Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
1. juli 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om vedtægt for Grønlands Radio (KNR)

I medfør af § 32, stk. 4, i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, fastsættes:

 

 

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Grønlands Radio (KNR) er en selvstændig offentlig institution.
Stk. 2. KNR´s hjemsted er Nuuk kommune.

§ 2. KNR har til formål at udøve radio- og tv-virksomhed samt on-line-virksomhed.
Stk. 2. Virksomheden kan foregå ved hjælp af radioanlæg, herunder satellit, eller fællesantenneanlæg samt andre elektroniske kommunikationssystemer, f.eks. internettet eller lignende.
Stk. 3. Radio- og tv-programmer og andre indholdstjenester kan være produceret af KNR eller indkøbt udefra.

 

KNR´s virksomhed


KNR´s public service-virksomhed

§ 3. KNR er en public service-virksomhed, jf. §§ 20-26 i landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004.
Stk. 2. KNR´s udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes nærmere i omfang og beskaffenhed i en public service-kontrakt mellem Landsstyret og KNR, jf. forordningens § 28.
Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte kontrakt omfatter alene KNR´s public service-virksomhed og vedrører således ikke KNR´s anden virksomhed, jf. § 5 og forordningens § 29.
Stk. 4. KNR skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelse af public service-kontrakten, jf. forordningens § 28, stk. 5, som sendes til direktoratet for kultur og Radio- og tv-nævnet.
Stk. 5. Den i stk.4 nævnte redegørelse skal være retvisende og fyldestgørendeog direktoratet for kultur er forpligtet til løbende at påpege eventuelle forhold, der måtte være i uoverensstemmelse med de i kontrakten angivne målsætninger.

§ 4. Sponserede programmer kan indgå i KNR´s public service-programvirksomhed efter reglerne i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed samt Hjemmestyrets bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio og tv. 


Anden virksomhed

§ 5. KNR kan udøve anden programvirksomhed, jf. landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed , herunder med henblik på udnyttelse af institutionens særlige sagkundskab m.v. inden for medierelaterede aktiviteter.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår.
Stk. 3. KNR kan ikke udøve uddannelsesvirksomhed i konkurrence med etablerede uddannelsesinstitutioner.

§ 6. Reklamer og sponsorering kan indgå i KNR´s anden programvirksomhed efter reglerne i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed samt Hjemmestyrets bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio og tv.

KNR´s organisation

Bestyrelsen

§ 7. KNR ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor bestyrelsesformanden og yderligere 1 medlem udpeges af Landsstyret. Øvrige medlemmer udpeges af Landsstyret efter indstilling i henhold til reglerne i landstingsforordningens § 31.
Stk. 2. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt, jf. § 31, stk. 4, 1. pkt., i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 3. For hvert bestyrelsesmedlem undtagen formanden udpeges en personlig suppleant. Udtræder, afsættes eller foreligger der længerevarende forfald hos et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted. Indtræder den udpegede suppleant som fast medlem af bestyrelsen, udpeges en ny suppleant.
Stk. 4. Landsstyret udpeger en ny formand i tilfælde af formandens udtræden eller afsættelse.
Stk. 5. Landsstyret kan i udpegningsperioden afsætte et bestyrelsesmedlem eller en indtrådt suppleant, såfremt vedkommende groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet.
Stk. 6. Den bestyrelse, der er udpeget efter reglerne i landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- fjernsynsvirksomhed, fortsætter indtil en ny bestyrelse er udpeget pr. 1. november 2005, jf. § 62 i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

§ 8. Bestyrelsen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

§ 9. Bestyrelsen er KNR´s øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for overholdelse af bestemmelserne om institutionens virksomhed, herunder ansvaret for KNR´s opfyldelse af public service-kontrakten.
Stk. 2. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige programvirksomhed eller enkeltprogrammer, men fastsætter de overordnede retningslinier for institutionens virksomhed.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør.

§ 10. Bestyrelsens medlemmer modtager honorar og godtgørelse af udgifter forbundet med bestyrelsesarbejdet, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold efter reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse om honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen i Kallaalit Nunaata Radioa, indtil denne afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

 

Bestyrelsens møder m.v.

§ 11. Bestyrelsen træffer sine afgørelser på bestyrelsesmøderne.
Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet.

§ 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Er færre medlemmer tilstede, kan der dog træffes afgørelser i de sager, hvor beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe. På førstkommende møde giver formanden meddelelse om sagens udfald.
Stk. 2. En sag, der er udsat som følge af manglende beslutningsdygtighed, kan afgøres på næste møde, selv om bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig i henhold til stk. 1.

