Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
26. januar 2006
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, konvertering af lån samt omlægningslån

I medfør af § 10, stk. 6, § 10a, stk. 6, og § 21a, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 12. maj 2005 fastsættes:

 

Eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld

§ 1. Ansøgning om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld på lån ydet i henhold til kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri indgives til A/S Boligselskabet INI, der på Landsstyrets vegne påser, at ansøgningen opfylder de i stk. 3 og 4 opstillede krav.
Stk. 2. Låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstands- indkomst under 128.000 kr., kan søge om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog maksimalt for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr.
Stk. 3. En ansøgning skal være vedlagt følgende:
1) Oplysning om navn, cpr.nr. og beskæftigelse på samtlige medlemmer af ansøgerens husstand.
2) Kopi af bopælsattest eller bekræftet udskrift fra Folkeregisteret, der dokumenterer ansøgerens bopælsadresse.
3) Oplysning om hvilke lån der søges om eftergivelse af, herunder om lånene er ydet til et boligstøttehus, et selvbyggerhus eller vedrører gamle restancer i et boligstøttehus, ansøgeren er fraflyttet.
4) Kopi af slutopgørelser for de to seneste slutlignede år for samtlige medlemmer af husstanden.
Stk. 4. Er den samlede husstandsindkomst på ansøgningstidspunktet væsentligt ændret i forhold til de to seneste slutlignede år, skal ansøgeren tillige indsende dokumentation for den nuværende samlede husstandsindkomst.
Stk. 5. A/S Boligselskabet INI kan udarbejde en standardiseret ansøgningsblanket.

 

Konvertering af lån

§ 2. Ansøgning om konvertering af forfaldne ydelser og restgæld på lån ydet i henhold til kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri til et rente- og afdragsfrit lån indgives til A/S Boligselskabet INI, der på Landsstyrets vegne påser, at ansøgningen opfylder de i stk. 3 og 4 opstillede krav.
Stk. 2. Låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstands- indkomst under 180.000 kr., kan søge om konvertering af forfaldne ydelser og restgæld. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog maksimalt for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr.
Stk. 3. En ansøgning skal være vedlagt følgende:
1) Oplysning om navn, cpr.nr. og beskæftigelse på samtlige medlemmer af ansøgerens husstand.
2) Kopi af bopælsattest eller bekræftet udskrift fra Folkeregisteret, der dokumenterer ansøgerens bopælsadresse.
3) Oplysning om hvilke lån der søges om konvertering af, herunder om lånene er ydet til et boligstøttehus, et selvbyggerhus eller vedrører gamle restancer i et boligstøttehus, ansøgeren er fraflyttet.
4) Kopi af slutopgørelser for de to seneste slutlignede år for samtlige medlemmer af husstanden.
Stk. 4. Er den samlede husstandsindkomst på ansøgningstidspunktet væsentligt ændret i forhold til de to seneste slutlignede år, skal ansøgeren tillige indsende dokumentation for den nuværende samlede husstandsindkomst.
Stk. 5. A/S Boligselskabet INI kan udarbejde en standardiseret ansøgningsblanket.

 

Omlægningslån

§ 3. Ansøgning om omlægning af lån ydet i henhold til kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri indgives til A/S Boligselskabet INI, der på Landsstyrets vegne påser, at ansøgningen opfylder de i stk. 3 og 4 opstillede krav.
Stk. 2. Låntagere, som har forfaldne ydelser og restgæld, kan søge om omlægningslån.
Stk. 3. En ansøgning skal være vedlagt følgende:
1) Oplysning om navn, cpr.nr. og beskæftigelse på samtlige medlemmer af ansøgerens husstand.
2) Kopi af bopælsattest eller bekræftet udskrift fra Folkeregisteret, der dokumenterer ansøgerens bopælsadresse.
3) Oplysning om hvilke lån der søges om omlægning af, herunder om lånene er ydet til et boligstøttehus, et selvbyggerhus eller vedrører gamle restancer i et boligstøttehus, ansøgeren er fraflyttet.
4) Kopi af slutopgørelser for de to seneste slutlignede år for samtlige medlemmer af husstanden.
5) Husholdningsbudget for ansøgerens husstand.
Stk. 4. Er den samlede husstandsindkomst på ansøgningstidspunktet væsentligt ændret i forhold til de to seneste slutlignede år, skal ansøgeren tillige indsende dokumentation for den nuværende samlede husstandsindkomst.
Stk. 5. A/S Boligselskabet INI kan udarbejde en standardiseret ansøgningsblanket.

§ 4. I forbindelse med ansøgning om omlægning af lån, skal ansøgeren, bistået af A/S Boligselskabet INI, udarbejde en gældsafviklingsplan, der fastlægger, hvorledes gælden skal afdrages over en nærmere bestemt periode.
Stk. 2. Den netto terminsydelse, der fastsættes i gældsafviklingsplanen, må ikke overstige 1/3 af husstandens månedlige indkomst efter fradrag af skat, og løbetiden må ikke fastsættes længere end 33 år.

 

Administration af ansøgninger

§ 5. A/S Boligselskabet INI skal ved modtagelse af ansøgning efterprøve ansøgers indsendte oplysninger, jf. § 1, stk. 3 og 4, § 2, stk. 3 og 4, og § 3, stk. 3 og 4.
Stk. 2. Såfremt ansøgning efter §§ 1, 2 eller 3 er ufuldstændig, skal A/S Boligselskabet INI uden ugrundet ophold meddele ansøgeren en frist på 4 uger til at indsende de manglende oplysninger.
Stk. 3. I de tilfælde, hvor ansøger har restance, skal A/S Boligselskabet INI så vidt muligt redegøre for de enkelte års restanceforhold og udvikling samt ansøgers husstandsindkomst for de samme år.

§ 6. A/S Boligselskabet INI fremsender ansøgning vedlagt ansøgers indsendte oplysninger til Landsstyret til afgørelse.
Stk. 2. A/S Boligselskabet INI skal oplyse Landsstyret om følgende forhold:
1) Husets alder.
2) Husets installationsniveau, herunder om huset har el, trykvand eller tankvand, oliefyr eller olieovn.
3) Husets generelle stand, f.eks. i form af billede og skemabeskrivelse.
4) Restgældens størrelse.
5) Terminsydelsens størrelse.
6) Låntagers hidtidige betalingsprofil, med årsfordeling af eventuel restance.
7) Hidtidige forsøg på inddrivelse af forfaldne ydelser.
8) Offentlig boligforsyning på lokaliteten i form af udlejningsboliger.
9) Boligselskabets eventuelle erfaringer for mulighed for afhændelse af huset.
10) Mulighed for overdragelse af huset til kommunen.

§ 7. Landsstyrets afgørelse om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, omlægningslån eller konvertering af forfaldne ydelser og restgæld skal fremsendes direkte til ansøger med kopi til A/S Boligselskabet INI, der foretager det fornødne i forhold til kvittering af lån og afregistrering i Landsretten.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2006.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. april 2002 om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. januar 2006
Jørgen Wæver Johansen

/

Dorthe Johannsen