Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1
13. januar 2006
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilladelse til salg og håndtering af håndkøbsmedicin i detailhandelsvirksomheder

I medfør af § 5, stk. 2, § 13, stk. 2, og § 24, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler fastsættes:

 

Tilladelse

§ 1. Salg og håndtering af håndkøbsmedicin i detailhandelsvirksomheder er betinget af en tilladelse.

§ 2. Landsapoteket kan efter ansøgning give en tilladelse til salg og håndtering af håndkøbsmedicin. Ansøgning indsendes til Landsapoteket.

§ 3. Tilladelse gives til indehavere af detailhandelsvirksomheder.
Stk. 2. For at opnå tilladelse, skal den pågældende
1) være fyldt 21 år,
2) ikke være umyndiggjort eller under lavværgemål,
3) ikke være under konkurs eller betalingsstandsning, og
4) ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at personen ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde.

 

§ 4. Direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller virksomheder, der ønsker tilladelse til salg af håndkøbsmedicin, skal personligt opfylde betingelserne i § 3, stk. 2. Indtræder nye medlemmer i direktion eller bestyrelse for selskaberne, skal disse også personligt opfylde betingelserne i § 3, stk. 2. Anmeldelse af skiftet skal, senest 7 dage efter ændringen er trådt i kraft, indgives til Landsapoteket.
Stk. 2. Bestyrere, butikschefer, filialledere, bygdekøbmænd i virksomheder, der har tilladelse til salg af håndkøbsmedicin, skal opfylde betingelserne i § 3, stk. 2, samt godkendes af Landsapoteket, forinden de må bestyre virksomheden.

§ 5. Tilladelsen skal være knyttet til et bestemt eller bestemte salgslokaler, hvor der er adgang for offentligheden.
Stk. 2. Tilladelsen skal anbringes i butikslokalet på et for kunderne synligt sted.

§ 6. En tilladelse er gyldig i 5 år.
Stk. 2. Landsapoteket sender en kopi af tilladelsen til chefdistriktslægen i det pågældende sundhedsdistrikt, Sundhedsvæsenets Kystledelse, Direktoratet for Sundhed samt Embedslægeinstitutionen.

 

Bortfald og tilbagekaldelse

§ 7. En tilladelse bortfalder
1) når indehaveren afgår ved døden, eller
2) når tilladelsens gyldighedsperiode er udløbet, uden at der efter ansøgning er udstedt fornyet tilladelse af Landsapoteket.

§ 8. Landsapotekeren kan tilbagekalde en tilladelse, hvis
1) indehaveren af tilladelsen ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 2,
2) der er konstateret gentagne eller grove tilsidesættelser af reglerne for salg og   håndtering af håndkøbsmedicin, eller
3) indehaveren af tilladelsen nægter at efterkomme et lovligt påbud eller en pligt til at medvirke ved kontrolforanstaltninger.
Stk. 2. Er en tilladelse tilbagekaldt efter stk. 1, skal den straks tilbagesendes til Landsapoteket.

§ 9. Landsapoteket orienterer de i § 6, stk. 2, nævnte myndigheder, når en tilladelse er tilbagekaldt efter § 8, stk. 1, eller bortfaldet efter § 7.

 

Regler for salg og håndtering

§ 10. Der må kun rekvireres lægemidler, som er optaget på liste H.

§ 11. Lægemidler på liste H mærket med (M) er minimumssortimentet. Indehaveren af tilladelsen skal sikre en passende beholdning af de lægemidler, der indgår i minimumssortimentet. Beholdningen skal kunne forsyne kundegrundlaget med håndkøbslægemidlerne i minimumssortimentet, medmindre vejrlig eller uforudsigelige hændelser forhindrer dette.

§ 12. Salg af lægemidler må kun ske ved personlig betjening.

 

Foranstaltninger

§ 13. Ved overtrædelse af § 1, § 5, stk. 2, § 8, stk. 2, § 10, § 11 og § 12 kan der idømmes bøde.

 

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsentræder i kraft den 1. februar 2006. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 14. november 2005 om tilladelse til salg og håndtering af håndkøbsmedicin i detailhandelsvirksomheder.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. januar 2006
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal