Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
5. juli 2006
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om rapportering af fangster og indhandlinger i kystnært fiskeri

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 4, § 26, § 27, § 29, § 33, stk. 2, og § 34, stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 fastsættes:

 

Kapitel 1
Formål, anvendelsesområde, definitioner m.v.

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at øge kendskabet til fiskeriets udbredelse og fangstfelter med henblik på at forbedre den biologiske rådgivning om udnyttelsen af fiskeressourcerne, samt forbedre forvaltningen af fiskeriet.

 

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt kystnært fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for erhvervsmæssigt kystnært fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium efter krabber, rejer og laks.

 

Definitioner

§ 3. Grønlands fiskeriterritorium omfatter:
1) Vestgrønland vest for 44° 00’W ned til 59° 00’N og herefter vest for 42° 00’W.
2) Nordvestgrønland, som er en del af NAFO-underområde 1, der ligger nord for 68° 00’N.
3) Sydvestgrønland, som er en del af NAFO-underområde 1, der ligger syd for 68° 00’N.
4) Østgrønland øst for 44° 00’W ned til 59° 00’N og herefter øst for 42° 00’W, som er en del af ICES-områderne II, V, XII, XIV.

§ 4. Ved "kystnært fiskeri" forstås det fiskeri, der foregår med fartøjer, som ifølge deres målebrev er mindre end 75 BRT/120 BT.

§ 5. Et fartøjs tonnage fremgår af fartøjets til enhver tid gældende målebrev.

§ 6. Ved et "fartøj" forstås ethvert transportmiddel til vands eller lands, der benyttes i forbindelse med fiskeri.

§ 7. Ved "fod" menes måleenheden "danske fod". 1 fod omregnes i meter til 0,31385 meter.

§ 8. Ved et "indhandlingsskib" eller "indhandlingssted" forstås, en af myndighederne godkendt autoriseret indhandler af fisk.

§ 9. Ved "landet mængde" forstås den mængde fisk i kg, som afleveres til indhandlingsstedet i henhold til de enhver tid gældende regler om beregningsmetoder ved rapportering af fangster.

§ 10. Udtrykket "losning" eller "indhandling" omfatter enhver overførsel af fisk og fiskeprodukter fra et fartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller kun en del af lasten, og uanset om overførslen sker ved kaj eller i rum sø.

 

Feltkodekort

§ 11. Fartøjer uden elektronisk navigationsudstyr skal til angivelse af positioner anvende de feltkodekort, der udleveres sammen med logbogen.

 

Kapitel 2
Generelt erhvervsmæssigt kystnært fiskeri med fartøjer på og over 30 fod/9,4 meter

Logbogspligt for fartøjer på og over 30 fod/9,4 meter

§ 12. Personer og selskaber som udøver kystnært fiskeri med fiskefartøjer, der ifølge fartøjets målebrev er på 30 fod/9,4 meter og derover, skal for hvert fisketogt føre logbog. I logbogen skal indføres oplysning om:
1) Fartøjets navn.
2) Nummeret på den eller de fiskerilicenser, fartøjet fisker på, hvis der er krav om licens.
3) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.
4) Fartøjets radiokaldesignal.
5) År, dato, starttidspunkt, sluttidspunkt, dybde og position for fiskeriet eller position ifølge feltkode i henhold til feltkodekort.
6) Anvendt redskabstype og antal.
7) Fanget fiskeart angivet i levende vægt i kg.
8) Bifangst/udsmid med art og mængde.
9) Indhandlingsdato, indhandlingssted og landet mængde.
10) Fartøjsførerens underskrift med angivelse af navnet med blokbogstaver nedenunder.
11) Eventuelle bifangster af havpattedyr med angivelse af om disse er genudsat eller aflivet.
Stk. 2. Til føringen af logbog anvendes et af Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) udarbejdet logbogsskema.
Stk. 3. Det anvendte logbogsskema skal være trykt og fortløbende nummereret og skal anvendes i den rækkefølge, der følger af den påtrykte nummerering. Skemaer, som annulleres, må ikke bortkastes, men skal indsendes og opbevares sammen med de benyttede skemaer, således at nummerrækken altid er ubrudt.
Stk. 4. Eventuelle rettelser af skrivefejl i et logbogsskema skal være éntydige. Der må til rettelser ikke benyttes lak eller andet, som dækker fejlskrivningen, men alene overstregning.
Stk. 5. Logbogen skal være udfyldt og underskrevet inden ankomst til havn eller indhandlingssted. Indhandlingsdato, indhandlingssted og landet mængde skal dog først oplyses, så snart indhandlingen er afsluttet.

