Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
25. august 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeri efter fjeldørred

I medfør af § 23, § 26, § 33, stk. 2, og § 34, stk. 3, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som senest ændret ved landstingslov nr. 28 af 18. december 2003 fastsættes:

 

 

Bekendtgørelsens gyldighedsområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fiskeri efter fjeldørred (Salvelinus alpinus).

 

Redskaber

§ 2. Fiskeri efter fjeldørred må kun finde sted med kroge til lystfiskeri, ketchere og garn, hvis maskevidde i strakt mål er mindst 100 mm.
Stk. 2. Længden af garn til fjeldørredfiskeri må højst være 30 meter.
Stk. 3. Garn skal være mærket med ejernavn, bådnavn eller fartøjsnummer.
Stk. 4. Der skal altid være opsyn med et udsat garn. Når fiskepladsen forlades, skal ejeren af garn, uanset fraværets længde, tage garn op.

§ 3. Ved fjeldørredfiskeri, jf. § 2, stk. 1, er det forbudt at anvende
1) rykfiskemetoden,
2) drivgarn, vod og trawl,
3) elektrofiskeri, skydevåben,
4) sprængstoffer og gift, og
5) ruser, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, kan en kommunalbestyrelse give tilladelse til anvendelse af ruser til fiskeri efter fjeldørred inden for den pågældende kommunes grænser.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan opstille nærmere vilkår for tilladelser efter stk. 2, herunder om rusens udseende, periode og område for anvendelse samt krav om, at der skal indgives ansøgning.

 

Garnsætningsregler

§ 4. Al garnfiskeri efter fjeldørred i elve og dertil hørende bassiner er forbudt.

§ 5. Ved fiskeri i søer er det forbudt at sætte garn nærmere end 100 m fra til- eller afløbselve.
Stk 2. Ved fiskeri i søer må garnet ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra bred til bred.

§ 6. Garnsætning nærmere end 150 meter på begge sider af elvmundingen, målt fra det punkt havet og elven mødes ved normal højvande, er forbudt. Hvis kommunalbestyrelsen har foretaget en afmærkning længere ude end foran beskrevet, er garnfiskeri inden for afmærkningen forbudt.
Stk. 2. Garnet skal sættes sådan, at den inderste ende af selve garnet har kontakt med højvandszonen.
Stk. 3. Garnet må ikke dække mere end 1/3 af afstanden fra kyst til kyst.
Stk. 4. Garnet skal sættes i lige linie fra kysten. Andre arrangementer af garn med massefangst som formål, er forbudt.
Stk. 5. Der skal være mindst 30 meters afstand mellem ørredgarn.

§ 7. Hvor stendæmning har været anvendt til spærrefangst af fjeldørred, skal dæmningen åbnes for passage, før fangststedet forlades.

 

Periode for garnfiskeri efter fjeldørred

§ 8. Fjeldørredfiskeri med garn er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til og med 25. september.

 

Kommunale vedtægter

§ 9. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 5. år en liste over potentielt gode ørredelve, som skønnes mest truet af for stort fiskeri. Listen fremsendes til Direktoratet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved en kommunal vedtægt hvert 5. år med virkning for en femårig periode fredning af et eller flere områder med bestande af fjeldørreder. Kommunale vedtægter stadfæstes af Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte områder skal have naturlig sammenhæng, vurderet på baggrund af de farvandsområder, hvori bestande af fjeldørreder fra de fredede elve formodes at opholde sig i den periode, de er i havet. Ved afgrænsningen skal der lægges vægt på at opnå størst mulig effekt af fredningen, jfr. stk. 1, samtidig med størst mulig overskuelighed for kontrollen, som kan udføres af jagtbetjente eller andre dertil af Landsstyret udpegede personer samt af politiet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved fastsættelsen af fredningen af områder vælge at udpege samme områder, som blev fredet ved kommunal vedtægt i forlængelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.
Stk. 5. Kommunalvedtægter kan indeholde adgang til fiskeri med håndliner og fiskestang i det fredede område, for derved at bibeholde fjeldørredområdernes traditionelle, rekreative værdi.
Stk. 6. Undlader kommunalbestyrelsen at udarbejde en kommunal vedtægt, kan Landsstyret ved en bekendtgørelse frede et eller flere områder med bestande af fjeldørreder i den pågældende kommune.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan gennem en kommunal vedtægt fastsætte strengere regulering omkring fiskeri efter fjeldørred end de i § 2, stk. 2, og §§ 5 - 8 fastsatte bestemmelser, når specielle forhold taler herfor. Kommunalbestyrelsen kan gennem en kommunal vedtægt fastsætte de efter § 3, stk. 3, nævnte vilkår.

 

Dispensation

§ 11. Landsstyret kan til videnskabelige formål dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 2. Kommuner med kun en fjeldørredelv kan søge Landsstyret om dispensation fra § 9.
Stk. 3. En dispensation efter stk. 2 kan kun gives, når det kan dokumenteres, at kommunen har andre bestandsbeskyttende foranstaltninger omkring elven, eller at kommunen ikke har nogen ørredelve.

 

Sanktioner

§ 12. Bøde kan idømmes den, der overtræder bestemmelserne i §§ 2 - 8.
Stk. 2. Ørreder fanget i strid med bestemmelserne i §§ 2-6 og § 8 kan konfiskeres.
Stk. 3. Sager vedrørende stk. 1 og stk. 2 behandles efter reglerne i fiskeriloven.
Stk. 4. Politiet og forsvarets fiskeriinspektion kan tage fiskende garn uden navn eller andet mærke op, jf. § 2, stk. 3.

§ 13. I vedtægter, der udstedes efter §§ 9 og 10, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i vedtægterne kan medføre bøde.

 

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter fjeldørred og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 10. juni 1994 om ændring af bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.
Stk. 2. De i medfør af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter fjeldørred stadfæstede kommunale vedtægter forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved kommunale vedtægter fastsat med hjemmel i denne bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. august 2005
Hans Enoksen

/

Amalie Jessen