Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
27. oktober 2006
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvalros

I medfør af § 2, stk. 4, § 8, §§ 12-13, § 15, stk. 4, og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt og § 5, stk. 1, § 35, § 36, stk. 2, § 60, stk. 2, og § 61 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører beskyttelse og fangst af hvalros (Odobenus rosmarus) på grønlandsk land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Der gælder særlige bestemmelser om adgang til Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt Naturreservatet i Melville Bugt, herunder bestemmelser om fangstberettigede personers fangstudøvelse i områderne. Bestemmelserne er fastsat i særskilte bekendtgørelser om de to områder.

 

Fredning

§ 2. Hvalros er fredet på grønlandsk land- og fiskeriterritorium, jf. dog § 3. Hvalros på land eller landgangspladser er, uanset køn og alderskategori, totalfredet.
Stk. 2. Unger i følgeskab med hunner og voksne hunner er totalfredet på grønlandsk land- og fiskeriterritorium, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. I Qaanaaq kommune er det tilladt at fange unger i følgeskab med hunner og voksne hunner, jf. dog § 3.
Stk. 4.
Med "voksne hunner", jf. stk. 2 forstås hunner, hvor den synlige del af stødtænderne neden for overlæben er mere end 15 cm lange.
Stk. 5. Med "unger", jf. stk. 2 forstås unger, uanset størrelse, der er i følgeskab med voksne hunner.

 

Fastsættelse af kvoter, fangstperioder og -områder

§ 3. Landsstyret fastsætter årligt en kvote for fangst på hvalros. Kvotefastsættelsen sker med hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet.
Stk. 2. En kvote kan af biologiske årsager begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper og kan inddeles i mindre kvoter, som kan nedlægges inden for begrænsede områder.
Stk. 3. Det er tilladt at drive kvoteret jagt på hvalrosser inden for de nedennævnte geografiske afgrænsninger af bestandene samt nævnte perioder:
1) Vestgrønlandsk vinterbestand, afgrænset fra 66° N (sydkanten af Søndre Strømfjords munding) og 70° 30’ N (nordvestspidsen af Hareøen), i perioden 1. marts til 30. april, begge dage inklusive.
2) Bestanden i nordvestgrønland, områderne nord for 70° 30’N (nordvestspidsen af Hareøen) i perioden 1. oktober til 30. juni, begge dage inklusive.
3) Ittoqqortoormiit og Ammassalik Kommune i perioden 1. oktober til 30. juni, begge dage inklusive.
Stk. 4. De årlige jagtkvoter samt de fastsatte vilkår herfor offentliggøres via pressemeddelelse og på Grønlands Hjemmestyres hjemmeside.
Stk. 5. Kvoteåret gælder for perioden 1. januar til 31. december, begge dage inklusive. Første kvoteår udgør perioden fra den 1. august 2006 til den 31. december 2006, begge dage inklusive.

 

Fordeling af fangstkvoter

§ 4. Fangstrådet høres om rammerne for kvotefangsten. Fordeling af kvotefangsten på kommunale fangstkvoter foretages af landsstyremedlemmet for fangst efter høring af Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) og Kommunernes Landsforening (KANUKOKA).
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for fangst kan pålægge kommunalbestyrelsen at varetage den nødvendige administrative forvaltning i forbindelse med kommunale fangstkvoter.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for fangst kan nedsætte kommunens kvote for det pågældende eller det efterfølgende kvoteår, såfremt det konstateres, at der er sket ulovlig fangst af hvalros i kommunen.

 

Udstedelse og fordeling af licenser

§ 5. Kun personer, som er i besiddelse af en licens udstedt i medfør af § 6 må nedlægge hvalros.

§ 6. For de kommunale fangstkvoter, jf. § 4, udsteder kommunalbestyrelsen nummererede licenser til ansøgere med gyldigt erhvervsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune. Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i fordelingen af licenser.
Stk. 2. I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af hvalros end indkomne ansøgninger, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorledes fordelingen af licenser skal foretages.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udleverer samtidig med licensen et skema svarende til bekendtgørelsens bilag til licensmodtageren.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen etablerer sikker kontrol med den tildelte kvote. Kvoteforbruget følges nøje, og fangsten standses øjeblikkeligt, når den tildelte kommunekvote er opbrugt.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen retter skriftlig henvendelse til Landsstyreområdet for Fangst, når den tildelte kommunekvote er opbrugt.

§ 7. Den licensudstedende myndighed fastsætter en tidsfrist for afhentning af tildelte licenser. Personer, der har fået en licens, og ikke kan eller vil udnytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed.
Stk. 2. Uafhentede licenser samt returnerede licenser, jf. stk. 1, kan genfordeles. Genfordeling sker jf. § 6, stk. 2. Tidspunktet for genfordeling meddeles af kommunalbestyrelsen forinden fangstperiodens start.

§ 8. Licensen er personlig og må ikke overdrages eller sælges.
Stk. 2. 1 licens giver adgang til nedlæggelse af 1 hvalros i det kvoteår, hvor licensen er udstedt. Jagtperioden fremgår af licensen.

 

Fangstmetoder

§ 9. Fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere, samt fartøjer over 20 BRT/15 BT må ikke anvendes under jagt på hvalrosser eller til befordring til og fra jagtområdet.
Stk. 2. Fangst af hvalros skal ske ved brug af riffel, hvor mindste lovlige kaliber er 30.06 (7,62 mm). Kun ammunition med spidskappet kugle (hel mantel) er tilladt. Anvendelse af hel- og halvautomatiske rifler er ikke tilladt.
Stk. 3. Forinden dræbende skud afgives mod hvalrossen skal den harpuneres. Den anvendte harpun skal være tilknyttet 1 eller flere fangstblærer eller bøjer således, at fangsttab undgås.
Stk. 4. Al kød, spæk, skind, og andre brugbare dele af en nedlagt hvalros skal bringes tilbage fra fangstpladsen eller deponeres. Inden fangstpladsen forlades, skal rester så vidt muligt bortskaffes.

 

Anvendelse, indhandling og salg af fangsten

§ 10. Dele af den nedlagte hvalros må ikke sælges førend kommune- eller bygdekontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Salg eller køb af dele fra den nedlagte hvalros må ikke finde sted, før indehaveren af licensen har påtegnet en kopi af licensen. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.
Stk. 3. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.
Stk. 4. Ved videresalg eller indhandling af kranium, tænder samt knogler fra hvalros skal kopi af den påtegnede og stemplede licens følge med i salget.
Stk. 5. Det er forbudt at købe eller modtage kød og tænder samt andre dele af ulovligt nedlagt hvalros.

 

Fangstrapportering og kontrol

§ 11. Alle hvalrosfangster skal meldes til hjemkommunen efter hver fangst på et skema svarende til bekendtgørelsens bilag. Ligeledes skal samtlige anskydninger meldes. Hvis der er fundet et mærke med nummer eller en radiosender, afleveres dette sammen med skemaet. Skemaet afleveres samtidig med at licensen påstemples, jf. § 10.
Stk. 2. Såfremt der ikke skal sælges dele af hvalrossen, jf. § 10, skal fangsten meldes via skemaet til hjemkommunen uden unødigt ophold.
Stk. 3. Alle hvalrosfangster skal tillige meddeles til Piniarneq via årsregistreringsskemaet.
Stk. 4. Ved fællesfangst rapporteres fangsten kun af 1 udpeget rapporteringsansvarlig, for eksempel licensindehaveren, med angivelse af samtlige fangstdeltageres navne og cpr.-nr. Det er kun den skema-rapporteringsansvarlige der skal melde fangsten til Piniarneq.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen indsender i slutningen af hver måned de modtagne skemaer til direktoratet for fangst.

§ 12. Såfremt en hvalros nedlægges som følge af nødret eller nødværge, jf. kriminallovens regler herom, skal alle dele af hvalrossen tilfalde Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Der skal snarest muligt gives besked til direktoratet for fangst fra personen, der har nedlagt hvalrossen.

 

Kommunal vedtægt

§ 13. En kommunalbestyrelse eller flere kommunalbestyrelser i fællesskab kan ved en kommunal vedtægt opstille yderligere krav i henhold til § 3, stk. 3 §§ 6-7 og §§ 9-10, samt udstede retningslinier for udøvelse af jagten i visse områder inden for kommunen. Kommunale vedtægter skal stadfæstes af landsstyremedlemmet for fangst.

 

Mærkning og udførsel

§ 14. Immobilisering og mærkning af hvalrosser må kun ske med tilladelse fra landsstyremedlemmet for fangst.
Stk. 2. Hvalros, herunder hvalrosunger, må ikke holdes i fangenskab eller udføres fra Grønland uden tilladelse fra Landsstyret.

 

Dispensation og yderligere vilkår for fangst

 

 

§ 15.
Landsstyremedlemmet for fangst kan til videnskabelige formål, eller som led i en kortlægning af Grønlands fangstmæssige ressourcer, meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler.

§ 16. Landsstyremedlemmet for fangst kan fastsætte vilkår i forbindelse med fangst af hvalros, herunder krav om levering af dele af hvalros til biologiske undersøgelser.

 

Foranstaltninger

§ 17. Ved overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 3, § 5, §§ 8–10, § 11, stk. 1 og 2, § 12, § 14, og § 16 kan der idømmes bøde.
Stk. 2. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Beslutning om anvendelse af konfiskerede dele fra hvalros træffes af Landsstyremedlemmet Fangst.
Stk. 4. I kommunale vedtægter, der udstedes i medfør af § 13, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bøde og konfiskation af fangsten.

 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. oktober 2006. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. juli 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. oktober 2006
Finn Karlsen

/

Amalie Jessen


Bilag