§ 13. To eksemplarer af logbogsskemaet inklusiv eventuelle annullerede eksemplarer skal ved hver landing afleveres til indhandlingsstedet.
Stk. 2. På logbogsskemaerne påstempler indhandlingsstedet sit navn og indhandlingstidspunkt. Dette gælder ligeledes for erhvervsfiskerens kopi af logbogsskemaet.
Stk. 3. Kopi af samtlige logbogsskemaer for indeværende og foregående år med indhandlingsbekræftende stempel fra indhandlingsstedet skal opbevares af erhvervsfiskeren.

§ 14. Indhandlingsstedet skal give oplysning til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) om landing og indhandling af fisk. Følgende oplysninger skal gives:
1) Indhandlingsdato og indhandlingssted.
2) Indhandlers navn og cpr. nummer, fartøjets navn samt havnekendingsbogstaver og -nummer.
3) Fartøjets licensnummer, hvis der er krav om licens.
4) Anvendt redskabstype.
5) Total landet mængde i kg med angivelse af fiskeart og behandlingsgrad, jf. § 9.
6) Samlet værdi i kr. af landet mængde jf. nr. 5.
Stk. 2. Oplysningerne, jf. stk. 1, sendes, tillige med det indsamlede logbogsskema, for hver måned, senest den 15. i efterfølgende måned, pr. brev, fax eller edb-læsbart format eller online til GFLK, efter aftale med GFLK om form og format.
Stk. 3. Indhandlingsstederne har, såfremt GFLK anmoder herom, pligt til at fremsende oplysningerne, jf. stk. 1, hver uge, når 80% af den samlede kvote, dvs. årskvote og evt. resterende fra forhenværende år, er opfisket.
Stk. 4. GFLK kan til enhver tid kræve kopi af indhandlingsseddel fra erhvervsfiskeren eller indhandlingsstedet.


Kapitel 3
Generelt erhvervsmæssigt kystnært fiskeri med fartøjer under 30 fod/9,4 meter

Rapporteringspligt for fartøjer under 30 fod/9,4 meter

§ 15. Personer og selskaber, der fisker med fiskefartøjer under 30 fod/9,4 meter skal give indhandlingsstedet følgende oplysninger:
1) Indhandlingsdato og indhandlingssted.
2) Indhandlers navn og cpr. nummer, fartøjets navn samt havnekendingsbogstaver og -nummer.
3) Fartøjets licensnummer, hvis der er krav om licens.
4) Anvendt redskabstype og antal.
5) Antal timer for fiskeriet.
6) Fangstfelt eller position.
7) Total landet mængde i kg med angivelse af fiskeart og behandlingsgrad, jf. § 9.
Stk. 2. Oplysningerne, jf. stk. 1, skal gives senest ved indhandlingen.

§ 16. Indhandlingsstedet skal give oplysningerne nævnt i § 15 til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK).
Stk. 2. Oplysningerne, jf. stk. 1, sendes for hver måned, senest den 15. i efterfølgende måned, pr. brev, fax eller edb-læsbart format eller online til GFLK, efter aftale med GFLK om form og format.
Stk. 3. Indhandlingsstederne har, såfremt GFLK anmoder herom, pligt til at fremsende oplysningerne, jf. stk. 1, hver uge, når 80% af den samlede kvote, dvs. årskvote og evt. resterende fra forhenværende år, er opfisket.
Stk. 4. GFLK kan til enhver tid kræve kopi af indhandlingsseddel fra erhvervsfiskeren eller indhandlingsstedet.

 

Kapitel 4
Kontrol, foranstaltninger og ikrafttræden

Kontrol

§ 17. Fartøjer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal samarbejde med GFLK, Grønlands Kommando (GLK), jagt- og fiskeribetjente og politiet under disse institutioners udøvelse af deres opgaver, i henhold til de til enhver tid gældende regler om fiskeri.
Stk. 2. Fartøjerne skal sikre, at GFLK’s, GLK’s og politiets medarbejdere samt jagt- og fiskeribetjentene har uhindret adgang til at kontrollere fartøjet.

 

Foranstaltninger

§ 18. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 11-17 kan medføre bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 25. maj 1987 om rapportering ved indhandling af fiskeri-, fangst- og fåreavlsprodukter.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. juli 2006
Finn Karlsen

/

Emanuel Rosing