§ 13. Formanden for bestyrelsen bestemmer tid og sted for bestyrelsesmøderne, fastsætter dagsorden for møderne og leder disse.
Stk. 2. Hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller direktøren kræver det, skal formanden indkalde til møde senest 14 dage efter, at det motiverede ønske om møde er fremsat.
Stk. 3. Hvis bestyrelsens formand er forhindret i at deltage i bestyrelsens møder, træder næstformanden i formandens sted.

§ 14. Bestyrelsens møder er lukkede, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Hvis mindst 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, skal et møde være åbent.
Stk. 3. Direktøren overværer bestyrelsens møder og har ret til at deltage i forhandlingerne. Andre medarbejdere i KNR kan alene deltage efter aftale mellem bestyrelsesformanden og direktøren.
Stk. 4. Bestyrelsesformanden afgør, om en sag efter sin karakter er omfattet af reglerne om tavshedspligt i sagsbehandlingsloven.
Stk. 5. Bestyrelsen afgør, om et medlem eller en person, som deltager i bestyrelsens møder, er omfattet af reglerne om inhabilitet i sagsbehandlingsloven

§ 15. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder, der på grønlandsk og dansk fremsendes til direktoratet for kultur til orientering senest 2 uger efter referatets endelige godkendelse.
Stk. 2. KNR stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsesmøderne.

§ 16. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Forretningsordenen fremsendes direktoratet for kultur til orientering.

 

Direktøren

§ 17. KNR´s direktør har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af KNR. Direktøren skal sikre, at virksomheden ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier, jf. § 33, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 2. Direktøren fastsætter de nærmere retningslinier for KNR´s daglige drift.

§ 18. Direktøren råder på bestyrelsens vegne over KNR´s midler inden for de herom fastsatte rammer og tegner KNR, herunder ved indgåelse af aftaler.
Stk. 2. Direktøren fastsætter hvem, der på hans vegne kan råde over KNR´s beholdninger, jf. stk. 1. Direktøren fastsætter endvidere regler for påtegning og godkendelse af bilag.

§ 19. Direktøren ansætter og afskediger KNR´s medarbejdere, herunder den øvrige direktion.

§ 20. Direktøren afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om:
1) Fastsættelse af de almindelige retningslinier for KNR´s virksomhed, jf. § 9, stk. 2.
2) Budgetforslag, jf. § 29, stk. 1, foreløbig budget for den følgende 4-års periode, jf. § 29, stk. 3, årsregnskab, jf. § 32, budget, jf. § 31 og kapitalberedskab.
3) Regnskabsinstruks for KNR, jf. § 32, stk. 2, herunder regler for anbringelse af KNR´s midler, der fastlægger de overordnede linier for KNR´s økonomiske styring og regnskabsaflæggelse.
4)Regler for medarbejdernes valg af medlem af bestyrelsen, jf. § 31, stk. 1, nr. 5, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
5) Forslag om vedtægtsændringer, jf. § 35.
6) Sager, som direktøren anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.
Stk. 2. Direktøren kan endvidere afgive forslagtil bestyrelsen i alle sager, der behandles af denne, undtagen i sager, der vedrører ansættelse og afskedigelse af direktøren.

§ 21. Direktøren forelægger til orientering i bestyrelsen sager, som direktøren anser som så væsentlige, at bestyrelsen bør orienteres.


Klager m.v.

§ 22. KNR´s afgørelse i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 23 og § 24, stk. 3-5.

§ 23.KNR´s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle, jf. § 24, stk. 1 og 2, kan indbringes for Det Grønlandske Pressenævn efter reglerne herom i medieansvarsloven.
Stk. 2. Klager om KNR´s praksis vedrørende reklame og sponsorering kan indbringes for Radio- og tv-nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet har været sendt, jf. landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

§ 24. Klager over KNR´s overtrædelse af medieansvarslovens bestemmelser om, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, skal indgives til KNR senest 4 uger efter offentliggørelsen.
Stk. 2. Anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt over for direktøren senest 4 uger efter offentliggørelse af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået.
Stk. 3. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Det Grønlandske Pressenævn senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem.
Stk. 4. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Det Grønlandske Pressenævn.
Stk. 5. De nærmere regler om klager fremgår af kapitel 5-7 i anordning om ikrafttræden for Grønland af medieansvarsloven.

§ 25. Det påhviler direktøren at sikre, at der på forsvarlig måde opbevares en kopi af alle udsendelser i 3 måneder.
Stk. 2. Er der indgivet klage eller rejst sag vedrørende en udsendelses indhold, skal der uanset at den i stk. 1 nævnte frist er udløbet, opbevares kopi af udsendelsen indtil sagen er endelig afgjort.

§ 26. Direktøren er ansvarlig for, at klager behandles hurtigst muligt efter deres modtagelse, og normalt inden 4 uger, efter at klagen er kommet frem til KNR, medmindre andet følger af medieansvarsloven.

§ 27. KNR skal offentliggøre retningslinier for behandling af henvendelser fra seere og lyttere, herunder klager over udsendelser og tjenester.

 

Finansiering, budget og regnskab

Finansiering

§ 28. KNR´s virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen, reklamer, sponsorerede programmer og indtægter ved eventuel anden virksomhed, jf. § 35, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 2. Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Landstinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår, jf. § 35, stk. 2, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

 

Budget

§ 29. Bestyrelsen afgiver hvert år, inden udløbet af en af Landsstyret fastsat frist, til direktoratet for kultur forslag til budget for det følgende finansår indeholdende overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår, jf. § 36, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 2. Bestyrelsensforslag til budget udarbejdes i henhold til Hjemmestyrets til enhver tid gældende budgetregulativ og øvrige herfor fastsatte bestemmelser. Der redegøres særskilt for forventede egne indtægter og de hermed forbundne udgifter.
Stk. 3. Forslaget til budget skal indeholde en redegørelse for ændringer i forhold til det seneste budget og i forhold til det tidligere budget overslag. Forslaget suppleres med budgetoverslag for de 4 følgende år. Budgetforslag og budgetoverslag skal indeholde en redegørelse for følgende budgetteringsforudsætninger:
1) Angående anlægsudgifter skal det oplyses, hvorledes udgifterne indgår i KNR´s investeringsprogram i den samlede budgetperiode.
2) Angående driftsudgifter skal det for hele budgetperioden, sammenholdt med seneste regnskabsår, oplyses om hovedlinierne i den påtænkte programaktivitet opdelt på hovedområder. 3) Endelig skal der i budgetoverslaget gives en særskilt vurdering af den forventede udvikling i egne indtægter.
Stk. 4. Anlægsudgifter efter stk. 1 og stk. 3, nr. 1, omfatter ikke udgifter til byggeri.

§ 30. Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for anden programvirksomhed henholdsvis for anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type af anden virksomhed, jf. § 36, stk. 2, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

§ 31. Under iagttagelse af det af Landstinget godkendte tilskud udarbejder bestyrelsen et budget for finansåret. Budgettet sendes til direktoratet for kultur til orientering inden finansårets begyndelse.

 

Regnskab og revision

§ 32. KNR´sregnskabsår er finansåret. KNR skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Hjemmestyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse, jf. § 37, stk. 1, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en regnskabsinstruks for KNR.
Stk. 3. Regnskabet skal indeholde et særskilt regnskab for KNR´s public service-virksomhed, for anden programvirksomhed samt for anden virksomhed, herunder særskilt regnskab for hver enkelt type af anden virksomhed, jf. § 37, stk. 2, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

§ 33. Direktøren udarbejder årsregnskabet og forelægger det for bestyrelsen til godkendelse.
Stk. 2. Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab revideres af Grønlands Hjemmestyres revision, jf. § 37, stk. 4, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 3. Bestyrelsen forholder sig til revisionsrapporten og direktørens eventuelle bemærkninger hertil.
Stk. 4. Bestyrelsen fremsender, inden den af Landsstyret fastsatte frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger til direktoratet for kultur, som forelægger det for Landsstyret til godkendelse. Landsstyret fremsender efterfølgende årsregnskabet til Landstinget til orientering, jf. § 37, stk. 5, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.
Stk. 5. Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Landsstyret samtidig lade regnskabet offentliggøre, jf. § 37, stk. 6, i landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

 

Overenskomster, aftaler m.v.

§ 34. Overenskomstafdelingen under Økonomidirektoratet varetager opgaven som aftale- og overenskomstpart på Landsstyrets vegne .
Stk. 2. Generelle løn- og overenskomstvilkår for overenskomstansatte og tjenestemænd fastsættes gennem indgåelse af overenskomster og aftaler med de forhandlingsberettigede faglige organisationer.
Stk. 3
. I forbindelse med ansættelser og afskedigelser følges de almindelige ansættelsesretlige principper og de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingsloven samt offentlighedsloven..

 

Ændring af vedtægten

§ 35. Bestyrelsen kan stille forslag om ændring af denne vedtægt over for Landsstyret.

 

Ikrafttrædelse

§ 36. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2005. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 1991 om vedtægt for Kalaallit Nunaata Radioa.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. juli 2005
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen