Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
14. november 2004
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge (Præcisering af hjemmel til akutanbringelse m.v.)

§ 1

I landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge foretages følgende ændringer:


1.
§ 8, stk. 3, affattes således:
"Inden der træffes afgørelse om anbringelse af et barn uden for hjemmet, skal sagen forelægges til udtalelse hos det tværfaglige samarbejdsudvalg i kommunen. Ved foreløbige afgørelser efter § 10 a sker dette efterfølgende".

2. Efter § 10 indsættes :
"§ 10 a. Afgørelser efter § 6, stk. 3, § 10 og § 29, som af hensyn til barnet eller den unges akutte behov ikke kan afvente, at sagen behandles af kommunalbestyrelsen, kan foreløbigt træffes af formanden for det udvalg, hvor børn- og ungesagerne er placeret.
Stk. 2. En foreløbig afgørelse efter stk. 1 skal snarest muligt og inden 7 dage forelægges for kommunalbestyrelsen til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt."

3. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
"Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 og stk. 2 kan fraviges ved foreløbige afgørelser efter § 10 a, i det omfang at dette skønnes påkrævet af omstændighederne omkring anbringelsen."

4. § 12 affattes således:
"Beslutningen om anbringelse uden samtykke skal, så vidt det er muligt, overbringes indehaveren af forældremyndigheden inden 24 timer. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for anbringelsen og en orientering om retten til bisidderbistand samt retten til at udtale sig om anbringelsen."

5. § 14, stk. 1, affattes således:
"Inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om anbringelse af børn eller unge uden for hjemmet, jf. §§ 9 og 10, skal der udarbejdes en handleplan. Kan anbringelsen ikke afvente udarbejdelsen af en handleplan, eller sker anbringelsen i henhold til en foreløbig afgørelse efter § 10 a, er en kortfattet angivelse af formålet med anbringelsen tilstrækkelig, såfremt dette sker senest i forbindelse med den skriftlige orientering efter § 10 a, stk. 2, eller § 12. Kommunalbestyrelsen skal herefter snarest muligt udarbejde en handleplan, dog senest 14 dage efter anbringelsen."

6.  § 18, stk. 1, affattes således:
"Ved professionel familiepleje forstås en plejefamilie med socialfaglig baggrund eller lignende erhvervsmæssig erfaring, som giver særlige forudsætninger for at tage sig af svært psykisk skadede og omsorgssvigtede børn og unge eller børn og unge med vidtgående fysisk eller psykisk handicap."

7. I § 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om den i stk. 1 nævnte takstbetaling, herunder bestemmelser om, hvilke udgifter der indgår i kommunernes betaling."

8. I § 35 indsættes efterstk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om de i stk. 1 nævnte hjælpeforanstaltninger."

9. I § 37 ophæves stk. 3.

10. § 39 affattes således:
"§ 39. Beslutninger, der er truffet efter § 6, stk. 3, §§ 9 – 10 a, § 17, § 29 og § 38, kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2004
Hans Enoksen

/

Asii Chemnitz Narup