Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
11. november 2004
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer (Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt på visse fåre- og rensdyrholderbedrifter m.v.)

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer, som senest ændret ved landstingslov nr. 14 af 7. november 2003, foretages følgende ændring:


1. § 1 affattes således:
"§ 1. Til Landskassen svares afgift af de motorkøretøjer, som er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland.
Stk. 2. Fritaget for afgift er:
1) brand- og redningskøretøjer,
2) sundhedsvæsenets ambulancer,
3) motorkøretøjer, der tilhører fremmede magters diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller de medlemmer af repræsentationens personale, der ikke er danske statsborgere, og
4) motorkøretøjer, der ejes og anvendes erhvervsmæssigt af fåre- og rensdyrholdere og lignende på deres bedrifter, når denne er beliggende udenfor by og bygd, og der kun er ganske få andre motorkøretøjer på stedet.
Stk. 3. Landsstyret kan indrømme afgiftsfritagelse for invalidemotorkøretøjer, rustvogne og motorkøretøjer, som benyttes til buskørsel efter en fastlagt køreplan.".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2005.
Stk. 2. Afgift dækkende perioden 1. april til og med 31. december 2004, som ejere af motorkøretøjer, der er fritaget for afgift efter § 1, stk. 2, nr. 4, måtte have indbetalt, tilbagebetales.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2004
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt