Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
21. marts 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg til borgerråd

I medfør af § 2 stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 20 oktober 1988 om borgerråd i områder udenfor den kommunale inddeling fastsættes:

 

Borgerråd, valgret og valgbarhed

§ 1. Området udenfor den kommunale inddeling i Pituffik udgør et selvstændigt borgerrådsområde. Borgerrådsområdet udgør 1 valgkreds.

§ 2. I borgerrådsområdet vælges et borgerråd på 3 eller 5 medlemmer.
Stk. 2. Medlemstallet fastsættes af det afgående borgerråd for den følgende valgperiode.
Stk.3. Borgerrådets medlemmer vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig. Valgperioden regnes fra 1. juni med mindre Landsstyret beslutter andet i forbindelse med forlængelse af valgperioden. Landsstyret fastsætter dagen for valgets afholdelse.

§ 3. Valgret til borgerråd har:
1) Enhver, der har dansk indfødsret, opfylder aldersbetingelserne for valgret til Folketinget og har boet i valgkredsen i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.
2) Enhver, der har finsk, islandsk, norsk, eller svensk statsborgerret, opfylder betingelserne for valgret til Folketinget og har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har boet i valgkredsen i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.
Stk. 2. Personer, der er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland, har ikke valgret.
Stk. 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

§ 4. Valgbar til borgerrådet er enhver, der i henhold til § 3 har valgret til dette, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør dem uværdig til at være medlem af borgerrådet. Fristerne regnes fra valgdagen.
Stk. 2. Reglerne for fortabelse af valgbarhed i §§ 50 og 53 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder tilsvarende anvendelse på medlemmer af borgerråd.

 

Valgbestyrelser og valglister

§ 5. Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består af borgerrådets formand samt 2 borgerrådsmedlemmer, valgt af borgerrådet selv. Borgerrådets formand er formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen udpeger en aftemningsleder.

§ 6. Valgbestyrelsen udarbejder den 22. dag forud for valget en valgliste over de personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde sted.
Stk. 2. Valgbestyrelsen kan vælge at overlade udarbejdelsen af valglister til den person, som også hidtil har stået for udarbejdelsen af valglister.

§ 7. Valglisten skal indeholde vælgernes navne, fødselsdag og fødselsår. Endvidere skal valglisten indeholde en rubrik til afkrydsning ved borgerrådsvalget.

§ 8. Valglisten fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 dage på et for alle tilgængeligt sted i valgkredsen.
Stk. 2. Såfremt en person, der er opført på valglisten dør eller tager fast bopæl uden for valgkredsen efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten.

§ 9. Valgbestyrelsen bekendtgør tid og sted for fremlæggelse af valglisten.
Stk. 2. Enhver, som mener, at han eller en anden er udeladt af eller optaget op listen uden føje, kan senest 2 dage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt, skriftligt over for valgbestyrelsen fremsætte klage, ledsaget af en kort angivelse af de grunde, hvorpå klagen er bygget.
Stk. 3. De over valglisten fremkomne klager påkendes af valgbestyrelsen i et møde, som afholdes i løbet af de følgende 6 dage. De herefter berigtigede valglister underskrives af valgbestyrelsens formand.
Stk. 4. Valgbestyrelsen skal give enhver, der ved det i stk. 3 nævnte møde slettes af valglisten, eller hvis klage over egen eller andens udeladelse ikke tages til følge, skriftlig meddelelse herom.
Stk. 5. Den, som er utilfreds med, at valgret er ham nægtet, kan inden 6 dage efter valglistens berigtigelse efter stk. 3, skriftligt indbringe spørgsmålet for Landsstyret, hvis afgørelse er endelig. Landsstyret underretter klageren og vedkommende valgbestyrelse om sin afgørelse, og de herefter fornødne rettelser i valglisten foretages af valgbestyrelsen.
Stk. 6. I øvrigt kan der ikke ske nogen ændring af valglisten, når denne er berigtiget af valgbestyrelsen i overensstemmelse med stk. 3 og stk. 5.

 

Kandidatanmeldelser

§ 10. Anmeldelse af kandidater skal være indgivet til valgbestyrelsens formand i valgkredsen senest kl. 18.00 den 10. dag forud for valget.
Stk. 2. En kandidatanmeldelse skal være underskrevet af mindst 5, højst 10 af valgkredsens vælgere som stillere.
Stk. 3. Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelsen af en kandidat, skal valgbestyrelsen give de pågældende stillere en frist på 2 dage til at få fejlen rettet.
Stk. 4. Valgbestyrelsen beslutter herefter, senest 6 dage før valget, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige.

 

Stemmeafgivning

§ 11. Landsstyret træffer bestemmelse om tilvejebringelse, udformning og fordeling af de fornødne stemmesedler, der skal være påtrykt betegnelsen "Borgerrådsvalget" på grønlandsk og dansk.

§ 12. Vælgere, der vil være forhindret i eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet inden for afstemningens fastsatte tidsfrister, kan afgive brevstemme. Brevstemmeafgivningen kan tidligst ske 6 uger før valgdagen.
Stk. 2. Brevstemme kan afgives til valgbestyrelsen og afstemningslederen i valgkredsen, hvor vælgeren er opført på valglisten. Omslaget med brevstemmerne skal være afstemningslederen i hænde inden afstemningens påbegyndelse.
Stk. 3. De til denne form for stemmeafgivning nødvendige stemmesedler tilvejebringes af Landsstyret.
Stk. 4. §§ 32-35 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder i øvrigt anvendelse med de afvigelser, som Landsstyret efter omstændighederne finder fornødne.

 

Fællesbestemmelser

§ 13. Med hensyn til valgets gennemførelse, opgørelse af og indberetning om valgets resultat i borgerrådsområdet gælder reglerne i kapitel 1 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, med de afvigelser, som Landsstyret efter omstændighederne finder fornødne.

§ 14. Afgørelser truffet af valgbestyrelsen kan indbringes for Landsstyret.

§ 15. Udgifter til tryksager, bekendtgørelser og stemmesedler afholdes af landskassen. De øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelse af valg til borgerråd afholdes af borgerrådet.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 2005. Samtidig hermed ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2000om valg til borgerråd.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. marts 2005.
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist