Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
13. september 2006
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tandpleje

I medfør af § 2, stk. 2, jf. stk. 3, og § 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. fastsættes:

 

Formål

§ 1. Tandplejens formål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet.
Stk. 2. I tilrettelæggelsen af arbejdet skal der tilstræbes en ligelig adgang til tandplejens ydelser uanset bosted.

 

Personkreds

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for personer, der er tilmeldt et folkeregister her i landet, og som har bopæl i landet, eller som har opholdt sig i landet i mere end 6 måneder.

 

Tandplejens omfang

§ 3. Er der ikke tilstrækkelig kapacitet eller økonomi til at give et systematisk tandplejetilbud til hele befolkningen, skal der lægges vægt på et systematisk tandplejetilbud til børn og unge.

§ 4. Alle børn under og i den undervisningspligtige alder har ret til vederlagsfri, regelmæssig tandbehandling.
Stk. 2. Tandbehandlingen, jf. stk. 1 omfatter:
1) Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed.
2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller.
3) Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre.
4) Behandling af sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.

§ 5. Unge over den undervisningspligtige alder tilbydes vederlagsfri, regelmæssig ungdomstandpleje indtil det 20. år. Den opsøgende funktion ligger hos tandplejen, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Ungdomstandpleje, jf. stk. 1 omfatter:
1) Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed.
2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller.
3) Individuel forebyggelse.
4) Behandling af sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.
Stk. 3. Udebliver den unge 2 gange fra den planlagte tandpleje, bortfalder det regelmæssige tilbud. Tilbuddet kan genoptages, såfremt den pågældende unge tager initiativ hertil.

§ 6. Personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, tilbydes vederlagsfri og regelmæssig omsorgstandpleje.
Stk. 2. Omsorgstandpleje, jf. stk. 1 omfatter:
1) Undersøgelser og hjælp til mundhygiejne ved at give instruktion herom til plejepersonale eller pårørende.
2) Behandling af symptomgivende tilstande under hensyntagen til den enkeltes fysiske og psykiske tilstand.

§ 7. Andre befolkningsgrupper tilbydes vederlagsfri tandbehandling i det omfang, distriktets ressourcer rækker hertil.
Stk. 2. Tilbuddet omfatter akut behandling, regelmæssige undersøgelser og forebyggende foranstaltninger efter individuelle behov, reparerende tandbehandling svarende til det niveau, det enkelte individ efter tandlægens vurdering tidligere har haft for sin tandpleje samt behandling med aftagelige proteser. Krone-, bro- og implantatbehandling er ikke omfattet af tilbuddet i almindelighed, men kan gives, hvis distriktets ressourcer rækker hertil.

§ 8. Personer, der på grund af uddannelse har ophold uden for det sundhedsdistrikt, hvor de har folkeregisteradresse, kan vælge at modtage tandpleje i opholdsdistriktet i stedet for i det distrikt, hvor de har folkeregisteradresse.

 

Klageadgang

§ 9. Klageberettiget i henhold til denne bekendtgørelse er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

§ 10. Klage over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for tandplejen, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. Klagefristen er 2 år fra det tidspunkt, hvor klager var eller burde være bekendt med forholdet, der klages over.

§ 11. Klager, der ikke vedrører den i § 9 anførte faglige virksomhed, indbringes snarest muligt efter hændelsens indtræden, og senest 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, for Direktoratet for Sundhed, som fremsender klagen til Kystledelsen.

 

Ikrafttræden

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. oktober 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves instruks for tandlæger i Grønland af 26. november 1975 med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2006
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal