Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
24. januar 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ydelser ved undersøgelse og behandling uden for patientens hjemsted

I medfør af § 2, stk. 2, jf. stk.3, § 6, stk. 3, § 18, § 22, stk. 4, og § 23, stk. 2, i Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v. fastsættes:

 

Formål, personkreds og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter patientens rettigheder ved en henvisning til undersøgelse eller behandling udenfor den by, bygd eller andet sted med helårsbeboelse, hvor patienten har ophold (hjemsted).
Stk. 2. Sundhedsvæsenet afholder kun udgifter efter nedenstående regler i det omfang, udgiften ikke bliver dækket af andre myndigheder i eller uden for Grønland.
Stk. 3. Medmindre andet fremgår udtrykkeligt, finder bekendtgørelsen kun anvendelse på tandsygdomme i tilfælde af akut sygdom, der kan sidestilles med alvorlig sygdom.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter patienter, der er tilmeldt et folkeregister her i landet og som har bopæl her i landet, eller som har opholdt sig her i landet i mere end 6 måneder.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter tillige patienter, der er visiteret til undersøgelse eller behandling uden for Grønland, og som på grund af behandlingstidens længde er nødsaget til at ændre folkeregisteradresse til opholdslandet, så længe patienten behandles på vegne af det grønlandske sundhedsvæsen.

§ 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på undersøgelses- og behandlingsophold uden for Grønland på behandlingsinstitutioner, som Landsstyret har indgået aftale med om modtagelse af patienter fra Grønland, jf. Landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v., § 23.
Stk. 2. Hvis en patient på grund af en akut nødsituation evakueres til behandling udenfor Grønland på en behandlingsinstitution, som Grønlands Hjemmestyre ikke har indgået aftale med, anvendes bekendtgørelsen i det omfang, forholdene tillader det.

 Patientens transport, ophold og forplejning

§ 4. Patienter, der henvises til undersøgelse eller behandling udenfor deres hjemsted, samt patienter der behandles for epidemiske eller veneriske sygdomme, har ret til gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til distriktssygehuset, Dronning Ingrids Hospital eller en anden behandlingsinstitution i eller uden for Grønland.
Stk. 2. Patienter har kun ret til gratis lægeordineret transport på deres hjemsted i tilfælde, hvor dette skønnes nødvendigt under hensyn til patientens tilstand og de lokale transportmuligheder.
Stk. 3. Hvis en ambulant patient er indkvarteret på et af sundhedsvæsenet anvist sted, har patienten i fornødent omfang ret til gratis transport mellem indkvarteringssted og behandlingssted.

§ 5. Under transport efter § 4, stk. 1, afholder sundhedsvæsenet alle nødvendige udgifter til ordinær fortæring på steder, der er anvist af sundhedsvæsenet jf. § 19, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

§ 6. Ambulante patienter, der er henvist til undersøgelse eller behandling uden for hjemstedet, har ret til forplejning og passende indkvartering på sundhedsvæsenets regning.

 

Transportledsagelse

§ 7. Sundhedsvæsenet yder efter lægelig ordination ledsagelse under patientens transport i tilfælde, hvor dette er påkrævet på grund af patientens helbredstilstand.
Stk. 2. Transportledsagelse efter stk. 1 skal i videst muligt omfang ske ved sundhedsvæsenets personale.
Stk.3. Er transportledsageren ikke ansat inden for sundhedsvæsenet, har denne ikke ret til tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge under rejse og ophold.

 

§ 8. Patienter, der transporteres til behandling udenfor hjemsted, og som befinder sig i en akut livstruende tilstand, kan endvidere ledsages af én pårørende eller nærtstående på sundhedsvæsenets regning, hvis forholdene tillader det.

 

Behandling af børn uden for hjemstedet

§ 9. Børn under 15 år har under rejse og behandlingsophold uden for deres hjemsted ret til at blive ledsaget af én forælder eller én anden voksen nærtstående på sundhedsvæsenets regning.

 

Småbørn til behandlingskrævende mødre

§ 10. Børn under 1 år, som er afhængig af modermælk, kan på sundhedsvæsenets regning følge deres moder til behandling uden for hjemstedet, såfremt dette efter en lægelig vurdering findes foreneligt med behandlingssituationen og forholdene på behandlingsstedet.

 

Ophold og forplejning af ledsagere

§ 11. Ledsagere og medfølgende småbørn, der rejser på sundhedsvæsenets regning efter reglerne i §§ 7-10, har under rejse og ophold ret til forplejning og indkvartering på sundhedsvæsenets regning.
Stk. 2. Retten til forplejning og indkvartering for de i § 7 nævnte ledsagere gælder indtil første hjemgående trafikforbindelse.
Stk. 3. Retten til forplejning og indkvartering for de i § 8 nævnte pårørende eller nærtstående gælder indtil patientens tilstand er stabiliseret.

§ 12. Sundhedsvæsenet kan efter en konkret vurdering vælge at tilbyde patienter, der rejser på sundhedsvæsenet regning efter reglerne i denne bekendtgørelse, at få udbetalt en indkvarteringsgodtgørelse. Hvis patienten tager imod godtgørelsen, skal patienten selv bære omkostninger for indkvartering, forplejning og transport på behandlingsstedet. Godtgørelsen udbetales som en fast daglig sats, der fastsættes af Direktoratet for Sundhed.

 

Information

§ 13. Patienter og andre personer, der rejser på sundhedsvæsenets regning, skal inden afrejsen orienteres af sundhedspersonalet, om alle væsentlige forhold vedrørende rejse og ophold.

 

Sproglig bistand

§ 14. Sundhedsvæsenet er ansvarlig for at patienter, der ikkeer fortrolig med sproget på behandlingsstedet, får tolkebistand ved undersøgelse og behandling. Sundhedsvæsenet tilstræber herudover at sikre patienten en forsvarlig sproglig betjening under rejse og ophold.

 

Udgifter til behandling m.v.

§ 15. Undersøgelse og behandling udenfor Grønland må ikke påføre patienten flere behandlingsudgifter, end hvis behandlingen var foregået i Grønland.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tillige anvendelse på udgifter til lægeordineret medicin under behandlingsopholdet, herunder udgifter til medicinbehov, som ikke er en følge af den aktuelle behandling.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tillige anvendelse på udgifter til tandbehandling i det omfang, at tandbehandlingen er en forudsætning for patientens undersøgelse og behandling eller en nødvendig følge heraf.

 

Erstatning for patientskader uden for Grønland

§ 16. Hvis den samlede erstatning for en patientskade uden for Grønland er mindre, end hvad patienten ville have været berettiget til, hvis skaden var påført under behandling her i landet, kan skadelidte kræve differencebeløbet betalt af sundhedsvæsenet.
Stk. 2.
Sundhedsvæsenets betalingspligt efter stk. 1 opstår på det tidspunkt, hvor erstatningsspørgsmålet endeligt er afgjort af myndighederne eller en domstol i det land, hvor skaden er sket. Pligten er betinget af, at skadelidte har anmeldt sit krav til sundhedsvæsenet senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Ved myndighedsafgørelser skal alle administrative klageveje være udnyttet.

 

Afgørelsesmyndighed og klageadgang

§ 17. Visitationsnævnet træffer afgørelse om patientens ret til gratis lægeordineret transport uden for sundhedsdistriktet, jf. § 4, stk. 1, transportledsagelse, jf. § 7 og § 8, børneledsagelse, jf. § 9, og medrejsende småbørn, jf. § 10.

§ 18. Såfremt patienter, der har været henvist til behandling uden for Grønland, ønsker at klage over behandlingen eller serviceniveauet på behandlingsstedet, yder sundhedsvæsenet efter anmodning fra patienten praktisk bistand ved klagens udformning.
Stk. 2. Klager efter stk. 1 skal kunne indgives på patientens modersmål. Sundhedsvæsenet påser i forbindelse med ydelsen af praktisk bistand, at klagesagens væsentlige dokumenter i fornødent omfang bliver oversat til og fra patientens modersmål.

 

Ikrafttræden

§ 19. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
a) SHV-Cirkulære nr. 29 af 22. april 1988 vedrørende fødsler i Danmark for i Grønland fastboende,
b) SHV-Cirkulære nr. 41 af 21. november 1989 om henvisning af patienter til behandling i Danmark i forbindelse med hjemrejse til Danmark, samt
c) Direktoratet for Sundhed og Miljøs cirkulære nr. 8 af 29. marts 1995 om henvisning af patienter til undersøgelse og behandling uden for hjemsygehus.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. januar 2005
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal