages på mandtalslisten.
Stk.3. Ved mandtalslistens udskrivning efter stk. 1 opføres de skattepligtige i personnummerorden. For personer, der skal sambeskattes, anføres tillige ægtefællens personnummer som et henvisningsnummer.
Stk. 4. Skatteforvaltningen drager omsorg for udfærdigelsen og ajourføringen af mandtalslisten.

 

Slutmandtal for personer

§ 5. Forud for den årlige ligning udskrives på samme måde som anført i § 4 en ajourført mandtalsliste over personer, der har den pågældende kommune henholdsvis Skattedirektoratet som skattekommune ifølge Det Centrale Personregisters udvisende.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan bestemme, at skattepligtige personer, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, kan medtages på mandtalslisten.

 

Mandtal for selskaber, foreninger med videre

§ 6. Skatteforvaltningen udfærdiger i januar måned i året efter indkomståret en mandtalsliste over alle selskaber, foreninger med videre, som har den pågældende kommune henholdsvis skatteforvaltningen som skattekommune i indkomståret.
Stk. 2. Skatteforvaltningen drager omsorg for udfærdigelsen og ajourføringen af mandtalslisten.

 

Kapitel 4
A-indkomst

§ 7. Ud over indkomst som nævnt i indkomstskattelovens § 75, stk. 1, henregnes til A-indkomst:
1) Beløb, der udbetales som takstmæssig hjælp i henhold til landstingsforordning om takstmæssig hjælp.
2) Beløb, der udbetales som trangsvurderet hjælp i henhold til kapitel 5 i landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.
3) Pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold.
4) Pensionsgrundbeløb i henhold til landstingsforordning om offentlig pension.
5) Indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger fra ordninger som nævnt i indkomstskattelovens § 39 og §40.
6) Dagpenge, der udbetales i henhold til landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
7) Godtgørelse for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder.
8) Vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, udøvende kunstner i øvrigt, idrætsmand, kronikør, dommer, domsmand, bisidder og free-lance oversætter.
9) Følgende ydelser efter anordning for Grønland om forsikring mod følge af arbejdsskade, jf. anordning for Grønland om arbejdsskadeforsikring:
a) dagpenge, der ydes lønarbejdere i medfør af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring,
b) erstatning for tab af erhvervsevne og varigt mén og erstatning til efterladte, når erstatningen ydes som en årlig rente,
10) Indhandlingsbeløb, der erhverves ved indhandling til produktionssteder i Grønland af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt, fåre- og rensdyravl, medmindre indhandlingen sker af selskaber, foreninger eller lignende.

 

Indkomst som ikke anses for A-indkomst

§ 8. Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:
1) Drikkepenge og
2) løn til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrække nogen del af den løn, der udbetales til den pågældende.

 

Feriepenge og søgnehelligdagsbetaling

§ 9. Om tidspunktet for indeholdelse af A-skat i feriepenge og søgnehelligdagsbetaling samt for beskatning af disse ydelser gælder følgende:
1) Hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under lønmodtagerens ferie, foretages indeholdelse i denne løn og i det særlige ferietillæg efter samme regler som for anden A-indkomst, jf. indkomstskattelovens § 76, stk. 1, 1. pkt. I feriegodtgørelse, der ved ansættelsesforholdets ophør tilfalder lønmodtagere, som under ansættelsen har været berettiget til løn under ferie, foretages indeholdelse efter reglerne nedenfor under nr. 2, 1. pkt.
2) Hvor arbejdsgiveren ikke yder den ansatte løn under ferie, men feriegodtgørelse, der hensættes til udbetaling i det efter indtjeningsåret følgende ferieår, foretages indeholdelsen, når feriegodtgørelsen godskrives lønmodtageren ved udskrivning af feriekort m.v. Indeholdelsen skal dog senest foretages den 31. december i indtjeningsåret. Det samme gælder for tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling, der ikke er kommet til udbetaling i løbet af indtjeningsåret.
3) Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling beskattes i det kalenderår, hvori indeholdelsen skal finde sted efter reglerne foran under nr. 1 og nr. 2. Oplysninger til brug ved ligningen og skatteberegningen efter § 30, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, gives for samme indkomstår.

§ 10. Ophører indkomstmodtagerens skattepligt, er den i § 9 nævnte A-indkomst, herunder løn under ferie optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstskattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør. Indeholdelse af A-skat skal senest foretages på dette tidspunkt.

§ 11. For personer bosat i udlandet, der modtager pension i henhold til landstingsforordning om offentlig pension, opgøres skalaindkomsten på denne indkomst på samme måde som for skattepligtige personer omfattet af indkomstskattelovens § 66, stk. 1 (indrømmes personfradrag).

 

Kapitel 5
Indbetaling af A-skat. Regnskabs og- oplysningspligt

§ 12. Indeholdelsespligtige skal til skatteforvaltningen oplyse om den i angivelsesperioden udbetalte A-indkomst og indeholdte A-skat.
Stk. 2. Redegørelsen afgives på de af skatteforvaltningen udarbejdede redegørelsesblanketter, der udfyldes med specificerede oplysninger for hver enkelt indkomstmodtager i overensstemmelse med skatteforvaltningens anvisninger herom. Redegørelsen kan også afgives på elektronisk læsbart medie, der er godkendt af skatteforvaltningen. Regnskabsmateriale, der ligger til grund for redegørelsen, skal opbevares af den indeholdelsespligtige i mindst 5 år efter udløbet af det kalenderår, som redegørelsen vedrører.
Stk.3. Redegørelsesblanketterne indsendes til skatteforvaltningen.
Stk.4. Redegørelsen for de i en kalendermåned foretagne indeholdelser skal være afgivet til skatteforvaltningen sidste hverdag i den efterfølgende måned.

§ 13. Ved den indeholdelsespligtiges beregning af A-skat kan det beløb, hvoraf skatten beregnes, nedrundes til det nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 2. Når nedrundingen foretages efter stk. 1, afrundes det beregnede skattebeløb opad til det nærmeste hele kronebeløb. Foretages der ikke nedrunding efter stk. 1, nedrundes det beregnede skattebeløb til det nærmeste hele kronebeløb.

§ 14. A-skat, som den indeholdelsespligtige har indeholdt i en kalendermåned, forfalder til indbetaling den 1. i den følgende måned med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag i denne måned.
Stk. 2. Indbetalingen skal ske til skatteforvaltningen.

§ 15. Ophører en indeholdelsespligtig med at drive virksomhed, som har medført udbetaling af A-indkomst, skal der senest 10 dage efter ophørsdagen ske indbetaling af A-skat og afgives redegørelse for A-indkomst og A-skat vedrørende tiden siden sidst afgivne redegørelse. Udløber den nævnte frist på en helligdag, lørdag eller søndag forlænges fristen til nærmeste følgende hverdag.
Stk. 2. Ved ophør af indeholdelsespligt i tilfælde, hvor en indeholdelsespligtig har udvist uorden eller forsømmelighed med indeholdelserne eller afgivelsen af redegørelser, kan skatteforvaltningen fastsætte en kortere frist for afgivelse af redegørelse og indbetaling end nævnt i § 14, stk. 1.
Stk.3. Der skal indsendes redegørelse, selv om den indeholdelsespligtige ikke har udbetalt A-indkomst i kalendermåneden, jf. § 12, stk. 4.

 

Skattekort

§ 16. Den indeholdelsespligtige skal modtage og opbevare indkomstmodtagerens hovedkort eller frikort. Udlevering skal ske, når dette forlanges af indkomstmodtageren, eller når udbetaling af A-indkomst til indkomstmodtageren ophører, dog senest ved kalenderårets udløb. Ønsker en indkomstmodtager ikke at modtage sit hovedkort eller frikort ved kalenderårets udløb, skal den indeholdelsespligtige tilintetgøre dette på betryggende måde.
Stk. 2. Den indeholdelsespligtige skal foretage noteringer om udbetalt A-indkomst på frikortet. Notering skal senest foretages ved frikortets udlevering til indkomstmodtageren.

§ 17. Den indeholdelsespligtige skal efter nedenstående regler sikre oplysninger til brug ved afgivelse af redegørelse samt oplysninger om A-indkomst og A-skat efter § 30, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter.
Stk. 2. På grundlag af det modtagne hovedkort eller frikort eller forevist bikort skal den indeholdelsespligtige notereindkomstmodtagerens personnummer, navn, skattekommune, det beløb, der eventuelt skal fratrækkes i A-indkomsten, forinden indeholdelsen beregnes samt den procent (trækprocent), hvormed beregningen foretages. Afleveres frikort med angivelse af et maksimalt indkomstbeløb, der kan modtages fra den indeholdelsespligtige uden skattetræk, foretages tillige notering om nævnte indkomstbeløb.
Stk.3. Tilsvarende noteringer som nævnt i stk. 2 foretages, hvor skatteforvaltningen, meddeler den indeholdelsespligtige de oplysninger, der fremgår af skattekortet, bikortet eller frikortet.
Stk. 4. Afleveres der ikke hovedkort eller frikort, og forevises der ikke bikort, skal den indeholdelsespligtige sikre sig dokumenteret oplysning om indkomstmodtagerens identitet og foretage notering om den pågældendes navn, nuværende adresse og personnummer eller, hvor sådant ikke foreligger, fødselsdato, -måned og -år. Såfremt indkomstmodtageren har midlertidig ophold på det sted, hvor arbejdet udføres, skal den indeholdelsespligtige tillige notere oplysning om den pågældendes faste bopæl.
Stk. 5. Uanset om der afleveres hovedkort eller frikort, forevises bikort eller gives anden form for identitetsoplysninger, påhviler det den indeholdelsespligtige at påse, at der er rimelig overensstemmelse mellem de forelagte oplysninger og indkomstmodtagerens sandsynlige identitet.
Stk. 6. De i stk. 2-4 nævnte oplysninger skal noteres enten i det særlige regnskabshæfte eller i forbindelse med den konto med videre, som visse indeholdelsespligtige skal føre for hver enkelt indkomstmodtager, jf. § 22.

 

Andre bestemmelser

§ 18. Ved udbetaling af A-indkomst skal den indeholdelsespligtige give indkomstmodtageren skriftlig meddelelse eller meddelelse på andet læsbart medie om indkomsten, om den periode, indkomsten vedrører samt om størrelsen af det indeholdte skattebeløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse, kommune og GER-nummer, personnummer eller andet af den indeholdelsespligtige benyttet identifikationsnummer for indkomstmodtageren. I mangel af personnummer eller andet identifikationsnummer anføres indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og -år.

 

Kapitel 6
Regnskabsførelse med A-indkomst og A-skat

§ 19. Indeholdelsespligtige skal føre regnskab over udbetaling af A-indkomst og indeholdelse af A-skat.
Stk. 2. Regnskabet skal føres i et af skatteforvaltningen udarbejdet særligt regnskabshæfte i overensstemmelse med de deri givne anvisninger eller på særlige konti i den indeholdelsespligtiges almindelige bogføring efter reglerne i §§ 23-26.

§ 20. Benyttes regnskabshæftet, skal dette med tilhørende bilag opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, i hvilket den sidste postering i hæftet er foretaget.
Stk. 2. Anvendelse af regnskabshæftet medfører ingen indskrænkning i bogførings- eller regnskabspligt i medfør af anden lovgivning.

§ 21. Indeholdelsespligtige, der også i øvrigt fører regnskab, kan vælge at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat på særlige konti i deres almindelige bogføring. Regnskabsførelsen foretages i så fald ved, at enhver udbetaling af vederlag med videre, der er A-indkomst, posteres på en særlig "Afregningskonto for A-indkomst".
Stk. 2. Udbetalt A-indkomst posteres som angivet i stk. 1, uanset om der i det enkelte tilfælde skal indeholdes A-skat i den pågældende ydelse. På afregningskontoen må kun foretages posteringer vedrørende A-indkomster. Kreditering af afregningskontoen må kun foretages som rettelsespostering til tidligere posteringer på nævnte konto.
Stk.3. Når særlige grunde taler derfor, kan skatteforvaltningen fastsætte, at indeholdelsespligtige, der har valgt at føre regnskab som anført i stk. 1, tillige skal anvende andre afregningskonti til postering af bestemte arter af A-indkomst. Det i stk. 2 anførte gælder da tilsvarende for sådanne konti.
Stk. 4. I bogføringen oprettes tillige en særlig kreditkonto "Konto for A-skat". På denne konto posteres indeholdt A-skat samt indbetalinger til skatteforvaltningen af indeholdt A-skat. Der må ikke foretages andre posteringer på kontoen.

§ 22. Indeholdelsespligtige, der fører regnskabet med A-indkomst og A-skat i deres almindelige bogføring skal i tilknytning til denne for hver enkelt indkomstmodtager føre en konto, et kontokort eller lignende, hvorpå enhver udbetaling af A-indkomst og enhver indeholdelse af A-skat for den pågældende posteres. Udbetalt A-indkomst skal posteres på kontoen med videre, uanset om der i det enkelte tilfælde skal indeholdes A-skat. Rettelser på kontoen med videre må kun foretages ved overstregning eller som modpostering.
Stk. 2. A-indkomsten og A-skatten skal posteres på de nævnte konti med videre, således at der umiddelbart kan foretages en sammentælling af henholdsvis A-indkomst og A-skat. Sammentællingen foretages ved udløbet af hvert kalenderår, og sumbeløbene anføres på kontoen med videre.

§ 23. Har den indeholdelsespligtige valgt at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat i sin almindelige bogføring kan skatteforvaltningen fremsætte krav om, at bogføringen, herunder de i § 22 nævnte posteringer, efter en nærmere angiven frist på mindst 14 dage skal foreligge ajourført og afstemt til og med den sidste kalendermåned før kravets fremsættelse.

§ 24. En indeholdelsespligtig, der fører regnskabet med A-indkomst og A-skat i sin almindelige bogføring, er pligtig at opbevare regnskabsbøger, løsblade, kort og lignende samt de til bogføringen hørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

§ 25. Indeholdelsespligtige, der har valgt at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat i deres almindelige bogføring, kan af skatteforvaltningen pålægges at benytte det i § 19 nævnte regnskabshæfte, såfremt forskrifterne i §§ 21-24 ikke overholdes.

§ 26. Når der er særlig grund dertil, kan skatteforvaltningen fravige de opstillede krav til regnskabsførelsen.

 

Kapitel 7

Indeholdelse af kildeskat til Danmark

§ 27. Personer, dødsboer, selskaber, foreninger, institutioner med videre, der har hjemting i Grønland, skal fortage indeholdelse af kildeskat til Danmark ved udbetaling eller godskrivning af vederlag for arbejde, som er omfattet af dansk skattepligt.

§ 28. Registrering af indeholdelsespligtige, regnskabsførelse vedrørende udbetalt eller godskrevet indkomst og indeholdt kildeskat samt afgivelse af oplysninger til brug ved skatteligningen og skatteberegningen for indkomstmodtageren foretages efter de regler, der gælder for indeholdelsespligtige med hjemting i Grønland.
Stk. 2. Indeholdte kildeskattebeløb indbetales og redegørelse foretages efter de regler, der gælder i Grønland. Når praktiske grunde taler derfor kan Skattedirektoratet efter forhandling med de danske skattemyndigheder bestemme, at der skal gælde visse afvigelser herfra.
Stk.3. Skattedirektoratet kan bestemme, at der ved dokumentation efter stk. 1 skal anvendes en af Skattedirektoratet udarbejdet eller godkendt blanket.

 

Kapitel 8
Royaltyskat

§ 29. Hvis en skattepligtig royaltymodtager, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 13, i landstingslov om indkomstskat, dokumenterer at være hjemmehørende i fremmed stat, Danmark eller Færøerne, hvormed Grønland har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, nedsættes indeholdelsesprocenten eller bortfalder indeholdelsen af royaltyskatten i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser.
Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1 skal indsendes til skatteforvaltningen. Der træffes herefter afgørelse om, hvorvidt royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige.
Stk.3. Skatteforvaltningen kan bestemme, at der ved dokumentation skal anvendes en af skatteforvaltningen udarbejdet eller godkendt blanket.

 

Kapitel 9
Inddrivelse af skatter

§ 30. Beløb, der er indeholdt eller opkrævet af en indeholdelsespligtig efter reglerne i landstingslov om indkomstskat indbetales til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Samtidig med indeholdelsen skal den indeholdelsespligtige give skyldneren skriftlig eller på et andet læsbart medie meddelelse om størrelsen af det indeholdte beløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse samt det ved indeholdelsen GER-nummer, og navn og personnummer på skyldneren.
Stk. 3. Ved indbetaling til skatteforvaltningen skal den indeholdelsespligtige give skriftlig eller på et andet læsbart medie meddelelse om navn, adresse og personnummer på skyldneren samt om størrelsen af det indeholdte beløb.

§ 31. Det påhviler den indeholdelsespligtige at besvare skriftlige spørgsmål fra vedkommende kommune eller skatteforvaltningen angående pålæg, der er givet den pågældende efter § 101 i landstingslov om indkomstskat. Besvarelsen skal ske inden 14 dage efter modtagelsen af forespørgslen.

§ 32. Indeholdelsespligtige er pligtige at opbevare regnskabsmateriale og bilag vedrørende indeholdelse efter § 101 i landstingslov om indkomstskat i mindst 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori den pågældende indeholdelse er foretaget.

 

Kapitel 10
Foranstaltninger

§ 33. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 3, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, stk. 1, § 21, § 22, § 23 og § 24 foranstaltes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået med fortsæt eller ved grov uagtsomhed.

 

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. juni 1979 om registrering af indeholdelsespligtige, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 26. juni 1979 om redegørelse for A-indkomst og A-skat, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 26. juni 1979 om regnskabsførelse med A-indkomster og A-skat, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 26. juni 1979 om pantefogeder samt om inddrivelse af skatter, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 28. november 1996 om mandtal og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2005 om A-indkomst samt Skattedirektoratets cirkulære nr. 13 af 5. marts 1980 om grønlandske arbejdsgiveres indeholdelse af kildeskat til Danmark.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006

 
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann