Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 25
14. november 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om Lægemiddelkomiteen

I medfør af § 3, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler fastsættes:

 

Lægemiddelkomiteens medlemmer

§ 1. Lægemiddelkomiteen består af 7 til 11 medlemmer, der udpeges af Landsstyret. Medlemmerne skal være ansat inden for sundhedsvæsenet.
Stk. 2. Der udpeges ikke suppleanter. Fratræder et medlem, udpeger Landsstyret et nyt medlem.

 

Lægemiddelkomiteens arbejdsform

§ 2. Lægemiddelkomiteen afholder mindst fire årlige møder.
Stk. 2.Lægemiddelkomiteens møder er ikke offentlige.
Stk. 3. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan lægemiddelkomiteens formand tilkalde sagkyndig bistand i form af embedslægen, den ledende dyrlæge, de specialeansvarlige læger på Dronning Ingrids Hospital, chefdistriktslægen i Nuuk eller cheftandlægen.
Stk. 4. Lægemiddelkomiteens formand indkalder til afholdelse af møde. Indkaldelse skal ske skriftligt og med passende varsel.

 

Referatpligt

§ 3. Efter lægemiddelkomiteens møder skal der udarbejdes et referat, der gengiver lægemiddelkomiteens behandling af hvert enkelt dagsordens punkt. Referaterne skal, efter godkendelse af lægemiddelkomiteen, sendes til lægemiddelkomiteens medlemmer, Landsstyremedlemmet for Sundhed, Direktoratet for Sundhed, landsapotekeren, ledelsen på Dronning Ingrids Hospital, Sundhedsvæsenets Kystledelse, Embedslægeinstitutionen og den ledende dyrlæge.

 

Forretningsorden

§ 4. Lægemiddelkomiteen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2005
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal