Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
12. april 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

I medfør af § 40, stk. 1, nr. 1, sidste pkt., i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen, fastsættes:

 

Kapitel 1
Tidspunktet for valget

§ 1. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der senest den 1. november det år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelsen, er afholdt valg af forældrerepræsentanter og stedfortrædere til skolebestyrelser ved alle kommunens folkeskoler, samt at de nye skolebestyrelser har konstitueret sig senest den 8. november samme år.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning om afholdelse af forskudte valg af forældrerepræsentanter og stedfortrædere til en skolebestyrelse, jf. § 40, stk. 10, i landstingsforordning om folkeskolen (folkeskoleforordningen), skal træffes senest den 31. juli i det år, hvor det første forskudte valg afholdes. Forskudte valg afholdes i det andet år efter det i stk. 1 nævnte valg. Bestemmelserne i stk. 1 om tidspunktet for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter og stedfortrædere samt tidspunktet for konstituering af skolebestyrelser finder tilsvarende anvendelse ved afholdelse af forskudte valg.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at ophæve en tidligere beslutning om afholdelse af forskudte valg. Beslutningen om at ophæve en tidligere beslutning om afholdelse af forskudte valg, skal træffes senest den 31. juli i det år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der ved en skole alene skal være tre forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, jf. § 40, stk. 2, i folkeskoleforordningen, skal træffes senest den 31. juli i valgåret, jf. stk. 1 og 2.

§ 2. Afholdes der forskudte valg, jf. § 1, stk. 2, vælges tre forældrerepræsentanter og tre stedfortrædere ved det i § 1, stk. 1, nævnte valg og to forældrerepræsentanter og to stedfortrædere ved det i § 1, stk. 2, nævnte valg, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Afholdes der forskudte valg, jf. § 1, stk. 2, til skolebestyrelser med tre forældrerepræsentanter, jf. § 1, stk. 4, vælges to forældrerepræsentanter og to stedfortrædere ved det i § 1, stk. 1, nævnte valg og en forældrerepræsentant og en stedfortræder ved det i § 1, stk. 2, nævnte valg.

§ 3. Valgperioden for forældrerepræsentanter og stedfortrædere er fire år, jf. folkeskoleforordningens § 40, stk. 8, regnet fra den 8. november det år, de er valgt, jf. dog stk. 2 og kapitel 10.
Stk. 2. Når der første gang afholdes forskudte valg i henhold til § 1, stk. 2, afkortes valgperioden til to år for to forældrerepræsentanter og to stedfortrædere, jf. § 2, stk. 1, eller en forældrerepræsentant og en stedfortræder, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 3. Ved valg afholdt i henhold til stk. 2 afgiver skolebestyrelsen indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvilke forældrerepræsentanter og stedfortrædere, der fratræder. Hvis forældrerepræsentanterne og stedfortræderne ikke kan opnå enighed herom, afgøres dette ved lodtrækning forestået af skolelederen.
Stk. 4. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning i henhold til § 1, stk. 3, om ophævelse af en tidligere beslutning om afholdelse af forskudte valg, afkortes valgperioden til 2 år for to forældrerepræsentanter og to stedfortræder, jf. § 2, stk. 1, eller en forældrerepræsentant og en stedfortræder, jf. § 2, stk. 2.

§ 4. Kommunalbestyrelsen fastlægger senest den 31. juli i valgåret en tidsplan for forberedelse og gennemførelse af valget af forældrerepræsentanter og stedfortrædere, herunder:
1) Tidspunktet for afholdelse af orienterings- og opstillingsmøde, jf. § 11, stk. 1.
2) Tidspunktet for seneste fremsættelse af forslag til kandidater til valget, jf. § 13, stk. 1.
3) Tidspunktet for seneste frist for tilbagekaldelse af kandidatur, jf. § 13, stk. 5.
4) Tidspunktet og stedet for afholdelse af afstemning, jf. §§ 15, 19, stk. 1, og § 21, stk. 4, herunder også eventuelt alternativt tidspunkt for afstemning, hvis der bliver behov for et 2. opstillingsmøde, jf. § 14, stk. 2.
Stk. 2. Snarest muligt efter fastlæggelse af tidsplan og sted for afholdelse af afstemning bekendtgør kommunalbestyrelsen disse ved offentligt opslag på skolerne, på eventuelle andre lokaliteter, hvor afstemningen skal finde sted, og på almindeligt brugte opslagssteder i byen eller bygden samt ved postbesørget brev til de, der på det tidspunkt er optaget på den i § 10, stk. 1, nævnte valgliste.

 

Kapitel 2
Ansvaret for valgets forberedelse og gennemførelse

§ 5. Kommunalbestyrelsen udpeger senest den 31. juli i valgåret en valgbestyrelse på tre medlemmer for hver skole. Valgbestyrelsen består af et kommunalbestyrelsesmedlem eller en af kommunalbestyrelsen udpeget person som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og skolens leder.
Stk. 2. Valgbestyrelsen forestår under ansvar over for kommunalbestyrelsen forberedelse af og afholdelse af valg af forældrerepræsentanter og stedfortrædere til skolebestyrelsen ved den pågældende skole.
Stk. 3. Under afstemningen fungerer skolens leder som afstemningsleder.

§ 6. Skolens lærerpersonale har pligt til at bistå valgbestyrelsen med valgets forberedelse og gennemførelse.

 

Kapitel 3
Valgret og valgbarhed

§ 7. Personer med forældremyndighed over et barn, der er indskrevet i skolen, har valgret til skolebestyrelsen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Er et barn, som er indskrevet i skolen, anbragt i kommunalt formidlet eller privat arrangeret familiepleje, kan personer, som senest et år før valget har fået plejetilladelseog hos hvem, barnet fortsat opholder sig, udøve valgretten, når de har fremsat ønske herom til skolens leder. Personer med forældremyndighed over barnet kan i de i 1. pkt. nævnte tilfælde ikke samtidig deltage i valget.
Stk. 3. Undervises et barn midlertidigt på en specialskole, deltager de i stk. 1-2 nævnte personer i valget ved den skole, hvorfra henvisningen til specialskolen har fundet sted.

§ 8. Følgende personer er valgbare til skolebestyrelsen:
1) De i § 7 nævnte personer.
2) Myndige personer, som en eller flere af de i § 7 nævnte personer, opstiller til valg.

§ 9. Personer, der har ansættelse som undervisere eller som ledere ved skolen, kan ikke vælges som forældrerepræsentanter eller stedfortrædere i skolebestyrelsen, jf. folkeskoleforordningens § 40, stk. 8, 3. pkt.

 

Kapitel 4
Valglisten

§ 10. Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der har valgret, jf. § 7. Listen udarbejdes på grundlag af skolens elevkartotek samt eventuelle fremsatte ønsker om optagelse på valglisten i henhold til § 7, stk. 2.
Stk. 2. Valglisten skal indeholde oplysning om vælgernes navn og adresse samt en afkrydsningsrubrik.
Stk. 3. Valglisten skal være fremlagt til gennemsyn på skolen i perioden 1.-14. september i valgåret.
Stk. 4. Eventuelle anmodninger om optagelse på valglisten eller om ændring heri skal fremsættes over for skolens leder senest kl. 16 på sidste gennemsynsdag.
Stk. 5. Valgbestyrelsen afgør umiddelbart efter sidste gennemsynsdag og senest 2 dage før klagefristen, jf. stk. 7, om eventuelle rettidigt fremsatte anmodninger om optagelse på valglisten eller ændring heri kan tages til følge. Hvis en anmodning ikke imødekommes, skal valgbestyrelsen straks give den, der har fremsat anmodningen, skriftlig besked herom.
Stk. 6. Valgbestyrelsen kan kræve at få forelagt relevant dokumentation for, at en person, der ønsker optagelse på valglisten, er indehaver af forældremyndighed over et barn, der er indskrevet i skolen, jf. § 7, stk. 1, eller som midlertidigt er henvist til specialskole, jf. § 7, stk. 3, eller at den pågældende er indehaver af en plejetilladelse, jf. § 7, stk. 2.
Stk. 7. Valgbestyrelsens afgørelser vedrørende valglisten kan påklages til kommunalbestyrelsen. Klage skal indgives skriftligt og være kommunalbestyrelsen i hænde senest 4 dage efter sidste gennemsynsdag. Kommunalbestyrelsens afgørelse skal være truffet senest 7 dage efter sidste gennemsynsdag. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til andre administrative myndigheder.
Stk. 8. Når kommunalbestyrelsen har afgjort eventuelle klager, udarbejder skolelederen umiddelbart herefter en endelig valgliste.

 

Kapitel 5
Orienterings- og opstillingsmøde

§ 11. Valgbestyrelsen indkalder ved skriftlig meddelelse herom de personer, der er opført på valglisten, jf. § 10, stk. 8, til et møde, hvor der gives en orientering om skolebestyrelsens opgaver og ansvar og en redegørelse for de regler, der gælder for valget, herunder opstilling af kandidater, afstemning, stemmeoptælling, opgørelse af afstemningen og klageadgang.
Stk. 2. Med henblik på opstilling af kandidater i medfør af § 8, nr. 2, kan valgbestyrelsen tillige ved offentligt opslag eller lignende invitere øvrige interesserede myndige personer til at deltage i mødet.
Stk. 3. Mødet skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det kan først afholdes, når den endelige valgliste foreligger. Mødet skal være afholdt senest den 25. september i valgåret.
Stk. 4. På mødet skal mødedeltagerne have mulighed for at gøre sig bekendt med den endelige valgliste.
Stk. 5. Efter orienteringen afholdes et opstillingsmøde.

§ 12. Hvis en deltager, som er opført på valglisten, på opstillingsmødet ønsker at stille op som kandidat til valget, skal den pågældende fremsætte skriftligt forslag herom med anførsel af navn, adresse og underskrift til bekræftelse af kandidaturet.
Stk. 2. Hvis en deltager, som er opført på valglisten, på opstillingsmødet ønsker at foreslå en anden person, der er opført på valglisten, eller en person, som er valgbar i medfør af § 8, nr. 2, som kandidat til valget, skal stilleren fremsætte skriftligt forslag herom med anførsel af kandidatens navn og adresse samt stillerens eget navn, adresse og underskrift. Om muligt skal forslaget endvidere bekræftes ved den foreslåede kandidats egen underskrift.
Stk. 3. Valgbestyrelsen udarbejder på baggrund af de på opstillingsmødet foreslåede kandidater en foreløbig kandidatliste, som bekendtgøres for mødedeltagerne.

 

Kapitel 6
Kandidatlisten

§ 13. Forslag til kandidater ud over de forslag, der er fremsat på opstillingsmødet, jf. §§ 11 og 12, kan af de personer, som er opført på valglisten, indgives skriftligt med anførsel af de i § 12, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger til valgbestyrelsen senest kl. 16 på 5. dagen efter opstillingsmødet.
Stk. 2. De modtagne forslag anføres i nummerorden på den af valgbestyrelsen udarbejdede foreløbige kandidatliste, jf. § 12, stk. 3, med angivelse af kandidaternes navn og adresse.
Stk. 3. Hvis en foreslået kandidat ikke har bekræftet sit kandidatur ved sin underskrift på forslaget, skal valgbestyrelsen snarest muligt og senest 6 dage efter opstillingsmødet skriftligt anmode den pågældende herom. Hvis bekræftelse i form af underskrift ikke er modtaget senest 14 dage efter opstillingsmødet, anses kandidaturet for bortfaldet, hvilket valgbestyrelsen umiddelbart efter skriftligt skal meddele såvel den foreslåede kandidat som dennes eventuelle stiller.
Stk. 4. Valgbestyrelsen undersøger, om de foreslåede kandidater kan godkendes som valgbare, jf. § 8. Afgørelse herom skal være truffet senest 14 dage efter opstillingsmødet. Hvis en foreslået kandidat ikke kan godkendes som valgbar, meddeler valgbestyrelsen straks skriftligt dette til den pågældende og til dennes eventuelle stiller.
Stk. 5. Hvis en foreslået kandidat efterfølgende ønsker at trække sin kandidatur tilbage, skal dette ske ved skriftlig meddelelse herom til valgbestyrelsen senest 14 dage efter opstillingsmødet.

§ 14. Umiddelbart efter fristen for tilbagekaldelse af kandidatforslag, jf. § 13, stk. 5, udarbejder valgbestyrelsen en endelig kandidatliste med kandidaterne anført i nummerorden med angivelse af navn og adresse.
Stk. 2. Hvis der ikke foreligger mindst dobbelt så mange kandidatforslag som antallet af forældrerepræsentanter, der skal vælges til skolebestyrelsen, indkalder valgbestyrelsen de personer, der er opført på valglisten, til et 2. opstillingsmøde med henblik på at få fremsat yderligere bekræftede kandidatforslag. Mødet skal indkaldes med mindst 3 dages varsel og skal være afholdt senest 3 uger efter det første opstillingsmøde, jf. §§ 11 og 12.
Stk. 3. Med henblik på opstilling af kandidater i medfør af § 8, nr. 2, kan valgbestyrelsen tillige ved offentligt opslag eller lignende invitere øvrige interesserede myndige personer til at deltage i 2. opstillingsmøde.
Stk. 4. Fremsættes der på 2. opstillingsmøde nye bekræftede kandidatforslag, undersøger valgbestyrelsen på mødet de pågældendes valgbarhed, jf. § 8. Nye foreslåede kandidater, der kan godkendes som valgbare, tilføjes straks den endelige kandidatliste. Hvis en foreslået kandidat ikke kan godkendes som valgbar, meddeler valgbestyrelsen straks skriftligt dette til den pågældende og til dennes eventuelle stiller.
Stk. 5. Er der efter 2. opstillingsmøde ikke flere bekræftede og af valgbestyrelsen godkendte kandidatforslag end svarende til antallet af forældrerepræsentanter, der skal vælges til skolebestyrelsen, skal de opstillede kandidater anses for valgt som forældrerepræsentanter. Kommunalbestyrelsen udpeger herefter de eventuelt resterende forældrerepræsentanter og stedfortrædere, jf. stk. 7.
Stk. 6. Er der efter 2. opstillingsmøde fremsat flere bekræftede og af valgbestyrelsen godkendte kandidatforslag end svarende til antallet af forældrerepræsentanter, der skal vælges til skolebestyrelsen, men færre end det dobbelte antal, skal der blandt kandidaterne afholdes afstemning efter reglerne i kapitel 7 og foretages opgørelse af valget efter reglerne i kapitel 8. Kommunalbestyrelsen udpeger herefter de resterende stedfortrædere, jf. stk. 7.
Stk. 7. Når kommunalbestyrelsen skal udpege forældrerepræsentanter eller stedfortrædere herfor, skal den udpegede i forbindelse med udpegelsen meddele kommunalbestyrelsen sin accept heraf. Den udpegede må ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Kapitel 7
Afstemning

Afstemning ved personligt fremmøde

§ 15. På baggrund af den af valgbestyrelsen udarbejdede endelige kandidatliste skal der senest den 31. oktober i valgåret være afholdt afstemning efter reglerne i §§ 16-22.
Stk. 2. Afstemningen må ikke afholdes tidligere end 4 uger efter opstillingsmødet, jf. §§ 11 og 12.

§ 16. Der skal være adgang til at afgive stemme i tidsrummet kl. 14-20.

§ 17. Valgbestyrelsen sørger for, at den endelige kandidatliste er frit tilgængelig på valgstedet, og at der tilvejebringes stemmesedler til brug for afstemningen.
Stk. 2. Stemmesedlen skal indeholde samtlige godkendte kandidatforslag opstillet i nummerorden svarende til opstillingen på kandidatlisten. Ud for hver kandidat skal der være en afkrydsningsrubrik.

§ 18. Valgretten udøves ved personligt fremmøde, jf. dog §§ 19-22.
Stk. 2. Vælgeren kan afkræves legitimation, inden stemmesedlen udleveres. Valgbestyrelsen sørger for, at udleveringen af stemmesedlen registreres ved afkrydsning ud for vælgerens navn på valglisten.
Stk. 3. Afstemningen foretages ved, at den stemmeberettigede på den udleverede stemmeseddel sætter et kryds i rubrikken ud for den kandidat, som den stemmeberettigede ønsker at stemme på. Der må kun sættes ét kryds.
Stk. 4. Afstemningen skal være hemmelig. Afstemningen må ikke afsluttes, så længe der er vælgere til stede, som endnu ikke har haft lejlighed til at stemme.

 

Afstemning pr. brev m.v.

§ 19. Vælgere, der ikke, eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed, vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for de for afstemningen fastsatte tidsfrister, skal have adgang til at afgive stemme hos skolens leder i mindst 6 forudgående hverdage forud for afstemningsdagen eller til at afgive brevstemme efter reglerne i §§ 20-22. Der skal være lejlighed til at stemme på et eller flere tidspunkter, der ligger efter sædvanlig arbejdstids ophør.
Stk. 2. Ved stemmeafgivningen udleveres en stemmeseddel med tilhørende konvolut. Vælgeren kan afkræves legitimation. Hvis de almindelige stemmesedler endnu ikke foreligger, anvendes en særlig stemmeseddel, hvor vælgeren selv skriver navnet, adressen og nummeret på den kandidat, som vælgeren ønske at stemme på.
Stk. 3. Skolelederen registrerer på valglisten, at vælgeren har stemt, og anfører datoen for stemmeafgivningen. Vælgeren underskriver samtidig en erklæring herom.
Stk. 4. Stemmesedlen opbevares i konvolutten, indtil afstemningen er afsluttet. Stemmesedlen indgår herefter i optællingen.

§ 20. Hvis en vælger under henvisning til de i § 19, stk. 1, nævnte grunde ønsker at stemme pr. brev, skal vælgeren senest dagen efter, at den endelige kandidatliste foreligger, give skriftlig meddelelse herom til valgbestyrelsen.
Stk. 2. Valgbestyrelsen sørger for, at der tilvejebringes det fornødne materiale, jf. § 21, stk. 1, til brug for brevstemmeafgivningen.

§ 21. Hvis anmodning om afgivelse af brevstemme er rettidigt fremsendt, fremsender valgbestyrelsen senest 3 dage efter den endelige kandidatlistes udarbejdelse, jf. § 14, stk. 1, henholdsvis § 14, stk. 4, til brevstemmevælgeren den endelige kandidatliste samt stemmeseddel med dertil hørende konvolut, følgebrev og omslag. Hvis de almindelige stemmesedler endnu ikke foreligger, fremsendes en særlig stemmeseddel, hvor vælgeren selv skriver navnet, adressen og nummeret på den kandidat, som vælgeren ønske at stemme på.
Stk. 2. Uden overværelse af andre udfylder vælgeren stemmesedlen ved afkrydsning i rubrikken ud for den kandidat, som vælgeren ønsker at stemme på, eller ved på den særlige stemmeseddel, jf. stk. 1, sidste pkt., at skrive navnet, adressen og nummeret på den pågældende kandidat.
Stk. 3. Så snart vælgeren har udfyldt stemmesedlen, udfyldes følgebrevet, der skal indeholde:
1) En erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og lukket denne. Vælgerens underskrift på følgebrevet skal finde sted i overværelse af et vidne, jf. nr. 2, og følgebrevet skal angive datoen for underskriften samt vælgerens navn og adresse.
2) En attest, som underskrives af en anden myndig person, som vidne om, at vælgerens underskrift er ægte og skrevet på den tid og det sted, som vælgeren har angivet, samt som vidne om, at afstemningen har fundet sted uden overværelse af andre. Attesten skal være underskrevet af den pågældende egenhændigt med angivelse af navn og adresse.
Stk. 4. Konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet indlægges i det dertil bestemte omslag, som lukkes og adresseres til valgbestyrelsen. På omslagets bagside anføres tydeligt vælgerens navn og bopæl. Omslaget fremsendes til valgbestyrelsen så betids, at valgbestyrelsen har det i hænde, inden afstemningens afslutning.

§ 22. Umiddelbart efter afstemningens afslutning åbnes de modtagne omslag af valgbestyrelsen, som undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning.
Stk. 2. Hvis en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et kryds ved den pågældende vælgers navn på valglisten, hvorefter konvolutten med stemmesedlen nedlægges uåbnet i stemmekassen.
Stk. 3. Viser det sig, at omslaget hidrører fra en person, som ikke er opført på valglisten, eller som er afgået ved døden, kommer brevstemmen ikke i betragtning. Det samme gælder, hvis omslaget indeholder andet eller mere end ét følgebrev eller én konvolut, hvis materialet konstateres ikke at være det originale, af valgbestyrelsen fremsendte, eller hvis der ved udfyldning, attestation eller underskrift ikke er gået frem som foreskrevet, jf. § 21.
Stk. 4. Omslag, der først modtages efter afstemningens afslutning, kan ikke tages i betragtning.
Stk. 5. Brevstemmer fra vælgere, der har stemt på valgdagen, kan ikke tages i betragtning.

 

Kapitel 8

Opgørelsen af valget

§ 23. Straks efter afstemningens afslutning foretages der stemmeoptælling. Optællingen er offentlig. Den foretages af valgbestyrelsen og under overværelse af mindst to personer, der er opført på valglisten.

§ 24. Under optællingen medtages alene de stemmer, der ikke findes ugyldige, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet eller til skolelederen i henhold til § 19 er ugyldig:
1) Når stemmesedlen er blank.
2) Når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken af kandidaterne vælgeren har villet afgive sin stemme på.
3) Når der er grund til at antage, at det ikke er den originale, af skolelederen eller valgbestyrelsen udleverede stemmeseddel.
Stk. 3. En stemmeseddel afgivet pr. brev er ugyldig:
1) Når stemmesedlen er blank.
2) Når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken af kandidaterne vælgeren har villet afgive sin stemme på.
3) Når konvolutten indeholder andet eller mere end én stemmeseddel.
4) Når der er grund til at antage, at det ikke er den originale, af valgbestyrelsen fremsendte stemmeseddel.
5) Når der ved stemmesedlens udfyldning ikke er benyttet den foreskrevne procedure herfor.

§ 25. Umiddelbart efter optællingen af de afgivne stemmer foretages genoptælling heraf. Først når to optællinger giver samme resultat, opgør afstemningslederen endeligt resultatet af stemmeafgivningen.

§ 26. Det antal forældrerepræsentanter, der skal vælges til skolebestyrelsen, erklæres for valgt i rækkefølge efter antallet af opnåede stemmer.
Stk. 2. I et antal svarende til det antal stedfortrædere, der skal vælges, erklæres de kandidater, der ikke er valgt som forældrerepræsentanter, jf. stk. 1, for valgt som stedfortrædere i rækkefølge efter antallet af opnåede stemmer.
Stk. 3. Har to eller flere kandidater opnået samme stemmetal, afgøres rækkefølgen i det omfang, det er nødvendigt, ved en af afstemningslederen afholdt lodtrækning.
Stk. 4. Er der ikke afgivet stemmer på det antal forældrerepræsentanter og stedfortrædere, som skal vælges, udpeges de resterende forældrerepræsentanter og stedfortrædere ved lodtrækning blandt de kandidater, der ikke har fået stemmer.

§ 27. Afstemningslederen anfører i valgbogen, hvor mange stemmer de enkelte kandidater har opnået, hvem der er valgt som forældrerepræsentanter, og hvem der er valgt som stedfortrædere, og i hvilken rækkefølge. Hvis en stemmeseddel erklæres for ugyldig, bemærkes dette tillige i valgbogen med en kort angivelse af grunden til ugyldigheden.
Stk. 2. Valgets resultat meddeles, så snart det er opgjort, til kommunalbestyrelsen ved fremsendelse af kopi af valgbogen, der skal være underskrevet af valgbestyrelsens medlemmer. Meddelelsen ledsages af oplysning om antallet af personer, der er opført på valglisten, samt om, hvorvidt der i forbindelse med valgets afholdelse har været uregelmæssigheder ved stemmeafgivningen eller foreligget andre forhold, der vil kunne få indflydelse på gyldigheden af valgresultatet.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen offentliggør valgets resultat.

§ 28. Valgbestyrelsen underretter skriftligt de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere om valget.

 

Kapitel 9
Den nye skolebestyrelses tiltræden

§ 29. Skolens leder indkalder umiddelbart efter valgets afslutning den nye skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne. Mødet ledes af den ældste af forældrerepræsentanterne. Har to eller flere forældrerepræsentanter samme alder, findes mødelederen ved lodtrækning.
Stk. 2. Det konstituerende møde skal indkaldes med mindst 3 dages varsel og skal være afholdt senest den 8. november i valgåret.

§ 30. Den nye skolebestyrelse tiltræder ved det konstituerende møde, og samtidig fratræder den tidligere skolebestyrelse.

 

Kapitel 10
Ændringer i løbet af valgperioden

§ 31. Hvis der oprettes en ny skole, vælges der i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse snarest muligt forældrerepræsentanter og stedfortrædere til en skolebestyrelse på den pågældende skole.

§ 32. Hvis to eller flere skoler sammenlægges, vælges der i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse snarest muligt forældrerepræsentanter og stedfortrædere til en ny skolebestyrelse på den pågældende skole. Ved den nye skolebestyrelses tiltræden fratræder de tidligere skolebestyrelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen, indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.Der skal i så fald ikke vælges en ny skolebestyrelse.

§ 33. Hvis en forældrerepræsentant i valgperioden anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan anmodning kan tages til følge. Er begæringen begrundet i helbredstilstand, arbejde, familiemæssige eller lignende væsentlig årsager, der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal begæringen normalt tages til følge.
Stk. 2. En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis dennes barn udskrives af skolen.

§ 34. Hvis en forældrerepræsentant udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder den af stedfortræderne med det største stemmetal.
Stk. 2. Hvis en forældrerepræsentant grundet sygdom eller af anden årsag ikke vil kunne bestride sit skolebestyrelseshverv gennem en længere periode, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning herom fra skolebestyrelsen beslutte, at den af stedfortræderne med det største stemmetal indtræder som forældrerepræsentant, indtil den pågældende igen kan bestride sit hverv. Stedfortræderen har i funktionsperioden samme rettigheder og pligter som de øvrige forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

§ 35. Er der ved en forældrerepræsentants udtræden af skolebestyrelsen ingen stedfortrædere for denne, afholdes der snarest muligt suppleringsvalg efter reglerne i denne bekendtgørelse. Ved suppleringsvalget vælges samtidig stedfortrædere til skolebestyrelsen

 

 

Kapitel 11

Omkostninger ved valgene

§ 36. Valgets omkostninger påhviler den kommune, hvor valget afholdes.

 

Kapitel 12
Klage m.v.

§ 37. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valg til skolebestyrelser afgøres af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Klager vedrørende valget skal inden 8 dage efter valgets endelige opgørelse, jf. § 25 indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, der efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring, snarest muligt træffer afgørelse. En indgivet klage har ikke opsættende virkning.
Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med en klagesag beslutter, at der skal afholdes omvalg, kan kun de personer, der var tillagt valgret på den oprindelige valgdag, afgive stemme. Omvalg holdes i øvrigt efter samme regler som anført i kapitel 7-8.

 

Kapitel 13
Ikrafttrædelse

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 20. august 1997 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. § 1, stk. 3, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 20. august 1997 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen forbliver i kraft indtil den 31. juli 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. april 2005
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen