Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
1. december 2006
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning

I henhold til § 13, stk. 7 og 8, § 14, stk. 1, § 15, stk. 2, § 28, § 42, stk. 2, § 45, stk. 3, § 56 og § 83, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter samt § 83, stk. 2, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

 

Kapitel 1
Forskudsregistrering, § 15-tilbagebetaling og selvangivelse

Ordinær forskudsregistrering

§ 1. Skatteforvaltningen udarbejder skemaer og vejledninger til brug ved forskudsregistreringen inden den 1. september i året før indkomståret.

§ 2. For at blive taget i betragtning ved den ordinære forskudsregistrering, skal skemaer og eventuelle andre oplysninger være modtaget hos skatteforvaltningen senest den 1. november i året før indkomståret. Skemaer og eventuelle andre oplysninger kan fremsendes til skatteforvaltningen i digital form.
Stk. 2. Senest i midten af oktober offentliggør skatteforvaltningen en meddelelse i landsdækkende skriftlige og elektroniske medier vedrørende fristen i stk. 1.

§ 3. Skattepligtige omfattet af § 13, stk. 6, i landstingslov om forvaltning af skatter skal redegøre for deres forventede indkomstforhold inden 14 dage fra de bliver skattepligtige til Grønland.

 

Skattekort og skattebilletter

§ 4. Skatteforvaltningen udarbejder skattekort og skattebilletter og udsender disse til de skattepligtige, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Den, der er pligtig at indeholde A-skat (den indeholdelsespligtige), kan inden den 1. december rekvirere skattekort for skattepligtige ansat hos den indeholdelsespligtige, når den indeholdelsespligtige forventer at udbetale løn til den skattepligtige i løbet af det kommende indkomstår.
Stk. 3. Har skatteforvaltningen afgivet skattekortet til den indeholdelsespligtige sender skatteforvaltningen oplysning herom til den skattepligtige.

§ 5. Udskrives en fuld skattepligtigs slutopgørelse før den 1. oktober i året efter indkomståret, overføres efter skatteforvaltningens nærmere bestemmelse den del af restskatten inklusiv tillæg, der ikke overstiger et beløb på 18.000 kr., som et yderligere tilsvar for det efterfølgende år, til hvis dækning der opkræves yderligere A- eller B-skat for dette år. For sambeskattede ægtefæller udgør beløbet 36.000 kr. De skattebeløb, der er opkrævet for et år, hvortil der er overført restskat, anses for medgået først til dækning af den overførte restskat.
Stk. 2. Opkrævningen efter stk. 1 sker ved en reduktion af den skattepligtiges fradrag efter følgende formel: Den skattepligtiges fradrag fratrukket (overført restskat divideret med trækprocenten multipliceret med 100). For sambeskattede ægtefæller fordeles den overførte restskat i samme forhold som fordelingen af ægtefællernes fradrag.Er det beregnede skattekortfradrag negativt, sættes det til 0.
Stk. 3. Et eventuelt resterende beløb efter stk. 1 forfalder til betaling efter reglerne i § 24, stk. 3, i landstingslov om forvaltning af skatter. Det samme gælder i det omfang, den overførte restskat ikke kan påregnes at kunne indeholdes i den foreløbige skat for det efterfølgende år.
Stk. 4. Restskatten indregnes med det beløb, hvortil det er opgjort per 1. oktober i ligningsåret med tillæg af 6 procent. Der opkræves ikke renter af restskatter overført efter stk. 1.
Stk. 5. Udskrives den skattepligtiges slutopgørelse senere end den 30. september i året efter indkomståret overføres ingen del af restskatten til det efterfølgende år.
Stk. 6. Beløb efter stk. 2 og 4 nedrundes til nærmeste hele krone.

§ 6. I det omfang beløbet, jf. § 5, stk. 1, på 18.000 kr. henholdsvis 36.000 kr., ikke er udnyttet fuldt ud til dækning af restskat, kan der efter skatteforvaltningens nærmere bestemmelse ske overførsel af forfaldne skatterestancer inklusiv tillæg fra tidligere indkomstår i den resterende del af beløbet. Forfaldne skatterestancer omfatter restancer vedrørende indkomstskatter, afgifter, tillæg, gebyrer og renter som forvaltes af skatteforvaltningen. De nævnte restancearter inddækkes med de ældste restancer først og derefter i den nævnte dækningsrækkefølge. Indregnede restancer dækkes efter indregnet restskat, men før A-skat for det pågældende indkomstår.
Stk. 2. Restancerne indregnes med indtil det beløb, hvortil de er opgjort per 1. oktober i det pågældende år. Hertil kommer et landskassen tilfaldende tillæg på 6 procent af restancebeløbet, dog ikke af tillæg, gebyrer og renter. Beløbet nedrundes til nærmeste hele krone.
Stk. 3. Der opkræves ikke renter af skatterestancer overført efter stk. 1.
Stk. 4. Såfremt den skattepligtiges forskudsregistrering efterfølgende ændres således, at den indregnede restance ikke mere kan indeholdes i skattekortet, tilbageføres restancen.
Stk. 5. I det omfang en indregnet restance ikke dækkes af de i indkomståret betalte foreløbige A-skatter, tilbageføres restancen, og renteberegningen genoptages tilbage fra 1. januar i indkomståret, og tillægget på 6 procent vedrørende således tilbageførte restancer bortfalder.

§ 7. Skatteforvaltningen kan undlade at overføre et beløb i medfør af § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1, eller beslutte at overføre et mindre beløb, hvis skatteforvaltningen skønner, at overførslen vil medføre, at der ikke overlades den skattepligtige og den skattepligtiges husstand tilstrækkelige midler til at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod.

 

§ 8. Ophører den skattepligtiges fulde skattepligt, forfalder restskatter overført efter § 5, stk. 1, og skatterestancer efter § 6, stk. 1, til betaling i tre rater første gang den 1. i den måned, der følger nærmest efter den fulde skattepligts ophør og derefter den 1. i hver af de efterfølgende 2 måneder og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmånederne. Falder sidste rettidige betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

§ 9. I det omfang beløbet, jf. § 5, stk. 1, på 18.000 kr. henholdsvis 36.000 kr. ikke er udnyttet fuld ud, modregnes B-indkomst i videst muligt omfang i den resterende del af fradragsbeløbet på skattekortet, således at kortet udfærdiges med nedsat fradragsbeløb eller helt uden fradragsbeløb.
Stk. 2. Ved beregningen af B-skatter nedrundes den overskydende B-indkomst til nærmeste med 100 delelige kronebeløb.
Stk. 3. Overstiger B-skatten 100 kr., opkræves den ved skattebillet.

 

§ 15-tilbagebetalinger

§ 10. Anmodninger om tilbagebetaling af for meget betalt indkomstskat, jf. § 15, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, indgives skriftligt til skatteforvaltningen.
Stk. 2.Det er en betingelse for imødekommelse af en anmodning om tilbagebetaling, at den skattepligtige ved hjælp af selvangivelse, regnskab, lønsedler eller lignende sandsynliggør, at den skattepligtige har betalt for meget i foreløbige skatter og derfor må forventes at skulle have udbetalt overskydende skat ved afslutning af ligningen.

 

Afskrivningsskema

§ 11. Skattepligtige, der ikke skal indsende driftsregnskaber til skatteforvaltningen, jf. § 17, stk. 3, og § 18, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, men som kan foretage skattemæssige afskrivninger, skal anvende det af skatteforvaltningen udarbejdede afskrivningsskema.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan efter anmodning fritage for pligten efter stk. 1.

 

Kapitel 2
Skatternes afregning

Kommuneskat og særlig landsskat

§ 12. Senest ved udgangen af måneden efter redegørelsernes indsendelse foretager skatteforvaltningen foreløbig afregning til andre skattekommuner af A-skat, som tilkommer disse ifølge redegørelsernes udvisende.

§ 13. Den endelige afregning af A-skat, som tilkommer en skattekommune ifølge lønsedlerne, skal ske inden l. april efter indkomstårets udløb. For lønsedler, der indkommer efter 1. marts, skal endelig afregning ske senest ved udgangen af måneden efter lønsedlernes modtagelse.

 

Landsskat og fælleskommunal skat

§ 14. Landsskattens og den fælleskommunale skats andel af de indbetalte skatter beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det pågældende indkomstår udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat.

 

Selskabsskat

§ 15. Senest ved udgangen af året efter indkomståret foretager skatteforvaltningen afregning til skattekommunen af den del af selskabsskatten, som tilfalder skattekommunen.
Stk. 2. De andele af selskabsskatten, som afregnes til skattekommunen efter stk. 1, beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det pågældende indkomstår udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og vægtede kommuneskat, jf. § 40, stk. 7, i landstingslov om forvaltning af skatter.

 

Udbytteskat

§ 16. Senest ved udgangen af måneden foretager skatteforvaltningen foreløbig afregning til andre skattekommuner af den del af foregående måneds indbetalte udbytteskat som tilfalder disse kommuner.
Stk. 2. Senest ved udgangen af januar måned foretager skatteforvaltningen endelig afregning af de foregående 12 måneders indbetalte udbytteskat af den del af udbytteskatten, som tilfalder skattekommunerne.
Stk. 3. De andele af udbytteskatten, som afregnes til skattekommunerne efter stk. 1, beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det foregående år udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat.

 

Fordeling af tab på A-skatter

§ 17. Landskassen bærer tab opstået ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat.
Stk. 2. Udgør tabet ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat 50.000 kr. eller mere, og har skatteforvaltningen forudgående forgæves søgt at begrænse tabet ved iværksættelse af permanent inkasso, overgivelse til inddrivelse, indgivelse af konkursbegæring med videre, bærer den indeholdelsespligtiges skattekommune dog tillige den andel af tabet, der vedrører kommuneskat og fælleskommunal skat.
Stk. 3. Fordeling af tab efter stk. 2 kan kun ske, såfremt skatteforvaltningen har afskrevet fordringen som følge af reglerne om forældelse, præklusion, tvangsakkord, selskabers konkurs, dødsboer behandlet efter reglerne om gældsfragåelse og lignende. Tilsvarende gælder for tab, der afskrives som følge af forventet uerholdelighed.

§ 18. Fordeling af tab efter § 17, stk. 2, beregnes på grundlag af forholdet mellem den udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat for det indkomstår skatten vedrører.
Stk. 2. Den endelige afregning af skattekommunens andel af tabet foretages senest ved udgangen af det indkomstår, hvori tabet endeligt er konstateret.

§ 19. Skatteforvaltningen foretager halvårsvisee indberetninger til skattekommunen vedrørende indeholdelsespligtiges manglende indbetaling af A-skat, såfremt den enkelte indeholdelsespligtiges restance udgør kr. 50.000,- eller mere, og indbetalingsfristen er overskredet med mere end 3 måneder.
Stk. 2. Indberetningen skal opgjort pr. 30. juni og 31. december være skattekommunen i hænde senest ved udgangen af måneden efter halvårets udløb.
Stk. 3. Indberetningen skal tillige indeholde en kort beskrivelse af de inddrivelses- og sikringsmæssige skridt skatteforvaltningen har foretaget, og om eventuelle pålæg om permanent inkasso overholdes.

§ 20. Senest ved udgangen af året skal skatteforvaltningen underrette skattekommunen om årets afskrevne tab på 50.000 kr. eller mere, der skyldes en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat. Indberetningen skal indeholde oplysning om afskrivningsgrundlaget vedlagt dokumentation herfor.
Stk. 2. Ved afskrivning af tab på grund af forventet uerholdelighed skal skattekommunens godkendelse indhentes forinden skattekommunen ved årets udgang debiteres for skattekommunens andel af tabet. Ved anmodning om skattekommunens godkendelse af tabet, skal skatteforvaltningen afgive oplysning til skattekommunen om tabets størrelse og om den indeholdelsespligtiges økonomiske forhold.
Stk. 3. Såfremt skattekommunen anerkender tab, der afskrives som følge af forventet uerholdelighed, skal skatteforvaltningen senest ved udgangen af måneden efter regnskabsårets afslutning hvert år afgive erklæring til skattekommunen, om der i det forløbne regnskabsår er foretaget indbetaling på sådanne afskrevne fordringer. Samtidig skal skatteforvaltningen oplyse om, hvilke af disse fordringer, der er bortfaldet i regnskabsårets løb som følge af reglerne om forældelse og lignende.
Stk. 4. Skattekommunens anerkendelse af et tab, der afskrives som følge af forventet uerholdelighed, bortfalder, såfremt fordringen efterfølgende viser sig ikke at være uerholdelig. I så fald skal skatteforvaltningen straks refundere skattekommunen beløb, som landkassen i den anledning har oppebåret fra skattekommunen.

 

Fordeling af tab på restskatter og selskabsskatter

§ 21. Landskassen bærer tab opstået ved en skattepligtigs manglende indbetaling af restskat og selskabsskat.
Stk. 2. Skattekommunen bærer dog tillige den andel af tabet, der vedrører kommuneskat og fælleskommunal skat, såfremt skatteforvaltningen har afskrevet fordringen som følge af reglerne om forældelse, præklusion, tvangsakkord, selskabers konkurs, dødsboer behandlet efter reglerne om gældsfragåelse og lignende eller som følge af forventet uerholdelighed.
Stk. 3. Ved tab på restskatter bærer skattekommunen endvidere den andel af tabet, der vedrører kommuneskat og fælleskommunal skat, såfremt fordringen afskrives helt eller delvis efter §§ 53-55 i landstingslov om forvaltning af skatter.

§ 22. Fordeling af tab på restskat efter § 21, stk. 2 og 3, beregnes på grundlag af forholdet mellem den udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat for det indkomstår skatten vedrører.
Stk. 2. Fordeling af tab på selskabsskat efter § 21, stk. 2, beregnes på grundlag af forholdet mellem den udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og vægtede kommuneskat, jf. § 40, stk. 7, i landstingslov om forvaltning af skatter for det indkomstår skatten vedrører.
Stk. 3. Den endelige afregning af skattekommunens andel af tabet foretages senest ved udgangen af det indkomstår, hvori tabet endeligt er konstateret.

 

Fordeling af tab på udbytte- og royaltyskatter

§ 23. Landskassen bærer tab opstået ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af udbytte- og royaltyskat.

 

Standsning af rentetilskrivning

§ 24. Beslutning om at standse tilskrivning af renter på skatterestancer kan i almindelighed ikke finde sted, såfremt
1) skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede, eller
2) skyldneren har undladt at afdrage på sin restance, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor.
Stk. 2. Tilskrivning af renter på skatterestancer genoptages, når skyldnerens økonomiske forhold gør det muligt for skyldneren inden for en periode af maksimalt 3 år at afvikle sin restance.

 

Kapitel 3
Foranstaltninger og ikrafttræden

§ 25. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 3 eller 11, stk. 1, kan idømmes bøde.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsbekendtgørelse nr. 3 af 26. juni 1979 om forskudsregistrering og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 15 juni 1995 om skatternes afregning mellem kommuner og landskasse.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. december 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann